Month: September 2014

Промяната на грижата и начина на живот на децата с увреждания бяха обсъдени на кръгла маса

Промяната на грижата и начина на живот на децата с увреждания от специализираните институции, както и подкрепата за новите резидентни услуги в процеса на деинституционализация бяха основните акценти в организираната от ДАЗД кръгла маса на тема „Преход от живот в институцията към живот в общността. Правото на детето да расте в семейна среда”.

„Какво е Деинституционализацията – да признаем уникалността и достойнството на различния и да работим за това. Всяко дете има своите права и потенциал, които излизат извън характеристиката „дете с увреждане“ и всички ние сме длъжни да направим всичко възможно те да бъдат реализирани. Затова една от основните ни цели е да създадем система, ориентирана към нуждите на отделното дете и неговото семейство, на които се предоставя съответна подкрепа и услуги”, заяви при откриването на срещата председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева  „Усилията ни са насочени към изграждане на система за подкрепа на семействата и преодоляване на факторите, които влияят върху решението една майка да се раздели с детето си – бедността, наличието на увреждане, влиянието на разширеното семейство. Затова работим в посока процесът да се фокусира върху превенцията на извеждането на детето от родното му семейство, като се развиват интегрирани услуги и политики, които да включват не само системата за закрила, а и тези за социално подпомагане, образование и здравеопазване. Ще успеем когато устойчиво задържим в центъра на социалната ни система семейството и детето”, допълни тя.

Председателят на ДАЗД подчерта, че на децата и младежите от центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища трябва да се гарантира достъп до всички подходящи услуги, за да не се повтори в тях модела на институционалното отглеждане. Г-жа Жечева очерта проблеми, с които се сблъскват настанените в малките групови домове – откази за болнично лечение, липса на клинични пътеки за децата с тежки увреждания, необходимост от актуализиране на медикаментозната терапия, липса на подкрепяща среда в училище, на индивидуален подход към децата със СОП, необходимост от организирането на транспорт от и до училище.

За да бъде осигурено задоволяването на потребностите на рисковата група децата и младежите и да се постигне ефективна адаптация в новите резиденти услуги е необходимо да бъдат разработени, съвместно с Министерството на здравеопазването, модели за предоставяне на интегрирани здравно-социални и психо-социални услуги, като тези модели трябва да бъдат гарантирани чрез правната и финансова рамка на медицинските стандарти и на социалните услуги, посочи г-жа Жечева.

По време на кръглата маса беше представен сборник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители „Връзки, раздели, срещи“, издаден от ДАЗД в рамките на проект „Детство за всички“, със съставител Весела Банова и научен редактор д-р Любомир Жупунов. Те подчертаха, че деинституционализацията на грижата за деца ще се постигне и чрез промяна на работата със семействата и поддържането на контакт между родителите и децата след настаняването в новите услуги.

Сега специалното внимание се фокусира върху новите услуги и гарантиране на качествена грижа в тях. Ключово за това е подготовката и управлението на персонала, но най- вече нагласите и потенциала на служителите, който трябва да бъде развиван.

В новите услуги са идентифицирани следните нужди на персонала, които ще бъдат подкрепени чрез взаимодействие с Коалиция „Детство 2025”:

 1. Методическо консултиране (прилагане на Методиката за ЦНСТ, политики и процедури на новите услуги, създаване на график за персонала;
 2. Създаване на координационен механизъм на областно ниво, който да се прилага между  новите ЦНСТ и съпътстващите услуги, като така се гарантира, че те не работят изолирано едни от други;
 3. Продължаващо обучение за работа с хора с увреждания;
 4. Обучения за подготовка на децата за преместване от специализирана институция в ЦНСТ/ ЗЖ;
 5. Обучения за прилагане на Интензивното общуване;
 6. Обучения за важността на социалните аспекти на храненето на деца с тежки и множествени увреждания;
 7. Обучения и консултации за работа с деца с предизвикателно поведение;
 8. Обучение и консултация на общините във връзка с управлението на резидентни услуги в общността – екип, организация и управление, обучение по детско участие; ранна интервенция; изграждане на подкрепяща среда; права и принципи на личностно-насочена подкрепа; клинични срещи при кризисни ситуации.

