Month: June 2015

Мобилни екипи ще изследват потребностите на децата в риск в Община Гърмен

Мобилни екипи ще изследват потребностите на децата в риск в Община Гърмен. Решението бе взето на междуинституционална среща, организирана от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. В нея участваха омбудсманът на Република България Константин Пенчев, заместник областният управител Асим Адемов, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” – Гоце Делчев Петранка Чуркова, началникът на Регионален инспекторат по образованието Ивайло Златанов, кметът на община Гърмен Минка Капитанова, директорът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Стоян Стругов, началникът на Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев Ангел Зайков, зам.-директорът на Регионална здравна инспекция – Благоевград Михаил Кметски, експерти на Държавна агенция за закрила на детето.

От утре започва сформирането на мобилни екипи, които да извършат картографиране и оценка на потребностите на децата и семействата по методика, предоставена от ДАЗД. Екипите ще бъдат под ръководството на областния управител на Област Благоевград и в тях ще бъдат включени представители на всички органи по закрила на местно ниво. След извършване на изследването ще бъдат набелязани мерки за осигуряване на базовите потребности и спазването на правата на образование, здравеопазване и жилище. Това предвижда Планът за действие, приет по време на междуинституционална среща.

„Търсим ресурси за подкрепа на всички нива. Нашата цел е чрез междусекторната работа да намерим правилните решения за децата в риск в Община Гърмен”, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя допълни, че ще бъдат проведени разговори с неправителствени организации, които да се включат и да подкрепят процеса. Ще бъдат привлечени и здравни и трудови медиатори от областта.

Омбудсманът на Република България г-н Константин Пенчев подчерта, че предстоящото събаряне на незаконно изградените постройки застрашава спазването на правата на децата, живеещи в тях. „Гарантирането на сигурността на децата ще гарантира правото им на образование и здравеопазване”, заяви и г-жа Жечева.

Председателят на ДАЗД обсъжда в Гърмен мерки за гарантиране на правата и базовите потребности на децата

Междуинституционална среща за обсъждане на мерки и действия за гарантиране на правата и осигуряване на базовите потребности на децата в риск от Община Гърмен организира председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на 25.06.2015 г., четвъртък, в сградата на Община Гърмен.

Срещата е по повод станалите известни случаи на деца, които не посещават учебни занятия заради създалото се напрежение и конфронтация между различни групи от населението, както и във връзка с предстоящото събаряне на незаконно изградени постройки в община Гърмен. На нея председателят на ДАЗД ще предложи за обсъждане План за действие за гарантиране на правата и осигуряване на базовите потребности на децата в риск, както и конкретните ангажименти на всяка от институциите за реализацията му.

Тя ще започне в 13.00 часа и в нея ще участват председателят на ДАЗД, омбудсманът на Република България Константин Пенчев, заместник областният управител Асим Адемов, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” – Гоце Делчев Петранка Чуркова, началникът на Регионален инспекторат по образованието Ивайло Златанов, кметът на община Гърмен Минка Капитанова, директорът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Стоян Стругов, представители на Районно управление „Полиция” – Гоце Делчев, Регионална здравна инспекция – Благоевград, експерти на Държавна агенция за закрила на детето.

НСЗД реши да се създаде Национална стратегическа рамка за ранно детско развитие

ационалният съвет за закрила на детето /НСЗД/ се обедини около необходимостта от изработване на Национална стратегическа рамка за повишаване на благосъстоянието на децата в ранна детска възраст.

Решението бе взето на 30-тото редовно заседание на НСЗД, на което бе обсъден изготвеният съвместно от ДАЗД и УНИЦЕФ Анализ на политиките за ранно детско развитие в България.

„Инвестициите в ранното детско развитие са сред най-ефективните инструменти за осигуряване на по-добро бъдеще на детето. Ние имаме нагласите, възможностите и ресурсите да изградим интегрирани политики за ранно детско развитие, механизми за междусекторното взаимодействие и координация”, заяви председателят на НСЗД и на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Пред членовете на НСЗД д-р Франк Оберклайд, педиатър и консултант на УНИЦЕФ, представи опита си в укрепване на закрилата на детето чрез инвестиции в ранното детство.

Националният съвет за закрила на детето прие доклада за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. Предстои той да бъде приет от Министерския съвет.

В заседанието участваха заместник-министрите на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева и на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора г-жа Камелия Димитрова, представители на министерствата на правосъдието, външните и вътрешните работи, здравеопазването, финансите, културата, младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Националното сдружение на общините в Република България, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и членове на неправителствени организации.

