Month: December 2014

ДАЗД подкрепя благотворителната инициатива “Българската Коледа”

За дванадесета поредна година Администрацията на Президента на Република България, Българската национална телевизия и Нова телевизия реализират благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Държавната агенция за закрила на детето подкрепя тази кампания, защото чрез нея се гарантира правото на всяко дете да се ползва от най-високия стандарт на здравни услуги и лечение, както е заложено в чл. 24 на Конвенцията на ООН за правата на детето.

През 2015 г. „Българската Коледа” е посветена на децата с най-често срещащите се вродени заболявания – сърдечни, дихателни, метаболитни, ендокринологични, на нервната и отделителна система.

Всяка година в страната ни се раждат около 3 500 момчета и момичета с различни вродени заболявания, някои от които застрашаващи живота при липса на навременна диагностика. Ранното откриване и лечение на тези заболявания са от съществено значение за подобряване на качеството на живот на страдащите от тях деца.

През изминалата година благотворителната инициатива „Българската Коледа“ успя да набере дарения в размер на 2 177 004 лв., за да подпомогне деца с увредено зрение и увреден слух. Подпомогнати са 524 деца за осъществяване на лечение, рехабилитация и поддръжка на кохлеарна имплантна система.

Кампанията оказва подкрепа и на университетските и областните болници в страната, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на ранната диагностика и активното съвременно лечение, чрез подобряване на оборудването и разширяване на компетентността на специалистите, работещи в тях. Закупена е медицинска апаратура за 30 лечебни заведения от цялата страна на обща стойност 1 221 177 лв. за ранна диагностика и лечение на зрителни и слухови увреждания.

 

Единадесет деца и младежи с увреждания вече една година имат истински дом в ЦНСТ Атия

Центърът за настаняване от семеен тип в с. Атия, общ. Созопол, от година е дом за 11 деца и младежи с увреждания. Това е третата услуга от този тип в област Бургас, изградена в изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Основна цел на този документ е да осигури замяната на институционалното отглеждане и да се реализира нов модел за грижа за деца с увреждания, съобразена с индивидуалните им потребности и осигуряване на среда, близка до семейната.

Откакто живеят в новата си къща момичетата и момчетата имат значителен напредък в развитието си, благодарение на усилията на персонала и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. „Децата са различни, все по-уверени в себе си, приучават се на онези простички неща – да говорят, да вървят, да се усмихват, да плачат и да се смеят, които  дори не можем да си представим колко са им липсвали”, казва директорът на ЦНСТ инж. Лидия Дикова. Част от тях се обучават в ОУ „ Христо Ботев”  в гр. Черноморец. От месец в ЦНСТ се провеждат занимания по половин ден в изнесена паралелка за по-тежко болните момчета и момичета.

Благодарение на ентусиазма на децата и персонала услугата спечели и първо място в националния конкурс на ДАЗД „В подкрепа на детската безопасност”. ЦНСТ Атия беше отличен за инициативата си „Здраве и живот в нашата къща”, чиято цел е да направи средата на живот на децата и младежите с множество заболявания сигурна, надеждна и безопасна.

В навечерието на празниците децата от ЦНСТ Атия заедно със свои връстници със спортни постижения и кметът на община Созопол запалиха светлините на елхата на града.

„Сложната дума деинституционализация е усмивката на всеки, който ни среща и  подкрепя. Тази дума за община Созопол е обич, тя е съпричастност за здравето и живота на  децата, за различните. Тази дума е преди всичко урок за нас, от децата, които ни учат на толерантност, на търпение, така нужни ни в объркания, забързан делник”, споделя г-жа Дикова.

Екипи от три области обмениха добри практики на грижа за децата на „Детство за всички“

Как да се осигури качествена грижа за децата и младежите с увреждания, настанени в новите социални услуги и за тези, които все още живеят в институции, като се спазват правата и интересите им дискутираха на регионална среща за обмяна на опит доставчици на социални услуги, представители на общините от областите Сливен, Ямбол и Стара Загора и на неправителствени организации, работещи в сферата на грижата за деца.