Благодарение на съвместната работа на ДАЗД с различни неправителствени организации /УНИЦЕФ, ЛУМОС, Фондация „Сийдър”, Сдружение „Дете и пространство”/, се осъществяват множество срещи, обучения, споделяне на добри практики и обмяна на опит.

На събитието присъстваха представители на МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, Агенция за хората с увреждания, СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, областни и общински администрации, регионални екипи по деинституционализация, представители на екипи на проектите от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, неправителствени организации, доставчици на социални услуги от региона и други заинтересовани страни.

Здравната грижа за децата и младежите с увреждания от ЦНСТ и ЗЖ бяха дискутирани в град Бургас

Как се предоставя здравната грижа за децата и младежите, настанени в разкритите социални услуги ЦНСТ и ЗЖ, бе обсъдено на семинар «Настояще и бъдеще на новите резидентни услуги. Опорни точки за справяне с кризисни ситуации“, организиран от проект «Подкрепа» в град Бургас на 26 и 27 септември 2014 г.

Най-важните акценти от становищата на медицинските специалисти, ангажирани с допълнителни експертизи на децата и младежите с тежки увреждания, бе представен от екипа на проект «Подкрепа». Бяха изтъкнати констатираните проблеми, въпроси и препоръки по отношение на предоставяне на качествена здравна грижа за настанените в новите социални услуги.

Д-р Цанова – зам.-директор на РЗИ Бургас и член на регионалния екип по деинституцонализация към прект «Подкрепа», наблегна на необходимостта от по-ангажирана нагласа на лекарите спрямо децата и младежите с увреждания.

Основните дефицити са свързани с осигуряването на личен лекар и на дентално лечение; подготовката на персонала да се грижи за потребители с тежки увреждания; нуждата от установяване на най-подходящата терапия за най-тежките случаи; необходимостта от допълнителна подкрепа и обучения за персонала, който се грижи за децата и младежите с проблемно поведение и трудната адаптация след преместването им от институциите.

Акцент в дискусията бе необходимостта да бъде дефинирана социално – здравна услуга за деца и младежи с много тежки увреждания.

По време на семинара г-жа Весела Банова, клиничен психолог и психоаналитик, представител на Сдружение «Дете и пространство», даде опорни точки за справяне с кризисни ситуации при работа с деца и младежи. Тя сподели опита на ЦНСТ гр. Русе, управляван от сдружнието, като наблегна на ползата от приходящи специалисти (логопед, психолог, ресурсен учител) и воденето на лични дневници за всяко дете, настанено в ЦНСТ, които са от изключителна важност при възникване на кризисна ситуация.

Д-р Любомир Жупунов, председател на Сдружение «Дете и пространство», представи своя опит в работата с децата и младежите от ДДМУИ Могилино, тяхното развитие в специализираната институция и след това в ЦНСТ в гр. Русе, както и за постиженията им следствие промяната в качеството на грижа. Д-р Жупунов проследи в развитие конкретни случаи на деца с много тежки увреждания и представи кратък филм за еждневието и празниците в услугата.

Кръгла маса “Преход от живот в институцията към живот в общността. Правото на детето да расте в семейна среда” ще се проведе в НДК

На 29 септември, понеделник, от 9.30 часа в зала 3.1. на Националния дворец на културата Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ организира кръгла маса на тема „Преход от живот в институцията към живот в общността. Правото на детето да расте в семейна среда”.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени специфични аспекти на промяната на грижата и начина на живот на децата с увреждания от специализираните институции. Акцент ще бъде поставен върху подкрепата за новите резидентни услуги в процеса на деинституционализация.

В рамките на кръглата маса ще бъде представен сборник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители „Връзки, раздели, срещи“, издаден от ДАЗД в рамките на проект „Детство за всички“, със съставител Весела Банова и научен редактор д-р Любомир Жупунов.

