Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31.12.2013 г. в сравнителен план 2001 - 2013 г.

Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31.12.2013 г. в сравнителен план 2001 - 2013 г.

31.12.2013г.