Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

22.10.2018г.
Файлове

Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата.

Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.