На събитието са поканени представители на МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД, АСП, Агенция за хората с увреждания, СУ „Св. Климент Охридски”, областни и общински администрации, регионални екипи по деинституционализация, представители на екипи на проектите от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария“, неправителствени организации, доставчици на социални услуги от региона и други заинтересовани страни.

Кръглата маса е организирана в рамките на проект „Подкрепа“, изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето.

Добрите практики при преход от живот в институция към живот в общността дискутираха специалисти от новооткритите ЦНСТ и ЗЖ

Специалисти, които работят с деца и младежи с увреждания в новооткритите Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища, представиха своя опит по време на работна среща на тема „Преходът от живот в институция към живот в общността през погледа на добрите практики“. Тя се състоя на  24 и  25 септември в град Троян и бе организирана от проект „Подкрепа“.

Презентации представиха членове на регонални екипи по динституционализация и представители на новите услуги от Атия, Хасково, Монтана, Габрово, Димитровград.

В основата на изготвената за срещата програма бяха добрите практики и въпросите, идентифицирани при проведените вече серия от събития за обмен на опит и информация, както и от посещенията по места, реализирани от екипа на проекта. Дискутирани бяха най-сериозните проблеми  и установиените практики за преодоляването им при осигуряването на достъп до образование на настанените деца и младежи в новите ЦНСТ и ЗЖ.

Възникналите предизвикателства са намерили своето решение с усилията на целия персонал и с подкрепата на различни експерти, част от които са осигурени и с ресурса на проект «Подкрепа».

В работната среща участваха и представители на НПО, които подкрепят екипите на новоразкритите ЦНСТ и ЗЖ със своя натрупан опит в управление на резидентни услуги. Специалистите от Фондация Лумос споделиха практиката си от работа с деца с тежки увреждания в ДДМУИ в Крушари, а Весела Банова от Сдружение «Дете и пространство» направи презентации с конкретни примери за осигуряването на ново качество на грижа за деца и младежи с тежки увреждания. В  представянето на практическите насоки за работа тя наблегна на справянето с агресивно и автоагресивно поведение, възможните причини за него и вероятните модели на ответно поведение у персонала. Това предизвика и най-много коментари от страна на участниците в работната среща.

Домът за деца с умствена изостаналост в с. Кошарица преустанови дейността си

Домът за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в с. Кошарица, община Несебър, преустановява дейността си. Това стана с акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Закриването на специализираната институция е в резултат на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и на проект „Детство за всички”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването.

Координирането и контролът на цялостната дейност по затварянето на институцията са извършени при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие, Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Община Несебър и неправителствени организации.

При стартирането на проект «Детство за всички» в ДДУИ – с. Кошарица бяха настанени 39 деца и младежи. В рамките на проекта мултидисциплинарен екип направи оценка на потребностите на всички потребители, като съобразно водещите за всеки от тях фактори екипът предложи нова резидентна услуга и индивидуален план за преместване.

Момчетата и момичетата от Дома в с. Кошарица вече живеят в центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в гр. Бургас, Поморие, Карнобат, Созопол, Ямбол и Айтос. Част от тях са записани на училище и посещават различни услуги в общността – център за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция, което допринася за по-добрата им социализация и развитие. Някои от младежите са били наети на работа през летния сезон.

В рамките на Проект „Детство за всички” е планирано да бъдат закрити 15 дома за деца с умствена изостаналост на територията на цялата страна.  Едновременно с това продължава и разкриването на нови резидентни услуги за деца и младежи с увреждания.

Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища вече функционират в 31 общини в страната. В тях са осигурени по-добри и подходящи условия за живот и развитие на 523 деца и младежи с увреждания. Други 915 предстои да бъдат изведени от домовете за медико-социални грижи и за деца с умствена изостаналост и да бъдат настанени в новите услуги.

Проектът „Детство за всички” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е въвеждането на нов подход при грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции.

