Month: November 2013

Отпечатване и разпространение на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012 – 2015 г.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и офис консумативи за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”