Month: February 2015

Четири нови социални услуги за деца бяха открити в Община Мездра

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева участва в официалното откриване на четирите нови социални услуги за деца в град Мездра. На церемонията присъстваха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, нейният заместник и бивш кмет на Община Мездра Иван Аспарухов, заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и инж. Николинка Кътовска – и.д. кмет на Община Мездра.

Г-жа Жечева благодари на всички, работили за осигуряването на по-добри условия за живот и развитие на децата от институции. „Мездра е един пример как с усилията на държавната, местната власт и обществото можем да постигнем основните цели, които постави през 2010 г. Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”, заяви председателят на ДАЗД. „В изпълнение на тази стратегия 1700 деца от институции получиха нова грижа, която им дава възможност за по-добро образование, по-добро здравеопазване и интеграция в обществото”, допълни тя.

В новоизградените услуги в Община Мездра вече са настанени общо 40 деца и младежи. В два от центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и в защитеното жилище живеят момчета и момичета от домовете за деца с увреждания в Мездра, Берковица и Търнава, а в третото ЦНСТ се отглеждат 8 млади хора от домове за деца, лишени от родителска грижа.

За да покажат промяната в своето ежедневие и да поздравят своите гости децата и младежите от новите услуги бяха подготвили концертна програма.

Четирите услуги в Община Мездра са изградени в изпълнение на Операция “Да не изоставяме нито едно дете” на ОП “Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. В рамките на Операцията ДАЗД, която изпълнява Компонент 1 чрез проект „Детство за всички“, извърши оценки на потребностите на децата и младежи, активно участва в подготовката им за преместване в новите услуги и обучи екипите от специалисти, които ще полагат грижи за тях.

Специалисти от Източна България ще се запознаят с ирландския опит и модели за работа с деца в риск

Обучение за предоставяне на интегрирани услуги за деца стартира днес в град Варна. До сряда експерти в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности от Източна България ще се запознаят с ирландския опит и модели за работа с деца в риск и подкрепа на семейството.

Акценти в срещата ще бъдат услугата „приемна грижа”, подготовката за напускането на грижи на младежи, навършили 16 г., модели за семейна подкрепа, превенция, ролята на личния съветник. Ще се дискутират възможностите за прилагане в България на предложените модели, ограниченията пред въвеждането на интегрираните услуги и как те могат да се преодолеят.

В България вече са обучени 96 експерти, които да предоставят интегрирани услуги по модела на Северна Ирландия. Обучители са социални работници от Белфаст с дългогодишен опит в областта на социалните услуги, преки участници в ирландския процес на деинституционализация. Те са автори на програми за обучения за въвеждане и укрепване на техники за планиране върху личността, за управление на резидентна грижа и интегрирани услуги за деца, в подготовката и работата с доброволци, разработването и прилагането на стратегии за работа в социални услуги за деца и в развитието на секторни политики за деца и младежи.

Интегрираните услугите имат за цел да изградят подкрепяща среда за семействата в общността и по този начин да подпомогнат оставането на детето при родителите.

Тридневното обучение е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, който е част от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Република България”.

 

Председателят на ДАЗД се срещна с Групата от експерти за борба с трафика на хора към Конвенцията на Съвета на Европа

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева се срещна с Групата от експерти за борба с трафика на хора /ГРЕТА/, която мониторира изпълнението на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. България е сред първите 10 страни, ратифицирали документа.

Групата се ръководи от г-жа Петя Несторова – изпълнителен секретар на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. В нея са включени и трима членове на Секретариата на Конвенцията – г-ца Рита Суперман, г-н Ян ван Дайк и г-н Маркус Лехнер. Това е вторият мониторинг след приемането на стратегическия документ, първият бе извършен през 2010 г.

