Month: October 2014

Насърчаването на детското участие в България бе обсъдено на кръгла маса

Възможностите и предизвикателствата пред детското участие в България бяха обсъдени днес на кръгла маса, организирана от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, УНИЦЕФ България и Фондация „Партньори България”

„Детското участие е един от основните принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето. То е процес, който възрастните насърчават и който дава възможност на младите хора свободно да изразяват своето мнение и да участват при вземането на решения. По този начин ще направим живота на децата по-добър, това заяви в приветствието си г-жа Цвета Антонова, директор на Дирекция „Държавна политика за детето” в ДАЗД.

“Гордея се  със сътрудничеството ни с ДАЗД, общините, партньорските организации и самите деца, защото е важно да имаме общи усилия за приобщаване на децата в цялостните процеси на промяна на най-дълбоко ниво. Това предполага гласът им да бъде чут най-напред в семейството и нуждите им да бъдат задоволени още в майчиния дом”,заяви г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за БългарияТя подчерта още, чемакарправото на достъп до информация, правото да изразиш мнение или правото на свободно събиране да са гарантирани от Конвенцията за правата на детето, чиято 25-та годишнина честваме през ноември, те не са толкова лесно припознавани и често възрастните ги пренебрегват”.

По време на кръглата маса бяха представени и обсъдени резултатите от пилотния проект „Насърчаване на детското участие чрез засилване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище”. Той стартира през 2012 г. по инициатива на ДАЗД,  с подкрепата на УНИЦЕФ, Министерството на образованието и науката и Национална мрежа за децата и се изпълнява от Фондация Партньори – България. В три области – Благоевград, Монтана и Сливен – бяха създадени пилотни съвети на децата – 17 на училищно, 9 на общинско и 1 на регионално ниво, които целят да промотират правото на децата да изразяват своето мнение, както и да развият уменията и на деца и на възрастни за ефективна комуникация по въпроси, които касаят децата.  Разработени са „Наръчник за насърчаване на участието на децата”, предназначен за експерти, които работят с момчетата и момичетата, и „Ръководство за детско участие” за обучители на представители на детските съвети.

По време на реализирането на проекта са проведени семинари и срещи на децата от пилотните съвети и на възрастните, ангажирани със съветите. След тези срещи са формулирани основните предизвикателства пред детското участие:

– неправилно разбиране на участието както от самите деца, така и от възрастните;

– по-широка подкрепяща среда;

– трудности при включването на деца със СОП, от малцинствата и от малките населени места;

– липса на мотивация в децата да изказват своето мнение;

– трудност при общуването между различните съвети и липса на общностна идентичност.

Преодоляването на тези пречки ще се постигне чрез обучения на всички ангажирани с децата.  Само чрез зачитането на мнението на младите хора ще бъде изграден най-ефективният механизъм за закрила на правата на децата, заяви Герисън Лансдаун – консултант по правата на детето на УНИЦЕФ.

Участниците в кръглата маса чуха и гласа на тези, чието участие обсъждаха – самите деца. Видео материал, заснет от УНИЦЕФ България, показа какви са мечтите, очакванията, инициативите на децата, участващи в съвети на училищно, градско, общинско и национално. „Като цяло съветът е хубава организация, но трябва да бъде по-официално представена – и в местните власти, и на държавно ниво“, призова 17-годишният Иван от областния съвет в Монтана. „Важно е възрастните да чуват мнението ни, защото ние сме бъдещето”, заключи неговият връстник и съгражданин Александър.

Възможностите и предизвикателствата пред детското участие в България ще бъдат обсъдени на кръгла маса

На 28 октомври, вторник, от 09.30 часа в зала „Европа” на хотел “Рамада” ще се проведе заключителна кръгла маса на тема „Насърчаване на детското участие в България – възможности и предизвикателства“.

На форума ще бъдат представени и обсъдени резултатите от пилотния проект „Насърчаване на детското участие чрез засилване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище”, предизвикателствата и възможностите пред детските съвети и ще бъдат формулирани препоръки за насърчаването на детското участие в България.

