Month: January 2015

ДАЗД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: “Извършване на социологическо проучване на изпълнението на Плана за действие към Национална стратегия “Визия за деинституционализация” по Проект “Подкрепа”

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on ДАЗД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: “Извършване на социологическо проучване на изпълнението на Плана за действие към Национална стратегия “Визия за деинституционализация” по Проект “Подкрепа”

Френски клиничен психолог обменя опит с екипите на новите социални услуги за деца в град Бургас

Международна конференция на тема „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността” ще се състои от 28 януари до 01 февруари 2015 г. в град Бургас. Участие във форума ще вземат представители на общините от Югоизточния район за планиране, социалните услуги за деца и младежи, неправителствени организации и институции, свързани с процеса на деинституционализация.

Целта на конференцията е да бъде обменен опит и добри практики между български и чуждестранни специалисти и да бъдат създадени модели за работа с деца и младежи с тежки физически и психически увреждания, настанени в новите социални услуги.

Гост на срещата в град Бургас е г-н Филип Кусти – френски клиничен психолог, психотерапевт и преподавател. Той ще представи примери от своята клинична дейност, както и ще коментира възможностите за работа с деца и младежи с нарушени социални връзки в следствие на дългогодишния престой в специализирани институции, с прояви на психично страдание, с или без асоциирани физически увреждания.

Конкретни казуси на деца и младежи с увреждания ще разкажат представителите на персонала, който се грижи за тях в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в изпълнение на Операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Това е втората от поредицата срещи, които ще се състоят в шестте района за планиране в България. Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.

Книжка ще помага на децата с увреждания от институции при преместването им в новите социални услуги

Книжка „Отивам в моя нов дом”, която да подпомогне децата от институции в подготовката им за преместване в новите социални услуги, представи днес Фондация „Лумос”.

Целта на изданието е да обясни на момчетата и момичетата по разбираем начин какво ги очаква в периода на затваряне на институцията, в която са живели. Съдържанието и картинките ще помогнат да се изгради доверителна връзка между детето и възрастните, които се грижат за него, и ще направи по-плавно преминаването между миналото, настоящето и бъдещето.

Книжката се появява във важен момент в процеса на деинституционализация и ще бъде изключително полезна при подготовката и преместването на децата от ДДУИ и ДДЛРГ в центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. С нейна помощ ще бъде намален рискът от травма, която децата може да преживеят по време на смяна на модела на грижа, и ще направи преживяването на промяната положително.

Обучение за предоставяне на интегрирани социални услуги за деца се провежда в град Пловдив

От 26 до 28 януари 2015 г. в град Пловдив се провежда обучение за предоставяне на интегрирани услуги за деца. На специалисти от секторите образование, здравеопазване и социални дейности от Южна България ще бъдат представени ирландския опит и модели за работа с деца в риск и подкрепа на семейството.

На обучението ще бъдат обсъдени услугата „приемна грижа”, подготовката за напускането на грижи на младежи, навършили 16 г., модели за семейна подкрепа, превенция, ролята на личния съветник. Ще се дискутират възможностите за прилагане в България на предложените модели, ограниченията пред въвеждането на интегрираните услуги и как те могат да се преодолеят.

Държавна агенция за закрила на детето насърчава развитието на интегрирани услуги чрез изпълнението на проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, финансиран от ОП ”Развитие на човешките ресурси”, и провеждането на обучения за специалисти относно възможностите за съвместна работа в случай на дете в риск. Семинарите ще се проведат в четири областни града – София, Пловдив, Велико Търново и Варна. По този начин ще бъдат обхванати професионалисти от цялата страна.

До момента са обучени 53 експерти за интегрирани услуги по модела на Северна Ирландия. Обучители са социални работници от Белфаст с дългогодишен опит в областта на социалните услуги, преки участници в ирландския процес на деинституционализация. Те са автори на програми за обучения за въвеждане и укрепване на техники за планиране върху личността, за управление на резидентна грижа и интегрирани услуги за деца, в подготовката и работата с доброволци, разработването и прилагането на стратегии за работа в социални услуги за деца и в развитието на секторни политики за деца и младежи.

