Month: March 2010

Екипи от представители на 10 институции ще работят заедно за децата в риск или жертви на насилие

По инициатива на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 15 март бе подписано Споразумение за сътрудничество и координиране на териториалните структури на органите за закрила при случаите на деца, жертви или в риск от насилие.

Към документа се присъединиха министерствата на вътрешните работи, на труда и социалната политика, на образованието, младежта и науката, на правосъдието, на външните работи, на културата, на здравеопазването, както и Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините.

Целта на Споразумението е да се реагира бързо и ефективно срещу физическо, психическо, сексуално насилие над дете или пренебрегване в семейството му, или ако е в риск – останало без родители или без тяхната грижа, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или друго нехуманно и унизително отношение в семейството, отпаднало от училище, с увреждания или с труднолечимо заболяване.

Правилата за прилагането на споразумението са описани в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Действия на екипите при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие

До 1 месец след подписване на Споразумението във всяка община ще се създадат междуведомствени екипи, които да предприемат бързи, адекватни и координирани мерки при случаи на деца, жертви или застрашени от риск. Екипите ще организират общата си дейност така, че да направляват целия процес на работа по конкретен случай до окончателното му решаване.

Центърът, който ще създава екипите, са местните отделите „Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето с подкрепата на общинските кметове. В работата си те ще се ръководят от Закона за закрила на детето и от Закона за домашното насилие като се зачита принципа на най-добрия интерес на детето и се осигурява ефективна система за превенция и контрол по спазването на правата му.

Една от основните дейности на екипите е разпознаването на потенциални опасности за живота и здравето на дете, определяне на начини за работа и разпределяне на ангажиментите между останалите институции.

Към Механизма е разработена и схема за действията на екипите при подаване на сигнал за дете в риск или застрашено от насилие. Сигналът може да се получи в Дирекция „Социално подпомагане”, в Държавната агенция за закрила на детето или в МВР. Ако е получен при тях, ДАЗД и МВР са задължени да препратят сигнала до Дирекция „Социално подпомагане”.

Едно от най-важните изисквания са сроковете, в които отговорните лица в дирекциите трябва да реагират на сигнала. До 1 час след постъпването му, в отдел „Закрила на детето” трябва да се определи отговорник по случая. До 24 часа сигналът се проверява. Ако се установи риск, се отваря случай и се изготвя доклад с резултатите от проверката. Копия от този доклад се изпращат на останалите ангажирани институции и в най-кратък срок се организира среща на екипа за решаване на случая. На срещата се съставя план за съвместни действия според ангажиментите на съответните органи. Задължителните участници в нея са социален работник от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и представители на кмета и на Районното управление на МВР. Ако конкретната ситуация, в която е попаднало дете, го налага, към екипите ще участват още личният лекар, лекарите, подали сигнал за насилие или опасност от насилие, Регионалният инспекторат по образование, директорът на училището или детската градина, класният ръководител или възпитател, училищен психолог, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, районен прокурор.

При обсъждането на случаите ще бъдат привличани сдружения и външни консултанти, работещи по проблемите на децата. Ще се определят подходящите мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето, ще се преценява необходимостта от извеждане на детето от семейството и настаняването му на друго място, когато са изчерпани всички възможности за промяна на ситуацията в семейната среда. Ако има издадена заповед за извеждане на детето от семейството, към екипите ще се присъединяват и директори на социални институции, преходни и защитени жилища и др. Специалистите заедно ще определят според възможностите и нуждите на детето къде ще бъде настанено то. Ще разработват и планове за работа с детето, със собственото му семейство или със семейството, в което временно живее, като случаят продължава да се проследява.

Екипите ще съгласуват и определят действия, когато има посегателство над дете от смесен брак и/или от български произход в чужбина, или когато посегателството върху дете има външнополитически характер.

В случаи, когато сигналът е за дете, изтърпяващо наказание „лишаване от свобода”, сигналът се изпраща и до Министерство на правосъдието.

Действия на екипите при кризисна ситуация

В Механизма са определени ясно и действията при кризисна ситуация, в която са попаднали деца. Процедурата се прилага при възникване на критично събитие или ситуация, характеризираща се с висока смъртност, голям брой пострадали или загинали, тежки травми, при актове на насили или тероризъм, природни бедствия, тежки катастрофи и др. При такива обстоятелства има висок обществен интерес и се създава публичност, които допълнително влияят върху психиката на децата. Те са объркани, изпитват тревожност, депресия, страх, скръб и се затварят в себе си. Ето защо е изключително важно бързо да се осъществи контакт с децата, за да се намали влиянието на травматичния стрес, да се ускори възстановяването на нормалния ритъм на живот и да продължи работата с тези от тях, които се нуждаят от последваща помощ.