Проектът стартира през 2012 г. по инициатива на ДАЗД,  с подкрепата на УНИЦЕФ, Министерството на образованието и науката и Национална мрежа за децата и се изпълнява от Фондация Партньори – България. В три области – Благоевград, Монтана и Сливен – бяха създадени пилотни съвети на децата на училищно, общинско и регионално ниво, които целят да промотират правото на децата да изразяват своето мнение, както и да развият уменията и на деца и на възрастни за ефективна комуникация по въпроси, които касаят децата.

Участие в кръглата маса ще вземат партньорските организации по проекта, представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, които ще споделят своя опит и ще представят свои добри практики за насърчаване на детското участие.

Зам.-министър Спаска Петрова и председателят на ДАЗД Ева Жечева посетиха СПИ с.Драгоданово

Подобрение в условията за живот, грижите за децата и намаляване на случаите на насилие в интернатите, отчетоха заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. Вчера те посетиха социално-педагогическия интернат (СПИ) „Христо Ботев” в с. Драгоданово, където се срещнаха с децата и персонала.

Момчетата и момичетата, настанени там споделиха, че са добре приети от местната общност. Те отбелязаха, че битовите условия в интерната са подобрени след извършените ремонтни дейности на кухнята, баните и тоалетните.

Променените условия са в следствие на изпълнението на дадени от председателя на Държавна агенция за закрила на детето предписания. Това установи повторна проверка на Агенцията в 7-те специални училища за деца с девиантно поведение, в които в края на миналата година бяха констатирани сериозни нарушения на правата на настанените там.

Препоръките касаеха случаите на осъществявано насилие и прилагане на неприемливи форми на възпитание спрямо настанените в СПИ и възпитателните училища-интернати (ВУИ), осигуряването на подходяща материалната база, здравни грижи, хранене и лични вещи за децата, в съответствие с утвърдените стандарти. Особено внимание бе обърнато на корекционно-възпитателната работа и организацията на свободното време на учениците. Друга група бяха свързани с разработването, актуализирането и прилагането на вътрешни документи, правилници и процедури.

Повторната проверка на ДАЗД в СПИ „Христо Ботев” – с. Драгоданово; СПИ – гр. Стралджа; СПИ „Христо Ботев” – с. Варненци; ВУИ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Завет; СПВУИ „Христо Ботев” – с. Подем; ВУИ „Ангел Узунов” – гр. Ракитово и ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Керека, установи, че три от проверените училища са изпълнили изцяло предписанията.

Наблюдава се положителна промяна в живота на 255-те момичета и момчета, настанени в СПИ и ВУИ, осигурена е здравната грижа за децата – извършват се профилактични прегледи при личен лекар и стоматолог, консултации с медицински специалисти по повод остри и хронични заболявания. Подобрена е и материалната база – ремонтирани са помещения, сложена е нова дограма, подменени са врати, осветителни тела и др. Децата споделят, че са доволни от новите условия и от предоставяната им храна.

Инспекторите все още откриват пропуски по отношение на индивидуалния подход при планирането на корекционно-възпитателната работа с децата. Това се дължи на липсата на утвърдена методика за осъществяването й. Според специалистите, са необходими допълнителни усилия от страна на персонала, за да се подобри живота на децата и да се постигне по-добър ефект от престоя им в интернатите, както и след прекратяване на възпитателната мярка.

При повторните проверки не са установени случаи на насилие от страна на персонала спрямо децата, но все още се наблюдава агресивно поведение между самите деца. Във вътрешните правила е регламентирано задължението на служителите да не прилагат форми на физическо насилие и психичен тормоз върху учениците. Задължението е вписано в длъжностната  характеристика на всеки член на персонала, както и спазването на етичните правила за работа с деца. Графикът на дежурствата е съобразен с необходимостта на децата да се осигурява постоянно наблюдение и грижа. Персоналът се стреми към зачитане на личното достойнство и мнение на момчетата и момичетата, като обсъжда с тях плановете за работа и им дава възможност да изразяват свободно мнението си.

В някои от специални училища за деца с девиантно поведение има нарушения по отношение на пропускателния режим.

