Month: February 2010

Институциите и местната власт ще обединят усилията си за осигуряване на активно спортуване на децата от ДДЛРГ

Участниците във Втората национална конференция по проблемите на физическата култура и спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/, взеха решение за обединят усилията си за осигуряване на възможности за активно и системно спортуване в специализираните институции.

Конференцията, която се проведе днес под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, бе организирана от Държавната агенция за закрила на детето и Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи.

В нея взеха участие представители на министерствата на труда и социалната политика, на здравеопазването, на физическото възпитание и спорта, на Българския олимпийски комитет, на общинските власти и директори на ДДЛРГ. Те се ангажираха да работят съвместно за оценяване на нуждите на децата от системна двигателна активност и спортна дейност, да осигурят реконструкция и преустройство на спортните съоръжения в ДДЛРГ, да се насърчава външни спортни специалисти да работят с децата от специализираните институции.

Едно от най-важните решения бе да се въведат тестове за отчитане на здравния статус на децата и да се водят индивидуални картони за проследяване на физическото им развитие и двигателната им дееспособност. До септември т.г. пък ще бъде издадено методическо указание за основните видове спорт, по което да се работи в ДДЛРГ. До края на юни т.г. ще бъде изготвен единен спортен календар за 2011 г., който ще е съгласуван с годишната програма на общините и ДДЛРГ, за да се осигури участие на децата от институциите в спортни прояви извън домовете. Участниците в конференцията препоръчаха на министерствата на труда и социалната политика и на физическото възпитание и спорта и на местните власти да осигурят средства за участие на децата в регионални спортни турнири, национални шампионати, зелени училища, спортни празници и др.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов поздрави участниците в конференцията и им пожела успех в общата им цел, за да имат възпитаниците на специализираните институции възможност за системно и организирано спортуване.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова представи пред участниците в конференцията възможностите за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на МТСП. Спортът може да бъде част от социална услуга, която е ориентирана и подкрепяща развитието на децата в институции, каза тя.

Както всички деца, така и възпитаниците на специализираните институции, имат нужда от спорт. За възпитаниците на ДДЛРГ системните спортни занимания са полезни не само за здравето им, но и за социализиране към обществото, за стремеж към личностна изява и за възпитание в дух на толерантност и приобщаване към ценностите на връстниците им. Спортът е и една от възможностите за превенция срещу негативните прояви като тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотици и др., каза председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани.

Ректорът на Националната спортна академия проф. Лъчезар Димитров пък предложи съдействието на специалистите от НСА за насочване и подготовка за кандидатстване в спортните училища и ВУЗ на най-добре изявилите се в спорта възпитаници на специализираните институции.

Министерският съвет прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Правителството прие Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Тя се основава на политиката в най-добрия интерес на децата, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. В резултат на изпълнението на стратегията се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции за деца от 0 до 3 години след приключване на реформата.

Планирането мерки са насочени преди всичко към регулиране на входа на институциите чрез подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяването на изоставянето като превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация. Усилията ще бъдат насочени към въвеждане на приемната грижа в национален мащаб като основна алтернатива на настаняването в специализирана институция и към насърчаване на осиновяването.

Първият приоритет при изпълнение на стратегията ще бъде деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в социални домове. Изборът на тази целева група се предопределя от обстоятелството, че нивото на грижа за тези деца е най-слабо и те са в най-висока степен на социална изолация.

Предвижда се всички програми и проекти, насочени към деинституционализацията и услуги за деца и семейства, и финансирани от Европейския съюз или от националния бюджет, да се ръководят от Националната стратегия. Изпълнението й ще се осъществява чрез приемане на планове за действие, визиращи конкретни дейности по прилагането на стратегията.

Министерският съвет прие доклада за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

Правителството прие доклада за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2009 г. В документа са отразени дейностите, осъществени от отговорните за изпълнението на програмата институции и ведомства, както и напредъкът по изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН.

Документът отчита дейността и мерките по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г., като се основава на подадени отчети от всички държавни институции, ангажирани с политиките за деца в осем приоритетни области. Те са:”Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата”, “Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца”, “Подобряване на здравето на децата”, “Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация”, “Насърчаване на участието на децата”, “Свободно време и развитие на способностите на детето”, “Поддържане на националната информационна система”, “Изграждане, поддържане и развитие на националната гореща линия за деца”.

