Month: March 2015

ДАЗД влиза на наблюдение в Поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци

Експерти на Държавната агенция за закрила на детето ще посетят Поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци. Работното посещение е по разпореждане на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и се осъществява със съдействието и разрешението на Министерство на правосъдието.

Посещението е във връзка с тревожни данни за положението на непълнолетните деца, лишени от свобода в дома в Бойчиновци, изнесени в Аналитичен доклад за състоянието на местата за лишаване от свобода от Националния превантивен механизъм към Омбудсмана на Република България и писмо на Български хелзинкски комитет.

Целта е експертите на ДАЗД да се запознаят на място с условията в институцията, с нуждите на децата, които изтърпяват присъди, или са с наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”, гарантирани ли са и как правата им, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

Ще бъде проучена социалната и корекционната работа с децата, честотата и начините на осъществяване на контакти с роднини и близки, предприеманите действия за защита от насилие и подготовката за успешна ресоциализация на момчетата.

Международна конференция в подкрепа на услугите за деца с увреждания се провежда в Кюстендил

Международна конференция на тема „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността” се провежда от днес до 27 март в гр. Кюстендил.

Във форума участват над 80 представители на новоразкритите социални услуги за деца и младежи и на общините от Югозападния регион, неправителствени организации и институции, свързани с процеса на деинституционализация.

Специален гост-лектор е Женевиев Клутур-Монрибо – френски клиничен психолог, психопатолог и психоаналитик, която работи с деца и младежи с психични страдания в гр. Бордо, Франция. Тя ще представи модели за работа в услуги за деца и младежи с нарушени социални връзки, вследствие на дългогодишен престой в институции.

Как се работи с деца с психични страдания, какви са трудностите в адаптацията на децата и младежите с увреждания в новите социални услуги – център за настаняване от семеен тип и защитено жилище, реакции при кризи, са сред основните теми, които ще дискутират участниците в конференцията. Регионалните екипи по деинституционализация от Благоевград и Кюстендил ще споделят опита си, добрите практики и предизвикателствата в прехода от институционална грижа към грижа в общността.

Г-жа Клутур ще посети центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в градовете Кюстендил, Перник и Благоевград, разкрити в изпълнение на Операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Френският психолог ще обсъди с персонала на услугите модели за практическа работа, чрез които ще се осигури по-високо качество на грижа за настанените деца и младежи с увреждания.

Това е последната от поредицата срещи с участие на международни експерти, които бяха планирани и осъществени в шестте района за планиране в България, в подкрепа на персонала на новите резидентни услуги за деца и младежи с увреждания. В тях участваха и бяха обучени над 500 специалисти от ЦНСТ и Защитени жилища в цялата страна.

Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.

Експерти от ДАЗД преминаха обучение за повишаване на ефективността и ефикасността на изпълняваните политики

12 служители от Държавната агенция за закрила на детето преминаха двудневно обучение за повишаване на ефективността и ефикасността на изпълняваните политики. То бе осъществено от Обединение „Ефективна администрация” в изпълнение на Дейност 4 от проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, изпълняван от ДАЗД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучението беше водено от доц. д-р Албена Танева – член на Катедра „Публична администрация” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и ключов експерт в Обединение „Ефективна администрация”. В него участваха главният секретар, директорите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” и „Държавна политика за детето” и експерти, ангажирани с разработването, прилагането и мониторирането на политиките за деца.

Обучението на служителите на ДАЗД е необходимо за организационното развитие на административната структура и за повишаване на капацитета й; за подобряване на ефективността и ефикасността в изпълнението на функциите й. Чрез него се гарантира устойчивост в осигуряването на качествена дейност в прилагане на политиките по закрила на детето, според принципите на доброто управление.

Основните теми, застъпени в обучението, бяха свързани с основните принципи на стратегическо планиране, етапите в разработването на стратегически документи, определянето на индикатори за измерване на ефективността и изграждането на интегритет в политиките за закрила на децата.