По-късно през деня заместник-министър Петрова и Ева Жечева разговаряха с кмета на община Сливен ген. Кольо Милев. „Необходима е цялостна промяна в грижите за децата с противообществени прояви”, заяви Спаска Петрова. „Вече се създават нови модели за работа, осигурява се надграждащо обучение за персонала. В Сливен се апробира услугата „Център за работа с деца в конфликт със закона”, която е в съответствие с Пътната карта за реализиране на държавната политика в областта на правосъдието за детето”, съобщи председателят на ДАЗД.

Резултати от проверката на ДАЗД в ІV-то помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето ще потърси административнонаказателна отговорност от директора на ІV-то Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ за нарушаване на задължението за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за закрила на детето, а именно за неуведомяване на органите за закрила на детето – ДСП, МВР или ДАЗД за нуждата от закрила на дете, установено в хода на извършената проверка. Производството стартира в резултат на проверката, която ДАЗД извърши в училището след сигнал от родители за упражнено насилие над дъщеря им по време на учебно възпитателния процес. Назначената от председателя на ДАЗД комисия установи, че са нарушени правата на детето, регламентирани в чл. 19, т. 1 и чл. 23, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Проверката установи:

 1. След подаването на сигнал от родителите за упражнено насилие върху дъщеря им, директорът на училището е подценил ситуацията, вследствие на което не е изпълнил задължението си да уведоми незабавно дирекция „Социално подпомагане”, ДАЗД или МВР за нуждата от закрила на дете, с което е създал риск за детето за ненавременно предприемане на адекватни мерки за закрила.
 2. Не е задействан разписаният в училището Мултидисциплинарен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие.
 3. Недобра организация на работата, при която за всеки ученик са отговорни много и най-различни служители, което на практика води до размиване на отговорността и до неяснота в кой момент къде е детето и кой е персонално отговорния служител. Това обстоятелство е тревожно и предвид състоянието на децата, част от които са със сериозни дефицити в самообслужването, както и с говорни затруднения.
 4. След попадането на детето в нова и непозната среда, това не е отчетено и по отношение на него не са планирани никакви дейности за оказване на първоначална подкрепа, поради факта, че до тази учебна година детето се е обучавало в масово училище.
 5. Липсва документ, който да свидетелства за приемственост на информацията, касаеща провежданата професионална работа с ученик със специални образователни потребности между предходното и настоящото учебно заведение на детето, във връзка с уменията, постиженията, дефицитите и областите, в които е необходима подкрепа за детето.
 6. Този случай разкрива липсата на диалог и комуникация с родителите на детето по отношение на обмяна на информация за уменията, възможностите и особеностите в поведението му, поради което е налице и сериозно разминаване с наблюденията на специалистите и персонала в учебното заведение, и написаното в епикризата на детето и заявката от страна на родителите.
 7. Липсата на цялостно видеонаблюдение в учебното заведение, също е предпоставка за недостатъчната сигурност на средата за децата.
 8. На 19.09.2014 г. за определен период от време децата са били поверени изцяло на грижата на непедагогически персонал, който няма уменията и познанията на педагозите за работа с деца със специални потребности и  за адекватна реакция при криза на дете.

Във връзка с констатираните нарушения на директора на училището ще бъдат дадени задължителни предписания за осигуряване на видеонаблюдение вътре в учебното заведение; за засилване на контролната дейност, с цел недопускане полагане на грижи за деца единствено от непедагогическия персонал; за подобряване на контактите с родителите и обмен на информация относно поведението и постиженията на децата; допълване на длъжностните характеристики на служителите със задължение за познаване на законодателството в областта на закрилата на детето. Отправени са препоръки за подобряване на координацията на екипа на учебното заведение с отдела за закрила на детето.

Докладът с резултатите от извършената проверка ще бъде предоставен на министъра на образованието и науката за предприемане на действия по компетентност и на Софийска районна прокуратура предвид образуваното досъдебно производство.