Националният съвет за закрила на детето е консултативен орган и се ръководи от председателя на ДАЗД.

Съветът на Европа: Всички случаи на сексуална злоупотреба с деца да се криминализират

Всички случаи на сексуална злоупотреба с деца, без значение дали са в резултат на физически контакт или са извършени изцяло онлайн, трябва да се криминализират. Това е записано в становище на Съвета на Европа, съгласувано в Комитета Ланзароте, който обединява 36 страни, ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие.

Становището бе представено на 18 юни 2015 г. в Страсбург по време на междурегионална среща на високо равнище по въпросите на защитата на децата от сексуално насилие, организирана от Съвета на Европа и на специалния представител на генералния секретар на ООН за насилието срещу деца. Във форума, който бе открит от г-жа Габриела Батани – Драгони, заместник-генерален секретар на Съвета на Европа, г-жа Марта Сантос Паис, специален представител на генералния секретар на ООН по въпросите на насилието срещу деца, и Мод де Бур-Букикио, специален докладчик на ООН за търговията с деца, детската проституция и детската порнография, участва и експерт на Държавната агенция за закрила на детето.

Макар и да не заменя правно обвързващия текст на Конвенцията, становището осигурява полезни насоки за държавите, които желаят да направят крачка напред в криминализирането на онлайн злоупотребата с деца в националното си законодателство. В него се припомня, че отговорността за разследване и наказателно преследване на онлайн злоупотребата трябва да остане в правоприлагащите органи и наказателното правосъдие. Специализирани неправителствени организации могат да предоставят помощ, когато това е уместно и поискано.

Други ключови теми на двудневната междурегионална среща са сексуално малтретиране на деца в семейството и приятелската среда и международното сътрудничество за защита на децата.

Приоритетите и следващите стъпки в процеса на деинституционализация обсъждат експерти от пет министерства

Постигнатите резултати в изпълнението на шестте проекта, чрез които се реализира Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, анализират на финална работна среща управляващите екипи проектите. Тя се организира в рамките на изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето и финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ проект „Подкрепа“, който подпомага ресурсно процеса на деинституционализация и обезпечава цялостната му координация и комуникация. Целта е, на база на натрупания в последните 5 години опит, да бъдат изведени основните предизвикателства, приоритетите и необходимите стъпки за продължаване на изпълнението на Националната стратегия.

„В България се случва нещо уникално, нещо, което се прави за първи път. Промяната, която се извършва в социалната система в страната, не се ограничава само в проектите. Те са един от инструментите за постигане на целта – осигуряване на по-добри условия за живот и развитие на децата и младежите, и връщане на децата от специализираните институции към живот в общността“, каза при откриването на срещата председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. „С обединените усилия на държавните институции, неправителствените организации и местните власти, за 5 години успяхме да изградим нова мрежа от услуги за деца и младежи, промяната не е само в инфраструктурата, създадена бе и мрежа от специалисти. Сега пред нас най-голямото предизвикателство е да насочим действията си така, че да гарантираме правата на всяко дете“, допълни г-жа Жечева.

Екипите на 5-те проекта, включени в Плана за действие – „Детство за всички”, „Посока: семейство”, „И аз имам семейство”, Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа“, споделиха постигнатите резултати в промяната в живота на хиляди деца, останали без родителска грижа и внимание. Изградени са нови съпътстващи услуги – центрове за социална рехабилитация и интеграция и за обществена подкрепа, комплекси за социални услуги, които подпомагат развитието и социализацията на момчетата и момичетата, напускащи институциите.

Представени бяха добри практики и опит на различните участници в процеса на деинституционализация на местно и национално ниво, благодарение на които над 2000 деца и младежи с увреждания вече са пълноценна част от нашето общество. Очертани бяха предизвикателствата пред партньорството на ангажираните страни при промяната на грижата за децата и младежите.

Сред основните цели, по които ще се работи в бъдеще, са: осигуряване на дългосрочна грижа за децата с увреждания, развитие на приемната грижа за бебета и деца с увреждания, създаване на механизъм за координация и комуникация на процеса, и механизъм за мониторинг и подкрепа на новите услуги, формиране на устойчиви индикатори за измерване на ефективността и ефикасността на процеса.

В срещата участваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Агенция за социално подпомагане, Национално сдружение на общините в Република България и неправителствени организации, които участват активно и подкрепят процеса на деинституционализация на грижата за деца.