Тeма на разговора днес бяха законодателните гаранции срещу трафика на хора, функциониращите 20 кризисни центрове и правилата за настаняване на деца в тях, извършените от ДАЗД проверки в тези услуги и предприетите действия за повишаване на ефективността на работата им, мерките за защита срещу повторно превръщане на дете в жертва, броят на непридружените непълнолетни деца, влезли в страната ни и на идентифицираните като жертви на трафик.

През последните три години Държавната агенция за закрила на детето е наблюдавала и координирала действията на институциите по 726 случая на непридружени малолетни и непълнолетни деца от 22 страни по произход – Сирия, Афганистан, Мали, Ирак, Алжир, Кот Д”Ивоар, Конго, Камерун, Мароко, Египет, Руанда, Гвинея, Пакистан, Нигерия, Еритрея, Гана, Армения, Сиера Леоне, Сомалия, Гамбия, Иран и без гражданство. По данни на Държавната агенция за бежанците броят на непридружените деца-граждани на трети страни, потърсили закрила в Р България съгласно Закона за убежището и бежанците, с всяка изминала година непрекъснато расте.

От 2012 г. до момента в Държавната агенция за закрила на детето не са постъпили сигнали за случаи на деца чужденци, търсещи или получили закрила, които да са били жертви на трафик.

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет:”Изработка на 2 тематично свързани видеоклипа по проект “Подкрепа”

 

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет:”Изработка на 2 тематично свързани видеоклипа по проект “Подкрепа”

Адаптацията на децата от ДДЛРГ в новите услуги бе обсъдена на среща в гр. Велинград

Подготовката на децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ за нов живот и адаптацията им в центровете за настаняване от семеен тип обсъдиха на среща в гр. Велинград представители на местната власт, регионалните инспекторати по образование, дирекции „Социално подпомагане“, директори на институции и доставчици на социални услуги за деца от областите Пловдив, Пазарджик и Кърджали.

Дискутирани бяха подходи и методи на работа, които да осигурят по-добра грижа и интеграция на момчетата и момичетата от центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в рамките на Операция „Да не изоставяме нито дете”. Мерките, които предприемат общините и новите услуги за по-бързата интеграция на децата, представиха участници от общините Велинград, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Стамболийски.

„Изключително важно е да планираме следващите стъпки, да оценим възможностите за финансиране от европейските фондове в новия програмен период. Изправени сме пред предизвикателството да осигурим устойчивост на процеса на деинституционализация, да създадем всички условия тези деца да имат равен достъп до здравеопазване, образование и социално включване, да станат част от нашето общество”, подчерта по време на срещата г-жа Жечева.

Няколкогодишния си опит в управлението на социалната услуга – мениджмънт и практика, сподели екипът на ЦНСТ Карлово.

Двудневната регионална среща в гр. Велинград е част от поредица събития за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които ще се проведат в шестте района за планиране, е да се координират и действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.

 

Координирани действия за осигуряване на безопасност на децата предложи на областните управители председателят на ДАЗД

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева предложи на областните управители ДАЗД, регионалните и общинските власти да обединят ресурсите и усилията си за повишаване на качеството на грижа за децата на Република България. В писмо до тях г-жа Жечева препоръча да поставят за разглеждане пред органите за местно самоуправление въпроси, свързани с гарантиране безопасността и добрата грижа за децата на територията на всяка община, с оглед на ангажиментите на кметовете, регламентирани в Закона за закрила на детето.

Писмото е във връзка със зачестилите сигнали за инциденти с деца, причинени от рушащи се и необитаеми постройки, както и зачестилите случаи на деца, оставени от родителите си в заключени постройки без храна и вода, с което се създава сериозна опасност за живота и здравето им. В него председателят на ДАЗД предлага органите за местно самоуправление да извършат проверки на безопасността на всички необезопасени и неизползваеми сгради и строежи и да предприемат действия за тяхното обезопасяване.

