Month: January 2011

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Урежда критериите и стандартите за социални услуги за деца и контрола по тяхното спазване.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135474534

Кодекс на международното частно право

Кодексът урежда международната компетентност на българските съдилища, на други органи и производството по международни граждански дела; приложимото право към частноправните отношения с международен елемент; признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България. 

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135503651