Докладът съдържа и редица предложения на Държавната агенция за закрила на детето за оптимизиране на политиките за деца.

 

Втора национална конференция ще обсъжда въвеждането на системни спортни занимания в домовете за деца, лишени от родителски грижи

На 24 февруари т.г. /сряда/, от 10 ч., в Националната спортна академия “Васил Левски”, ще се проведе Втората национална конференция по проблемите на физкултурата и спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ на тема “Заедно за системни спортни занимания”.

Събитието се организира от Държавната агенция за закрила на детето и Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи, и ще се проведе под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

В конференцията ще участват представители на министерствата на труда и социалната политика, на здравеопазването, на физическото възпитание и спорта, на Българския олимпийски комитет, на общинските власти, както и директори на ДДЛРГ.

Министър Тотю Младенов разпореди дисциплинарна процедура по случая с 2-годишното дете от Сандански

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов разпореди на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов да бъде потърсена дисциплинарна отговорност от служителите в отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Сандански.

Решението му е взето на база на резултатите от извършените проверки от Държавната агенция за закрила на детето и Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане във връзка с данните за домашно насилие.

По разпореждане на министър Тотю Младенов Държавната агенция за закрила на детето отправи искане до Окръжната прокуратура – гр. Благоевград, да изясни дали Районна прокуратура – Сандански, е предприела адекватни мерки в конкретния случай. Писмо с резултатите от проверката е изпратено и до министъра на здравеопазването.

 • Проверките на ДАЗД и АСП са установили, че социалните работници са подценили сигнала за насилие върху детето и не са предприели ефективни мерки за извеждането му от семейството.
 • Не е събрана информация от всички възможни източници за здравословното състояние и развитие му, в това число и от личния му лекар.
 • Не е оценен родителският капацитет на родителите, нито е извършено социално проучване на роднините и близките, за да може детето да бъде изведено от семейството и настанено в сигурна и безопасна среда.
 • Служителите от отдела не са отправили искане за полицейска закрила на детето при наличие на опасност за живота и здравето му, нито са депозирани официално искане до полицията, а до прокуратурата е отправен устен сигнал.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани разпореди проверка в Преходно жилище – Ново село

Председателят на ДАЗД Надя Шабани издаде заповед за проверка в Преходно жилище в Ново Село, обл. Видин. В него живеят 8 деца от институции, които се подготвят за извеждане и самостоятелен живот.

Поводът за проверката е изнесена от медиите информация, че възпитател от жилището е нанесъл побой над 14-годишно момче и е показвал порнографски материали на децата.

Проверката ще установи дали се спазва Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, както и правото на закрила от насилие, съгласно Конвенцията за правата на децата на ООН и Закона за закрила на детето.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани назначи проверка по случая с пострадалото дете от Сандански

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани назначи проверка за изясняване на всички обстоятелства, при които е пострадало 2-двегодишно момченце от гр. Сандански. Късно снощи линейка от Сандански е транспортирала до “Пирогов” детето с разкъсани право черво и пикочен мехур. Лекарите веднага са го оперирали и по данни от болницата състоянието му е стабилно.

Според първоначалната информация момченцето е пострадало при домашно насилие. От март 2009 г. детето няколко пъти е било настанявано в различни болници, където е диагностицирано с “хронично-съдова болест на червата”, която предизвиква периодични кръвоизливи.

Комисията на ДАЗД ще проверява работата на Отдела за закрила на детето в града, както и дали лекарите са констатирали риск за здравето на момченцето. В случай, че бъдат констатирани нарушения от страна на социалните работници, председателят на ДАЗД ще настоява за дисциплинарни наказания. ДАЗД ще сезира Районната прокуратура в гр. Сандански с искане да се произнесе по казуса дали има сексуално насилие над детето.

Междувременно г-жа Шабани посети “Пирогов” и разговаря с лекарите от Детска реанимация. Те я увериха, че състоянието на детето е стабилно и на по-късен етап ще я запознаят с медицинската документация по случая.

НСЗД одобри изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ проведе 19-то си редовно заседание днес. То бе ръководено от Надя Шабани – председател на Държавната агенция за закрила на детето и председател на НСЗД.