В срещата, организирана от Държавна агенция за закрила на детето по проект „Детство за всички“, участва председателят на агенцията г-жа Ева Жечева. Тя откри срещата с презентация, в която акцент бе поставен на основните принципи и целите, които си е поставила страната ни с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ през 2010 г. „Повече от половината от децата в целевата група на проект „Детство за всички“ /785/ вече са изведени от домовете за деца с увреждания и са настанени в новите резидентни услуги. Процесът е интензивен, вече в него участват всички заинтересовани страни. Днес е особено важно да не забравяме основните принципи, на които трябва да са подчинени действията ни – защита на най-добрия интерес на детето и поставянето му над интересите на всички други, осигуряване на възможност да участва във всички аспекти на живота на общността, включително да посещава местни детски градини и училища и да ползва местните здравни, транспортни и други обществени услуги“, каза г-жа Жечева.

По време на срещата бяха представени добри практики за преместването и адаптацията на децата в ЦНСТ в Сливен, Чирпан, Кюстендил. Обсъдени бяха проблемите и предизвикателствата в процеса на промяна на грижата.

„Подкрепата на децата и персонала при преместването на децата е изключително важна за нас. За да се осигури тази помощ, на регионален принцип по проект „Детство за всички“ ще бъдат наети специални педагози и психолози, които ще проследяват и подкрепят адаптацията на момчетата и момичетата, ще бъдат проведени и надграждащи обучения за екипите на новите услуги“, съобщи г-жа Жечева.

Експертите от Националното звено по деинституционализация съобщиха, че в повече от половината от 79 целеви общини вече има настанени деца и младежи с увреждания в ЦНСТ или ЗЖ. До средата от 2015 г. ще започнат да работят всички нови услуги, които ще предоставят среда близка до семейната за децата от целевата група на проект „Детство за всички“. „Промяната се случва благодарение на усилията на общините, на специалистите“, подчерта председателят на ДАЗД.

„Изключително важна за нас е и подкрепата, която получаваме от местна общност. Успяхме да променим нагласите към децата с увреждания след много срещи с учители, лекари, съседи. Нашите деца вече ходят да пазаруват, учат се да готвят и са щастливи“, разказа директорът на ЦНСТ Чирпан.

Регионални срещи за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги ще бъдат проведени във всички шест района за планиране.

Регионалните аспекти на деинституционализацията на деца обсъди председателят на ДАЗД с представители на общините от област Пазарджик

„Гарантирането на по-добър живот на децата с увреждания в институции е предизвикателство пред всички нас. Ние трябва да осигурим среда, в която да могат да растат по-добре, да прилагаме подходи, основани на техните права, да отчитаме резултатите от деинституционализацията през промяната в тях. В този процес се доказваме като общество, което гради бъдещето на децата си и променя отношението си към тях. Подобряването на координацията и комуникацията между различните участници в процеса е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени.” Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на среща „Социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик – перспективи и предизвикателства“.

Срещата се състоя в град Велинград и в нея участваха представители на местните администрации от област Пазарджик. Обсъдени бяха регионалните аспекти на процеса на деинституционализация, отражението им в областните и общинските планове за развитие, дейността на социалните услуги и планирането на съпътстващите. Дискутирани бяха мерките, които е необходимо да бъдат предприети на централно и местно ниво за гарантиране на правата и интересите на децата, настанени в новите резидентни услуги – осигуряване на близка до семейната среда, образование, здравеопазване, интеграция в общността.

Представителите на общините споделиха опита си в управлението на новоразкритите ЦНСТ и ЗЖ и трудностите, които срещат. Изведени бяха общи въпроси и проблеми, възникващи в хода на процеса. Като основни предизвикателства бяха формулирани процесът на подготовка на децата от институциите за преместване в новите услуги, осигуряването на здравни, образователни и други потребности, необходимостта от продължаващо обучение и супервизия на персонала.

Преди срещата г-жа Жечева заедно със зам.-министъра на регионалното развитие г-жа Деница Николова и кмета на община Велинград г-н Иван Лебанов откриха официално център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, създаден в изпълнение на Визията за деинституционализация на децата в Република България. В него вече са настанени 14 момичета и момчета, които са украсили новия си дом и с нетърпение очакват Коледните и Новогодишните празници.

Френски и белгийски експерти обучават екипите на новите услуги за деца с увреждания

Грижата за деца и младежи с психични страдания и агресивно поведение, представена през клиничната практика и конкретните случаи, бе акцента в работата на международната конференция „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността“, която се състоя в Пловдив от 10 до 12 декември 2014 г.