Районен съд – гр. Ямбол потвърди санкция на ДАЗД за възпитател от СПИ- Стралджа

Ямболският районен съд потвърди наказателно постановление на председателя на ДАЗД, с което бе наложена санкция от 1000 лв. на Димитър Петров – възпитател в Социално-педагогическия интернат /СПИ/ в гр. Стралджа. Той е наказан, тъй като не е изпълнил задълженията си по Закона за закрила на детето и не е уведомил органите за закрила за случаи на дете, жертва на физическо насилие в специализираната образователна институция – бой с юмруци, ритници и с желязна тръба от страна на възпитаниците на интерната.

Нарушението бе констатирано по време на проверката на ДАЗД в СПИ Стралджа, направена през 2013 г. Тогава инспекторите установиха, че членове на персонала са прилагали изключително жестоки форми на физически наказания върху настанените момчета. Младежите са посочили, че са бити с пръчки, бухалки, палки и прътове. Имало е и агресия между самите настанени.

Неспазване на изискванията за здравословно хранене на учениците, липса на медицински изследвания и периодични профилактични прегледи, на лични дрехи, вещи и хигиенни средства също бяха установени по време на проверката.

В разрез със служебните си задължения и нормативните актове, възпитателят и директорът на СПИ не са уведомили компетентните органи за инцидентите и не са предприели действия за поставяне на жертвите на насилие под закрила. От своя страна ръководителят на учебното заведение не е потърсил отговорност от членовете на персонала, допуснали насилието.

Въз основа на установените нарушения и направено предложение от председателя на ДАЗД, министърът на образованието и науката закри Социално-педагогическия интернат в гр. Стралджа през 2014 г., тъй като в него не е осигурена защитена и безопасна среда за децата, липсва ефективен контрол от страна на ръководството над персонала и оставането на децата в него крие рискове за тях.

Районният съд в гр. Ямбол отхвърли и жалбата на директора на СПИ – гр. Стралджа за наложената му административна санкция от председателя на ДАЗД.

Голяма част от наложените от председателя на ДАЗД санкции са за неизпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето – неуведомяване на дирекция “Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, за дете нуждаещо се от закрила. Задължевнието касае всяко лице, включително и ако обстоятелствата са му станали известни във връзка с упражнявана професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Законът за закрила на детето предвижда санкции и за предоставяне на услуги за деца без лиценз; за разпространяване на сведения и данни за личността на дете, без съгласието на неговите родители или на органа, предприел мярката за закрила; за неизпълнение на влезли в сила задължителни предписания на председателя на ДАЗД.

През 2014 г. са съставени 31 акта за установени административни нарушения по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето.

Приходите от наложени глоби и имуществени санкции постъпват в Център “Фонд за лечение на деца” към министъра на здравеопазването.

Успехите и предизвикателствата пред новите услуги за деца обсъждат в Русе представители на 6 области

Двудневна среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация, откри в град Русе председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Целта на форума е да се координират действията на всички участници в процеса на деинституционализация, както и да се подкрепят екипите, в усилията им да осигурят по-добра грижа за децата.

„По-голямата част от децата с увреждания вече са в новите услуги, в среда близка до семейната. Предизвикателство пред всички сега е как новите услуги ще се впишат в общността, как ще отговорим на предизвикателствата на децата с проблемно поведение, как да подкрепим и овластим персонала, за да гарантираме по-добра грижа. Опитът, който вече година и половина трупаме заедно с екипите на центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, с общините и социалните работници, предизвикателствата и проблемите, пред които се изправяме ежедневно в мисията да гарантираме по-добра грижа за децата, ни провокираха да търсим споделяне на опита, предизвикателствата и проблемите, да започнем изграждането на професионална общност и мрежа, в която заедно да формулираме приоритетите в укрепването на услугите за деца. Въпросите, около чието решаване трябва да обединим експертите, са как да не позволим услугите да се затворят в себе си, да създадем условия да споделят проблемите и трудностите, които срещат. Затова предприехме тези срещи за обмяна на опит”, заяви г-жа Жечева в началото на дискусията.

