Month: April 2015

Междуведомствена работна група ще актуализира Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

Междуведомствена работна група започва актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Целта е този основен политически документ да бъде синхронизиран с водещи европейски и национални стратегически документи в областта на политиките за детето и семейството и да се създаде обща рамка за прилагането им.

Работната група трябва да отрази и препоръките, съдържащи се в анализа на изпълнението на Националната стратегия за детето. Сред тях са да бъдат разработени и прилагани показатели за изпълнение на правата на децата във всички секторни политики – образование, правосъдие, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, социална работа и др., и да се предвидят механизми за оценка на въздействието на различните програми и социалните услуги, насочени към детето и семейството.

Националната стратегия за детето 2008 – 2018 година е изградена върху принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Стратегическата цел на документа е осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. В нея са обхванати всички сфери на обществения живот, имащи значение за благосъстоянието на децата – семейна среда, здравно обслужване, образование, отдих и свободно време, алтернативни грижи, жизнен стандарт и социално подпомагане, преодоляване на експлоатацията и злоупотребата с деца, специални мерки за закрила, мнение на децата и право на идентичност и защита срещу дискриминация. Заложени са конкретни цели за продължаване на процеса на деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги.

Междуведомствената работна група е сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и трябва да приключи работата си до 30 септември 2015 г. В състава й са включени експерти от министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката, на финансите, на вътрешните и на външните работи, на правосъдието, на здравеопазването, на културата, на младежта и спорта, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, ДАЗД, Държавна агенция за бежанците, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Върховна касационна прокуратура, Комисия за защита от дискриминация, Национален център по наркомании, Национален център по обществено здраве и анализи, Национално сдружение на общините в Република България, Национална комисия за борба с трафика на хора, Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата.

Публикуван е докладът за дейността на ДАЗД за 2014 г. и приоритетите за 2015 г.

Държавната агенция за закрила на детето публикува на интернет сайта си доклада за дейността си през 2014 г. Докуменът отчита постиженията на агенцията и откроява предизвикателствата пред системата за закрила на детето. Той е структуриран в 13 раздела.

Принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и приетите международноправни стандарти за деца са основата, върху която се гради дейността на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Основен приоритет на агенцията е организиране и координиране осъществяването на държавната политика в областта на правата на децата и подобряване на тяхното благосъстояние. Целите, които са поставени, са създаване на условия и механизми за спазване и гарантиране на правата на децата чрез взаимодействие между държавните институции и между държавните институции и гражданското общество. Системни усилия за повишаване на информираността на децата, родителите, различните професионални групи и обществеността за правата на децата. Хармонизиране на международното универсално и регионално законодателство с националното, приемането и мониторирането на изпълнението на различни стратегически документи, както и решенията на правителствено ниво, определят рамката на дейността за изтеклата 2014 година.

Тя премина под знака на 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Юбилей, което стана повод 2014 г. да бъде обявена за Година за правата на детето. Към инициативите на ДАЗД за отбелязването й се присъединиха десетки общини, държавни институции, обществени организации, граждани, стотици деца.

2014 г. се откроява с динамиката на процеса на деинституционализация, реформата в институционалната грижа бе в най-решителния и отговорен етап. Процесът на предаване на грижата за децата и младежите с увреждания от институциите към новите резидентни услуги бе особено интензивен. Чрез изпълнявания от ДАЗД проект „Детство за всички”, над 700 деца и младежи с увреждания бяха подготвени и придружени до новите резидентни услуги. Усилията на агенцията бяха насочени към повишаване качеството на грижа и подкрепа на екипите на новите резидентни услуги. Организирахме: обучения, супервизии, обмяна на опит, чуждестранна експертиза и методическа подкрепа за персонала в новоизградените социални услуги. Осигурена бе допълнителна експертиза за 350 деца и младежи с тежки увреждания от целевата група на проект „Детство за всички”, включителночуждестранна експертиза.