В срещата обмениха опит представители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища от областите Пловдив, Кърджали, Хасково и Смолян и експерти от Белгия и Франция с дългогодишен опит в институции и социални услуги за деца и младежи с психически страдания и физически увреждания. Основен лектор на конференцията бе Амоли Кюлар – клиничен психолог в медико-педагогическия институт „Куртил“ /Белгия/. Той представи през конкретни клинични случаи различни варианти за работа в екипа, който е ангажиран с настанените момчета и момичета с тежки психични страдания. „Организирането на ателиета, ходенето на пазар и готвенето заедно, пълната равнопоставеност между участниците в екипа, който работи с дадена група деца и младежи, са важни опори, върху които се базира дейността в института „Куртил“. Когато децата са ангажирани постоянно с различни дейности, имат ясни цели и поставени задачи, може и един човек да се справя с тях вечер”, даде пример Кюлар. „Изключително важна в „Куртил“ е помощта на стажантите, а хората, които работят в институцията, се подбират на принципа дали желаят да работят с деца, а не само според образованието им”, добави той.

Въпросите към него бяха десетки – за справянето с деца и младежи, проявяващи агресия, автоагресия и хиперактивност; за осигуряването на съпътстваща подкрепяща среда, където да се работи с тях; създаването на условия в самите услуги, които да намалят предпоставките за възникване на кризисни ситуации. Участниците дискутираха организацията на работа и проблемите, които трябва да бъдат преодоляни. Те поставиха въпроси за системата, около която е организирано ежедневието в подобни социални услуги във Франция и в Белгия. Амоли Кюлар коментира различни практики на базата на конкретни случаи от резидентни услуги в региона, които бяха представени от работещите в тях.

„Най-важно е усещането, че не си сам – както за персонала, така и за децата и младежите”, изтъкна френският експерт. „Затова екипната работа и обсъждането на всеки конкретен казус, на всяко конкретно дете, как се справя и напредва то, е изключително важна. Каква е заявката на детето и на младежа, какво искат те и как да ги успокояваме постепенно– това е опората, от която тръгваме в нашата работа”, обясни г-н Кюлар.

Подкрепата за новите услуги е изключително важна и ще е наша основна цел през следващата година. Държавната агенция за закрила на детето ще направи всичко възможно да подпомогне персонала, за да бъдат осигурени по-добри грижи за децата и младежи, настанени в ЦНСТ и ЗЖ, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева по време на конференцията.

След приключване на теоретичния панел на конференцията за обмяна на опит, френският специалист Амоли Кюлар посети резидентни услуги в Пловдив, Велинград, Асеновград и Кърджали.

По време на срещата в град Пловдив екипът на проект „Подкрепа“ представи изпълнението на проектите от Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и дейностите, които ще се изпълняват до приключването им през 2015 г.

Акцент в работата на проект „Подкрепа” остава помощта на терен за екипите на услугите, където се настаняват децата и младежите с увреждания, както и обобщаване и съхраняване на знанието за процеса на деинституционализация.

Такива конференции ще се проведат в шестте района за планиране в България.

Развитието на социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик ще бъде обсъдено на среща в гр. Велинград

По инициатива на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева на 13 декември, събота, от 13 часа в Туристически информационен център – гр. Велинград ще се проведе среща на тема „Социалните услуги за деца и семейства в област Пазарджик – перспективи и предизвикателства“.

На нея ще бъдат обсъдени регионалните аспекти на процеса на деинституционализация и  отражението им в областните и общинските  планове за развитие. Ще бъдат дискутирани и мерките, които е необходимо да бъдат предприети на централно и местно ниво за гарантиране на правата и интересите на децата, настанени в новите резидентни услуги –  осигуряване на близка до семейната среда, образование, здравеопазване, интеграция в общността.

За участие в срещата са поканени областният управител на Област Пазарджик г-н Трендафил Величков и кметовете на всички общини от областта.

Френски и белгийски експерти обменят опит с български колеги в областта на деинституционализацията

Международна конференция „Да работим заедно за прехода от институционална грижа за грижа в общността“ започна днес в град Пловдив. На нея представители на общините, новите услуги за деца и неправителствени организации ще обменят опит с чуждестранни специалисти с дългогодишен стаж в работа с деца и младежи с увреждания.