Г-жа Жечева се обръща с молба към областните управители до 31 март 2015 г. да предоставят в ДАЗД обобщена информация за резултата от проверките и предприетите от кметовете на общини действия, както и предложения за подобряване на взаимодействието между институциите за гарантиране правата на децата. Данните ще послужат за анализ на проблема с опасните и изоставени сгради и строежи на национално ниво, който заедно с предложение на ДАЗД за предприемане на конкретни мерки и иницииране на законодателни промени за гарантиране безопасността на децата ще бъде предоставен на компетентните институции.

Координационният механизъм за работа по случаи с деца бежанци ще бъде изготвен до края на април

До 30 април ще бъде изготвен Координационен механизъм за взаимодействие между институциите на национално и местно ниво за работа по случаи на непридружени деца бежанци, пребиваващи в Република България, в това число и търсещите или получили международна закрила, реши на днешното си заседание работна група, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД. Целта на документа е да бъдат синхронизирани действията между институциите за спазване на правата на децата.

Представителите на министерствата на труда и социалната политика, на външните и вътрешните работи, на здравеопазването, на образованието и науката, Държавната агенция за бежанците, Агенцията за социално подпомагане, Националната комисия за борба с трафика на хора, Националното сдружение на общините, Върховния комисариат за бежанците на ООН, БЧК, УНИЦЕФ и неправителствени организации, дискутираха днес проект на структурата на Координационния механизъм, организацията и конкретните ангажименти на всяка от страните.

Обсъдено беше и законовото представителство на непридружените деца чужденци и улесняването на достъпа им до образование, липсата на специализирани услуги и необходимостта от създаване на информационна база данни, за да се планират мерки за закрилата им в България.

 

ДАЗД обявява конкурс за членове на Съвета на децата от 14 области

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява конкурс за избор на нови членове на Съвета на децата от областите: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Смолян, София-град, Търговище и Хасково. Смяната се налага поради изтичане на 2-годишния мандат или навършване на пълнолетие на досегашните представители на младите хора от тези региони.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • да са под 18 години;
  • да са активни и креативни;
  • да са отговорни и толерантни;
  • да имат умения да се ангажират с обща кауза;
  • да мотивират и обединяват връстниците си;
  • да защитават общите интереси и ценности, а при проблеми – да предлагат решения.

Желаещите да станат членове на Съвета на децата към ДАЗД трябва да изпратят мотивационно писмо, което да съдържа следната информация – трите имена, училище, град и област, e-mail и телефон за връзка; отговор на въпросите: Защо искате да участвате в Съвета? Какво искате да промените? Защо смятате, че сте идеалния кандидат? Като член на Съвета как ще работите с другите деца от областта си? Крайният срок за подаване на документите е 16 март 2015 г.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да си взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.

Повече информация за конкурса и за Съвета на децата към ДАЗД може да откриете  тук.

 

Френският психолог Жулиен Лекубен са срещна с екипите на новите социални услуги за деца в област Велико Търново

От днес до 15 февруари в град Велико Търново се провежда международна конференция на тема „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността”.

Участие във форума ще вземат председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева,  представители на общините от Северен централен регион – Горна Оряховица, Лясковец, Севлиево, Габрово, Трявна, Дряново, Павликени, Исперих, Стражица, Свищов, Полски Тръмбеш, Разград, Русе, Силистра, Главиница, социалните услуги за деца и младежи, неправителствени организации и институции, свързани с процеса на деинституционализация.

Специален гост – лектор е Жулиен Лекубен – френски експерт по психология на увреждането и специален педагог – възпитател в Медико–педагогическия институт – Куртил, Белгия. Той ще сподели опита си в работата с деца с психични страдания и ще обсъди конкретни казуси на деца и младежи с персонала, който се грижи за тях в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в изпълнение на Операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Г-н Лекубен ще представи пред българските си колеги модели и възможни решения за справяне с агресивно и проблемно поведение на деца и младежи.

По време на форума регионалните екипи по деинституционализация от областите Велико Търново, Раязград и Силистра ще споделят опита си в работата с децата и младежите в новите резидентни услуги, ще бъдат дискутирани добрите практики и предизвикателствата в прехода от институционална грижа  към грижа в общността.