През 2014 година председателят на ДАЗД предприе редица мерки за гарантиране на правата на деца чужденци, търсещи или получили международна закрила в България и техните семейства, в посока на подобряване на взаимодействието и координацията между отговорните институции, с цел защита на правата и интересите на тази особено уязвима категория деца. Към ДАЗД беше сформирана междуведомствена работна група, която разработва Координационен механизъм за взаимодействие между органите по закрила на национално и местно ниво във връзка с работа по случаи на деца чужденци, търсещи или получили международна закрила.

Предприети бяха действия за справяне с проблема на насилието над деца. В резултат на активната контролна дейност на ДАЗД беше подобрено положението на децата, настанени в специалните училища за деца с девиантно поведение – ВУИ и СПИ,популяризирана беше Националната телефонна линия за деца като средство за консултиране, информиране и за сигнализиране за деца в риск. В резултат на контролната дейност на ДАЗД и предприетите действия за преодоляване на феномена „детски раждания” и изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом, беше подобрено сътрудничеството на 39 лечебни заведения със съответните дирекции „Социално подпомагане” като се повиши чувствителността на системата.

Подобри се хоризонталната координация и комуникация между институциите и органите за закрила; предоставяните социални услуги в по-голяма степен отговарят на стандартите за качество. Положителна промяна се отбелязва и в общественото възприемане на правата на детето.

Задълбочи се взаимодействието с органите на прокуратурата – подписано беше споразумение за сътрудничество с Главния прокурор на Р България за периодичен обмен на информация, необходима за разработването и провеждането на държавната политика за закрила на детето, за планирането на адекватни мерки и дейности за гарантиране спазването на правата на децата, за регламентиране и на изграденото добро междуинституционално сътрудничество при осъществяването на контролната дейност на агенцията.

Изготвен е проект на Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2015 – 2017 година, чиито цели са гарантиране на равен достъп на децата със специални образователни потребности до качествено образование и подготовка; ранна превенция и диагностика, осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация; превенция на изоставянето и насърчаване на отглеждането на дете с увреждане в семейството; развитие на социални услуги за деца с увреждания и техните семейства, изграждане на достъпна архитектурна среда; повишаване на професионалния капацитет и оптимизиране на човешките ресурси в системата за закрила на детето; промяна на нагласите на обществото към децата с увреждания

Критична отправна точка и референтна мярка за политиките на ДАЗД е опитът и мнението на самите деца. Целта е децата и младежите разумно да бъдат въвлечени в действия относно насърчаването тяхното участие и мнение по въпроси, касаещи тяхното настояще и бъдеще. Като отчита, че България е заявила своя ангажимент за въвеждането на структури за подкрепа на детското участие, ДАЗД подготви План на инициативите за детското участие, в който е заложено провеждането на Национален събор на детските и младежките структури, който да постави началото на създаването на мрежа за застъпничество и подкрепа за изграждане на включваща среда за децата и младите хора.

Извършени са 200 проверки -планови относно спазване на стандартите за социални услуги за деца; по сигнал за нарушени права; за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания след извършени проверки, по прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Обект на инспекция през 2014 г. са били 69 образователни институции /училища и детски градини/; 51 отдела за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”; 47 доставчици на социални услуги за деца; 22 специализирани институции за деца /3 в ДМСГД, 18 в ДДЛРГ и 1 ДДМУИ/; 11 лечебни заведения. През годината председателят на ДАЗД е издал 160 бр. задължителни предписания със 763 точки, придружени с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните и институции.

В подкрепа на екипите и на общините ДАЗД извърши мониторинг на качеството на живот и грижа за децата настанени в 10 от новите резидентни услуги за деца и младежи с увреждания /ЦНСТ/.

През 2014 г. са регистрирани и обработени 1410 жалби и сигнали, 802 от тях от физически лица, 294 от юридически лица и по самосезиране – 314. Водещи са въпросите, свързани с различни форми на насилие над деца и рискове за детето, нарушени права и необходимост от предприемане на мерки за закрила. На следващо място се нареждат преписките относно упражняване на родителските права и нарушаване правото на детето да поддържа лични контакти и с двамата си родители, когато са разделени, ранно съжителство или брак с ненавършили пълнолетие деца.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето е издал/подновил 89лиценза за предоставянето на 113социални услуги за деца и не е издавал заповед за отнемане на лиценз през изминалата година. Към 31.12.2014 г. са активни 270 лиценза за 355 социални услуги за деца, предоставяни от 221 дружества и организации.