Над 440 000 обаждания са приети за 5 години на Националната телефонна линия за деца

Над 440 хиляди обаждания са получени на Националната телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето за 5-те години от старта й на 14 октомври 2009 г. Днес денонощният телефон 116 111 празнува своя 5-ти рожден ден. Над 88 000 са предоставените консултации по различни проблеми на младите хора, близо 77 000 от тях са с деца, а останалите – с родители и други пълнолетни. Десетки момчета и момичета бяха спасени от насилие и неподходящи условия за живот /в обори, бараки и др./, благодарение на навременно подадени сигнали на телефон 116 111.

Статистиката показва, че с линията се свързват предимно тийнейджъри. Те споделят типични за тяхната възраст и развитие проблеми: любовни връзки, взаимоотношения с връстници, семейни и училищни проблеми, различни свои страхове и източници на тревожност.

При всеки разговор консултантите на телефон 116 111 преценяват какъв е рискът за обаждащото се дете и веднага подават информацията към органите за закрила на детето (отделите „Закрила на детето”, Полиция). За изминалите пет години са предадени над 1600 сигнала, предимно за физическо и психическо насилие, както и за неглижиране. Данните показват, че немалка част от тежките случаи, които изискват намеса на органите по закрила, са от малки градове или села.

Родители и други пълнолетни граждани, търсещи помощ във връзка с проблеми на децата, също често се свързват с линията. Те се обаждат, за да търсят информация, насочване, а в много случаи – за да съобщят риск или за нарушаване на правата на детето. Това е трайна тенденция, която сочи все по-високо гражданско съзнание стремеж да се прекратят действията, нарушаващи правата на децата или накърняващи тяхното достойнство. Подобна ангажираност е много важна в случаи, в които самите деца няма как сами да потърсят помощ, защото са твърде малки или пък са в ситуация, в която не осъзнават, че са жертви на злоупотреба – например, когато са използвани за просия.

Националната телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето предоставя консултиране, информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. На телефон 116 111 момчетата и момичетата могат безплатно и анонимно да разговарят за своите проблеми със специалисти – детски и клинични психолози, социални педагози, социални работници. Те имат възможност да споделят какво ги вълнува, да получат емоционална подкрепа и да обсъдят възможни решения за своите проблеми. На родителите линията предоставя възможност да обсъждат различни развитийни проблеми на своите деца, конфликти, мъчителни обрати в живота на семейството като раздяла или развод.

Зам. министърът на труда и социалната политика и председателят на ДАЗД се срещнаха с консултантите на телефон 116 111

По повод 5-годишнината от създаването на Националната телефонна линия за деца заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева се срещнаха и разговаряха с консултантите.

Координаторът на телефон 116 111 д-р Донка Петрова разказа за успехите, трудностите и предизвикателствата през годините на работа на телефонната линия. Хилядите детски съдби, с които са се сблъскали консултантите, показват, че момчетата и момичетата се нуждаят от помощ и подкрепа в трудни моменти и, когато не я откриват в семейството и близките си, се обръщат към Националната линия. Младите хора от специализираните институции също намират своето място за споделяне и търсене на съвет на телефон 116 111.

През годините са наблюдава и увеличение на обажданията на възрастни, които са загрижени и искат да помогнат на дете в риск – принудено да проси или жертва на насилие. Това е доказателство за разпознаваемостта на линията като средство за защита на правата и интересите на децата.

„Националната телефонна линия за деца е изключително необходима на българските деца и трябва да продължи да се развива”, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова. А г-жа Жечева гарантира, че Държавната агенция за закрила на детето ще работи за надграждане на постигнатото през изминалите 5 години. При възникването на трудности от технически и финансов характер ще бъдат търсени нови възможности за партньорство.

След срещата гостите подариха на консултантите специални мултимедийни слушалки, с които да приемат обажданията.

До 20 октомври се приемат документи по инициативата „Подкрепи една мечта” на президента на Република България

До 20 октомври 2014 г. се приемат документи за еднократна подкрепа по инициативата на Президента на Република България „Подкрепи една мечта”. Средствата са от неизразходваните дарения, набрани за провеждането на абитуриентския бал на  младежи в неравностойно положение. През 2014 г. събраната сума от спонсори беше в размер на 47 хиляди лева.

