Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Становище на Държавна агенция за закрила на детето по проекта за Национална здравна стратегия 2014 г. – 2020 г.

21.01.2014г.