52 заявления за достъп до обществена информация са постъпили в ДАЗД през 2014 г. Това е с 42% повече от подадените през 2013 г. Издадени са 28 решения за предоставяне на пълен достъп до обществена информация. В пет от случаите е предоставен частичен, а по четири от заявленията е отказан достъп. Най-често исканата информация се отнася до състоянието на децата в специализирани институции – брой, здравен и семеен статус; осиновявания; деца, жертви на насилие – вид насилие и място на насилието; деца в специални училища; деца с увреждания; приемна грижа.

Съставени са 31 Акта за установяване на административно нарушение (АУАН) по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето, от които 5 за предоставяне на услуги за деца без лиценз; 9 за неизпълнение на задължителни предписания; 15 за неизпълнение на задължението за съдействие – неуведомяване за нуждата от закрила на дете; 9 за разпространяване на сведения и данни за личността на дете, без да са спазени изискванията на чл. 11а от Закона за закрила на детето. Председателят на ДАЗД е направил 34 предложения за налагане на дисциплинарни наказания на служители от проверявани обекти, чиито действия са довели до нарушаване на правата на деца. В преобладаващия брой случаи се касае за служители в образователни и специализирани институции.

През 2014 г. ДАЗД е работила по 145 случая на деца с международен елемент. В голямата си част случаите са свързани с деца, пребиваващи най-често в страна от ЕС със своите родители, при които е установен проблем в семейството (насилие, неглижиране, изоставяне на новородени деца) и това е довело до намеса на системата за закрила на децата в съответната държава.

През миналата година ДАЗД е координирала работата по 36 случая на деца, жертви на трафик и експлоатация по сигнали, постъпили преимуществено от българските посолства в чужбина и социални и полицейски служби, което е и международно регламентиран начин на взаимодействие и подход.

Въз основа на годишния доклад за 2014 г. и критичната преценка на постиженията, ДАЗД изведе оперативните си цели за 2015 г. и планира бъдещите си действия в посока на: 

 • Популяризиране и развитие на детското участие;
 • Подкрепа на процеса на деинституционализация и продължаване на реформата в грижата за децата;
 • Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качеството на социалните услуги за деца;
 • Доразвиване на политиките за подкрепа на детето в семейството;
 • Подобряване на координацията между институциите при сигнали за наличие на риск при деца.

Деца споделиха своите идеи за положителна промяна с ДАЗД и УНИЦЕФ

Над 30 деца разговаряха с председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, с постоянния представител на България в ООН посланик Стефан Тафров и с представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай. Те бяха избрани сред близо 7-те хиляди момчета и момичета, които от 10 март до 10 април 2015 г. попълниха първото по рода си пряко и широкомащабно онлайн допитването сред децата в България и се включиха във фокус групи. В тях участваха децата от малки и големи населени места; с различни етническа принадлежност; деца с увреждания; деца, които са потребители на социални услуги; деца от ученически съвети и младежки групи, както и от Съвета на децата към ДАЗД.

Младите хора идентифицираха и представиха пред възрастните основните предизвикателства в няколко области – бедност, некачествено образование, насилие и безпрепятствен достъп до наркотици, цигари и алкохол.

Бедността е ключов проблем. Децата я усещат в липсата на материални блага и всекидневна грижа, както и в отсъствието на родителите си, които работят много или на друго място – в по-голям град или в чужбина.

Почти всички деца заявяват, че обичат да ходят на училище и ценят образованието като начин да имат по-добро бъдеще и да се развиват. Същевременно обаче, според децата има остра нужда от осъвременяване на учебния материал, на начина на преподаване и на образователната система като цяло. За тях е много важно усвояването на по-приложими знания и умения, възможността за практика и трупане на опит, по-интерактивното обучение и използването на съвременните технологии.

