Month: June 2014

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване и провеждане на специализирани обучения за служителите на ДАЗД”

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 – „Осигуряване и провеждане на специализирано обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето по Закона за достъп до обществена информация”
  2. Обособена позиция № 2 – „Осигуряване и провеждане на езикови обучения за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”
/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване и провеждане на специализирани обучения за служителите на ДАЗД”

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”

На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка

На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на ДАЗД

На 08.09.2014 г. (понеделник) в 14.00 часа в сградата на Държавната агенция за закрила на детето, заседателна зала № 678, етаж V, ул. „Триадица” № 2, гр. София, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на  средствата за масово осведомяване.

При желание от Ваша страна да присъствате на отварянето на ценовите оферти, моля да се явите в 13:45 часа пред служебния вход на Министерството на труда и социалната политика, където ще бъдете насочени към залата.

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”

„Избор на 17 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Избор на 17 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

„Избор на 11 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Избор на 11 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“, финансиран по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“

Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца в изпълнение на Дейност 5 от Проект BG051PO001-5.2.08-0001 „Детство за всички”

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца в изпълнение на Дейност 5 от Проект BG051PO001-5.2.08-0001 „Детство за всички”

Становище на Държавна агенция за закрила на детето относно събарянето на незаконни къщи в горски масив до Парк „Аязмо” на гр. Стара Загора и необходимостта от предприемане на мерки и действия по отношение на децата, които живеят в тези домове

/ In Становища / By Павлина Хинкова / Comments Off on Становище на Държавна агенция за закрила на детето относно събарянето на незаконни къщи в горски масив до Парк „Аязмо” на гр. Стара Загора и необходимостта от предприемане на мерки и действия по отношение на децата, които живеят в тези домове