Състав на Национален съвет за закрила на детето

Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

Председател:

д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

 

Членове:

1.         Мая Василева, заместник-министър на труда и социалната политика

2.         доц. Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването

3.         Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката

4.         Георги Николов, заместник-министър на правосъдието

5.         Кирил Ценкин, заместник-министър на вътрешните работи

6.         Ирена Димитрова, заместник-министър на външните работи

7.         Георги Клисурски, заместник-министър на финансите

8.         Виктор Стоянов, заместник-министър на културата

9.         Иво Кацаров, заместник-министър на младежта и спорта

10.       Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт

11.       Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт

12.       д-р Надя Танева, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

13.       Калин Каменов, представител на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Враца

14.       Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

15.       секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

16.       проф. д-р Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи

17.       Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Родители"

18.       Бистра Бончева, Фондация "Карин дом"

19.       Елена Петкова, Сдружение с нестопанска цел "Еквилибриум"

20.       Гергана Ефремова, Фондация "Заедно в час"

21.       Димитър Димитров, Фондация "Промяната"

22.       Надежда Стойчева, Фондация "Асоциация Анимус"

23.       Мариана Тасева, Фондация "За нашите деца"

24.       Петя Димитрова, Национална асоциация на ресурсните учители

25.       проф. д-р Морис Гринберг, Фондация "АСИСТ - помагащи технологии"

26.       проф. Нели Петрова-Димитрова, Институт за социални дейности и практики

27.       Пламена Николова, Национална мрежа за детето

 

Секретариат:

Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, ДАЗД