Month: May 2015

Народното събрание ще е домакин на заседание на Съвета на децата към ДАЗД под надслов „За по-добро бъдеще – да чуем гласа на децата днес”

С тържествено заседание, посветено на правото на детето на мнение по въпроси, които го касаят, Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето ще отбележи Международния ден на детето.

Домакин на заседанието, което ще се състои на 1 юни – понеделник, от 10.00 часа е Народното събрание, което предостави зала 1 на пл. „Александър I Батенберг” №1.

Гости на Съвета на децата ще бъдат председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай, г-н Константин Пенчев – омбудсман на Република България, г-жа Деяна Костадинова – секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България, г-н Светослав Малинов – член на Европейския парламент, ръководители на държавни институции и неправителствени организации.

Форумът под надслов „За по-добро бъдеще – да чуем гласа на децата днес” ще обсъди и предложи инициативи за популяризиране на детското мнение и възможността на младите хора да участват в решаването на всички въпроси, които ги касаят. Целта на заседанието е да насочи вниманието на обществото и институциите към децата в България, към повишаване на информираността им за важността на тяхното мнение и спазването на Конвенцията за правата на детето на ООН, към действия за създаване на по-добри условия за живот и развитие на българските деца.

Заседанието е открито за журналисти, след него в 11.30 часа на площада пред сградата на българския парламент на пл. Батенберг, членовете на Съвета ще издигнат във въздуха балони с посланията си към възрастните

Съветът на децата към председателя на ДАЗД работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД със становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации. В него членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. За първи път тази година в заседанията на Съвета на децата ще участват и представители на децата – бежанци.

1800 деца и младежи с увреждания от институциите получиха шанс за по-добър живот, благодарение на проект „Детство за всички”

Резултатите от изпълнението на проекта на Държавна агенция за закрила на детето „Детство за всички“ и предизвикателствата пред процеса на деинституционализация на децата с увреждания бяха представени на конференцията „Малките стъпки към голямата промяна“.

С изпълнението на проекта се промени живота на близо 1800 деца и младежи с увреждания, които напуснаха институциите. 1172 от тях вече получават грижи съобразно нуждите и потребностите си в 121 центъра за настаняване от семеен тип и 16 защитени жилища в 72 общини. 61 деца и младежи откриха отново своите семейства и се върнаха вкъщи, други възстановиха връзките с родителите си, прекъснати с десетилетия. 279 деца бяха осиновени в страната и чужбина, а 56 са настанени в приемни семейства. Към днешна дата в 9 от съществуващите през 2010 г. 24 дома за деца с увреждания няма нито едно дете или младеж, 7 от тях са закрити. До края на 2015 г. ще бъдат закрити всички.

„Какво е Деинституционализацията – да признаем уникалността и достойнството на различния и да работим за това. Всяко дете има своите права и потенциал, които излизат извън характеристиката „дете с увреждане“ и всички ние сме длъжни да направим всичко възможно те да бъдат реализирани. Закриването на институциите не е самоцел, а дългосрочен процес на социална промяна. И означава промяна в мисленето, в поведението на хората, в разбирането на системите, в институциите, промяна във всеки един от нас. Ние направихме първата и най-важна крачка в процеса на деинституционализацията. Ние създадохме основите на българският модел на новата грижа за деца.“, заяви в изявлението си при откриването на конференцията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

„Важно е всяко дете да бъде изведено от институциите. Тези дечица имат право на живот, независимо къде са родени“, заяви омбудсманът г-н Константин Пенчев.

„Сътрудничеството и конструктивният диалог са в основата на успеха на деинституционализацията в България, по-доброто бъдеще на децата в България е ангажимент не само на държавата, но и на цялото общество. Правителството има воля да продължи процеса по деинституционализация, защото така ще осигурим по-добра среда за пълноценното развитие на децата от институциите, посочи заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Николов.

„Усилията на държавата с подкрепата на неправителствените организации доведоха до много добри резултати, сега пред нас стои предизвикателството да надградим постигнатото“, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, който декларира пълната подкрепа на МЗ за действията на ДАЗД в процеса на деинституционализация.

