Month: March 2013

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект № BG051PО001-7.0.02-0003 „Управление на промяна чрез опит и знания” на ОПРЧР”

„Подготовка и изготвяне на информационни материали и публикуване на публикации в местни и национални медии в изпълнение на Дейност 3 и 10 на проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания” на ОПРЧР”

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Подготовка и изготвяне на информационни материали и публикуване на публикации в местни и национални медии в изпълнение на Дейност 3 и 10 на проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания” на ОПРЧР”