Структура на ДАЗД

17.07.2018г.

Елеонора Лилова

Председател

Д-р Елеонора Лилова е висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в образователната сфера. Притежава магистърски степени по педагогика и социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по управление на образованието от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Притежава допълнителна професионална квалификация по психология и специализирана подготовка за заемане на длъжността “Педагогически съветник“. Д-р Лилова е експерт-обучител на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви по проект „Не на насилието“, както и инспектор по проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“. Започва професионалния си път като начален учител и учител по английски език. Има управленски опит като директор на две общински училища е гр. София. Ръководи национални („УСПЕХ“ и „Твоят час“) и международни проекти (по програмите „Сократ“, „Коменски“ и „Еразъм +“). Елеонора Лилова е участвала в специализации, квалификационни курсове и обмяна на управленски опит в Кеймбридж и Оксфорд (Великобритания), Будапеща (Унгария), Торун (Полша), Дъблин (Ирландия), Гърция, Италия, Малта и др. Владее руски и английски езици.

 

 

Заместник - председател

 

 

snimka

Теодора Иванова

Главен секретар

 

Станислав Пандин

Връзки с обществеността

 

Пламен Таков

Директор на Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

 

Камелия Николова

Главен директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето"

 

Радиона Никова

Директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация

 

Териториални отдели на Главна дирекция Контрол по правата на детето

Отдел "Мониторинг и контрол - западен" - за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен

Началник на отдел: Татяна Димитрова Адрес: гр. София 1051, ул. "Триадица" 2 Тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39 Тел./факс: 02/933 90 44 Изнесено работно място: Адрес: гр. Враца 3000, ул. "Стоян Заимов" 2, ет. 4, стая 14 Тел./факс: 092/66 65 25

Отдел "Мониторинг и контрол - южен" - за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол

Началник на отдел: Нейля Мурад Адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" 8 А Тел./факс: 056/82 71 53 Изнесено работно място: Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. "Никола Мушанов" 1, стая 122 и 134 Тел./факс: 032/64 97 98

Отдел "Мониторинг и контрол - северен" - за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра

Началник на отдел: Галя Атанасова Адрес: гр. Русе 7000, пл. "Свобода" 6, стая 502 Тел./факс: 082/82 69 72 Изнесено работно място: Адрес: гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 76 Г, стая 515 Тел./факс: 052/64 24 25


Председатели на Държавна агенция за закрила на детето

Офелия Кънева Ева Жечева Калин Каменов Надя Шабани Ширин Местан
От 2016 до 2018 г. От 2013 до 2016 г.
От 2001 до 2002 г.
От 2012 до 2013 г. От 2009 до 2012 г. От 2002 до 2009 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.