Month: December 2012

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2012 година

Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31 декември в сравнителен план 2001 – 2012 г.