„Когато влезем в новите центрове за настаняване от семеен тип и защитените жилища, можем да оценим огромната разлика с предишните домове, сега е нужно да работим за това децата да се развиват по-добре”, каза г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

За постиженията и предизвикателствата, пред които се изправят общините, в процеса на промяна на грижата говориха кметовете на Сливен и Карнобат, изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Гинка Чавдарова, представители на новите резидентни услуги.

„Процесът по деинституционализация не е просто поредица от действия по извеждане на децата от институциите и осигуряването на друг вид социална услуга за тях. Зад този процес стоят реални човешки съдби и добрите резултати са единствено възможни, когато с тази дейност се занимават хора със съпричастни сърца. Не можем да постигнем истински резултати без най-важните хора в процеса – родителите“, посочи инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен, който представи Теодора, открила родителите си след 7 години, благодарение на проект „Детство за всички”. Вълнуващата съдба на момиченцето е разказана във филма „Мамо, прибрах се”.

„Този проект наистина дава детство за всички. Трудно е, но не е невъзможно. Аз вярвам, че ще се справим“, заяви Лидия Дикова – ръководител на ЦНСТ Атия.

Андон от Айтос, Ася и Емил от Благоевград, Стефан от Казанлък, Роси, Марти и Сийка от Созопол, разказаха как се е променил живота им как се чувстват в новите си домове.

Проектът „Детство за всички“ през погледа на партньорите представи фондация „Лумос“, а външният поглед към деинституционализацията и проекта бе споделен от УНИЦЕФ.

Проект „Детство за всички”, чието изпълнение приключва на 2 юни т.г., се реализира от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос № 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 1: „Планиране на мерки за деинституционализация“.

ДАЗД приключи успешно изпълнението на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ приключи успешно изпълнението на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”. Проектът бе реализиран за 8 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”.

В рамките на проекта бе направен анализ на функционалната и организационната структура на Агенцията и бе изготвен план за действие за подобряване  дейността на експертите, с цел повишаване на административния капацитет и избягване на дублиращи се функции. На база на направения анализ бяха разработени проекти за нов устройствен правилник, за вътрешни правила за организацията и функциите на звената в ДАЗД и правилник за вътрешния трудов ред.

Изпълнението на проекта създаде условия за оптимизиране на структурата на Държавната агенция за закрила на детето и за подобряване на организацията и качеството на работата й, както и визия за нейното дългосрочно институционално развитие. Чрез оптимизирането на дейността и прилагането на принципите на доброто управление бе създаден механизъм за формиране на гъвкава и адекватна на динамиката на процесите по създаване и прилагане на държавната политика по закрила на правата на децата.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on ДАЗД приключи успешно изпълнението на проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”

Председателят на ДАЗД участва в празника “Фамилатлон”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева се включи в празника на семейството, спорта и здравословния начин на живот “Фамилатлон” в Южния парк.

Фамилатлон е фестивал с игри и забавления за цялото семейство, който Асоциация „Родители” организира за седма година. Над 40 клуба за спорт и занимания за свободното време предоставят възможност на деца и родители да се включат в традиционни и екзотични спортове като бадминтон, петанк, капоейра, айкидо, роботика или да демонстрират умения и да се забавляват в импровизирани ателиета.

Програмата на празника включва още велопоход и състезание по спортно ориентиране „Малката Европа”, което по забавен и атрактивен начин запознава децата и техните семейства с интересни факти за европейските столици.

“Нека да помогнем на всяко едно дете в България да бъде в своето семейство, да спортува и да се развива. Предизвикателството, което децата получават в спортните състезания, гради в тях чувство на отговорност, на воля и най-важно – на хармония между духа и тялото. Много е важно да можем да отделяме, колкото може повече време на децата си, да говорим с тях за това, което ни вълнува, и да спортуваме заедно. По този начин ще изградим едно здраво поколение, което познава своите права”, заяви г-жа Жечева.

Официални гости на събитието бяха министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на София Йорданка Фандъкова и главният редактор на в-к „Стандарт” Славка Бозукова.

