Month: November 2014

36 общини приеха 579 деца с увреждания от институциите, ДАЗД осигурява допълнителна подкрепа за екипите на новите услуги

Актуалното състояние на изпълнението на проект „Детство за всички“, заложените нови дейности в подкрепа на общините и новите услуги, както и проблемите и предизвикателствата в процеса на деинституционализация на децата с увреждания, бяха обсъдени на среща между ръководството на проекта и 21-те координатори, които са ангажирани с наблюдението и подготовката на децата за преминаване към живот в нов тип грижа.

Към момента 579 деца и младежи /43% от целевата група по проект „Детство за всички/ са настанени в нови резидентни услуги. От тях 518 живеят в Центрове за настаняване от семеен тип, 61 са в Защитено жилище. Все още 780 деца и младежи се отглеждат в специализирани институции – 605 в ДДУИ и 175 в ДМСГД.

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ удължи срока за изпълнение на проект „Детство за всички“ до 2 юни 2015 г. Причина за решението са различните темпове, с които общините разкриват новите резидентни услуги. В 36 от 79 целеви общини вече са стартирали новите услуги.

„Намираме се по средата на процеса на деинституционализация и сега е моментът, в който трябва да направим обективна преценка на изпълнението на заложените цели, и, ако се налага, да препланираме разписаните през 2010 г. дейности. Най-важната задача, пред която продължаваме да сме изправени, е подготовката и преместването на децата. Вие познавате всяко дете, неговата история, специфичните му потребности, привички, и сте естествените посредници в предаването на грижата между институциите, местните власти и екипите на новите услуги, каза при откриването на срещата с координаторите председателят на ДАЗД и ръководител на проект „Детство за всички“ г-жа Ева Жечева.

Със средствата на проект „Детство за всички” ще подкрепим общините и новите услуги за преместването на децата от ДДЛРГ. С цел защита на най-добрия интерес на децата в новите услуги и гарантиране на правата им бе разширен съставът на Националното звено по деинституционализация, участие в заседанията му вече ще вземат представител на НСОРБ и на МОН, които се включват като активен партньор в процеса след преместването на децата”, съобщи г-жа Жечева.

В проект „Детство за всички” са заложени нови дейности, които ще бъдат изпълнявани през следващите 6 месеца. Ще бъдат назначени 12 специални педагози и 21 психолози, които ще работят по подготовката на децата за преминаване към новия начин на живот, за да се гарантира по-добрата им интеграция в общността.

В 36-те общини, в които вече действат новите услуги /61 ЦНСТ и 10 ЗЖ/, ще бъдат проведени специализирани обучения за екипите, които отговарят на конкретните потребности на персонала в работата с децата, настанени в услугите.

С цел да се обърне фокусът на внимание и да се предостави подкрепа на общините, които приемат децата от ДДУИ и ДДЛРГ, в периода от декември 2014 до май 2015 г. ще бъдат проведени 6 срещи за обмяна на опит между доставчиците на новоразкритите социални услуги. Първата ще се състои на 18 и 19 декември в гр. Стара Загора.

Ще бъде направено изследване на нагласите и готовността на одобрените кандидати за приемни родители да приемат децата с увреждания, за да бъдат предприети допълнителни мерки за разширяване на възможността тези деца да живеят в семейна среда. В подкрепа на специалистите ще бъде издаден сборник с материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни родители, които биха могли да приемат в семействата си деца с увреждания.

Футболистите на ЦСКА и „Лудогорец” станаха част от инициативата “2014 г. – Година на правата на детето

Футболистите на ЦСКА и „Лудогорец” и Българският футболен съюз се включиха в отбелязването на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН.

В началото на второто полувреме, под бурните овации на публиката, представители на детските школи на двата отбора призоваха „Всяко дете, всички права, навсякъде по света”.

Инициативата е част от редица събития, с които ДАЗД и УНИЦЕФ отбелязват „2014 г.  – годината на правата на детето“.

Кампанията на ДАЗД „2014 г. – Година на правата на детето” бе обявена в началото на годината в чест на 25-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН. В нея се включиха десетки общини, детски и неправителствени организации.

Проблемите и правата на децата и младите хора бяха обсъдени в гр. Бургас

Какви са правата на децата, кога се нарушават и какви са възможностите за подкрепа и закрила обсъдиха на членовете на Асоциация „Бургаски детски и младежки парламент” и експертите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на Държавната агенция за закрила на детето.

Дискусията на тема „Проблемите и правата на децата и младите хора”, която се проведе в Областна администрация Бургас, бе организирана по повод навършването на 25 години от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН и в изпълнение на Националната кампания „2014 г. – година на правата на детето”, инициирана от ДАЗД.