По време на конференцията експерти от Франция и Белгия ще представят вече утвърдени модели и опорни точки за работа с деца и младежи с нарушени социални връзки, в следствие на дългогодишния престой в специализирани институции , с прояви на психично страдание, с или без асоциирани физически увреждания. Заедно с българските си колеги гостите ще обсъждат конкретни случаи на деца с увреждания. Казусите ще бъдат представени от персонала, който се грижи за децата в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в изпълнение на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Това е първата от поредицата срещи, които ще се състоят в шестте района за планиране в България. Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.

Документалната изложба „Закрилата на децата в България – началото” бе открита в Държавна агенция „Архиви”

Председателите на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и на Държавна агенция „Архиви” г-н Иван Комитски откриха документалната изложба „Закрилата на децата в България – началото”. Експозицията от архивни материали е подредена в изложбената зала на ДА „Архиви” и показва създаването на организираната дейност за защита на детето в България в началото на ХХ век чрез Съюз за закрила на децата /СЗД/.

В изложбата могат да се видят учредителния протокол и устава на Съюза, двете негови списания “Нашето дете” и “Ден на детето”, благодарствени писма за отпуснати средства за изграждане на трапезарии и осигуряване на безплатна храна, годишни отчети, окръжни писма и др. интересни документи. Отделни табла са посветени на проф. д-р Стефан Ватев – един от учредителите на Съюза и негов първи и дългогодишен председател, и на Софийския митрополит и екзарх Стефан – член на управителния съвет и председател на Върховния комитет за организиране на Деня на детето.

За изложбата са използвани документи и фотографии от Централния държавен архив – от фонда на Монархическия институт и от извънредно богатия фонд на Съюза за закрила на децата; от Държавния архив – София, както и от държавните архиви в Кюстендил, Пловдив, Смолян, Сливен, Видин, Ловеч, Габрово, Търговище и Шумен.

„Изложбата показва историята и делото на едни родолюбиви българи, осъзнали преди 90 години, че всяко дете е важно и трябва да получи всичко необходимо, за да живее и да се развива. В устава на Съюза децата са наричани „националните деца”. Там е записано още, че „гладното дете трябва да бъде нахранено, а болното – излекувано”, заяви в приветствието си председателят на Държавната агенция за закрила на детето. ”Почти век след учредяването на тази организация и 25 години след приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето ние като общество и като институции нямаме право да губим нито един ден. Наша е отговорността да осигурим на младите хора подходящи условия да реализират мечтите си и да изказват свободно мнението си. Ето защо тук са и отличените рисунки от конкурса на ДАЗД „Победи опасността!”, с които деца на различна възраст от цялата страна представят своите виждания за безопасна и сигурна среда, в която искат да живеят”, допълни г-жа Ева Жечева.

Председателят на Държавна агенция „Архиви” г-н Иван Комитски обяви, че голяма част от изложените документи се показват за първи път. „Трудно е в една изложба да се покаже мащабната и многостранна родолюбива дейност на Съюза за закрила на децата. На тези извънредно интересни документи и любопитни фотографии се вижда откриването на детски и ученически безплатни трапезарии, детски и ученически колонии, летовища, почивни домове и игрища, детски ясли, специализирани училища, сиропиталища и др. А с включването на детските рисунки направихме връзка между миналото и бъдещето”, заяви г -н Комитски.

Първите гости, които разгледаха изложбата, бяха заместник-председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 43-то Народно събрание г-н Иван Чолаков, представители на министерствата на културата и образованието и науката, на регионалните инспекторати по образование София – град и София област, преподаватели и ученици.

Специален поздрав към гостите отправиха коледари от столичното 140 СОУ „Иван Богоров”.

Съюзът за закрила на децата е учреден през юни 1925 г. Дейността му е изцяло на обществени начала и се финансира от дарения. Той има за цел „да се грижи за всестранното физическо и духовно развитие на всички деца до 18-годишна възраст“. Задачата му е да поощри и обедини всички усилия в страната, които имат за цел да подготвят и осигурят едно добро настояще и бъдеще на българското дете. Бори се с детската смъртност, за законодателство за закрила и насърчаване на откриването на институти на майката и детето, уреждане на „Ден на детето“, здравна просвета за правилно гледане и хранене на децата, обединяване на всички дружества, учреждения и лица, които желаят да се грижат за децата.

