Състав на Национален съвет за закрила на детето

Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

 

Председател:

д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

 

Членове:

       Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика

Добромира Карева, заместник-министър на здравеопазването

Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката

Спаска Кинчева, заместник-министър на правосъдието

Тони Тодоров, заместник-министър на вътрешните работи

Невяна Митева, заместник-министър на външните работи

Мартин Дановски, заместник-министър на финансите

Илко Ганев, заместник-министър на културата

Петър Младенов, заместник-министър на младежта и спорта

Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт

Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт

Веселин Кожухаров, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Калин Каменов, представител на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Враца

Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет

г-жа Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

проф. д-р Пламен Димитров, директор на Националния център по обществено здраве и анализи

Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Родители“

Бистра Бончева, Фондация „Карин дом“

Елена Петкова, Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“

Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час“

Христина Попова, Фондация „Промяната“

Надежда Стойчева, Фондация „Асоциация Анимус“

Мариана Тасева, Фондация „За нашите деца“

Петя Димитрова, Национална асоциация на ресурсните учители

проф. д-р Морис Гринберг, Фондация „АСИСТ - помагащи технологии“

проф. Нели Петрова-Димитрова, Институт за социални дейности и практики

Георги Еленков, Национална мрежа за детето