Дейност на Съвета на децата

05.09.2018г.

Съветът на децата е правителствен консултативен орган, съставен само от деца, създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот.

В консултативния орган членуват 33 деца - представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, които имат възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. През 2015 година за първи път деца от уязвими групи бяха избрани за членове на съвета от областите си, а не от квотния принцип.

Мандатът на младите хора е 2 г. При изтичане на мандата им те могат да се кандидатират за нов мандат. След навършване на 18 години и 9 месеца членовете на Съвета напускат и местата им се попълват от нови деца. 

С цел да бъдат част от непрекъснатия процес от планиране и създаване на мерки и политики за децата, членовете на Съвета на децата решиха да провеждат заседанията си 4 пъти в годината. Срещите са координирани със заседанията на Националния съвет за закрила на детето – консултативен орган на национално ниво, включващ органите по закрила. Представител на Съвета на децата запознава всички ангажирани институции със становищата и предложенията на младите хора на България.

Мнението на младите хора се взима задължително предвид при:

    • създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата;
    • обсъждането на предложения до държавните институции и местните власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата и по всички други въпроси от интерес за децата;
    • осъществяването на идеи и проекти, насочени към повишаване благосъстоянието на децата;
    • популяризиране на правата на децата
    • други, пряко касаещи живота на децата.

 

Ангажимент на председателя на Държавната агенция е да информира отговорните институции и местни власти за изразените от Съвета на децата становища и позиции.