Структура на ДАЗД

17.07.2018г.
111
Елеонора Лилова
Председател

Д-р Елеонора Лилова е председател на Националния съвет за закрила на детето и на Консултативния съвет по въпросите на децата към ДАЗД. Представител е на България в Управителния съвет по правата на детето към Съвета на Европа и член на национални съвети, комитети и експертни групи в областта на политиките за детето.

Притежава докторска образователна и научна степен в областта „Управление на образованието“, магистърска степен по педагогика и по социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира психология и информационни технологии.

Д-р Лилова има доказан управленски опит като директор на две столични училища. Успешно ръководи национални и международни проекти. Участва в квалификации и обмяна на управленски опит в Кеймбридж и Оксфорд (Великобритания), Унгария, Полша, Гърция, Италия, Малта, Чили и др. Удостоена е с почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН, наградата „Сърцето на София“ и др.

Владее руски и английски езици.

снимка на зам.-председателя на ДАЗД
Мариела Личева
Заместник - председател

Мариела Личева е член на комисии, работни групи и съвети по социални въпроси на национално ниво.

Г-жа Личева е с образователна степен магистър. Завършила е акушерство, социална педагогика, икономика и финанси. Работила е с деца и юноши, като обществен възпитател в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, гр. Русе. Г-жа Личева има опит като социален работник в отдел „Социални услуги“ и в отдел „Закрила на детето“. В Държавната агенция за закрила на детето е била началник на отдела в гр. Русе – Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. Заемала е поста директор на дирекция „Социално подпомагане“ и директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в гр. Русе, като работи в провеждането на политиките на общинско ниво в областта на здравеопазването, социалните дейности и етническите въпроси.

333
Теодора Иванова
Главен секретар

Д-р Теодора Иванова е член на комисии, работни групи и съвети на национално ниво.  

Притежава докторска степен по международно право и международни отношения от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Д-р Иванова работи в Държавната агенция за закрила на детето от нейното създаване. Изпълнявала е длъжността „Ръководител на Инспекторат“, а по късно Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. От 2013 година е Главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет.

 

Ирина Данева
Връзки с обществеността

 

Калин Николов
Директор на Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

 

Камелия Николова
Главен директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето"

 

Милена Дянкова
Директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация
 

Териториални отдели на Главна дирекция Контрол по правата на детето

Отдел "Мониторинг и контрол - западен" - за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен

Началник на отдел: Татяна Димитрова Адрес: гр. София 1051, ул. "Триадица" 2 Тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39 Тел./факс: 02/933 90 44 Изнесено работно място: Адрес: гр. Враца 3000, ул. "Стоян Заимов" 2, ет. 4, стая 14 Тел./факс: 092/66 65 25

Отдел "Мониторинг и контрол - южен" - за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол

Началник на отдел: Нейля Мурад Адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" 7-9  Тел./факс: 056/82 71 53 Изнесено работно място: Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. "Никола Мушанов" 1, стая 122 и 134 Тел./факс: 032/64 97 98

Отдел "Мониторинг и контрол - северен" - за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра

Началник на отдел: Галя Атанасова Адрес: гр. Русе 7000, пл. "Свобода" 6, стая 502 Тел./факс: 082/82 69 72 Изнесено работно място: Адрес: гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 76 Г, стая 515 Тел./факс: 052/64 24 25


Председатели на Държавна агенция за закрила на детето

Офелия Кънева Ева Жечева Калин Каменов Надя Шабани Ширин Местан
От 2016 до 2018 г. От 2013 до 2016 г.
От 2001 до 2002 г.
От 2012 до 2013 г. От 2009 до 2012 г. От 2002 до 2009 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.