Month: August 2013

„Проектиране и разработване на „Национална информационна система (НИС) на ДАЗД“ Проект BG051PO001-6.1.02 „Изграждане на интегрирана информационна система в МТСП”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Проектиране и разработване на „Национална информационна система (НИС) на ДАЗД“ Проект BG051PO001-6.1.02 „Изграждане на интегрирана информационна система в МТСП”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Обществена поръчка с предмет: „Информационна кампания в изпълнение на Дейност 3 от Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за избор на двама детски психиатри

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на двама детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”.

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 – Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Източна България;
  2. Обособена позиция № 2 – Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Западна България.

Краен срок за участие и подаване на документи – до 17:30 часа на 16.09.2013 г.“

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за избор на двама детски психиатри“

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на двама детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”.

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 – Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Източна България
  2. Обособена позиция № 2 – Избор на детски психиатър за осъществяване на дейност на територията на Западна България

Краен срок за участие и подаване на документи – до 17:30 часа на 16.09.2013 г.“

ДАЗД призовава за спазване на правата на децата по време на протестите

Във връзка със зачестилите сигнали относно участието на малолетни и непълнолетни по време на протестите, позицията на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ е, че опазването на живота и здравето на децата по време на подобни мероприятия е от първостепенно значение.

Конвенцията на ООН за правата на детето прогласява, че родителите или настойниците са тези, които носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата. Висшите интереси на подрастващите са тяхна основна грижа, както и изграждането на ценностната им система.

Държавната агенция за закрила на детето още веднъж подчертава, че ролята на държавата чрез съответните институции е да съветва и обучава семейството за правата и отговорностите им спрямо децата. Незабавната намеса на институциите в тези отношения чрез органите за закрила е регламентирано в случаите, когато физическото, психическото и интелектуалното развитие на децата е нарушено от действията или бездействията на родителите.

Присъствието на деца по време на законно организиран и проведен граждански протест е израз на волята и отговорността на техните близки. Основно задължение на родителите, заложено в Закона за закрила на детето, е да придружават децата си на обществени места след 20,00 ч., ако не са навършили 14-годишна възраст, и след 22,00 ч., ако не са навършили 18-годишна възраст.

Тревожна тенденция е, че по време на масови мероприятия – протести, спортни състезания, концерти и др., често има провокации и съществува риск от ескалиране на напрежението и създаване на опасност за живота и здравето на всички участници, но най-вече на децата – предвид тяхното уязвимо физическо и психическо развитие. Затова ДАЗД призовава родителите внимателно да преценят доколко е подходящо участието на техните малчугани в протестите.

Отговорност на всеки, който забележи на протестите дете, оставено без надзор от страна на родител или стане свидетел на непристойното поведение от страна на участници в публично организирани прояви, които грубо нарушават обществения ред и създават опасност за малолетните и непълнолетните, е веднага да сигнализира органите по опазване на обществения ред и сигурност, които са и органи по закрила на детето.

Като взема под внимание тревогите на граждани, неправителствени организации и политически сили, Държавната агенция за закрила на детето изразява принципната си позиция, че децата също са носители на основни граждански права, включително правото да се включват в мирни действия /чл.15 от Конвенцията за правата на детето на ООН/. Те имат възможност да формират възгледите си чрез участие в цивилизовани и конструктивни форми на масова изява на общественото мнение и да получават своите уроци по демокрация, но това трябва да става в съответствие с тяхната възраст, способности за възприемане, без уронване на достойнството им или застрашаване на живота и здравето им. Децата и младите хора трябва да бъдат защитени от негативните страни на протестите чрез общите усилия на всички ангажирани лица – на родителите и на всички останали отговорни институции, на органите за закрила, на законодателната власт чрез съответните належащи нормативни промени.

Държавната агенция за закрила на детето се обръща към родителите и цялото общество: „Нека да бъдем отговорни към децата и да направим всичко възможно, за да не пострадат по време на протестите”.

Защитата на децата по време на протестите обсъди председателят на ДАЗД с министъра на труда и социалната политика и с главния секретар на МВР

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева проведе срещи с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и с главния секретар на Министерството на вътрешните работи /МВР/ главен комисар Светлозар Лазаров. Основен акцент в тях беше обсъждането на сигналите на граждани и организации за участието на деца по време на организираните протести.

По време на разговора с министър Адемов беше дискутирана ролята на органите по закрила и по специално на служителите от отделите за закрила на детето. Тяхно законово задължение е да съблюдават спазването на правата на малолетните и непълнолетните по време на масовите мероприятия и да оказват подкрепа на родителите при риск за живота и здравето на децата.

Министерството на вътрешните работи ще следи за сигурността на подрастващите по време на протестите. Вече са предприети необходимите мерки, за да се гарантира сигурността им при подобни събития, заяви главният секретар на МВР. Според гл. комисар Лазаров е необходимо да се направи задълбочен анализ на съществуващото законодателство, за да може институциите по опазване на обществения ред, които са и органи по закрила, да могат да защитят правата на децата.

Ева Жечева декларира готовност за съвместни действия с МТСП и МВР с цел спазване на правата на децата, както и защитата им от нерегламентирано въвличане в мероприятия, които може да застрашат физическото, психическото и интелектуалното им развитие.

