РЕШЕНИЯ ОТ 42-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (НСЗД)

12.12.2019г.

На 26 ноември 2019 година, в Зала „Гранитна“ на Министерски съвет се проведе Тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). Поводът бе отбелязването на 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Обръщение към членовете на НСЗД направиха Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Диана Ковачева – омбудсман на Република България, представител на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Георги Арабаджиев – заместник-главен секретар на Министерството на вътрешните работи, доц. Велина Тодорова – представител на България в Комитета по правата на детето, д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, Петя Караянева – представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България и Диян Калайджиев – председател на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

По време на заседанието се направи исторически преглед за постигнатото от България от ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето до момента.

В допълнение се представи информация от проведената на 13-14 ноември 2019 г. в Страсбург, международна конференция на тема: „#Предефиниране на силата: укрепване на правата на детето като ключ към Европа, устойчива на бъдещето“ и Декларация от Ад хок Комитета по правата на детето по повод конференцията, организирана от френското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

На Тържественото заседание, от членовете на Съвета, се взе решение за създаване на обща декларация, с която да се потвърдят ангажиментите на най-високо ниво към бъдещите политики за детето в България. Предложението бе прието единодушно.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.