Тридневното обучение е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, който е част от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Република България”.

По предложение на председателя на ДАЗД България ще е домакин на Международна конференция за новата Стратегия за детето на Съвета на Европа 2016 – 2019

Международна конференция, посветена на новата Стратегия за детето на Съвета на Европа за периода 2016 г. -2019 г., ще бъде организирана по време на ротационното председателство на Република България на Комитета на министрите на Съвета (ноември 2015 г. – май 2016 г.). Решението бе взето по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на второто заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ). То се проведе на 22 януари под ръководството на министъра на външните работи Даниел Митов.

Провеждането на такъв форум предоставя уникален шанс за България да представи своя опит, практика и познания в закрилата и популяризирането на правата на детето. Конференцията ще осигури възможност да бъдат обсъдени новите възможности и перспективи, както и предизвикателствата в развитието на единна европейска система за гарантиране на правата на децата.

Г-жа Жечева предложи кандидатурата на доц. д-р Велина Тодорова за член на Комитета по правата на детето на ООН.

На заседанието на НКМПЧ бяха приети националният доклад на Република България за Втория цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета по правата на човека на ООН, обсъден бе и план за подготовка на ротационното председателство на Република България на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Взето бе решение да бъде подновена кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените. МВнР бе определено за водещо ведомствов подготовката на ІV доклад на Република България по изпълнение задълженията, произтичащи от Международния пакт по граждански и политически права.

На заседанието бяха обсъдени резултатите от дейността на създадените с решения на НКМПЧ две междуведомствени работни групи, упълномощени да изработят проект на механизъм за изплащане на обезщетения по уважени от договорните органи индивидуални жалби за нарушени права срещу България, и да изготвят предложения за преодоляване на несъответствията в националното законодателство с Конвенция № 87 и Конвенция № 98 на МОТ относно синдикалната свобода и правото на синдикално организиране и на колективно договаряне и с Европейската социална харта (ревизирана).

Направен бе преглед на изпълнението на препоръките от страна на контролните органи и мониторингови механизми по универсалните договори в областта на правата на човека. Обсъдени бяха въпроси, свързани с изготвянето на национални планове по бизнеса и правата на човека и по изпълнението на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Приет бе доклад за работата на НКМПЧ за 2014 г.

Следващото заседание на НКМПЧ ще се проведе през юни 2015 г.

Председателят на ДАЗД откри регионалната среща на доставчици на нови социални услуги за деца, която се провежда в Плевен

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева откри днес двудневна среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца. „Целта на регионалните срещи, които ще се проведат в шестте района за планиране, е да се координират и катализират действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца, за да осигурим на всяко дете равни възможности за социално включване”, каза при откриването г-жа Жечева. В писмо до участниците, прочетено от зам.-кмета на община Плевен г-жа Дамянка Владимирова, кметът на община Плевен проф. Д-р Димитър Стойков заяви „Високо оценяваме амбицията на екипа на Държавната агенция за закрила на детето да реализира проект „Детство за всички“, привличайки широк кръг хора, посветили своя професионален път на един от главните приоритети – грижата за най-малките ни граждани. Адекватното отношение към тях, синхронизирано със съвременните тенденции и опит на европейските страни, като база на държавната политика е най-точното мерило за израстването на нашето общество и мъдростта на нацията ни“.

Първият ден на срещата е посветен на Концепцията за социалните услуги от резидентен тип в общността и на опита на общините в управлението на социални услуги от резидентен тип. Ръководството на социални услуги за деца с увреждания – философия и принципи, представи Фондация „Международна социална служба“. Няколкогодишния си опит в управлението на социалната услуга – мениджмънт и практика, сподели екипът на ЦНСТ Гложене /Тетевен/.