В нея участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции, представители на подкрепящите услуги в общността, които работят с настанените в новите услуги деца и младежи, от областите Русе, Силистра, Търговище, Разград, Велико Търново и Габрово.

Обсъждат се философията и принципите на управление на социална услуга за деца с увреждания, опит и добри практики на общините в управлението на услуги от резидентен тип. Дискутират се подходи и методи на работа, които да осигурят по-добра грижа и интеграция в обществото на момчетата и момичетата от ЦНСТ и защитените жилища, разкрити в рамките на Операция „Да не изоставяме нито дете”.

Опита на Центъра за детско развитие в Русе в управлението на резидентна социална услуга за деца с увреждания – сподели д-р Биляна Мечкунова. Възможностите за подкрепа в работата с деца с увреждания ще представят утре Комплексът за социални услуги за деца и семейства – гр. Търговище, SOS Детски селища и Сдружение „Еквилибриум”.

Двудневната регионална среща в гр. Русе е част от събитията за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които ще се проведат в шестте района за планиране, е да се координират и действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.

Среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца ще се проведе в град Русе

На 20 март, петък, от 11 часа в Хотел „Космополитан” започва двудневна среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Тя ще бъде открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева

В срещата ще участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции и представители на подкрепящи услуги в общността от областите Русе, Силистра, Търговище, Разград, Велико Търново и Габрово.

Присъстващите ще обменят опит и добри практики в управлението на услуги от резидентен тип в общността, в предаването на грижата и адаптирането на децата към новите условия, за трудностите, които среща персонала и преодоляването им, както и за възможностите за оказване на подкрепа.

Двудневната регионална среща в гр. Русе ще е четвъртата от шестте срещи за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“. Целта на Държавната агенция за закрила на детето е да се подкрепи общините и екипите на новите услуги в реализирането на процеса на деинституционализация.

Стратегически план за интегрирани услуги за деца представиха експерти от ДАЗД в гр. Благоевград

Стратегически управленски план за интегрирани услуги за деца обсъждаха в гр. Благоевград експерти от здравната, образователната и социалната сфера от Югозападна България. Документът е изготвен от ирландски и български експерти по проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с МТСП и НИ-КО – публична организация в Северна Ирландия за международно сътрудничество /Правителствена агенция във Великобритания/. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Планът е в подкрепа на заложените основни цели в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и доразвива практически философията на стратегическия документ от 2010 г. в частта за развитието на услугите в общността. Той съчетава българския и ирландския опит в преминаването от резидентни към услуги в общността. Целта му е да очертае как централната и местната власт ще си сътрудничат със семействата и общностите, за да ги подкрепят, а където е необходимо и да защитят децата, да им позволи да постигнат безопасност, постоянство и благосъстояние.

Интегрираният подход в грижите за децата и подкрепа на семействата е безспорно доказала се добра практика при изпълнение на политиките за превенция на изоставянето на деца, ранните раждания, ранно идентифициране на проблеми в развитието на деца; подкрепа на децата, напускащи различните форми на държавна грижа.

Възможността децата да пораснат в позитивна и стабилна среда е ключова за тяхното развитие. Обстановката, в която те се развиват влияе не само на здравето, безопасността и благосъстоянието им, но може да помогне за вземането на решения за тяхното бъдеще и да осигури на децата и младежите необходимите възможности за постигане на техния потенциал.

Стратегическият управленски план за развитие на интегрирани услуги е структуриран в 6 тематично обособени части, които съдържат основни моменти от модела на интервенция в двете държави, анализ на актуалната ситуация в България и опита на Северна Ирландия в тази сфера, идентифицираните проблеми в процеса на деинституционализация и необходимите стъпки за развитие на интегрирани услуги в подкрепа на децата и семействата в нашата страна.