Ранното детско развитие – тема на заседание на Националния съвет за закрила на детето на 19 юни

Анализ на съществуващите в България политики за ранно детско развитие и необходимостта от създаване на интегрирана стратегия за ранно детско развитие ще обсъди на 30-то си заседание Националният съвет за закрила на детето. Заседанието ще се състои на 19 юни, петък, от 14 часа в зала 5 на МТСП.

На него ще бъде приет отчета за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2014 г. и рамката на програмата за 2015 г.

Членовете на съвета ще обсъдят и модел на комуникационна рамка за подобряване качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането до 3 години.

Гост на заседанието ще бъде д-р Франк Оберклайд, педиатър и консултант на УНИЦЕФ, който ще представи международния опит в създаването на интегриран подход в услугите и политиките за децата в ранна възраст и семействата.

Националният съвет за закрила на детето е консултативни и координиращи функции и се ръководи от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Негови членове са заместник-министрите на труда и социалната политика, правосъдието, външните и вътрешните работи, образованието и науката, здравеопазването, финансите, културата, младежта и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Националното сдружение на общините в Република България, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и членове на неправителствени организации.

Председателят на ДАЗД Ева Жечева и вицепремиерът Ивайло Калфин откриха в Широка лъка изложба „Закрилата на децата в България – началото“

Изложбата на Държавната агенция за закрила на детето „Закрилата на децата в България – началото“ откриха в Широка лъка председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, в присъствието на областния управител Недялко Славов, депутати и кметове от региона. Експозицията се показва за първи път извън столицата и гостува в смолянското село по покана на кмета г-н Васил Седянков. Тя е експонирана в сградата на Националното училище за фолклорно изкуство /НУФИ/.

„Има казуси като правата на децата, които са вечни и не зависят от никаква конюнктура, добре е да помним традициите”, заяви при откриването г-н Калфин, който бе посрещнат от възпитаниците на НУФИ с изпълнение на кабагайди. „Тази изложба показва, че България има традиции в закрилата на правата на децата, изключително важни сред тях са правото на образование и възпитание”, каза вицепремиерът.

„Нашата експозиция е доказателство за силата и духа на българина, който и в най-трудните години не забравя отговорността си към децата. Желанието ни е да припомним традициите, които има България в грижата за децата, да насочим отново общественото внимание към доброволчеството и благотворителността и към значимостта на всяко дете, навсякъде. Във всяка човешка дейност приемствеността е от съществено значение и тя има особена сила за нашето самоопределение и самоуважение като хора и нация“, заяви г-жа Ева Жечева.

Изложбата, подготвена от Държавна агенция за закрила на детето в партньорство с Държавна агенция „Архиви“ е посветена на 90-годишнината от създаването на Съюза за закрила на децата и цели да направи достояние на широката общественост родолюбивата дейност на организацията, функционирала изцяло на обществени начала и поставила началото на изграждането на държавни политики за закрила на децата в България.

В експозицията са показани документи и снимки от историята на организацията, хората, които са работили активно за тази каузата и резултатите от нея. С подкрепата на местните власти и ДА „Архиви“ платната ще гостуват в различни български градове и ще бъдат допълвани с информация за дейността на Съюза за закрила на детето в региона, в който гостува.

Село Широка лъка е родно място на един от най-активните дейци на Съюза – Екзарх Стефан. Специално за гостуването на експозицията в Широка лъка бе изработено табло, което разказва за дейността му в полза на децата. То е дарение от ДАЗД за селото.

Изложбата ще бъде разположена в сградата на читалището на Широка лъка и ще остане там до 30 август т.г.

Съюзът за закрила на децата в България е учреден на 14 юни 1925 г., първоначално към структурите на Българското дружество „Червен кръст”. Пръв негов председател е проф. д-р Стефан Ватев. Основната цел на СЗДБ, заложена в неговия устав, е: „да се грижи за всестранното физическо и духовно развитие на детето”.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД представи мнението си по проектозакона за предучилищно и училищно образование

Членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето изразиха мнението си по част от идеите, заложени в проектозакона за предучилищното и училищно образование и по-конкретно за текстовете, които пряко ги засягат – целодневната организация на учебния процес, дуалното обучение, външното оценяване, ученическото самоуправление. Мнението на децата бе изпратено на Комисията по образование и наука в 43-то Народно събрание. Целта е при обсъждането на законопроекта, който пряко засяга децата на България, да се вземе предвид и тяхната гледна точка.