Целта на конференцията е да бъде подпомогнат процеса на създаване на модели за работа с деца и младежи с тежки физически и психически увреждания, настанени в новите социални услуги.

Това е третата от поредицата срещи, които ще се състоят в шестте района за планиране в България. Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.

Председателят на ДАЗД взе участие в дискусия за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация

Националната политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация е предизвикателство за всички нас – институции, експерти, медии. Тя е предизвикателство, поставящо въпроси към националната ни координация и комуникация, към приоритетите ни и ефективността на мерките и действията ни, към отговорностите ни към децата и техните права и интереси. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, която взе участие в публична дискусия на тема „Има ли България национална политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация?“, посветена на 12-ия международен Ден за безопасен интернет, който се отбелязва в над 107 държави в целия свят.

Създаденият Обществен съвет за безопасен интернет е добър инструмент, който даде възможност да се координират усилията ни. Предприети са важни стъпки, които осигуряват ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет, каза г-жа Жечева, която е зам.-председател на Съвета. Тя припомни заложените в Националния план за превенция на насилието 2012 -2014 г. дейности, насочени към гарантиране на безопасността на децата, създадената Национална система за сигнализиране от деца, горещата линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание и поведение в интернет, изградените механизми и процедури за подаване на информация и предприемане на действия между екипа на линията, институциите и партньорските линии в други държави. Това са важни стъпки, които извеждат България сред водещите страни, в осигуряването на ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет.

Председателят на ДАЗД обяви, че се обсъждат и ще бъдат заложени за изпълнение нови мерки, сред които включване в учебните програми на темата и подготовка на специалисти, които да работят с децата; обучения за работещите в образователната среда по превенция на агресията и повишаване на знанията и уменията им, повишаване на информираността на родителите и децата за опасностите в глобалната мрежа и възможностите за сигнализиране в случай на опасност.

Към Националния съвет за закрила на детето ще бъде създадена работна група, която на направи анализ на случаите на деца, станали жертва в интернет, да идентифицира най-често срещаните форми на насилие, да обсъди и предложи възможностите за преодоляването им и мерките, които трябва да бъдат предприети. В работната група ще бъдат поканени за участие представители на ДАЗД, МОН, Горещата линия за безопасен интернет, Дирекция „Киберпрестъпност”, съобщи председателят на ДАЗД.

Безспорно е, че децата все по-рано започват да ползват интернет и това ни задължава да дадем гаранциите, че там няма да се чувстват неудобно, както и че ще бъдат в безопасна, сигурна, вълнуваща, образователна среда, среда на приятели и океан от знания. Можем да постигнем това с партньорство, съвместна работа между държавните институции, неправителствените организации, медиите и представителите на бизнеса, каза г-жа Жечева.

Георги Апостолов – координатор на Националния център за безопасен интернет, представи дейността му през 2014 г. На Горещата линия към центъра са получени 2166 сигнала, от които 169 – за детска порнография и 41 – за подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба. Психолозите, които работят на линията, са провели 276 консултации за решаване на проблеми, с които са се сблъскали деца в интернет пространството. Апостолов подчерта, че в работата на Центъра на първо място е превенцията. През изминалата година са обучени стотици учители, педагогически съветници, психолози, които извършват образователна дейност за онлайн безопасност в много градове в страната

В специално видео-обръщение към участниците в дискусията българският депутат в Европейския парламент Мария Габриел заяви: „Единствено всеобхватна комбинация на правни, технически и образователни мерки, включващи превенция, може да се справи с опасностите, с които децата се сблъскват онлайн“.

Участие в дискусията взеха и г-н Филип Гунев – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Калин Каменов – заместник-министър на младежта и спорта, г-н Явор Колев, началник на отдел „Киберпрестъпност“ в ДАНС, учители и ученици.