Основните откроени проблеми в училище и в социалната среда са насилието във всичките му форми – физически и психически тормоз, унижение и грубост, както и безпроблемния достъп до вредни или забранени вещества.

Децата споделят още, че имат нужда от приятелско общуване с връстниците си и възрастните около тях, за да се чувстват сигурни, уверени и удовлетворени. Голяма част заявяват, че възрастните се вслушват в тяхното мнение, но същевременно повечето децата се притесняват да спорят с възрастни и учители и да отстояват позицията си.

За подобряването на тези сфери от живота на децата самите те споделиха с институциите редица решения и предложения. Сред тях са: групи по интереси в социалните мрежи; часове в училище, посветени на детските права; семинари и обучения за родители и младежи; подобряване на материалната база в училищата и условия за пълноценно свободно време в градската среда; стипендии за даровити деца; подпомагане на момчета и момичета със специални потребности и техните семейства; по-голямо присъствие в медиите на самите деца, на които да им бъде дадена възможност лично да изразяват мнението си по важни за тях теми.

Младежите отправиха и 5 основни въпроса към ДАЗД и УНИЦЕФ:

 • Защо децата в България имат по-лесен достъп до цигари, алкохол и наркотици в сравнение с останалите деца по света?
 • Какво правят държавните органи за интеграцията на децата от етнически малцинства?
 • Защо децата често проявяват голяма агресия към собствените си съученици и връстници?
 • Какви са най-честите сигнали, които постъпват на националната горещата телефонна линия за деца – 116 111?
 • Какво кара представителите на ДАЗД, УНИЦЕФ и ООН да се занимават с детските права и да са посветили работата и живота си на каузи в подкрепа на децата?

Децата обещаха да предоставят писмено своите изводи, препоръки и въпроси на държавните институции, а ДАЗД се ангажира да направи всички тях достояние на властите в страната – заедно с анализа на отговорите на близо 7-те хиляди деца и младежи, които се включиха в информационната и социална кампания на УНИЦЕФ „Моят глас е важен“.

Всички набелязани предизвикателства и техните решения се очаква да допринесат за актуализацията на Националната стратегия за детето. Това е основният документ, който определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България. Тя е разработена в съответствие с принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност.

Председателят на ДАЗД участва в откриването на Детска и младежка зона в град Сливен

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева участва в церемонията на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), с която бе открита първата по рода си Детска и младежка зона. Тя е филиал на Център за работа с деца на улицата. Дейността на новата услуга ще бъде насочена основно към деца в конфликт със закона и уязвими деца, както и деца в риск. В рамките на иновативен и комплексен подход ще им бъде предоставяна интензивна психо-социална помощ, разнообразни образователни дейности, както и подкрепа за развитието на социални и житейски умения.

„Една от сферите, в които работим най-усилено в момента, е детското правосъдие. Става въпрос не просто за правата на децата, а за общочовешки ценности, които ни правят по-силни като родители, професионалисти и общество. Много важно е, че новият Център на УНИЦЕФ в град Сливен ще работи не само с децата, а и със семействата, защото родителите също имат нужда от подкрепа, за да се справят с предизвикателствата“, заяви г-жа Ева Жечева.

Представителят на УНИЦЕФ за Българияг-жа Таня Радочай сподели:„Ние в УНИЦЕФ вярваме, че всяко дете идва на този свят със своя потенциал. И е в полза както на личността, така и на семейството, а и на обществото да развият пълния потенциал на децата. Искаме децата в Сливен да имат шанса да оцеляват, да се развиват, да са здрави и образовани. С откриването на Детската и младежка зона ще помагаме и на тийнейджърите от 10 до 18 г., които са допуснали определени грешки в живота си, да получат втори шанс – това е шанс и за обществото да поправи отношението си към уязвимите деца и децата в конфликт със закона“.