На 24 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект “Управление на промяната чрез опит и знания”

На 24.09.2014 г. (сряда) в 14.00 часа в сградата на Държавната агенция за закрила на детето, заседателна зала № 678, етаж V, ул. „Триадица” № 2, гр. София, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания”.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на  средствата за масово осведомяване.

При желание от Ваша страна да присъствате на отварянето на ценовите оферти, моля да се явите в 13:45 часа пред служебния вход на Министерството на труда и социалната политика, където ще бъдете насочени към залата.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on На 24 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект “Управление на промяната чрез опит и знания”

Председателят на ДАЗД предлага закриването на два дома за деца с увреждания

Закриването на две специализирани институции за деца с увреждания – Дом за деца с умствена изостаналост в с. Кошарица, обл. Бургас, и Дом за деца с физически увреждания в гр. Луковит, предложи председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

Прекратяването на дейността на тези институции е в изпълнение на разработения план за действие по проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД, в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването. Проектът е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете“, в рамките на която е заложено закриването най-малко на 15 специализирани домове за деца с увреждания. Първата институция, която преустанови работа на 01 юли 2014 г. със заповед на изпълнителния директор на АСП, бе ДДУИ „Св. Екатерина” в с. Искра, обл. Бургас.

Закриването на домовете се извършва при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Дирекциите „Социално подпомагане”, местната власт и неправителствени организации. Възпитаниците на закритите домове ще бъдат настанени в резидентни услуги в общността.

По-голямата част от живеещите в домовете в с. Кошарица и гр. Луковит деца и младежи вече са преместени в ЦНСТ и защитени жилища. Останалите – 11 в ДДУИ Кошарица и 6 в ДДФУ Луковит, са в процес на подготовка – посещават новите къщички, срещат се с персонала и с другите настанени там, подреждат свои кътове. След като бъдат настанени момчетата и момичетата ще бъдат записани на училище и ще посещават допълнителни услуги – центрове за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция. По този начин ще се постигне по-добрата им интеграцията и социализация.

Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища вече функционират в 31 общини в страната. В тях са осигурени по-добри и подходящи условия за живот и развитие на 501 деца и младежи с увреждания. Други 928 предстои да бъдат изведени от домовете за медико-социални грижи и за деца с умствена изостаналост и да бъдат настанени в новите услуги.

Проектът „Детство за всички” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е въвеждането на качествено нов подход при грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции.

570 деца от цялата страна се включиха в Националния конкурс „Победи опасността!”

570 момичета и момчета на възраст от 5 до 17 г. представиха свои творби за участие в Националния конкурс „Победи опасността!”. Той се организира от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ във връзка с Годината на правата на детето и кампанията за детска безопасност.

Конкурсно жури от експерти в областта на изобразителното изкуство и от ДАЗД започна оценка на 600-те рисунки, фотографии и фотоколажи, постъпили в агенцията в определения срок – до 1 септември 2014 г. Всяко дете можеше да представи до 3 свои творби, които да показват възможните опасности в обкръжаващата среда, както и начините да бъдат избегнати. Подборът и класирането се осъществява в 3 конкурсни теми. Най-много творби са получени в раздел  „Победи опасността на пътя и в превозното средство” – 320 деца са изпратили 314 рисунки и 13 фотографии/фотоколажи. В категорията „Победи опасността у дома” са получени 150 рисунки и снимки от 142 деца, а в „Победи опасността на местата за игра, отдих и забавления” – 120 творби от 108 деца.

До 3 ноември 2014 г. пък е срокът за участие във втория конкурс на кампанията. В него могат да кандидатстват реализирани и реализиращи се през тази година програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца. Приемат се номинации от детски градини, училища, читалища,  клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; от държавни институции, областни и местни администрации; от неправителствени организации и фирми.