Движението “Фамилатлон” се заражда във Франция. Целта му е популяризиране на спорта като средств за подобряване на комуникацията в семейството, повишаване на образователната и социалната роля на спорта и затвърждаване на силната взаимовръзка между спорта и здравето

В България всяка година то събира над 3000 деца и родителите им на целодневен празник на открито. Освен в София инициативата се реализира и в градовете Горна Оряховица, Козлодуй, Самоков, Перник, Дупница и Враца.

Управители на ЦНСТ и защитени жилища за деца с увреждания представиха добри практики на регионална среща в гр. София

Двудневната среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, бе открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева в град София. Целта на форума е да се координират действията на всички участници в процеса на промяна на грижата, както и да се подкрепят екипите на новите социални услуги в усилията им да осигурят по-добра грижа за децата.

Във форума участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции, представители на подкрепящите услуги в общността, които работят с настанените в новите услуги деца и младежи, от общините София-град, Кюстендил, Ботевград, Самоков, Гоце Делчев.

„Процесът на деинституционализация носи имената на всички деца, на които ние искаме да дадем възможности да се развиват и да са гарантирани правата им. Затова е от изключително значение създаденото партньорство и всекидневния диалог, който осигурява плавното преместване, предаване и осигуряване на най-подходящата грижа”, заяви г-жа Жечева. Тя съобщи, че 1144 деца и младежи с увреждания и 162 – без увреждания от специализираните институции, вече живеят в новите резидентни услуги и се адаптират към средата. Персоналът на центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища получава помощ и подкрепа, за да посрещне потребностите на децата.

Принципите на работа на социалните услуги за деца с увреждания, опит и добри практики на общините в управлението на услуги от резидентен тип бяха презентирани по време на срещата.

Своите успехи и проблеми в грижата за деца и младежи с увреждания споделиха от Сдружение „Дете и пространство”, които управляват Центровете за настаняване от семеен тип, където бяха преместени децата от дома в Могилино.

Възможностите за подкрепа в работата с деца с увреждания представиха фондациите „Символ на любовта”, гр. Гоце Делчев, и „Надежда и домове за децата”.

Двудневната регионална среща в гр. София е последният форум за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които се проведоха в шестте района за планиране, бе да се координират действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.

Председателят на ДАЗД награди млади поети в Националния фестивал на детската книга

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева награди младите поети в литературния конкурс на тема „Библиотеката – моят остров на съкровищата”. Надпреварата е част от инициативите на XVII Национален фестивал на детската книга, чийто старт даде днес кметът на Община Сливен Кольо Милев. Фестивалът се провежда под почетния патронаж на вицепрезидента на България г-жа Маргарита Попова.

Фоайето на Драматичен театър „Ст. Киров” в града се превърна в царство на детските песни и танци, приказни герои търсеха приключения и забавляваха гостите. За 17-та поредна година за три дни Сливен ще бъде детска столица, в която ще се чете, пише, рисува, танцува, играе, празнува.

Изложби, конкурси, дискусии, срещи с детски автори, състезания, сцени на открито, базар за книги и карнавално шествие са включени в програмата на празника и тази година. Най-добрите творчески постижения в областта на детската книга ще представят творци, илюстратори, издатели, читатели и разпространители.

Програмата на фестивала продължава с изложба и награждаване на отличените участници в IV Националeн конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Председателят на ДАЗД ще бъде гост и на тържествения концерт, посветен на 60-годишнината от създаването на Регионалната библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен.

Представител на ДАЗД участва в заседанието на Втория Универсален периодичен преглед по правата на човека в България в Женева

Представител на Държавната агенция за закрила на детето бе включен в българската делегация, която участва в заседанието на Втория Универсален периодичен преглед по правата на човека в България. Срещата се проведе на 7 май в Двореца на нациите в Женева в рамките на 22-та сесия на Работната група по УПП в Съвета по правата на човека.