Пъстрата церемония по откриването на Детската и младежка зона в Сливен беше съпътствана с музика на живо от знаменития оркестър „Карандила“, както и с рисуването на графити от местни млади таланти в областта на изобразителното и уличните изкуства.

Сред гостите на събитието бяха посланик Стефан Тафров, постоянен представител на България в ООН; г-н Димитър Сяров, Областен управител на Сливен; г-жа Деяна Костадинова, секретар на Президента по социалните политики и младежта; г-н Ваньо Шарков, заместник-министър на здравеопазването.

Новият тип услуга е базиран на проактивен, интегриран подход и ще предоставя на децата и техните семейства всеобхватна подкрепа (правна, образователна, социална), от която те ще имат нужда процеса си на реинтеграция и ресоциализация. Детската и младежка зона ще предоставя подходящи и насърчителни условия за работа с деца и младежи с проблемно поведение, които напускат или са на прага да напуснат училище; деца в конфликт със закона; уязвими деца или деца в риск.

„Ние си сътрудничим превъзходно с УНИЦЕФ и искам да заявя и пред властите в държавата, че сме сред общините в страната, които работят по всички социални програми и до този момент не сме се отказали от нито една дейност – независимо дали се финансира от държания бюджет или от местния. Откриването на филиал към Центъра за работа с деца на улицата е поредното доказателство, че имаме нужда от интегрирани политики, за да гарантираме, че децата от всички етноси ще получат равен шанс за достъп до образование, здравеопазване и правосъдие“, заяви г-н Кольо Милев, кмет на община Сливен.

Сливен е един от регионите, в които Детският фонд на ООН работи най-интензивно на територията на България. Причината за това е, че Сливен е населеното място с най-голям брой деца сред населението си – около 45 000 – и в същото време има една от най-сериозните концентрации на проблеми и предизвикателства пред живота и развитието на децата. Сред тях са: висок процент детска смъртност; висок процент на ранните бременности; висок процент на незаписване в детска градина или отпадане от училище.

Започва подготовка на 5-годишна Национална програма за защита на децата от насилие

Да бъде разработена и внесена за одобрение в МС 5-годишна Национална програма за защита на децата от насилие за периода 2016 – 2020 г., реши на 29-тото си редовно заседание Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ към Държавната агенция за закрила на детето. Заседанието бе ръководено от г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД и на НСЗД. В него участваха заместник министрите на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, на външните работи г-жа Катя Тодорова, на здравеопазването г-н Ваньо Шарков, на правосъдието г-н Петко Петков, на културата г-н Боил Банов, както и представители на министерствата на образованието и науката, финансите, културата, младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, членове на неправителствени организации и Фахредин Фаредин – зам.-председател на Съвета на децата.

Националният съвет за закрила на детето прие отчета за изпълнението на Националния план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г. Направен бе преглед на мерките и действията, които държавата предприема за закрила на децата от всички форми на насилие, както и на всички други форми за предотвратяване и разкриване, докладване, разследване и проследяване на случаите на малтретиране на деца. Представен бе мониторинг на изпълнението на Координационния механизъм за насилие.

„Закрилата на детето от всички форми на насилие е основно право, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето, международни споразумения и стандарти и от българското законодателство. И въпреки това, насилието си остава реална част от живота на децата с незабавни и дългосрочни последствия. За съжаление, в доста държави, в това число и в България, някои форми на насилие над деца са социално приемливи, мълчаливо толерирани или не се възприемат като злоупотреба.

Насилието има много форми – физическо, сексуално и емоционално, както и може да се осъществява на много места, включително в дома, в училище, в общността, в интернет, от широк кръг извършители – членове на семейството, учители, съседи, непознати и от други деца. Подобно насилие не само нанася вреди, причинява болка и унижение, то и убива.

Зачитането на правото на детето на закрила от насилие изисква участие на всички, партньорството и сътрудничеството са изключително важни.

Слагането на край на насилието над и между деца изисква решително законодателство, програми и политики за превенция и борба с насилието, както и осигуряване на достатъчно ресурси за това“, заяви при откриването на заседанието г-жа Ева Жечева.