Обхватът на целевата група за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата през тази година е разширен. За подкрепа могат да кандидатстват не само младежите, напускащи специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип или защитено жилище, но и тези, завършващи средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение или средно специализирано училище за деца с увреден слух.

На официалната Интернет страница на Президента са обявени Правилата за получаване на финансова подкрепа за 2014 година. Всеки отговарящ на условията може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи се подават в Администрация на президента в срок до 20 октомври 2014 г.

Повече информация може да намерите на следния линк.

В инициативата „Подкрепи една мечта” през учебната 2013/2014 г. бяха включени 220 младежи, от които 102 са със специфични потребности или с експертни решения на ТЕЛК.

22 момичета и момчета от целевата група са приети за обучение в 12 висши училища в страната последите специалности: социална педагогика, теология, българска филология, култура и медии, компютърни и комуникационни системи, спорт и др.

60 младежи са започнали работа, като 6 от тях са с намалена работоспособност. На първичния пазар на труда са устроени 38 младежи, 2 – по мярка за заетост и 19 са включени в сезонна заетост, 1 е преминал обучение и е започнал работа по проект „Ново работно място”. Други 4 млади хора са подали документи и очакват назначаване, а 13 са регистрираните в дирекциите „Бюро по труда” като безработни.

Нов акцент в инициативата е включването на деца и младежи, коитоще завършат средното си образование или ще напуснат специализираните институции през 2015 г.Обхватът е разширен с цел да се подобрят възможностите за реализация на младите хора чрез своевременно ориентиране и осъществяване на подходящо насочване в зависимост от заявените интереси.

На местно ниво с младежите, включени в инициативата „Подкрепи една мечта”, работят екипи, в които участват трудови посредници и психолози от дирекциите „Бюро по труда”, социални работници, психолози от центровете за обществена подкрепа или други доставчици на социални услуги. За съдействие бяха привлечени класни ръководители, учители, педагогически съветници, психолози от училищата, представители от специализираната институция и от услугите от резидентен тип, които активно подпомогнаха успешното завършване на обучението на младежите.

В реализирането на инициативата „Подкрепи една мечта” си сътрудничат Администрацията на президента, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Проверката на ДАЗД констатира нарушения в ІV-то Помощно училище

Работна група, назначена от председателя на ДАЗД, ще направи преглед за ефективността на Координационния механизъм за действие в случаи на насилие над дете, за да бъде гарантирано незабавното взаимодействие в случай на кризисна ситуация особено когато се касае за деца със специални потребности.. По този начин ще бъдат подкрепени образователната система и системата за закрила и ще бъде осигурена сигурна и безопасна среда за нашите деца, това заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя, заедно с главният директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” г-жа Камелия Николова представи предварителните резултати от проверката на ДАЗД в ІV-то Помощно училище в гр. София.

Инспекторите констатираха следните нарушения:

 • Има пропуски в контролната дейност на директора по отношение на разпределението на ангажиментите на служителите – заместване на служители само по устно разпореждане.
 • Установена е недобра комуникация с отдела за закрила на детето, след като родителят е споделил за своите притеснения по отношение на детето. В правилника за вътрешния ред и в Правилника за устройството и дейността на училището е регламентиран чл. 7 от ЗЗДет. – за незабавното уведомяване на органите по закрила за дете в риск, който на практика в случая не е приложен.
 • Има период от време, в който надзорът по отношение на децата е бил поверен по време на регламентирани учебни занятия на членове от непедагогическия персонал, в чиито задължения не влиза директен контакт с децата и грижата за тях.
 • От страна на училището не са уведомени РИО и ОЗД за това, че от 19 септември 2014 г. момичето не посещава учебни занятия.
 • Персоналът е споделил информация за състоянието и уменията на детето, която е в противоречие с тази на специалистите, работещи с детето извън училището и родителите, т.е. липсва обмяна на информация между отделните специалисти.

Председателят на ДАЗД акцентира върху необходимостта от добрата предварителна подготовка на детето и персонала, за да се постигне адаптацията към новите условия, в които то е поставено. При записването в новото училище е нужно да се направи подробен план, в който да бъдат заложени индивидуални мерки за обучение и грижа, а в случая такъв не е разписан.