В документа е очертана необходимостта от усъвършенстване на сега съществуващите и развиване на нови видове услуги за деца и семейства, сред които:

1. Услуги за спешна интервенция

 • Специализирани услуги за преодоляване на насилието и неглижирането на деца;

2. Услуги в общността за подкрепа за деца със специфични потребности

 • Приобщаващи училища, със специално образование за децата с увреждания, което се осигурява в средата на масовото училище;
 • Помощ в училище за преодоляване на проблеми с поведението, включително подкрепа за децата в конфликт със закона;
 • Услуги в общността за подкрепа на семействата;
 • Услуги в общността и мобилни услуги за рехабилитация (които осигуряват помощ от терапевт, като напр. физиотерапевт, ерготерапевт, логопед и др.)

3. Алтернативна семейна грижа за децата, които не могат да останат вкъщи

 • краткосрочна, средносрочна и дългосрочна приемна грижа;
 • приемна грижа за деца с увреждания;
 • заместваща приемна грижа;
 • приемна грижа „майка с бебе”.

4. Висококачествена резидентна грижа за малък брой деца с комплексни потребности

 5. Услуги за психичното здраве

 • Специализирана услуга за детско-юношеско психично здраве

6. Напускане на услугата за грижа

 • Подготовка на младите хора, които са в системата за грижа;
 • Преходни апартаменти с подкрепа от социални работници;
 • Независим живот с подкрепа от социални работници.

7. Услуги за спешна интервенция

 • Специализирани услуги за преодоляване на насилието и неглижирането на деца;

8. Напускане на услугата за грижа

 • Подготовка на младите хората, които са в системата за грижа;
 • Преходни апартаменти с подкрепа от социални работници;
 • Независим живот с подкрепа от социални работници.

В Северна Ирландия процесът на деинституционализация започва след края на Втората световна война, а интегрираните услуги се развиват особено интензивно след 1990 г. В резултат малките резидентни услуги остават като необходимо, но временно решение за грижа за децата. През 2014 г. в Северна Ирландия 160 деца са настанени в резидентни услуги, което е едва 8% от всички, които са извън биологичното си семейство. Когато децата започват да ползват социална услуга, веднага стартира работа и подкрепа на семейството за бърза реинтеграция. По отношение на момчетата и момичетата, които не могат да се върнат при родителите и близките си, се гарантира, че семействата им ще бъдат подкрепяни, за да имат активна роля в живота на детето.

ДАЗД започна проверка в двата центъра за деца с увреждания в град Велинград

Държавната агенция за закрила на детето започна днес проверка в услугите за деца и младежи – Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Велинград, предоставяни от Община Велинград.

Експертите на ДАЗД ще проверяват спазването на правото на детето на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето, както и правото на закрила срещу всякакви форми на насилие, съблюдаване на висшите интереси на детето, съгласно чл. 3, т.1 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Обект на проверка ще е качеството на предоставяните услуги за деца – планирането на грижите, осигуряването на индивидуална подкрепа и грижа, съобразно потребностите им, осигуряването на здравословна храна и изпълнението на задължението на доставчика на услугата да уведомява писмено компетентните органи и родителите за всеки инцидент, свързан с настанените деца.

Председателят на ДАЗД предложи дисциплинарни наказания за директора и за служители на ДМСГД Видин заради небрежно отношение, довело до смъртта на дете

В Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Видин са допуснати нарушения на правото на закрила на детето, регламентирано в чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето, правото на детето на закрила от насилие и небрежно отношение по чл. 19, т. 1 и т. 2, и правото на детето на живот, оцеляване и развитие в максимално възможна степен по чл. 6, т. 2, както и основният принцип за гарантиране на висшите интереси на детето, регламентиран в чл. 3, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Това установи проверка на Държавната агенция за закрила на детето в дома, извършена по повод публикации в медиите от 14.01.2015 г. за починало дете на година и два месеца, което, според директора на институцията, било паднало от креватчето си и се задушило от повърната храна.