През 2012 г. общо 2127 деца са били жертва на насилие, през 2013 г. общият брой на децата, жертви на насилие е 1973. Анализите за периода 2001 – 2013 г. показват, че насилието в семейна среда е водещо – четири от всеки пет случая на насилие над деца, по които са работили органите за закрила са регистрирани в семейството.

През 2014 мултидисциплинарните екипи са работили по 1102 сигнала за насилие над дете. Това е с 30% повече в сравнение с 2013 г., когато мултидисциплинарните екипи са работили по 575 случая на насилие.

Подобна е статистиката и от Националната телефонна линия за деца за периода 2012 -2014 г. Общият брой консултации, свързани с насилие над деца, за трите години е 2 234. Подадените към Отделите за закрила на детето /към Агенция за социално подпомагане/ сигнали за периода са общо 1 148 деца. Най-често на линията постъпва информация за физическо насилие, след това – за пренебрегване и за психически тормоз. Средно от НТЛД постъпват по 2 сигнала за насилие над деца на ден.

В периода 2012 – 2014 г. 142 деца са станали жертва на трафик с цел трудова или сексуална експлоатация или са били изложени на риск поради недобра родителска грижа или насилие в друга държава в.

ГД „Контрол по правата на детето” е извършила 260 проверки по сигнал за насилие над деца, както и три тематични планови проверки за изследване на насилието 69 ДДЛРГ и 7 Специални училища /СПИ и ВУИ/.

Националният съвет се обедини около основните принципи, дейности и мерки, които да залегнат в новия стратегически документ:

 • Актуализиране на правната рамка в областта на закрилата на детето и разработване на нова правна регулация за децата в конфликт със закона;
 • Анализ на съществуващите услуги за деца, свързани с насилие във връзка с предстоящото областно и общинско планиране;
 • Укрепване на капацитета на системата за закрила на детето;
 • Подкрепа за развитие на действащите услуги и разкриване на нови услуги за деца, преживели насилие. Надграждане и развитие на иновативни услуги за деца в конфликт със закона;
 • Преглед и актуализиране на методиките за работа на услугите за деца, преживели насилие и извършители на насилие;
 • Разработване и въвеждане в практиката на стандарти за работа по случаи на деца при различните видове насилие;
 • Изследване на качеството на социалните услуги и въвеждане на индикатори за оценка;
 • Повишаване на чувствителността на системата за закрила и на обществото към насилието срещу деца;
 • Въвеждане на система за професионално обучение и супервизии;
 • Въвеждане и поддържане на Национална информационна система за деца по утвърдена методика и съпоставими индикатори;
 • Въвеждане на механизъм за актуализация и синхронизиране на Координационните механизми.

НСЗД възложи на междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” до 1 септември 2015 г. да изготви проект на Национална програма за защита на децата от насилие за периода 2016 – 2020 г. , който ще бъде обсъден и приет на заседание на съвета и представен за одобрение в Министерски съвет.

ДАЗД обявява обществена поръчка с предмет: „Разработване и отпечатване на сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства”

 

/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on ДАЗД обявява обществена поръчка с предмет: „Разработване и отпечатване на сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства”

На среща в гр. Бургас доставчици на нови социални услуги за деца с увреждания споделиха добри практики и мерки за подобряване на грижата за тях

Доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация обменят опит в град Бургас. Двудневната среща бе открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Целта на форума е да се координират действията на всички участници в процеса на деинституционализация, както и да се подкрепят екипите в усилията им да осигурят по-добра грижа за децата.

Във форума участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции, представители на подкрепящите услуги в общността, които работят с настанените в новите услуги деца и младежи, от областите Бургас, Шумен, Варна и Добрич.