За установените нарушения Законът за закрила на детето предвижда издаването от председателя на ДАЗД на задължителни предписания за неизпълнение на задълженията, може да бъдат дадени предложения за налагането на дисциплинарни наказания на виновните длъжностни лица.

Предприетите от ДАЗД мерки по случая са уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане”, за да бъде свикан мултидисциплинарният екип по Координациония механизъм за взаимодействие в случай на дете, пострадало от насилие. На родителите е предложена подкрепа от специалистите по кризисна интервенция на Агенцията. Своевременно са информирани и органите на прокуратурата.

Всички действия на ДАЗД са с цел да бъде съхранена самоличността и достойнството на детето, както и да бъде оказана подкрепа на семейството.

ДАЗД и ЮЗУ „Неофит Рилски” ще си сътрудничат в областта на образователните услуги и социалните практики

Председателят на ДАЗД бе избран за член на Настоятелството на работодателите към Факултета по педагогика към Югозападния университет „Неофит Рилски”. Г-жа Ева Жечева бе гост на официалното учредително събрание.

В рамките на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество в областта на образователните услуги и социалните практики между Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Факултета по педагогика към ЮЗУ. Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и деканът проф. д-р Маргарита Колева се договориха двете страни да си партнират в процеса на професионална подготовка на студентите и да реализират съвместни инициативи и проекти.

Целта на меморандума е да бъде осигурена качествена професионална подготовка на студентите и възможност те да придобият практически компетенции в реална социалнопедагогическа среда, за да отговорят на по-високите изисквания на пазара на труда, както и да бъдат подготвени специалисти за работа в социалните услуги за деца и семейства.

ДАЗД и Факултета по педагогика ще си сътрудничат в областта на образователните и социалните услуги чрез обмен на информация, опит, идеи и добри практики, съвместно провеждане и участие във форуми, семинари, конференции, работни срещи, програми, както и реализиране на кампании за популяризиране на студентски постижения и добри практики в новна реализирани педагози в социално-педагогически институции, резидентни услуги и центрове и клубове за работа с деца.

Взаимодействието между ДАЗД и ЮЗУ ще осигури качествена професионална подготовка и практическа компетентност в реална социално-педагогическа среда на обучаваните студенти, както и подготвени специалисти за работа с деца.

Експертната работна група по деинституционализация на грижата за деца обсъди подготовката на IV Мониторингов доклад

Подготовката и основните акценти в четвърти мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на децата в Република България обсъди на свое заседание Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация  под ръководството на председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева и зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова.

Структурата на тазгодишния доклад ще се различава от тази на досега подготвяните, като целта е той да отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени – не само да отчете  едногодишния период, но и да направи оценка на резултатите, които сме постигнали в последните 4 години в изпълнението на поставените в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” цели. Докладът ще даде основата за планиране на действията ни в следващите 5 години, заяви председателя на ДАЗД г-жа  Жечева.

В етапа на преминаване към практически дейности – преместването на децата от институциите в малките групови домове, отговорните за реализацията на процеса на деинституционализация трябва да работят в пълен синхрон, за да постигнем целите, заложени в Националната стратегия. Премахването на институционалния модел на грижа е ангажимент на всички и в осъществяването му трябва да се съобразим с индивидуалните потребности на всяко дете, независимо от трудностите които срещаме, заяви г-жа Петрова.

Целта, която Експертната работна група си поставя при подготовката на доклада, е да направи анализ на изпълнението на целите на стратегията за деинституционализация, проблемите, възникнали в 4-годишния период, да се откроят дефицитите в сега действащия План за изпълнение на стратегията и предизвикателствата пред процеса.

На заседанието бяха обсъдени основните насоки и стъпките за актуализация на Плана за действие, както и целите, върху които той да бъде фокусиран. Сред тях са цялостната реформа в системата, превенция на раздялата на децата от семействата, развитие на социалните услуги и социалните работници.

Актуализацията на Плана ще бъде консултирана с широк кръг заинтересовани страни – местните власти, неправителствени организации и др.

На 15 октомври експертната работна група ще обсъди първия работен вариант на IV Мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”.