В заседанието участваха Валентина Симеонова – зам.-министър на труда и социалната политика, Даниела Машева – зам.-министър на правосъдието, Веселин Вучков – зам.–министър на вътрешните работи, г-н Иван Ценов – зам.-министър на физическото възпитание и спорта, Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ, Илиана Малинова – зам.-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Весела Караиванова – подуправител на НОИ. В заседанието участваха още Константин Томанов – секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, представители на министерствата на здравеопазването, на образованието, младежта и науката, на външните работи, на културата, на НСИ, на Агенцията за хората с увреждания,НА Институцията на Националния омбудсман, както и ръководителите на неправителствените организации, членове на НСЗД.

Участниците в заседанието приеха доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г., одобриха по принцип Националната програма за закрила на детето за 2010 г., като взеха решение да се прецизират текстовете в нея. НСЗД реши да се създадат три постоянни работни групи към Съвета:

„Координация на дейностите и политиките”, „Подобряване на грижата и услугите за детето и семейството”, „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”, които да подпомагат работата на Съвета.

Членовете на НСЗД упълномощиха Надя Шабани да изготви писмо от името на Съвета до Министерски съвет и Министерството на финансите, относно искане за финансиране на нови социални услуги в общността.

Резюме от заседанието на НСЗД, проведено на 11 февруари 2010 г.

На 11 февруари 2010 година, от 14,00 часа се проведе деветнайсетото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето при следния

Дневен ред

 1. Представяне на изводите от отчета по Националната програма за закрила на детето 2009 г.
 2. Представяне на приоритетите за работа в Националната програма за закрила на детето 2010 г.
 3. Предложение за оптимизиране на работата на Националния съвет за закрила на детето.
 4. Други

Заседанието бе ръководено от г-жа Надя Шабани – председател на Държавната агенция за закрила на детето и председател на Националния съвет за закрила на детето.

На заседанието присъстваха: г-жа Валентина Симеонова, зам.-министър на труда и социалната политика; г-жа Даниела Машева, зам.-министър на правосъдието; г-н Веселин Вучков, зам. –министър на вътрешните работи; г-н Иван Ценов, зам.-министър на физическото възпитание и спорта; г-жа Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ; г-жа Илиана Малинова, зам. изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане; г-жа Весела Караиванова, подуправител на НОИ; Константин Томанов, секретар на ЦКБППМН, представители на: МЗ, МОН, МВнР, МК, НСИ, АХУ, Институцията на Националния омбудсман, както и ръководителите на неправителствените организации, членове на Националния съвет за закрила на детето.

По т. 1 от дневния ред на Съвета, членовете на Националния съвет за закрила на детето приеха единодушно доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

По т. 2 от дневния ред на НСЗД, приеха по принцип Националната програма за закрила на детето за 2010 г., с уточнението, че ще се прецизират текстовете на дейностите в Програмата. Членовете на Съвета приеха предложението на представителите на неправителствените организации да се включат показатели за изпълнение на заложените дейности в НПЗД 2010 г.

По т. 3 от дневния ред, членовете на НСЗД приеха създаването на три постоянни работни групи към Националния съвет за закрила на детето: „Координация на дейностите и политиките”, „Подобряване на грижата и услугите за детето и семейството”, „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”, които ще координират изпълнението на Националната програма за закрила на детето.

По т. 4 на заседанието, представителите на неправителствените организации, членове на НСЗД, споделиха за проблем с финансирането на социалните услуги, които са разкрити по програма ФАР или по други проекти. Членовете на НСЗД гласуваха мандат на г-жа Надя Шабани, председател на Съвета, да подготви писмо от името на НСЗД до Министерски съвет и Министерството на финансите, относно искане за финансиране на нови услуги в общността /104 бр./ за подкрепа на уязвими групи деца и семейства, подадени като заявки от Общините за делегирана от държавата дейност във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” към бюджет 2010 г.

Надя Шабани: Нека родителите помнят, че Интернет не е безопасен за децата – 750 хил. педофили бродят в мрежата

На 9 февруари 2010 г. в България за седми път бе отбелязан световният Ден за безопасен интернет. Той се чества в над 60 страни по целия свят и е своеобразен повод за диалог по темите за безопасно поведение в онлайн пространството. Националният център за безопасен Интернет, част от Европейската мрежа от центрове Инсейф (Insafe), в партньорство с представители на Обществения съвет за безопасен интернет, обявиха началото на общоевропейската информационна кампания, която тази година е под мотото „Мисли преди да ка4и6”. Начало на кампанията бе дадено с излъчването на специално създадено видео, преведено на всички европейски езици. В него се засягат теми като правата на личността и проблемите, свързани с публикуването на информация в интернет под формата на снимки, текст и видео съдържание. „Споделянето на информация за други хора без тяхното знание, може да ги злепостави, унижи или дори да ги постави в опасна ситуация. За съжаление, младите хора все по-често страдат не само заради собствената си, но и чужда непредпазливост”, алармира Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет.