На срещата бе представен специално адаптираният за младите хора текст на Конвенцията за правата на детето, а след това членовете на „Бургаски детски и младежки парламент” разказаха за най-често срещаните от тях нарушения на разпоредбите на този документ.

Обсъдени бяха предложения за провеждане на съвместни инициативи за популяризирането на Конвенцията и правата на децата в Област Бургас.

По време на срещата началникът на отдел Бургас на ГД „Контрол по правата на детето” г-жа Нейля Мурат връчи плакет на директора на ОДЗ № 5 „Иглика”. Детската градина бе отличена за своя проект ”Всички заедно в подкрепа на детската безопасност” в конкурса на ДАЗД „В подкрепа на детската безопасност”.

Подобряване на организацията и качеството на работа на ДАЗД ще бъде постигнато чрез изпълнявания проект по ОПАК

С финансовата подкрепа на оперативна програма Административен капацитет Държавната агенция за закрила на детето предприема мерки за подобряване на ефективността си. Агенцията реализира проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, който бе представен пред медиите на пресконференция днес, в  която участва екипът на проекта.

Проектът се осъществява по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” и е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ще бъде направен анализ на функционалната и организационната структура на ДАЗД и ще бъде изготвен план за действие за подобряване на дейността на експертите, което ще гарантира повишаване на административния капацитет на Агенцията и избягването на дублиращи се функции, съобщи ръководителят на проекта. Въз основа на препоръките, направени във функционалния анализ, ще бъде разработен и проект за нов устройствен правилник, чрез който да бъде оптимизирана структурата на агенцията.

Основната цел на проекта е създаване на условия за организационно развитие и повишаване на ефективността на ДАЗД като единствен специализиран орган на Министерския съвет за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика за закрила на детето в Република България.

С реализирането на проекта ще се подобри организацията и качеството на работа на ДАЗД и ще бъде създаде ясна визия за нейното дългосрочно институционално развитие. Оптимизирането на дейността и прилагането на принципите на доброто управление ще бъдат механизъм за формирането на гъвкава и адекватна на динамиката на процесите политика по закрила на правата на децата.

Общите коментари на Комитета по правата на детето са издадени на български език

По повод 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето за първи път бяха преведени и издадени на български език всички Общи коментари на Комитета по правата на детето, които разясняват съдържанието на Конвенцията.

Наградени бяха победителите в конкурсите на ДАЗД „Победи опасността” и „В подкрепа на детската безопасност”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Родочай и бившите председатели и заместник-председатели на ДАЗД г-жа Ширин Местан, г-жа Надя Шабани и г-н Христо Монов връчиха наградите на децата, класирани на първо място в различните категории на националния конкурс „Победи опасността!”.

Официалната церемония се състоя днес по време на конференцията „25 години Конвенция на ООН за правата на детето – българския поглед”. Децата бяха отличени за своите рисунки и фотоколажи, които представят опасностите вкъщи и навън и начините за предпазване от тях. Над 600 бяха представените в конкурса творби, които се състезаваха в 7 категории.

Емрал Ибрям /15 г./ от гр. Добрич и Величко Василев /15 г./ от гр. Летница  получиха таблети. Призьорите във възрастовата група на 11-14 годишните бяха наградени с фотоапарати, а тези в категория 5- 10 години – с музикални плеъри, осигурени от „Булгаргаз” ЕАД.

Наградите си получиха и двама от победителите в конкурса, в който участваха 17 институции – детски градини, училища, социални услуги за деца, общини, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, общински центрове за работа с деца.

С Плакети на ДАЗД бяха отличени победителите в конкурса „В подкрепа на детската безопасност”, в който участваха 17 институции – детски градини, училища, социални услуги за деца, общини, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, общински центрове за работа с деца.

Председателят на ДАЗД връчи наградите на Център за настаняване от семеен тип – с. Атия, и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стара Загора.

Третият победител – Обединено детско заведение № 5 „Иглика” гр. Бургас получи своя плакет на среща – дискусия „Проблемите на децата и младежите”, провеждаща се по същото време в Областна администрация – Бургас. Тя бе организирана от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на ДАЗД.

Конкурсите „Победи опасността!” и “В подкрепа на детската безопасност” са част от Националната кампания „2014 г. – година на правата на детето”, с която ДАЗД отбелязва 25-годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

 

Ева Жечева: Предизвикателствата и политиките за децата трябва да ни обединят

Над 100 експерти и специалисти в областта на детските права обсъдиха днес постиженията и предизвикателствата пред България и световната общност в изпълнение на Конвенцията за правата на детето, чийто юбилей бе отбелязан с конференция, организирана от Държавната агенция за закрила на детето.