32 момчета и момичета се включиха в обсъждането на проектозакона. 69 % от тях са на възраст 14 – 18 г., 16 % са на 7-10 г., а 15 % – на 18 г. Те отговориха на специално създадена за тях анкета, съобразена с възрастта и възможностите им.

Най-одобряваният текст в предложения бъдещ закон за предучилищното и училищно образование е въвеждането на дуалното обучение, с което се дава възможност за усвояване на професионални умения чрез работа. То се подкрепя от 94 % от младите хора.

56 % от анкетираните подкрепят заложената в проектозакона възможност за завършване на средно образование след 10-ти клас без възможност за продължаване в университет и след 12 клас при желание на ученика да продължи обучението си във висши учебно заведение. 38 % са против, а 6 % са без мнение по този въпрос.

Половината от членовете на Съвета подкрепят задължителната целодневна организация на учебния ден от 1 до 7 клас. А 60 % смятат, че учениците до 4-ти клас, които имат годишна оценка „Слаб 2”, следва да държат изпит и да повтарят годината. Младежите предлагат и алтернативен вариант „всеки, който получи слаба оценка, да посещава летни занимания, след което да се яви на поправителен изпит”.

На въпроса „След кой клас, според Вас, е необходимо провеждане на национално външно оценяване?”, 44 % са отговорили, че подкрепят идеята да има „матури” след 4-ти и 7-ми клас. 25% са съгласни с предложението, както е записано в законопроекта /”в края на ІV, VІІ и Х клас”/. Външно оценяване само след 10-ти клас искат 12.5%, а 18.75% – само след 12-ти клас.

Съществуването само на един учебник по даден предмет е подкрепено от 86 % от анкетираните.

Интересни са мненията, които децата са дали в отговор на въпрос «Какво, според вас, е утвърждаване на позитивна дисциплина?».Повечето отговори са насочени към поведението на самите тях:„Позитивната дисциплина е липсата на агресия. Учителите и учениците да имат добри отношения помежду си. Да се спазва авторитета на учителите. Нарушителите на дисциплината в час да бъдат наказвани”. „Да бъдат зачитани учителските права и да не е толкова шумно в часовете”. „Използване на подходящи методи и форми за човешко отношение при комуникация, която да има възпитателен характер”. „Според мен това означава да се създава приятна среда за работа на децата. Те да не бъдат стресирани и заплашвани, а подкрепяни и стимулирани за постигане на по-високи цели”.

Задължителният режим на формите за ученическо самоуправление се подкрепя от 75 % от членовете на Съвета на децата, включили се в анкетата по проектозакона. „Смятам, че учениците трябва да участват и да изразяват своето мнение в обсъждането и при решаването на въпроси, засягащи организацията на обучение в училище, както и формите на извънкласна дейност”. „По този начин се дава шанс на учениците да се запознаят с проблемитена своето училище. Също и да разбират колко е трудна работата напреподавателите”. Млади хора подкрепят задължителната форма на училищно самоуправление и изказват мнение, че директорът и учителите играят фундаментална роля, за да има истинско детско участие в училище.

От отговорите става ясно, че понякога самите деца не искат да участват, защото средата не е достатъчно сигурна (възможно е да бъдат наказани), не вярват, че могат да постигнат промяна (съветите са формални) или смятат, че не са достатъчно компетентни.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД се състои от представители на всички административни области в България и децата в уязвимо положение. Основната мисия на този консултативен орган е да представя гледната точка на децата по проблеми, свързани със самите тях, и които са приоритет в политиката и работата на Агенцията.

Заедно със закрилата на децата и осигуряване на основните им нужди, участието във взимането на решения е едно от трите принципа на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Процесът на деинституционализация и реализирането на политиките за деца на местно ниво бяха обсъдени на кръгла маса в гр. Смолян

Предизвикателствата пред процеса на деинституционализация и политиките за деца очерта председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на кръгла маса в град Смолян, организирана от областния управител г-н Недялко Славов.

Във форума участваха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, депутати, кметове и ръководители на социални услуги в областта.

“Важно е новите социални услуги, които разкрихме в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, да гарантират нови възможности за децата и семействата. Можем да го постигнем чрез по-добра национална и регионална координация, като създадем стройна система и планиране на национално и местно ниво. Особено внимание трябва да обърнем на повишаването на качеството на услугите, на квалификацията и мотивацията на работещите в тях, чрез надграждащи обучения и супервизии”, каза г-жа Жечева. „В края на тази седмица Националният съвет за закрила на детето ще обсъжда възможностите и подходите за ранно детско развитие, към които трябва да насочим общите си усилия”, допълни тя.