Специални гости на събитието бяха г-жа Надя Шабани, Председател на Държавна агенция за закрила на детето и г-н Орлин Кузов, Директор Дирекция „ИКТ в образованието”, към Министерство на образованието младежта и науката.

Г-жа Шабани изрази подкрепа за общоевропейската кампания и представи някои от членовете на Съвета на децата на ДАЗД. „Ние не възприемаме децата само като „обект на въздействие” и затова ще разчитаме на тяхната активност да разпространят сред своите връстници посланията на кампанията” заяви г-жа Шабани. През 2010 г. ДАЗД в сътрудничество с Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта на НС ще организира социологическо изследване за отношението на родителите към използването на интернет от децата и степента на информираност за опасностите в мрежата. Г-жа Шабани припомни данни от доклад на ООН, според които над 750 000 педофили правят опити да влязат в контакт с деца чрез Интернет.

По повод световния ден за безопасен интернет, Microsoft обяви резултати от изследване в 12 европейски страни с повече от 14 000 респондента. Управляващият директор на Microsoft за България, Огнян Киряков сподели факта, че близо 66% от младежите нямат никакви ограничения от родителите си за ползването на интернет. „Последните проучвания показват, че половината от тийнейджърите считат за напълно безопасно да споделят лична информация онлайн и 43% от тях спокойно публикуват името на училището си. Като родител съм убеден, че пълният контрол не е адекватно решение, когато говорим за възпитанието на младите хора, но тук е ролята ни на възрастни – да познаваме опасностите и да подготвяме децата си за живота на „виртуалната улица”. Г-н Киряков представи конкурса „Data protection day”, иницииран от Европейската Училищна Мрежа и Майкрософт, като добър пример за диалог между родителите и техните деца. Конкурсът е насочен към младите хора на възраст между 15 и 19 години. Огнян Киряков с гордост представи първите български финалисти в международния проект с видеото спечелило вниманието на журито – „Човекът, който знае всичко”.

По време на събитието координаторът на Националния център за безопасен интернет, Георги Апостолов, очерта националните инициативи, планирани в рамките на общоевропейската кампания:

 • В Деня за безопасен интернет трите мобилни оператора Mtel, Globul и Vivacom, партньори в Обществения съвет за безопасен интернет за втора поредна година изпращат специално послание до своите потребители, с което напомнят за разумното използване на мобилните комуникации.
 • Националният център за безопасен интернет, съвместно с мобилните оператори, ще разработи брошура „Детето и мобилният телефон”, която ще информира родителите и младежите за евентуалните рискове при ползване на мобилен телефон за заснемане и публикуване онлайн на неподходящо съдържание.
 • След двугодишна успешна работа на Асоциация „Родители” и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в 18 столични училища, обучителния курс за учители „Реално и виртуално насилие: превенция чрез интерактивно обучение в училище” ще се проведе в края на февруари и в град Варна с подкрепата на общинския съвет на града.

В кампанията до момента:

 • Националният център за безопасен интернет организира съвместно с Държавната агенция за закрила на детето първата по рода си работна среща със собственици на някои от най-популярните сайтове за запознанства с общ брой регистрирани потребители от 2,7 милиона души, от които над 800 000 са на възраст под 18 години. По време на срещата бяха обсъдени Принципите за безопасност на сайтовете – социални мрежи на Европейския съюз и препоръки за постепенното им въвеждане в България. В резултат на срещата бе прието да се въведе отличителна “Марка за сигурност” за сайтовете приели европейските принципи за онлайн безопасност.
 • В навечерието на Световния ден, посветен на онлайн сигурността, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков изнесе “Открит урок по безопасен интернет”. С темата „Инциденти с непълнолетни в нета” се включи и началникът на сектор “Компютърни престъпления” в ГДБОП, Явор Колев. Георги Апостолов, координатор на Националния център за безопасен интернет, сподели примери от практиката относно безопасните места в интернет пространството.