Награждаването на всички победители ще се състои на 20 ноември 2014 г., когато се навършват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Ще бъде разработен Координационен механизъм за работа с деца-бежанци

Гарантиране на правата на децата чужденци, търсещи или получили международна закрила на територията на Република България, и създаването на Координационен механизъм за взаимодействие между органите по закрила на национално и местно ниво за работа с тези деца, бяха основните теми на работна среща, организирана от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. В нея участваха г-н Николай Чирпанлиев – председател на Държавната агенция за бежанците, Ана Андреева – директор на дирекция „Социална дейност и адаптация” в ДАБ, от страна на МВР – зам.-директорите на Главна дирекция „Гранична полиция” и директори на дирекция „Миграция” – г-н Йотко Андреев и на „Граничен контрол” – Милен Пенев, Емил Тодоров – директор, и Даниела Кичева – главен експерт, в дирекция „Закрила на детето” на Агенцията за социално подпомагане, както и експерти от ДАЗД.

На срещата бяха обсъдени идентифицираните до момента проблеми в работата с тази целева група, които произтичат от липсата на регламентирани конкретни ангажименти на институциите. Трудности има при:

 • транспортиране на непридружени малолетни и непълнолетни, установени на територията на страната, към центровете на ДАБ или към социални услуги/специализирани институции при предприета мярка за закрила;
 • настаняване на големи групи непридружени деца в център на ДАБ или в социална услуга;
 • осигуряване на средства за храна на децата от момента на установяването /задържането/ им  до настаняването им в център на ДАБ или социална услуга;
 • осигуряване на преводачи за отделите за закрила на детето при работата с децата-бежанци.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта да се разработи Координационен механизъм за работа с децата бежанци, в който да бъдат заложени конкретните ангажименти на институциите в процеса на предоставяне на закрила и интеграция на непридружените деца-чужди граждани в страната.

Документът ще бъде разработен от междуведомствена работна група с участието на експерти от ДАЗД, ДАБ, АСП, МЗ, МОН, МТСП, МВР – дирекциите „Миграция”, „Гранична полиция” и „Охранителна полиция”.

Спазването на правата на децата в предизборната кампания разгледа на третото си заседание Гражданския борд за свободни и прозрачни избори

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева призова за спазване на правата на децата по време на започналата предизборната кампания. Това стана по време на третото заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори.

Г-жа Жечева запозна членовете на Гражданския борд с общите условия за извършване на мониторинг за спазването на правата на децата при политически мероприятия и разпоредбите на Закона за закрила на детето, според който „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности” /чл.11 ал.4/ . В член 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е разписана аналогична забрана: “Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини”.

Сигналите за нарушени права на децата по време на изборни кампании, които постъпват в ДАЗД, са от различни източници – граждани, СЕМ, ЦИК, политически партии, НПО, както и чрез самосезиране от печатни и електронни медии. За нарушаването на разпоредбите на Закона за закрила на детето председателят на ДАЗД може да потърси административно-наказателна отговорност.

По време на изборите за членове на Европейския парламент са разгледани 14 сигналаза излъчени предизборни клипове на определени политически сили, в които участват деца; снимки на момчета и момичета, облечени в тениски на определена партия; информации от предизборни срещи, на които са разказани лични истории на деца, публикувани са техни снимки. Съветът на децата, който е консултативен орган към председателя на ДАЗД, излезе през април със свой призив за невъвличане на малолетни и непълнолетни в партийни мероприятия.

„Предвид своето любопитство, неопитност, стремеж към подражание на възрастните децата са една много уязвима на влияние аудитория. В започналата кампания трябва да бъдат спазвани правата на децата и да не се допуска въвличането им в прояви, които могат да накърнят достойнството или психиката им”, заяви г-жа Жечева.

Председателят на ДАЗД напомни, че родителите имат първостепенна роля за отглеждането и развитието на детето. Ролята на държавата е да ги подкрепи при изпълнението на техните задължения за осигуряване на закрила, грижа и адекватен стандарт на живот за децата, както и в отговорността да не допускат въвличането им в обществени процеси и събития, неприсъщи за детската възраст и противоречащи на принципите за закрила е споделена.

Членовете на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори и председателя на ДАЗД призоваха обществеността за подаване на сигнали за използване на деца за политически цели, с цел навременна намеса и предприемане на действия и мерки за спазване на правата им, както и за подобряване на координацията между отговорните институции.