Председателят на ДАЗД се обърна за съдействие към НСОРБ заради зачестилите случаи на удавени деца

Във връзка с увеличаващите се случаи на удавили се деца в неохраняеми водоеми председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева се обърна за съдействие към Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

В писмо до изпълнителния директор г-жа Гинка Чавдарова председателят на ДАЗД настоява кметовете да разпоредят извършване на проверка на водните обекти на територията на поверената им община по отношение на спазване на правилата за обезопасяване при стопанисването и управлението им, детайлно регламентирани в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

По данни на Българския червен кръст от началото на 2013 г. 15 деца са намерили смъртта си на неохраняеми плажове и водоеми. За цялата изминала година броят им е бил 22. Анализът на инцидентите показва, че в повечето случаи те са резултат от обстоятелства, които могат да бъдат избегнати. Според данните, смъртта за удавените момчета и момичета е заради липсата на контрол, включително и родителски, както и заради слабата плувна подготовка на децата. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на образователните инициативи, които ще повишат информираността на децата за опасностите, които крият необезопасените водоеми. Кметовете на общини трябва ефективно да прилагат санкционната дейност в случаите на констатирани нарушения, но и да създадат подходящи места за свободното време на младите хора, призовава Жечева.

Само чрез съвместните усилия на ангажираните институции ще се постигне положителен резултат в посока предотвратяване на бъдещи инциденти с деца, завършва писмото си председателят на ДАЗД.

„Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Публична покана за събиране на оферти по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

ДАЗД ще стимулира достъпа на младите хора до култура

„Културата и творчеството дават уникален шанс да се открие разнообразието в обществото и да се изгради национално самочувствие. Изкуството предоставя възможност на всеки човек да изрази себе си и да въздейства на останалите А популяризирането на културата и ранният достъп на младите хора до тях има решаваща роля за укрепване на личностите връзки, насърчава участието им в обществените дела и разширява диалога между поколенията.” Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева, която подписа декларация за осигуряване на достъп на младите хора до творческите достижения в България по време на първата национална конференция, посветена на темата.

В инициативата на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ се включиха още министърът на културата д-р Петър Стоянович, заместник-министрите на образованието и науката Мукаддес Налбант и на младежта и спорта Мая Тодорова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, Лили Еленкова от Националния младежки форум и други.

За ДАЗД е от изключително значение да се стимулира изказването на мнение от страна на децата за всичко, което се отнася до тях, допълни Жечева. По този начин се стимулира комуникацията и се изгражда мост между възрастните и младите хора. А инвестирането в следващите поколения ще помогне за създаване на мост между културните достижения и бъдещето, което желаем, заключи председателят на ДАЗД.

По време на форума беше представено изследване на Граждански институт и ББСС Галъп Интернешънъл, което показва, че повече от половината домакинства в страната, които имат деца, не са посетили нито едно културно събитие в последните 12 месеца. От друга страна, обаче, над 2/3 от запитаните смятат, че чрез тези творчески събития се постига положително въздействие върху качеството на живот, развиват се социалните и комуникационните умения, изграждат се ключови компетентности.

Достъпът на младежите до културата е и средство за стимулиране на социализацията, активното участие и борбата с дискриминацията, бедността и социалното изключване, показва изследването.

От Българската асоциация на работодателите в областта на културата заявиха, че основните цели на асоциацията са да организира национален дебат за възможността момичетата и момчетата да се запознават с достиженията на изкуството, да се предложи обмен на добри практики и да се насърчават семействата, училищата, културните институции, младежките организации, общините и държавните структури да предложат свой план за разширяване на достъпа на младите хора до култура.

Процесът на деинституционализация e един основните ни приоритети, заяви председателят на ДАЗД

„ДАЗД ще бъде гарант за устойчивото развитие на процеса на деинституционализация в България”, това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева по време на срещата си с представители на Коалиция „Детство 2025”. Целта на разговора беше да се очертаят съвместните усилия за развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете, което ще бъде изведено от специализираните институции.

„Ние ще продължим трансформирането на институционалната грижа в семейна или близка до семейната. Всяко дете с неговата индивидуалност и нужди ще бъде в центъра на усилията ни за осигуряване на възможности за реализация и социално включване”, увери Жечева.

От своя страна членовете на Коалиция „Детство 2025” отбелязаха приоритетните области, които трябва да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да не спре процесът на извеждане на децата от специализираните домове:

  • възобновяване на работата на Междуведомствената работна група по деинституционализация;
  • създаване на координационно звено с участието на експертни граждански организации;
  • разработване на финансов механизъм за пренасочване на средствата към новите услуги и мерки, гарантиращи устойчивост на системата след края на реформата;
  • да се създаде система за оценка на ефекта от услугите върху живота на децата и техните семейства.

Председателят на ДАЗД декларира готовност да се работи по тези теми, за да бъде постигнат синхрон в усилията на всички институции и гражданското общество. По този начин ще се осигури плавното преминаване първо на момичетата и момчетата с увреждания от институциите в услугите от нов тип.

Коалиция „Детство 2025” обединява 18 неправителствени организации, работещи по въпросите на деинституционализацията на децата в Република България – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Български център за нестопанско право, фондациите „За нашите деца”, „Лале”, „Лумос”, „Надежда и домове за децата – клон България”, SOS детски селища, Национална мрежа за децата и други.