Добри практики и трудности при предаването на грижата за децата и младежите бяха представени от координаторите на проект „Детство за всички“ в областите Плевен и Ловеч, Монтана, Видин и Враца, както и от представители на общините Червен бряг, Долни Дъбник, Ловеч, Монтана, Видин и Луковит.

Утре участниците ще дискутират механизмите за подкрепа и вземане на решения на местно ниво, опитът на регионалните екипи по деинституционализация, както и възможностите за подкрепа от неправителствените организации обединени в подкрепящата процеса на деинситуционализация Коалиция „Детство 2025”.

В дискусията участват над 100 представители на местната власт, регионалните инспекторати по образование, дирекции „Социално подпомагане“ от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен и неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата, които ще обменят добри практики и ще споделят опит в решаване на кризисни ситуации. Сред тях са екипите на 30 ЦНСТ и защитени жилища, в които са настанени или предстои да бъдат настанени деца и младежи от домовете за деца с увреждания, лишени от родителски грижи и медико-социални грижи. Тези деца са целева група на реализираната от ДАЗД по проект „Детство за всички“ и от АСП в партньорство с общините операция „Да не изоставяме нито едно дете“. За тях, в изпълнение на Националната концепция „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, са изградени или са в процес на израждане нови социални услуги в 80 български общини.

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет:”Изработка на 2 тематично свързани видеоклипа с продължителност от по 30 секунди по проект “Подкрепа”

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет:”Изработка на 2 тематично свързани видеоклипа с продължителност от по 30 секунди по проект “Подкрепа”

На конференция в ДАЗД бяха набелязани мерки за гарантиране правото на детето за контакти с двамата родители

Мерки за усъвършенстване на нормативната база и подобряване на координацията между институциите, за да се гарантира достъпа до права на дете в родителски конфликт, обсъдиха днес представители на държавни институции, законодателната и съдебната власт, прокуратурата, адвокати и неправителствени организации на конференция „Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски конфликти”.

Форумът бе организиран от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с родителски организации. Той е част от едногодишна целенасочена работа на ДАЗД по проблема „дете в родителски конфликт“, за решаването на който в края на 2013 г. председателят на ДАЗД създаде междуведомствена работна група.

В България има чувствителна и активна среда за закрила на детето, натрупана практика и опит, но имаме и проблеми, за чието решаване работим. Ние отчитаме ясно предизвикателствата и търсим решения на изведените проблеми, заяви при откриването на конференцията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Подобряване на координацията и сътрудничеството между всички институции, въвлечени в случаите на родителски конфликти, при които е необходимо да се гарантира правото на детето на лични контакти и с двамата родители, е едно от основните предизвикателства пред системата за закрила, каза г-жа Жечева.

На конференцията беше представен Анализ на свързаните със спорове за родителски права случаи, по които Държавната агенция за закрила на детето е работила, който сочи тревожна тенденция на нарастване на броя на случаите на деца, израстващи в процес на раздяла/развод, въвличани в споровете, и лишени от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата си родители – основно право, регламентирано в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето. Предложени бяха някои мерки сред които: Медиацията да се използва като задължителен способ, за преодоляване на конфликтните взаимоотношения между родителите и постигане на съгласие по въпросите, свързани с упражняването на родителските права върху детето;

Да се развият превантивни програми за консултиране и подкрепа на родители, които са в процес на развод/фактическа раздяла, като се обръща специално внимание на травмите върху децата от раздялата и въвличането им в родителски конфликт; Да се актуализира Методиката за работа по случаи на деца в риск от форми на Синдром на родителско отчуждаване, която е предназначена за социалните работници; Да се обучат приемни семейства, които да полагат грижи за деца от семейства с тежки родителски конфликти; Към пакета от здравни услуги да се включат определен брой часове за психотерапия.

