Month: June 2013

„Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”.

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Дейност на Държавната агенция за закрила на детето

Кои сме ние?

Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

Kакво правим?

 • Разработваме единна и координирана държавна политика за закрила на детето
 • Разработваме и контролираме изпълнението на национални и регионални програми за осъществяване закрилата на детето
 • Организираме проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане (АСП) и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата за закрила на детето, и при нарушаване на правата председателят на ДАЗД дава задължителни предписания
 • Извършваме наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето и председателя на ДАЗД дава задължителни предписания
 • Разработваме критерии и стандарти за социални услуги за деца по прилагането на мерките за: съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда; настаняване в семейство на роднини или близки; настаняване в приемно семейство; настаняване в специализирана институция
 • Участваме в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона за закрила на детето
 • Издаваме лиценз за предоставянето на социални услуги за деца
 • Работим за създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за закрила и анализ на проблемите, политиките и услугите
 • Разработваме и даваме методически указания на отделите за закрила на детето в дирекциите “Социално подпомагане” към АСП
 • Организираме и провеждаме научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата на детето
 • Подпомагаме дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето
 • Работим за формирането и провеждането на политиката за интеграция с Европейския съюз в областта на закрилата на детето

Kъм кого е насочена дейността на ДАЗД?

Към всички деца в Република България и техните семейства, като работим за най-добрия интерес на всяко дете и формиране на приоритетен обществен интерес от изграждане на качествено поколение.

С кого работим?

 • Държавни институции
 • Органи на местното самоуправление
 • Неправителствени организации (НПО)
 • Български и чуждестранни физически и юридически лица
 • Международни организации

По какъв начин осъществяваме нашата дейност?

 • Чрез разработване на политиката
 • Чрез национални и регионални програми
 • Чрез критерии и стандарти
 • Чрез лицензиране
 • Чрез прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове
 • Чрез методически указания
 • Чрез извършване на проверки и издаването на задължителни предписания
 • Чрез анализиране на информацията
 • Чрез образователна и научноизследователска дейност
 • Чрез предоставяне и публикуване на ежегоден доклад за дейността на ДАЗД

Що е закрила на детето?

Закрила на детето е система от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето.

„Избор на 25 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 25 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”.

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Избор на 25 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

„Избор на 25 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 25 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”.

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Избор на 25 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

„Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

Публична покана с две обособени позиции:

 1. Обособена позиция № 1 – Избор на психиатър
 2. Обособена позиция № 2 – Избор на детски психиатър
/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9