ДАЗД обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

09.03.2021г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Перник, Русе, Силистра, София-град, Търговище, Хасково и на деца от уязвими групи.  Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.

Съветът на децата (СД) е създаден през 2003 г., като консултативен орган на национално ниво към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В СД членуват деца на възраст от 13 г. до 18 г. - представители (титуляр и заместник) от всички административни области в Република България, осигурена е възможност за 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в нашата страна.

Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално. Тя цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво, чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. При избор на членове на Съвета на децата се спазват принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация и представителност.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца, които притежават качества като: креативност, организаторски умения, толерантност, ангажираност към общи каузи, активност, умения да мотивират и обединяват децата от съответната област.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от Комисия, назначена от Председателя на ДАЗД, в ще участват членове на Националния съвет за закрила на детето, представител на неправителствени организации, представител на академичната общност,  видни общественици, член на Съвета на децата. Комисията на национално ниво извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите, съгласно критериите, описани в Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Като представители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата, с подкрепата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето участват, организират и провеждат редица кампании, дейности и инициативи, посветени на правата на децата и осигуряването на щастливо детство за всички деца. Чрез Съвета на децата, Република България осигурява възможност предложенията и становищата, изготвени от децата да бъдат представени на институциите и организациите на национално равнище.

През изминалите 17-години от съществуването си Съветът на децата е доказал своят безспорен принос за подобряване на политиките за децата и е създал много бъдещи лидери. Държавната агенция за закрила на детето ще продължи не само да подкрепя, но и да гарантира участието на всички деца, като създава условия за изразяване на мнението им по въпроси, които касаят тяхното развитие, настояще и бъдеще.