Над 1100 деца и младежи с увреждания от институциите са в новите резидентни услуги и се адаптират към средата. Вече отминаха страховете на екипите в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища ще успеят ли да осигурят потребностите на децата. „Важно е да помним, че водещи в действията ни трябва да са правата и интересите на децата, че новите сгради в които те живеят са само елемент на добра грижа. Сега предизвикателство пред всички нас е да създадем регионален капацитет, да подобрим координацията на местно ниво, за да получат тези деца и младежи, които нямат подкрепата на семействата си, подходяща алтернативна грижа”, заяви г-жа Жечева в началото на дискусията. Тя припомни, че една от целите на проект „Детство за всички“ и на процеса на деинституционализаия е работа със семействата на децата с увреждания, възстановяване на връзката с тях. Защото, освен право на образование и здравеопазване, тези деца и младежи има право на идентичност, на контакти със семейството си, на мнение. Реализирането на тези права изисква упоритост и координация, каза председателят на ДАЗД. Тя призова екипите на новите услуги, в които вече живеят децата и младежите с увреждания, да акцентират върху подкрепата на семействата на тези деца, на контактите с тях.

Принципите на работа на социалните услуги за деца с увреждания, опит и добри практики на общините в управлението на услуги от резидентен тип бяха презентирани на срещата. Своите успехи и проблемите са в работата с деца и младежи с увреждания споделиха Центровете за настаняване от семеен тип в град Бургас, Шумен, Долни чифлик и Защитените жилища в гр. Айтос и Нови пазар.

Възможностите за подкрепа в работата с деца с увреждания представиха дневни центрове от гр. Бургас и гр. Добрич и Фондация „ЛУМОС”.

Двудневната регионална среща в гр. Бургас е част от събитията за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които се провеждат в шестте района за планиране, е да се координират и действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.

Изпълнението на Националния план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г. обсъжда утре Националният съвет за закрила на детето

Анализ на изпълнението на Националния план за превенция на насилието ще обсъди на редовното си заседание Националният съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето, което ще се състои на 22 април /сряда/ от 10.00 часа в зала №5, ет. 5, на МТСП.

Националният план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г. е приет от Министерски съвет през май 2012 г. В него са заложени конкретни мерки, насочени към ограничаване на насилието над деца и превенция чрез информиране, съдействие, подпомагане и предоставяне на услуги. Разписани са и мерки, свързани с прилагането на ефективни техники за преодоляване на негативните последици и травмата от преживяното насилие при децата.

На заседанието утре ще бъдат обсъдени и резултатите от извършения от ДАЗД мониторинг на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаите на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

По време на заседанието зам.-министърът на правосъдието г-н Петко Петков ще представи проблемните области при международното осиновяване на деца.

Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и е консултативен орган. Негови членове са заместник-министрите на труда и социалната политика, правосъдието, външните и вътрешните работи, образованието и науката, здравеопазването, финансите, културата, младежта и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Националното сдружение на общините в Република България, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и членове на неправителствени организации.

След проверка на ДАЗД е въведен строг пропускателен режим в ОУ “Антон Страшимиров”, с. Дебелт

Строг пропускателен режим, видеонаблюдение и охрана са въведени в ОУ „Антон Страшимиров” с. Дебелт, общ. Средец, в изпълнение на задължителни предписания на председателя на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева.

Проверката на изпълнението на предписанията на председателя установи подобрена организация на работа в училището – въведени са ясни правила къде и как да се осъществява дежурството на учителите. Разработена е училищна програма за превенция на насилието с конкретни мерки и дейности. Координационният съвет за справяне с тормоза в училище, комисиите за превенция на деца в риск и за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, реализират комплекс от мерки за предотвратяване на агресия сред децата. Директорът на училището осъществява по-строг контрол на изпълнението на дейностите по опазване на живота и здравето на децата и на работата на дежурните учители и възпитатели.

Предписанията бяха направени през декември 2014 г. след проверка на ДАЗД по сигнал за насилие, която установи, че в училището не е гарантирана сигурна и безопасна среда за децата, нарушена е комуникацията с органите за закрила на детето и с родителите. При наличие на индикации за сексуално насилие върху ученик, от училището не бяха уведомили незабавно органите за закрила и не бяха информирали родителят на детето. Установено бе, че директорът не контролира изпълнението на мерките за опазване на живота и здравето на децата, а само учебната дейност.