Установени са редица пропуски. Креватчето на детето – дървено с решетка отпред, не е било обезопасено, с цел предотвратяване на наранявания. По данни на служител от институцията, системно се е чувало, че Н. си е удряла главата в креватчетo. В разрез с нормативните изисквания от стаята на персонала няма видимост до всички спални помещения на децата в кърмаческия сектор, към стаята на починалото момиченце има видимост единствено от третото спално помещение и от единия край на стаята за игра. Съществуват рискове за други подобни инциденти с деца.

Инцидентът не е отразен в документацията на дома, в „Журнал за починали деца” не са посочени време, място и причина за смъртта и други данни, регламентирани във вътрешна Процедура на институцията. Въведеният в ДМСГД – Видин „Журнал за починали деца” не отговаря на изискванията за водене на Регистър на смъртните случаи, регламентирани в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, изпълнението на която гарантира безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата и защита на техните права и интереси. В Книгата за приемане на деца дома, за починалото момиченце са отбелязани само дата на раждане, причини за приемането, с какви документи е прието и от къде идва. Няма информация за каквито и да е диетични и медицински нужди на детето.

Не е спазена Процедурата за писмено уведомяване на компетентните органи и родителите за инцидент с дете – родителите на се уведомени писмено и не е посочена причината, поради която това не е направено.

Установени са съществени противоречия между посочените от персонала и отразените в документацията данни за цялостното развитие на детето и здравословното му състояние. Противоречива е информацията получена при разговорите с директора и дежурния лекар в деня на инцидента.

Няма данни детето да е с увреждания и да има решение на ТЕЛК, никъде в рапортните книги на персонала не е отразена проблемна ситуация с момиченцето, породена от здравословното му състояние или специфични за него потребности и положени грижи.

Комисията допуска, че е възможно да става въпрос за инцидент с детето, поради небрежност от страна на персонала, който е достатъчен и се подпомага от възрастни жени по програма „Баба и внуче“. По време на инцидента в кърмаческия сектор се застъпва персонала от двете дневни смени /първа и втора/, поради което комисията счита, че е недопустима проявата на подобна небрежност от страна на персонала.

Председателят на ДАЗД издаде следните задължителни предписания на директора на дома:

 • да бъдат регламентирани задълженията на персонала, по отношение на наблюдението на децата по време на сън, за да бъдат под постоянен и непрекъснат надзор от служителите на смяна.
 • В Рапортните книги на персонала да се отразява стриктно всяка проблемна ситуация с дете от дома, породена от здравословното му състояние или специфични за него потребности и положени грижи.
 • За всеки инцидент с дете да се спазва процедурата и да се уведомяват писмено компетентните органи и родителите на детето, а предприетите действия от персонала да се отбелязват в досието.
 • Директорът да документира резултатите от осъществяван вътрешен контрол в специализираната институция.

Председателят на ДАЗД предложи на Министъра на здравеопазването да бъде потърсена дисциплинарна отговорност на директора на ДМСГД – Видин, заради констатираните нарушения, довели до нарушаване правата на децата в дома и на основание чл. 63, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето. Г-жа Ева Жечева поиска и да бъдат наложени дисциплинарни наказания на служителите, които са били дежурни на смяна в деня на инцидента, довел до смъртта на детето, ззаради „небрежно отношение” от тяхна страна.

За гарантирането на правата на останалите деца от страна на персонала на ДМСГД – Видин, в частност персонала в кърмаческия сектор, може да бъде направен извод след получаване на окончателните резултати от проверката на ангажираните по случая на Н. институции – Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Окръжна прокуратура – Видин.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД предложи дисциплинарни наказания за директора и за служители на ДМСГД Видин заради небрежно отношение, довело до смъртта на дете