„Работим за цялостна промяна на отношението, освидетелстването и помощта за хората с увреждания и насочването им към пазара на труда. Активно насърчаваме отговорното родителство и реализирането на нова концепция за подкрепа на децата и семействата, чрез промените в закона за семейните помощи за деца, които се надяваме да бъдат приети до началото на лятото”, заяви от своя страна министър Калфин.

Вицепремиерът още веднъж подчерта необходимостта от активна и прозрачна политика при разпределението на средствата, насочени към заетост и социално включване.

Анализ на нагласите на приемните родители към приемане на деца с увреждания бе представен на кръгла маса

Анализ на нагласите на приемните родители за осигуряване на грижа на деца с увреждания, извършен по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на проект „Детство за всички”, беше представен на кръгла маса, в която участваха представители на държавни институции и на неправителствени организации, ангажирани с процеса на деинституционализация на децата.

Половината от приемните родители в България са с положителна нагласа към това да полагат приемна грижа за деца с увреждания, 28% от тях са приемали дете с увреждане, показа изследването. Много родители споделят, че при приема на детето не са знаели, че то има някакъв проблем. В общия случай причината е, че детето е било твърде малко и увреждането не е било установено.

Главните причини, поради които приемните родители не са оказавали такъв тип приемна грижа до момента, са опасенията им, че няма да се справят (30%) и липсата на необходимите компетенции (около 20%).

Лесният достъп до медицински, консултантски и транспортни услуги са трите най-важни фактора за осъществяване на приемна грижа за деца с увреждания, които семействата изтъкват. Размерът на финансовата подкрепа не е сред водещите причини за приемните родители.

Около 60% от приемните родители са съгласни, че е уместно да се създаде специализиран регистър за приемни родители, профилирани именно в грижата за деца с увреждания, който да бъде различен от същeствуващия в момента регистър на общо основание.

Основните причини за отказ от предоставяне на приемна грижа за деца с увреждания в бъдеще са по-скоро емоционални – приемните родители се опасяват, че няма да могат да издържат психически на натоварването. За 12,5% от тях причина за отказ е наличието на собствени деца, липсата на време и знания.

Източник на информация за приемните родители са основно социалните работници. Това показва, че ролята на социалния работник в отношението между приемните родители и деца е много сериозна и не бива да бъде пренебрегвана. Социалните работници са мост между приемните родители и институциите, както и между децата и техните биологични семейства.

Данните, събрани по време на изследването, разкриват, че лицата от целевата група са позитивно настроени към това за децата с увреждания да бъде полагана приемна грижа, вместо друг тип социална услуга. Над 90% от приемните родители вярват, че системата за приемна грижа ще помогне за интеграцията на децата в обществото. Под „увреждане“ приемните родители разбират всяко хронично заболяване, което има детето, дори и то да е съвсем леко.

Според лицата от целевата група, на приемните родители на деца с увреждания трябва да се оказва специална подкрепа с гъвкава, индивидуална програма, която е съобразена с няколко фактора:

  • Степен на увреждането – Приемните родители трябва да преминават обучение както по общ профил, така и по специфичен за определения проблем. Приемните родители смятат, че за децата с твърде тежки увреждания трябва да се полага специализирана грижа и те трябва да бъдат поети от друг тип социална услуга.
  • Населено място – Приемните родители, които живеят в по-малки населени места, нямат достъп до необходимите медицински услуги.
  • Специализирана помощ – приемните родители биха оценили присъствието на специалисти от различни области – психология, педагогика, медицина – които да са наясно с конкретния казус и да познават историята на детето, за да могат да са от полза при възникнали различни ситуации. Лицата от целевата група се притесняват и от скъпите лекарства, които понякога са необходими, и считат, че те също трябва да се включат в подкрепата.

Целта на проведеното изследване бе да се изследват факторите, от които зависи приемането на дете с увреждания от приемните родители; да се анализират потребностите на приемните родители и бариерите, които стоят пред тях що се отнася до приемането на деца с увреждания; да се изведат основните възможни методи за комуникация, обучение и подобряване на информираността на приемните родители в България; да се идентифицират методи за подкрепа на приемните родители, които биха предоставяли грижа на деца със специфични потребности.