В подобни тежки ситуации началникът на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” до 1 час трябва да уведоми Държавната агенция за закрила на детето за настъпили трагични обстоятелства и за организирането на група за кризисна интервенция. В нея се включват дежурен полицай, дежурен съдия, прокурор, дежурен лекар, дежурен служител от общината, директор или класен ръководител на детето. Първата цел на екипа е да намери подходящо място за настаняване на детето.

При криза местният екип изготвя план със задачи и срокове за изпълнение, като се поставят краткосрочни цели и опростени действия. Едно от най-важните действия е да се осигури на детето контакт с близки, приятели, съученици, т.е. с хора, на които то има доверие и може да разкрие мислите и чувствата си.

Държавната агенция за закрила на детето осигурява група от психолози, като целта на работата им е да се предотврати ефектът от преживяното и децата възможно най-бързо да се освободят от емоционалния стрес и негативните спомени.

Според подписаното Споразумение при „горещи случаи” работата на екипите ще продължава и извън определеното работно време, в почивните и в празничните дни. Тогава на разположение ще трябва да има социален работник от отдел „Закрила на детето”, дежурен служител към общинската администрация, дежурен лекар и др. специалисти.

„В резултат на кризата случаите на насилие се увеличават. Само за последните три месеца на горещия телефон на Агенцията са постъпили над 650 сигнали за насилие”, посочи председателят на ДАЗД. „Има предвиден механизъм за кризисна интервенция, когато е застрашен непосредствено животът и здравето на детето. Държавната агенция за закрила на детето ще организира група за кризисна интервенция психолози и психиатри, които да се включат и да помогнат на всички”, каза Шабани. Тя посочи, че през май започват обучения по места на всички, които ще са ангажирани в тази процес. По думите й, най-важното е хората, които работят пряко с децата да са добре подготвени. Първите градове, в които ще се проведе обучението, са Пловдив, Самоков, Плевен и Стара Загора.

Надя Шабани ще представи в Брюксел българската практика по деинституционализация на деца

Утре, 29 април т.г., председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани ще представи в Брюксел българската практика по организацията на деинституционализация на деца.

Това ще стана по време на семинар за добрите практики в процеса на деинституционализация. Форумът се организира от Главна дирекция „Регионално развитие” на Европейската комисия.

В поканата за участие в семинара г-жа Катерина Матернова, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Регионална политика“, и г-жа Леня Самюел, заместник-генерален директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности”, отбелязват, че през последните няколко месеца процесът на деинституционализация на деца в България има значителен напредък.

Текущата работа по Плана за действие за прилагане на политическия документ „Визия за деинституционализацията в България” е от първостепенно значение и качеството му до голяма степен ще бъде решаващо за успеха на процеса, смятат от Главната дирекция на Европейската комисия.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани издаде акт за глоба на личния лекар на 12-годишна родилка

Председателят на Държавната агенция за закрлила на детето Надя Шабани издаде наказателно постановление с административна наказание глоба в размер на 1000 лв. на личния лекар на 12-годишна родилка от с. Стряма, общ. Раковски, Пловдивска област.

Проверката на ДАЗД по случая е установила, че лекарят е нарушил Закона за закрила на детето като не е уведомил ДАЗД, Дирекция „Социално подпомагане” или МВР за бремеността на детето и необходимостта от закрила. Наска роди на 19 януари т.г. в гр. Пловдив.

При проверката са констатирани и пропуски в отделите за закрила на детето в дирекциите „Социално подпомагане” в гр. Раковски и в гр. Хасково, където в момента малолетната майка и бебето живеят в дома на биологичния баща. Установено е, че сигналът не е оценен и не са взети всички мерки за гарантиране на живота и здравето на децата. Не са предприети действия и спрямо законния представител на малолетната майка, който без основателни причини трайно не е полагал грижи за нея. Освен това социалните работници не са предприели действия за насочване на родилката и бебето към ползване на алтернативни услуги за деца.

По случая е сезирана Районната прокуратура в гр. Пловдив за предприемане на действия по компетентност.

Велина Стоянова бе председател на ДАЗД за един ден

Велина Стоянова — ученичка в 9 клас на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, стана председател за един ден на Държавната агенция за закрила на детето.

Г-жа Надя Шабани, председател на ДАЗД, предаде поста на Велина по време на редовната седмична оперативка и я запозна с работата на дирекциите на Агенцията.

Велина Стоянова е участник в международната инициатива на „Джуниър Ачийвмънт България” — „Мениджър за един ден”. Инициативата се провежда за седма поредна година.

