Month: January 2010

Становище на Държавната агенция за закрила на детето във връзка с предаването “Биг брадър фемили” на Нова телевизия

Като взе предвид засилващата се медийна кампания за набиране на участници за “Биг брадър фемили”, състоялите се кастинги, както и становищата на множество неправителствени организации, предупреждаващи за рисковете, които могат да възникнат за децата, участващи в предаването, Държавната агенция за закрила на детето, счита за необходимо да напомни:

  1. В духа на спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето и българското законодателство, висшите интереси на детето трябва да са първостепенно съображение във всички действия, предприети от обществени или частни институции.
  2. Децата не трябва да бъдат подлагани на произволна намеса в личния им живот и семейство, както и на незаконни посегателства срещу тяхната чест и репутация /чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето/
  3. Съгласно действащата нормативна уредба в Р. България /Конституция, Семеен кодекс, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето/ родителите носят отговорност за живота и здравето на децата си, задължени са да полагат необходимите грижи за тях, както и да вземат решения, които не противоречат на техните интереси.

В тази връзка Държавната агенция за закрила на детето настоява:

  1. Екипът на предаването и Нова телевизия да спазват правилата на етичния кодекс на българските медии, които предвиждат специална отговорност по отношение на децата /2.4 от Етичния кодекс на българските медии/
  2. Екипът на предаването “Биг брадър фемили” и Нова телевизия да предоставят достъпна и пълна информация за възможните неблагоприятни ефекти върху здравето, психическото и емоционално състояние на децата, които биха могли да възникнат в резултат на участието им в предаването и публичния показ на семейните отношения.
  3. Екипът на предаването и Нова телевизия да гарантират възможността за информиран избор на родителите и децата, както и да предотвратят манипулативното и комерсиално използване на деца в телевизионното предаване.
  4. Родителите да са запознати с отговорността, която носят във връзка с неизпълнение на задължението им да осигурят условия за правилното физическо, психическо, нравствено и социално развитие на своите деца и писмено да декларират това.

Държавната агенция за закрила на детето очаква продуцентите на предаването „Биг брадър фемили” и Нова телевизия да се съобразят с изразеното мнение и със становището, подкрепено от над 50 граждански организации.

Заместник-председателят на ДАЗД Калин Каменов посети Центъра за обществена подкрепа в гр. Чирпан

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов посети Чирпан по случай навършването на 2 години от откриването на Центъра за обществена подкрепа в града.

По повод на годишнината в заседателната зала на община Чирпан се проведе работна среща с представителите на социалните институции в областта. На срещата присъстваха кметският екип на община Чирпан, управителят на “Национална мрежа за децата” – Георги Богданов, представители на ямболския Дневен център за деца с увреждания и Центъра за социална интеграция, Центъра за обществена подкрепа “Усмивка”, Центъра за социална интеграция и рехабилитация – Елхово, и експерти от отдел “Закрила на детето” в Димитровград.

Г-н Каменов поздрави екипа на Центъра за обществена подкрепа за добрата работа и сподели, че постигнатите резултати са част от процеса на деинституционализация, която е приоритет в дейността на държавните институции, отговарящи за децата в домовете.

Центърът за обществена подкрепа е създаден през октомври 2007 г. по Програма ФАР на МТСП с капацитет 60 места. В момента екип от 13 души обслужват 71 деца и техните семейства. Това са различни категории деца: със специални образователни потребности, деца с увреждания, хиперактивни деца, деца с аутизъм, деца в риск.

Калин Каменов е новият заместник-председател на ДАЗД

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от днес, 6 януари 2010 г., за заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето е назначен Калин Каменов.

Г-н Каменов е роден през 1980 г., завършил е право в Югозападния университет и досега работеше в Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” в ДАЗД.

Председателят на Агенцията г-жа Надя Шабани изказа сърдечна благодарност на досегашния зам.-председател г-н Христо Монов за работата му в областта на закрилата на детето и изказа надеждата си и в бъдеще той да продължи да сътрудничи на ДАЗД по теми, свързани с опазване на интересите на децата и грижите за тях.