Month: March 2014

Конкурс за длъжността “младши експерт” в Дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

Държавна агенция за закрила на детето обявява конкурс за назначаване на държавен служител на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 брой младши експерт в Дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и други изисквания за заемане на длъжността:

  • минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по…”;
  • професионална област – хуманитарни, педагогически, социални, стопански, правни науки;
  • професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши;
  • умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: много добри компютърни умения, работа с деловодно-информационна система, електронно подписани документи, организационни умения и умения за работа с клиенти; знания в областта на: нормативната уредба, свързана с дейността на ДАЗД и публичната администрация.

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: осигурява организацията на работа на ръководството и вътрешната комуникация в агенцията, както и сроковете за изпълнение на поставените задачи.

2. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.

3. Необходими документи: заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл); декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл; копия от документ за придобитата образователна степен; копие от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).

4. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването – гр.София, ул. „Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02/933 90 30, 02/933 90 15.

5. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

6. Размер на основна месечна заплата за длъжността – от 540 лв. за първа степен до 650 лв. за четвърта степен за длъжностно ниво 11 , експертно ниво 7 по Класификатора на длъжностите в администрацията

/ In Кариери / By Павлина Хинкова / Comments Off on Конкурс за длъжността “младши експерт” в Дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”