Month: March 2003

Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване

Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 31.01.2002 г. – ДВ, бр. 16 от 12.02.2002 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 78 от 13.08.2002 г., в сила за Република България от 1.09.2002 г.

Конвенция на МОТ /№ 182/ относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. – ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г., в сила от 28.07.2001 г.

/ In Конвенции / By Павлина Хинкова / Comments Off on Конвенция на МОТ /№ 182/ относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд

Конвенция на ООН за правата на детето

Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г.  Ратифицирана с ре шение на ВНС от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.  В сила от 3.07.1991 г.