Особен приоритет на Съюза са сираци, деца на бедни родители, деца-работници, подхвърлени деца, незаконородени деца, деца с порочни наклонности, безприютни деца, деца с телесни недостатъци. Организацията се ползва с широка обществена подкрепа и успява да достигне навсякъде, където се отглеждат деца, и да промени мястото им в обществото.

Експозицията, която е част от Националната кампания „2014 – година на правата на детето”, с която ДАЗД отбелязва 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето,  ще продължи до края на годината и до нея ще имат свободен достъп всички желаещи.

През 2015 г., когато се навършват 90 години от създаването на Съюза за закрила на децата,  изложбата ще бъде показана и в областните градове в страната.

 

Закрилата на децата децата в България в началото на ХХ век ще бъде представена в документална изложба

Документалната изложба „Закрилата на децата в България – началото” ще бъде открита на 10 декември, сряда, в 10.00 часа в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви” /ул. „Московска” 5/.

Експозицията е посветена на  зараждането на организираната дейност за защита на детето в България и съдържа архивни материали /документи и снимки/ от дейността на Съюза за закрила на децата /СЗД/. Организацията е учредена през юни 1925 г., а неин първи председател е проф. Стефан Ватев. Дейността на СЗД е изцяло на обществени начала и се финансира от дарения. По устав той се грижи за всички деца до 18-годишна възраст и работата му обхваща следните области: общи грижи и обществено подпомагане на децата; законодателство за закрила на децата; подготовка на социален персонал за грижи за децата. До 1937 г. Съюзът открива в цяла България 3 329 трапезарии за 179 258 селски и 34 899 градски деца, 460 летни детски игрища, 162 летовища, 27 почивни лагера. Организацията се ползва с широка обществена подкрепа и успява да достигне навсякъде, където се отглеждат деца, и да промени мястото им в обществото.

Целта на изложбата, организирана от ДАЗД, е да покаже, как преди близо 100 години българското общество и Съюзът за закрила на децата започват изграждането на цялостна система за подкрепа и поставят началото на формирането на държавна политика за закрила на децата в страната.

В изложбената зала ще бъдат подредени и творбите на победителите в конкурса на ДАЗД „Победи опасността!”.

Експозицията ще продължи до края на годината и се реализира съвместно с Държавна агенция „Архиви”. Тя е част от Националната кампания „2014 – година на правата на детето”, с която ДАЗД отбелязва 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Стратегически план за развитие на интегрирани услуги за деца обсъждат в Дупница британски и български експерти

Проект на Стратегически управленски план за развитие на интегрирани услуги в подкрепа на осъществяването на Националната стратегия „Визията за деинституционализация на деца в Р. България” беше обсъден на среща залата на хотел „Рила” в гр. Дупница.

Представители на ДАЗД, МТСП, НИ-КО – Северна Ирландия, регионалните структури на АСП, МОН и МЗ в Кюстендил и Дупница и доставчици на услуги от общината коментираха българския и английския опит в преминаването от резидентни услуги към услуги в общността, както и приложимостта на проекта на Стратегически план за управление на интегрирани услуги на територията на община Дупница. Общината е избрана заради разнообразието от услуги, които се предоставят на нейна територия и наличието на здравни и образователни заведения.

Проектът е разработен с помощта на експерти от Северна Ирландия в изпълнение на проект на ДАЗД „Управление на промяната чрез опит и знания”, финансиран от ОПРЧР. Целта на Плана е да улесни изграждането на интегрирани услуги за деца, които да създадат подкрепяща среда за семействата в общността, да подпомогнат оставането на детето в семейството, както и извеждането на децата от институциите и реинтегрирането им в семейството.

Процесът на деинституционализация там започва след края на Втората световна война, като развитието на интегрираните услуги е особено актуално от 1990 г насам. Ролята на малките резидентни услуги остава като необходимо, но временно решение за грижа за децата. През 2013 г. в Северна Ирландия има 225 деца в резидентни услуги или само 8% от всички, които са извън биологичното си семейство.