Българската делегация бе водена от заместник-министъра на външните работи Катя Тодорова. В нея участваха още заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева, постоянният представител на България към ООН посланик Иван Пиперков, Андрей Техов – Генерален директор по европейските въпроси в МВнР, директорът на дирекция „Права на човека“ в МВнР, както и представители на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците, Върховна касационна прокуратура и Съвета за електронни медии.

Реформата в областта на детското правосъдие бе една от темите на заседанието. Вече е започнала работата по Закон за детско правосъдие, който до края на годината ще бъде внесен в Министерски съвет. До дни ще бъдат обявени и промени в Наказателно-процесуалния кодекс в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, Общите коментари на Комитета по правата на детето и с глава 4 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета. „Оценяваме необходимостта от промяна на националното си законодателство, с оглед ратифициране на Допълнителен протокол 3 към Конвенцията за правата на детето“, съобщи зам.-министърът на правосъдието Вергиния Мичева.

Прегледът на състоянието на правата на човека в България обхваща периода от Първия преглед, проведен през 2010 г., до момента. Заместник-министър на външните работи Катя Тодорова представи постигнатото в страната ни въз основа на направените препоръки от първия цикъл на прегледа.

В интерактивния диалог, който продължи три часа и половина, взеха участие 78 страни членки на ООН. Към България бяха отправени поздравления за напредъка, постигнат в редица области по отношение на правата на човека, както и относно присъединяването на страната ни към международни договори и разработването на нови политики и стратегии.

В хода на прегледа бяха отправени препоръки в областта на работата с ромската общност, бежанците и лицата, търсещи убежище, на хората с увреждания, равнопоставеността.

Универсалният периодичен преглед се прилага по отношение на всички 193 държави членки на ООН за състоянието на правата на човека и за изпълнението на поетите международни задължения и ангажименти. По време на 22-та сесия на УПП обект на преглед бяха 14 държави.

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнал в Центрове за настаняване от семеен за тип в гр. Карнобат и в гр. Ямбол

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнал в Центрове за настаняване от семеен за тип в гр. Карнобат и в гр. Ямбол

Държавната агенция за закрила на детето извърши проверки по сигнал в центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 1 и 2 гр. Карнобат и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) 3 гр. Ямбол. При проверките са изследвани критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, а в ЦНСДМ гр. Ямбол е изследвано и спазване правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Центроветеразполагат с много добра материална база, сградите са новопостроени, намират се на комуникативно и достъпно място в града, обзавеждането и оборудването в тях е ново, модерно и функционално. Всички настанени момчета и момичета посещават центрове за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция.

На децата в услугите в гр. Карнобат са осигурени адекватни здравни грижи, правят им се необходимите медицински изследвания и периодични профилактични прегледи за установяване на здравния им статус. Осигурено е участие на децата в образователен процес. Направена е оценка на образователните потребности на настанените деца и са планирани дейности за тяхното посрещане. За всяко дете е определен персонално отговорен служител – ментор, изготвя се специализирана оценка на потребностите и индивидуален план за грижи. За настанените деца са осигурени възможности за участие в подходящи за тях свободни занимания. Създадени са условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и разбиране между децата и персонала.

Преобладаващата част от проверените стандарти социални услуги за деца са изпълнени или са в развитие, качеството на двете социални услуги е добро. Наред с това са констатирани някои пропуски по изпълнение изискванията на стандартите за социални услуги за деца, свързани с: оценка на потребностите и планирането на грижи за настанените деца; храненето на децата и младежите; здравните грижи за потребителите; правила и процедури; численост и състав на персонала в услугите.

Сериозни нарушения са установени при проверката в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи 3 – гр. Ямбол.

На пострадало при инцидент дете не е предоставена незабавно медицинска помощ, което е поставило в риск здравето и живота му. Не е спазена процедурата за информиране при настъпил инцидент с дете.

Предписаните на потребителите лекарства не се съхраняват надеждно, не се осъществява контрол на приема на назначените на децата лекарства. няма писмено регламентиран ред за достъп до спешния шкаф. Не са разаботени правила за работа с детето, предпазващи от насилие, злоупотреба и дискриминация.