В зала „Тържествена“ в Централния военен клуб присъстваха бившите председатели на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ширин Местан, г-жа Надя Шабани, бившият заместник председател г-н Христо Монов, бивши и настоящи зам.-министри и  депутати, председатели на държавни агенции, представители на администрацията на президента на РБългария, на министерства и общини, на неправителствения сектор.

„Само децата знаят какво търсят — каза Малкият принц. — Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват.“  Надявам се вие, възрастните, да опровергаете Екзюпери и вярвам, че имате това желание. С тези думи се обърна към присъстващите в залата зам.-председателят на Съвета на децата Фахредин Моллаахмедов, който ръководи конференцията.

Да променим отношението към децата в сърцата си, призова в поздравителното си слово заместник омбудсмана на Република България Хюсеин Исмаил. Заместник-министърът на образованието и науката г—жа Ваня Кастрева и  изпълнителният директор на Национална мрежа за децата г-н Георги Богданов също приветстваха участниците в конференцията.

Днес 25-та годишнина на Конвенцията представя уникална възможност да направим преглед на въздействието, което тя има, предоставя ни платформа за размисъл за бъдещето при прилагането на правата на децата, заяви в доклада си пред конференцията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя проследи развитието на закрилата на децата в България след приемането на Конвенцията и политиките, които са реализирани през изминалите 25 години. „Много са предизвикателствата пред всички нас и политиките, които трябва да ни обединят – Изготвяне и приемане на Стратегия за ранно детско развитие и на визия за подкрепа на детето и семейството; Гарантиране на правото на детето на съответстващ жизнен стандарт; Разработване на индикатори, които да отчитат прилагането на разпоредбите на Конвенцията на правата на детето; Достъп на децата и семействата до адекватни ресурси; Реформа в младежкото правосъдие; Ефективни мерки за преодоляване на детската бедност“, заяви г-жа Жечева.

В деня на 25-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето за много хора съществува дилема – защо да говорим за правата, а не за нуждите на децата? Но нека е ясно – нуждите винаги са съществували, но правата, разписани в Конвенцията, са тези, които са предпоставка и за ключовите задължения за закрила от страна на възрастните и правителствата. Определено е постигнат напредък след приемането на Конвенцията, но по света все още има твърде много деца, живеещи в бедност, военни конфликти, природни бедствия и насилие в дома, училището, общността. Затова, призоваваме и България да се включи в глобалните усилия за ратифициране на Третия факултативен протокол към Конвенцията, който дава право на децата и професионалистите да подават жалби към международните организации, ако собствените им държави не спазват детските права”, заяви г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.

„Първите стъпки в съграждането на системата за закрила на детето в България бяха вълнуващи, пълни с ентусиазъм, вдъхновение и огромно желание да създадем нещо, което ще допринесе за промяна в живота на децата в България. Това е миналото. Днес вече имаме среда, благоприятна за дебати по правата на детето. Имаме си и една песен, в която децата мечтаят за детската планета и как съвсем сами ще променят света. Неоспоримо е правото на всяко дете на мечти, както и на обич и щастие. Затова в градежа на бъдещето ние трябва да помогнем на децата и най-лесният път затова е да им дадем права, да им дадем властта да се изразяват, да участват и да пораснат като достойни българи, заяви в доклада си „Българското законодателство през призмата на Конвенцията на ООН за правата на детето“ г-жа Велина Тодорова – член на  експертния комитет на Съвета на Европа за подготовка на Стратегията за детето 2016 – 2019 г., акцентира върху влиянието на документа на ООН върху българското законодателство в сферата на правата на децата.

Председателят на Съвета на децата към Агенцията Румен Андреев пък даде гледната точка на младите хора към текстовете в Конвенцията и как те влияят на развитието им.

По време на форума бяха наградени победителите в Националния конкурс на ДАЗД „Победи опасността”.

Поздравителни адреси бяха получени от министрите на образованието и науката  проф. Тодор Танев и на здравеопазването – д-р Петър Москов, от секретаря по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България г-жа Деяна Костадинова и от г-жа Янка Такева – председател на Съюза на българските учители.

Конференцията „25 години Конвенция за правата на детето – българският поглед” е част от обявената в началото на годината кампания на ДАЗД „2014 – година на правата на детето”, в която се включиха десетки общини, неправителствени организации, учебни заведения.

 

Конференция “25 години Конвенция на ООН за правата на детето – българският поглед”

На форумът, който ще се състои на 20 ноември, четвъртък, в 10.00 часа в зала „Тържествена” на Централния военен клуб, са поканени и ще присъстват депутати и министри, кметове, бившите председатели и зам.-председатели на Държавната агенция за закрила на детето, представители на неправителствени организации и др.

