Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.

Председател:

Д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и НСЗД    

Членове:

 1. Лазар Лазаров, заместник- министър на труда и социалната политика;
 2. Д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването;
 3. Деница Сачева,  заместник- министър на образованието и науката;
 4. Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
 5. Евгени Стоянов, заместник- министър на правосъдието;
 6. Румен Димитров, заместник-министър на културата;
 7. Стефан Балабанов, заместник-министър на  вътрешните работи;
 8. Ваня Колева,  заместник-министър на младежта и спорта;
 9. Юрий Щерк,  заместник-министър на вътрешните работи;
 10.  Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт;
 11.  Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт;
 12.  Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистическия институт;
 13.  Румяна Петкова, изп. директор на агенция за социално подпомагане;
 14.  Калин Каменов, кмет на гр. Враца, представител на Националното сдружение на общините в Република България;
 15.  Константин Томанов, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 16.  Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;
 17.  д-р Пламен Попов, директор на Националния център по наркомании;
 18.  Стела Гачевска, изп. директор на Фондация “Конкордия”;
 19.  Юрий Вълковски, изп. директор на Фондация „Промяната“;
 20.  Георги Симеонов, изп. директор на Надежда и домове за децата – клон България;
 21.  Карло Луканов, председател на Управителния съвет на Фондация „Бащи за отговорно родителство“;
 22.  Георги Георгиев, Председател на Национален алианс за социална отговорност;
 23.  Елка Налбантова, програмен  директор на Национална мрежа за децата;
 24.  Ива Бонева, изп. директор на Център за приобщаващо образование;
 25. Иванка Шалапатова, изп. директор на Фондация „За нашите деца“;
 26. доц. д-р Морис Гринберг, председател на Управителния съвет на Фондация „Асист“;
 27.  Радомир Славчов, председател на Асоциация за детско развитие „чл.24“;
 28. Вера Иванова, председател   Конфедерация за защита правата на децата;
 29. Хабибе Расим, председател  Народно читалище „Делиорман 2014 г.“

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.