Надя Шабани разговаря със зам.-главния прокурор Галина Тонева за съвместните проверки в домовете за деца с увреждания

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани се срещна с Галина Тонев — зам.-главен прокурор на Р.България, във връзка със стратрирането на проверки в домовете за деца с увреждания. В тях ще участват служители на ДАЗД и Българския Хелзински комитет, педиатър, психолог, представител на местната власт, на отделите за закрила на детето и др.

Целта на проверките е да се установи допуснати ли са нарушения от страна на длъжностни лица и лица от персонала в домовете, които да са довели до причиняването на смърт, телесни повреди и злепоставане на настанените деца.

По време на срещата г-жа Тонева беше запозната със сигнала, който ДАЗД изпрати до Постоянната комисия “Професионална етика и превенция на корупцията” към Висшия съдебен съвет относно действията/бездействията на районния прокурор от гр.Сандански по случая с публикувани данни за упражнено насилие спрямо малолетно дете, както и за това, че е сезиран отдел “Инспекторат” на Върховния касационен съд с молба да извърши проверка по компетентност.

Зам.-председателят на ДАЗД Калин Каменов награди учители на церемония в НСА

В Националната спортна академия се състоя 13-та церемонията по връчване на годишните награди за приноса и развитието на физическото възпитание и спорта. Отличия получиха преподавателите, чиито ученици са станали шампиони в дисциплините футбол, плуване, баскетбол, тенис на маса, хандбал, лека атлетика, бадминтон, волейбол и шахмат.

По време на церемонията, организирана от Столична община, бяха наградени и учителите с най-голям принос в развитието на тенис на маса. Те получиха плакети от зам.-председателя на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов, които благодари на отличените за успешната им работа за утвърждаването на спорта в училище.

Столична община пък връчи специални награди на ректора на НСА проф. Лъчезар Димитров и на спортен клуб Левски за съдействието при провеждането на ученическите игри.

Експерти от ДАЗД започнаха проверка в Червен бряг

Експерти от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето започнаха проверка в Червен бряг във връзка с инцидента, при който баща уби 2-годишното си дете, рани тежко 3-годишната си дъщеря и се самоуби.

Според заповедта на председателя на ДАЗД Надя Шабани комисията ще извърши проверка в Дирекция „Социално подпомагане – Червен бряг, относно спазването на правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето, както и правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал.1 от Закона за закрила на детето.

Докладът на комисията до председателя на ДАЗД за резултатите от проверката трябва да бъде изготвен в законовия 10-дневен срок.

Споразумение за действия при деца в риск

Споразумение за действия при деца в риск

Мултидисциплинарен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие. Приложение 2 А

Координационен механизъм: задължения на органите за закрила на централно и местно ниво и останалите ангажирани субекти
Приложение 1

Процедура при кризисна интервенция
Приложение 2 Б

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА 2016

 

Надя Шабани препоръча на кмета на Ново село да уволни управителя на преходното жилище заради нарушения на правата на детето

Председателят на ДАЗД Надя Шабани изпрати писмо до инж. Георги Стоенелов -кмет на община Ново село, област Видин, с предложение да уволни Людмил Василев – директор на преходното жилище в село Ново село.

Предложението за дисциплинарното наказание е на основание чл. 62, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и във връзка със заключенията на проверката, извършена от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” в ДАЗД. Експертите, извършили проверката в преходното жилище, са установили, че управителят Людмил Василев е нарушавал правата на децата, като е упражнявал физическо насилие над тях, както и над техни връстници от ДДЛРГ – Ново село. В работата си той е използвал недопустими методи на възпитание и е уронвал престижа на децата като им е показвал порнографски материали от интернет . Освен това управителят е изнасял информация за деца от преходното жилище и не е предприел действия за осигуряване на закрилата на настанените там момичета.

Г-жа Шабани предоставя на кмета копия от доклада и констативния протокол от проверката, задължителните предписания на комисията и методически указания. Тя очаква да бъде уведомена за действията, предприети от кмета на община Ново село по случая.

Децата от ДДЛРГ “Надежда” получиха мартенички от зам.председателя на ДАЗД Калин Каменов

Възпитаниците от дома за деца, лишени от родителски грижи “Надежда” в град София получиха нетрадиционен подарък по случай Баба Марта – детска театрална постановка.

Актьорите от АРТ ТЕАТЪР зарадваха децата с постановката “Необичайната Червена Шапчица”. След края на представлението децата получиха мартенички от зам.председателя на ДАЗД Калин Каменов и от Лъчезар Илиев – младши експерт в Дирекция “Държавна политика за детето” към ДАЗД.

С тази своя иниациатива ДАЗД и театралите доказаха, че когато има желание всеки може да отдели малко време за да направят щастливи дори и за малко децата, лишени от родителската любов и ласка.