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай и представителят на България в експертния комитет на Съвета на Европа за подготовка на Стратегията за детето 2016 – 2019 г. г-жа Велина Тодорова, както и председателят на Съвета на децата към Агенцията Румен Андреев ще очертаят приложението на Конвенцията на ООН за правата на детето в българските и международните условия и документи.

В зала „Тържествена” ще бъдат и победителите в Националния конкурс на ДАЗД „Победи опасността”. Те ще бъдат отличени за своите рисунки и снимки, в които чрез художествените средства са представени опасностите вкъщи и навън и начините за тяхното избягване.

Конференцията „25 години Конвенция за правата на детето – българският поглед” е част от обявената в началото на годината кампания на ДАЗД „2014 – година на правата на детето”, в която се включиха десетки общини, неправителствени организации, учебни заведения.

Целта на кампанията бе да насочи вниманието на обществото и институциите към децата в България, да провокира към мерки и действия, гарантиращи спазването на Конвенцията за правата на детето на ООН, към активизиране на действия, целящи създаване на по-добри условия за живот и развитие на българските деца, както и към повишаване на информираността им и провокиране в тях на активно отношение към въпросите, които ги касаят.

Кампанията бе насочена към децата и техните родители, към държавната и местна власти, към гражданските организации и бизнеса.

КОНФЕРЕНЦИЯ „25 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – БЪЛГАРСКИЯТ ПОГЛЕД“ 

20 ноември 2014 г.

Зала „Тържествена”, Централен военен клуб

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа”

Предоставяне на социална услуга “Приемна грижа” – част І.

Предоставяне на социална услуга – част ІІ.

Програма за обучение на кандидатите за приемно семейство.

 

Подготовката на Стратегията на СЕ за правата на децата 2016 – 2019 г. бе обсъдена на работна среща

Стратегията на Съвета на Европа за правата на децата 2012 – 2015 г. бе тема на междуведомствена работна среща, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. В срещата участва представителят на България в Комитета от експерти на СЕ по правата на детето г-жа Велина Тодорова, която ще бъде посредник между Съвета на Европа и България в подготовката на новата Стратегия за правата на децата за периода 2016 – 2019 г.

На форума бяха обсъдени предприетите от страната ни действия в изпълнение на четирите основни цели на Стратегията – Насърчаване на услуги и системи, съобразени с интересите на децата; Премахване на всички форми на насилие над деца; Гарантиране правата на децата в уязвими ситуации; Насърчаване на участието на децата. „Пред нас все още стои предизвикателството да подобрим сътрудничеството между институциите и да реализираме един цялостен интегриран подход в изграждането и изпълнението на политиките за деца, които в по-голяма степен да гарантират ефективна превенция и закрила от насилие, експлоатация, пренебрегване, изключване и дискриминация; участие във всички дейности, които ги засягат; предоставяне на услуги за деца и техните семейства, които да отговарят на техните нужди; повишаване на обществената осведоменост на децата; обучение на специалисти за работа с тях”, каза председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Тя съобщи, че преглед на политиките и действията за изпълнение на всяка от четирите основни стратегически цели, формулирани в документа, които са заложени и в Националната програма за закрила на детето, ще бъде направен на заседания на Националния съвет за закрила на детето.

Тема на работната среща бяха и ангажиментите на България в подготовката на Стратегия на СЕ за правата на децата за периода 2016 – 2019 г. Проект на този документ ще бъде представен на Комитета на министрите за приемане на 31 декември 2015 г.

Новият стратегически документ ще бъде изготвен след широки консултации и анализ на нуждите и възможностите за реализиране на правата на децата, съобщи г-жа Велина Тодорова.  Вече са очертани трите области, на които ще бъде акцентирано в следващия период – последиците за децата и техните семейства от икономическата криза; нарасналото използване на новите технологии – възможностите и рисковете за децата и повишено внимание за развитие на умения на децата; хиперсексуализацията на обществото – как да се отговори на това. Г-жа Тодорова акцентира върху доклада на Венецианската комисия, анализирал присъствието на правата на децата в конституциите на държавите – членки на ЕС, който препоръчва да се променят Конституциите в посока въвеждането в тях на правата на децата. Все още в голяма част от европейските страни децата се разглеждат като нуждаещи се, а не като носители на права, и това трябва да бъде променено, каза г-жа Тодорова. В следващите три месеца в партньорство с ДАЗД и неправителствения сектор ще бъде изготвен първият вариант на доклада – анализ за изпълнението на Стратегията за правата на децата на СЕ за 2012 – 2015 г.