Month: July 2007

Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие

Комитетът на министрите на Съвета на Европа взе под внимание настоящия Обяснителен доклад на 1002-рото си заседание на ниво заместници на 12 юли 2007 г. Конвенцията бе представена за подписване в Лансароте (Испания) на 25 октомври 2007 г. по повод 28 Конференция на европейските министри на правосъдието.