Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2015 година

08.12.2016г.