За влиянието на закона и съдебната практика в решаването на родителските конфликти говори авд. Пламен Борисов – член на Асоциация за детско развитие „Член 24“. Иван Георгиев – съдия в Софийски районен съд, представи Погледът на съдията при спор за родителски праваРолята на отделите „Закрила на детето“ към Агенция за социално подпомагане представи г-н Емил Тодоров – директор на дирекция „Закрила на детето“ към АСП. За международния опит в решаването родителски конфликти и възможностите за прилагането му в България говори доц. д-р Велина Тодорова.

На конференцията бяха обсъдени и идеи за споделеното родителсво, паралелното родителство, за въвеждане в Семейния кодекс на понятието „отговорно родителство“.

Участниците във форума формулираха конкретни идеи и предложения за синхронизиране и оптимизиране на взаимодействието между всички отговорни институции за гарантиране правата на детето. Те ще бъдат обобщени в ДАЗД и ще бъдат насочени към институциите, които имат правомощията да вземат решения.

Върховна касационна прокуратура ще направи анализ на всички постановени откази на прокуратурите по места за образуване на досъдебно производство по чл.182, ал.2 от НК – за възпрепятстване изпълнението на съдебно решение, което касае упражняването на родителски права, съобщи Даниела Машева – прокурор във ВКП. Анализът ще покаже има ли и каква необходимост от промяна в подхода и допълнително обучение на прокурорите.

В дискусията участваха представители на Омбудсмана на Р България, съда и прокуратурата, БАН, адвокатски колегии, МВР, МТСП, министерство на правосъдието, Агенцията за социално подпомагане, научни работници, УНИЦЕФ България, медиатори, представители на неправителствения сектор, родители.

Правото на детето на лични контакти и с двамата родители ще бъде обсъдено на конференция

Конференция на тема „Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски конфликти” ще се състои на 20 януари, вторник, от 9.30 часа в зала 5 на Министерството на труда и социалната политика. Тя е организирана от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с граждански организации.

На форума ще бъде обсъдена тревожната тенденция на нарастване на броя на случаите на деца, израстващи в процес на раздяла/развод, въвличани в споровете и лишени от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата си родители, което е основно право, регламентирано в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Ще бъде представен анализ на свързаните със спорове за родителски права случаи, по които Държавната агенция за закрила на детето е работила, както и международния опит за решаване на родителски конфликти. Ще бъдат обсъдени и възможностите за прилагането му в България.

Участниците в срещата ще набележат мерки за синхронизиране и оптимизиране на взаимодействието между институциите за гарантиране на правото на детето на лични контакти и с двамата родители.

На дискусията са поканени да участват народни представители, администрацията на Омбудсмана на Р България, съдии, прокурори, адвокати, представители на МВР, МТСП, МП, Агенцията за социално подпомагане, научни работници, УНИЦЕФ България, медиатори, представители на неправителствения сектор, родители.

Как да продължи деинституционализацията на децата в България, обсъждат държавни и неправителствени организации

Постиженията и предизвикателствата при реализирането на проектите от Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България” ще бъдат обсъдени по време на семинар на 16 и 17 декември в София.

Семинарът е организиран от Държавна агенция за закрила на детето в партньорство с УНИЦЕФ-България. На него през призмата на поставените в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ стратегически цели ще бъдат представени и дискутирани основните резултати от изпълнението на националните проекти за деинституционализация.

Целта на семинара е да очертае основните предизвикателства пред процеса на деинституционализация на деца през следващите години и да подпомогне планирането на последващи действия в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България”. Ще бъдат обсъдени и мерките, които трябва да се реализират в процеса на замяна на институционалната грижа за деца с цел гарантиране на неговата устойчивост и приемственост.

Изготвеният документ ще бъде представен на Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация.

Участие в семинара ще вземат представители на държавните институции, Националното сдружение на общините и неправителствените организации, ангажирани в процеса на деинституционализация на деца, както и ръководителите на 7-те финансирани от оперативните програми на ЕС проекти, чрез които от 2010 г. се реализира Плана за изпълнение на Националната стратегия.