Какво ще се случи с образованието в такива ситуации?

20.03.2020г.

 Здравейте! Образованието в момента и до края на извънредното положение се организира в неприсъствена форма на обучение. Това е нов начин, който има и своите положителни страни - да се модернизира чрез технологични решения, но и да ангажира повече родители в подкрепа на децата и учителите в образователния процес. За всички мерки и новини в образователната сфера, моля ползвайте първоизточниците - министерство на образованието и науката, регионалните управления на образованието, конкретното училище или детска градина.

Целта на настоящата онлайн услуга е кризисна подкрепа за хората в емоционален аспект.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.