Не са регламентирани действията, които трябва да се предприемат при сигнал за насилие над дете от друг потребител и от други лица. Числеността и длъжностите на персонала не са съобразени с изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Няма процедура за подбор на персонала и критериите за оценка на кандидатите за работа.

Заключението на проверяващите е, че в ЦНСТДМ 3 гр. Ямбол е нарушено правото на детето на закрила, преобладаващата част от изследваните стандарти за социални услуги за деца са в развитие или не са изпълнени.

За установеното при проверката нарушение на процедурата за информиране при настъпил инцидент, Председателят на ДАЗД направи предложение до управителя на услугата да бъде предприета дисциплинарна мярка по Кодекса на труда спрямо служител в услугата.

За отстраняване на установените пропуски и нарушения, на ръководителите на трите социални услуги са дадени задължителни предписания и препоръки:

  • да се осигури необходимия персонал за предоставяне на качествена грижа, който да бъде обучен за работа с настанените деца;
  • да се проведе обучение на настанените деца за лична и полова хигиена, употребата на алкохол и наркотични вещества, тютюнопушене и предпазване от ХИВ/СПИН и други полово предавани болести;
  • да се регламентират действията, които трябва да се предприемат при сигнал за насилие над дете, и да се уведомяват своевременно органите по закрила;
  • да се разработят правила/процедура за работа с детето, предпазващи от насилие, злоупотреби и дискриминация;
  • да се разработи процедура за уведомяване на компетентни органи и родителя и/или настойника/попечителя при инцидент, който засяга живота и здравето на детето, ползващо услугата;
  • плановете за грижа да отразяват индивидуалните особености и потребности на всяко дете, като се посочи персонално отговорно лице за всяка от дейностите в плана за грижи;
  • да се взема предвид мнението на детето при решения, които засягат ежедневието и бъдещето му.

За резултатите от проверките са уведомени кметовете на Община Карнобат и Община Ямбол.

Междуведомствената работна група за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. проведе първото си заседание

Проведе се първото заседание на Междуведомствената работна група за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

По време на срещата бе направен преглед на резултатите и основните проблеми в изпълнението на оперативните цели на Националната стратегия, идентифицирани от извършения анализ и оценка на прилагането й за периода 2008 – 2010 г. Начертани бяха бъдещите действия на работната група:

  • Подготвяне на актуален преглед на социално-икономическото състояние на децата и семействата.
  • Преглед на всички международни и национални документи, свързани с правата и положението на детето.
  • Уеднаквяване на използваните термини и дефиниции от различните институции и неправителствения сектор.

Работата ще продължи в подгрупи по оперативните цели на Националната стратегия за детето 2008-2018 година.

До 30 септември 2015 г. трябва да приключи работата на Междуведомствената група, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. В състава й са включени експерти от министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката, на финансите, на вътрешните и на външните работи, на правосъдието, на здравеопазването, на културата, на младежта и спорта, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, ДАЗД, Държавна агенция за бежанците, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Върховна касационна прокуратура, Комисия за защита от дискриминация, Национален център по наркомании, Национален център по обществено здраве и анализи, Национално сдружение на общините в Република България, Национална комисия за борба с трафика на хора, Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата.

Целта на актуализацията е синхронизиране на стратегията с водещи европейски и национални документи в областта на политиките за детето и семейството и да изграждане на обща рамка за прилагането им. Ще бъдат създадени и прилагани показатели за изпълнение на правата на децата във всички секторни политики – образование, правосъдие, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, социална работа и др., и механизми за оценка на въздействието на различните програми и социалните услуги, насочени към детето и семейството.

Националната стратегия за детето 2008 – 2018 година е основана върху принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Стратегическата цел на документа е осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. В нея са обхванати всички сфери на обществения живот, имащи значение за благосъстоянието на децата – семейна среда, здравно обслужване, образование, отдих и свободно време, алтернативни грижи, жизнен стандарт и социално подпомагане, преодоляване на експлоатацията и злоупотребата с деца, специални мерки за закрила, мнение на децата и право на идентичност и защита срещу дискриминация. Заложени са конкретни цели за продължаване на процеса на деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги.