Month: July 2015

ДАЗД ще извърши мониторинг за спазване правата на детето в Регистрационно-приемателен център към Държавна агенция за бежанците в гр. Харманли

На 28 и 29 юли ДАЗД ще извърши мониторинг за спазването на правата на децата и осигуряването на сигурна и безопасна среда за тях при престоя им в Регистрационно-приемателния център в гр. Харманли. Наблюдението е в съответствие със Споразумението за сътрудничество, взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция за закрила на детето и Държавна агенция за бежанците. В него освен експерти от ДАЗД ще участват представители на Дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за бежанците, Регионална здравна инспекция.

Обект на мониторинг ще е осигуряването на подходяща защита и хуманитарна помощ на децата в центъра, регламентирана в чл. 22, т. 1 от Конвенцията на ООН за правата на детето, медицинско обслужване, хранене, , пропускателния режим, сътрудничеството с общината относно настойничество и попечителство.

По време на наблюдението ще бъде направена оценка на степента на задоволяване на потребностите на децата от психологическа и социална помощ, здравни грижи, обучение, гарантирана ли е сигурността и безопасността им, с какво е ангажирано свободното им време и имат ли на разположение непрекъснато преводач /включително през почивните и празнични дни/. Ще бъдат изследвани резултатите от дейностите за подготовка и подкрепа на служителите от РПЦ за работа с деца, граждани на друга държава, ще се анализират трудностите и добрите практики, както и междуинституционалното взаимодействие в процеса на работа с придружените и непридружените момчета и момичета..

Целта на мониторинга е да помогне за планиране на конкретни мерки за подобряване на работата с децата чужди граждани, както и за разработване на механизъм за усъвършенстване на качеството на взаимодействие с органите на местно ниво.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on ДАЗД ще извърши мониторинг за спазване правата на детето в Регистрационно-приемателен център към Държавна агенция за бежанците в гр. Харманли

Над 200 деца от различни националности се включиха в Градския празник на културите

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева се включи в Градски празник на културите на Лятната сцена в Борисовата градина. Заедно с над 200 деца от различни етноси тя рисува послания за мир и разбирателство.

Чрез своите музикални изпълнения, игри и спортни надпревари малчуганите от различни етноси представиха културите и обичаите на своите страни.

„Взаимодействието с изкуството и културата на различни народи стимулира любопитството, допринася за изграждане на толерантност и уважение към всички членове на обществото и открива многообразието на света”, заяви г-жа Жечева. Тя призова възрастните да се вслушват винаги в гласа на децата. „Вярвам, че ще чуем думите им, ще забравим езика на омразата и ще докажем силата на благородството и толерантността“, допълни председателят на ДАЗД.

Целта на празника, организиран от „Сдружение за прогресивна комуникация“, е децата чрез своите картини и песни да покажат как въпреки различния ни произход всички можем да живеем заедно, като едно общество, както и колко е важно взаимното зачитане на правата, за да могат децата да са щастливи и да имат безгрижно детство.

Инициативата на Съвета на децата към ДАЗД „Безопасно и здравословно лято” се проведе в гр. Разград

Десетки деца и възрастни се включиха в лятната инициатива „Безопасно и здравословно лято“ в град Разград. Тя бе организирана от председателя на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето Фахрадин Фаредин със съдействието на Областна дирекция на МВР – Разград и читалище „Делиорман 2014“.

Детският празник бе разделен на 2 части и се проведе в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“. В началото Фахредин разказа на присъстващите за същността и работата на детския консултативен орган на ДАЗД, а експерти в областта на сигурността, пътната и противопожарната безопасност и здравеопазването дадоха съвети на младите хора как да имат едно весело лято като избягват опасностите вкъщи и навън.

След това децата имаха възможност да покажат в картини на наученото по време на първата част и своите мечти за лятото. Те претвориха пространството пред библиотеката в голямо художествено пано.

Инициативата в град Разград е първата от поредицата събития, които Съветът на децата ще проведе в цялата страна. Те бяха обсъдени и планирани на заседанието му на 01 юни в гр. София. Целта на кампанията е младите хора и техните родители да се запознаят с правилата за безопасност, за да бъде лятото весело и безгрижно.

3000 повече обаждания на Националната телефонната линия за деца 116 111

Държавната агенция за закрила на детето увеличи капацитета на Националната телефонна линия за деца 116 111, като разкри ново работно място и двама нови консултанти се включиха в екипа. С това възможността децата да получат бърза подкрепа по вълнуващи ги въпроси или да подадат сигнал нарастна с близо 25%.

Увеличаването на психолозите е обусловено непрекъснато увеличаващият се брой на обажданията към НТЛД, за първото шестмесечие на годината са приети 57 177 обаждания – с около 3000 повече приетите за същия период на 2014 г. Реализирани са 6604 консултации, 5266 от които с деца. Само през месец юни т.г. позвъняванията са 11 000, а проведените консултации са 1369.

При всяко обаждане на НТЛД се осъществява оценка на риска и когато консултантът прецени, че такъв съществува, се уведомяват органите по закрила на детето на местно ниво.

За полугодието към отделите за закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане в страната са подадени 332 сигнала за деца в риск. В 1/3 от случаите е имало данни за пренебрегване (119) и за физическо насилие (116), за риск от отпадане от образователната система – 49, за просия – 25 случая, изоставяне от родители – 28. В 44 от случаите са постъпили данни за деца свидетели на домашно насилие между родителите.

През месец юни са подадени 54 сигнала за деца в риск. 12 от тях са получени от самите деца, останалите 42 – от близки или други пълнолетни лица. В 23 от случаите водещият риск е бил от физическо насилие, често в комбинация с пренебрегване. Сигналите за неглижиране са втори по честота – 18.

Повечето сигнали са свързани с няколко форми на риск, на които децата са изложени, което, според специалистите, може да се дължи на липсата на капацитет, склонността да се ползва насилието като възпитателна мярка, проблеми на родителите, които водят до негативни последици за децата, например домашно насилие. Конфликтите вкъщи се отразяват негативно на психиката на младите хора, те имат проблеми в адаптацията и със справянето с учебния материал. Специалистите от телефон 116 111 оказват незабавна психологическа подкрепа на обаждащото се дете. Своевременно се уведомява отдела за закрила на детето, за да може на място да се помогне да пострадалите от домашно насилие. Децата и родителите се насочват към услуги, които им помагат да преодолеят проблемите и да не се стига до нови прояви на агресия. Благодарение на навременната намеса на консултантите на телефон 116 111 много млади хора са успели да разрешат проблемите с родителите си, което ще им помогне да не повтарят модела на домашното насилие в бъдеще.

Децата търсят помощ и подкрепа на телефон 116 111 при семейни проблеми (конфликти с родители, с братя и сестри), психосоциални проблеми (тревожност, самота, страхове), насилие, училищни проблеми и др, за взаимоотношения с връстници (любовни връзки, приятелства); за информация за правата си, за компетентни органи и програми.

С телефон 116 111 се свързват и млади хора, които търсят консултация и подкрепа за намеренията си да влязат в ранно съжителство. Това е индикатор, че те нормализират такива отношения, но има момчета и момичета, които ги осъзнават като нередни, нежелани или пречещи на плановете им за развитие. Само през месец юни експертите на НТЛД са дали 14 консултации по темата за ранния брак, в такива случаи на младежите се разяснява, че подобни съжителства са нарушение на закона и техните права и застрашават тяхното бъдеще.

Председателят на ДАЗД се срещна с арменска правителствена делегация

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева представи системата за закрила на децата в България и дейността на агенцията на среща с арменска правителствена делегация.

Гости на Агенцията бяха представители на министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката и на териториалната администрация и извънредните ситуации, на местния офис на УНИЦЕФ и на Фондация „Спасете децата“. Те са на официално посещение в България с цел обмен да добри практики в сферата на социалната политика.

Процесът на координация между ДАЗД и останалите институции, работата на Националния съвет за закрила на детето и на Съвета на децата, процесът на замяна на институционалната грижа за деца с увреждания с грижа в общността, работата с деца в риск от отпадане или вече отпаднали от училище и услугите в общността, насочени към такива деца, бяха част от темите, към които проявиха интерес членовете на делегацията.

ДАЗД ще проведе анкетно проучване в 122 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Държавната агенция за закрила на детето ще проведе анкетно проучване сред ръководителите на 122 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Анкетите са насочени към ръководителите на центровете, като хора, които ежедневно се сблъскват с предизвикателства от различно естество, и които съпътстват отглеждането и възпитанието на децата. Въпросите, които са поставени в тях, касаят трудностите и проблемите, с които се сблъскват в практиката професионалистите от центровете, дефинираните от тях нужди от обучение, идентифициране на наличието или липсата на подкрепа от доброволци в работата им и др.

Целта на анкетното проучване е да се подкрепят екипите на новите услуги за справяне с трудностите и предизвикателствата при предоставянето на социалните услуги, както и за развитието на собствен механизъм за усъвършенстване на качеството на услугите. На база на резултатите от него ще бъдат изготвени указания с конкретни, ясни и подробно описани стъпки, които трябва да се предприемат в работата с децата от гледна точка на правила и процедури, съобразно действащата нормативна уредба.

Анкетното проучване ще спомогне и за правилното, съобразно идентифицираните нужди, планиране на конкретни дейности във връзка с реализирането на заложените цели в Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

ДАЗД ще запознае отговорните институции с идентифицираните от изследването трудности в практиката, с цел намиране на съвместни решения за преодоляването им и за гарантиране на благосъстоянието на децата.

 

Директорът на СУПЦ Бата с акт за административно нарушение за неизпълнение на предписания

Акт за административно нарушение за неизпълнение на задължително предписание на председателя на ДАЗД бе връчен днес на директора на Социален учебно-професионален център /СУПЦ/- с. Бата след проверка в центъра.

Директорът да наложи дисциплинарни наказания на трима служители, заради прилагане на недопустими възпитателни и ограничителни мерки над дете, поиска още председателят на ДАЗД.

Проверката установи нарушения на правата на децата и неизпълнение на дадени при предишни проверки задължителни предписания. В СУПЦ с. Бата не е осигурена сигурна и безопасна среда за децата, липсват правила и процедури за работа предпазващи ги от насилие, злоупотреби и дискриминация. Плановете за грижи на потребителите не отразяват изцяло оценените потребности на децата. В регистъра не са отразяват всички инциденти с деца от центъра.

Установени са случаи, при които за инциденти, засягащи живота и здравето на дете от СУПЦ, не са уведомени писмено неговия попечител и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Поморие, не са съставени нова оценка на потребностите и нов план за грижи във връзка с инцидентите.

В хода на проверката момче от центъра сподели с инспекторите на ДАЗД за извършено насилие от учител върху него, думите му бяха потвърдени от трима други потребители на услугата – преки свидетели на инцидента. Веднага след постъпване на информацията беше свикан мултидисциплинарен екип по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, предприети са действия за подкрепа на детето – жертва на насилие.

Служителите с подходяща квалификация в центъра са недостатъчно, няма длъжности помощник-директор по учебната дейност, психолог, преподавател за деца със специални образователни потребности, съгласно нормативните изисквания, а учител по практика е лице без педагогическа правоспособност.

В социалната услуга са предприети действия за подобряване на материалната база – извършени са ремонти в столовата, санитарните помещения и спортния салон, но санитарните помещения не са приведени във вид, който да осигурява сигурност и запазване на достойнството на децата.

Повторна проверка за проследяване на изпълнението на дадено задължително предписание от председателя на ДАЗД бе извършена и в СУПЦ „Св. Климент Охридски“ – село Овча Могила, община Свищов. Инспекторите констатираха, че препоръките са изпълнени и са гарантирани правата на настанените деца.

Разработени са процедури за видеонаблюдение за посещенията на външни лица в услугата, които са утвърдени от кмета на Община Свищов. Родителите на непълнолетните се уведомяват за всяка промяна в плана за грижа. Заложените дейности са свързани с актуалните потребности на децата.

В общежитието на центъра се извършва основен ремонт, който ще осигури по-добри условия за живот и обучение на момчетата и момичетата от СУПЦ „Св. Климент Охридски“.

Изготвена е нова матрица на социален доклад за изследване на родителски капацитет

Нова матрица на социален доклад, която съдържа методика за изследване на родителския капацитет при оценката на потребностите на детето, бе изготвена от междуведомствена работна група от експерти на ДАЗД, АСП и МТСП. Групата е сформирана от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Новият социален доклад, който бе провокиран от многобройните случаи на родителски конфликти и въвличането на деца в тях, цели ограничаване на субективизма и е в помощ на социалните служители.

В матрицата за нов социален доклад подробно са описани необходимият минимум от данни, които трябва да съдържа социалния доклад, конкретните области, които трябва да се изследват в хода на социалното проучване, насоките, които трябва да се спазват за изследване на потребностите на детето и оценката на ресурсите на родителите и подкрепящата среда, както и източниците на информация.

Акцент е поставен върху спазването на изискванията при извършване на социалното проучване да се събира информация от всички достъпни източници, родителите да бъдат информирани предварително и по разбираем начин за същността на социалното проучване, кой го извършва и др., както и на задължението преди да бъде предоставен на искащия орган, с доклада да се запознават родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, както и детето, навършило 14 години, ако това не би навредило на неговия интерес. Дадена е възможност при оценката на родителския капацитет да се ползва ресурса на социалната услуга Център за обществена подкрепа.

При подготовкатана новия социален доклад бяха анализирани проблемите в практиката при управление на случаи при спор за родителски права; съдържанието на социалния доклад, който се представя пред съд от дирекция „Социално подпомагане” по бракоразводни дела или по дела за упражняване на родителски права; социалните услуги, които могат да се ползват успешно в такива случаи, в т.ч. ресурсите на доставчиците на социалната услуга Център за обществена подкрепа и др. Проучена бе и практиката при изготвянето на социални доклади в други европейски държави.

Проектът за нов социален доклад бе обсъден с практикуващи съдии от Софийски районен съд и страната. Освен техните предложения и коментари, под внимание бяха взети и становищата на 10 дирекции „Социално подпомагане” в страната, както и на представители на граждански организации и НПО сектора.

Докладът е предоставен на Агенцията за социално подпомагане за съгласуване и въвеждане в практиката.

Предвидено е в следващите три месеца АСП да извърши вътрешен мониторинг на прилагането на новия социален доклад в практиката, за да бъдат идентифицирани възникващите трудности и ако е необходимо да бъдат допълнително разработени определена област или променени части от него, ако те водят до противоречива практика и конфронтация.

Работна група към НСЗД обсъди проект на Стратегия на Съвета на Европа за закрила на детето 2016 – 2021 г.

Проект на нова Стратегия на Съвета на Европа за закрила на детето 2016-2021 г. обсъди на заседание днес работната група по координация на дейностите и политиките към Националния съвет за закрила на детето. Срещата ръководи председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Проектът бе представен от г-жа Велина Тодорова – представител на Република България в Експертния комитет за подготовка на новата Стратегия, в който са включени представители на 47-те държавите-членки на ЕС и на научните среди в областта на правата на децата.

Стратегията за правата на детето 2016 – 2021 г. се основава на приетите от СЕ стандарти. Целта й е да допринесе за по-ефективното им прилагане, за да бъде постигната реална промяна в живота на децата. При подготовката на проекта е взето предвид и мнението на децата, които определят бедността като най-сериозния проблем, който ги тревожи, защото може да доведе до социалното изключване.

В документа са описани и основните предизвикателства пред децата в следващите 5 години, като се обръща внимание на подходите за осъществяване на стратегическите цели чрез работа в мултидисциплинарен екип, изграждането на устойчиво партньорство и ефективна комуникация в името на децата.

Петте приоритетни области в Стратегията за правата на децата 2016-2021 г. са:

 • равни възможности за всички деца;
 • участие на всички деца;
 • живот без насилие за всички деца;
 • достъп до правосъдие за всички деца;
 • участие, закрила и осигуряването в цифровата среда.

Проектът е предоставен за обсъждане на всички органи по закрила. ДАЗД ще обобщи коментарите и предложенията им и ще изготви националното становище по проекта, което ще бъде изпратено на Съвета на Европа до края на юли т.г.

Очаква се Стратегията да бъде обсъдена и приета през април 2016 г. на конференция на високо равнище по въпросите на правата на децата, която ще се проведе в гр. София в рамките на Председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Проект “Управление на промяната чрез опит и знания”

Проект BG051PO001-7.0.02 „Без граници – Компонент 2”

Наименование на проекта: Управление на промяната чрез опит и знания

Обща цел (цели)

 • Разработване на инструменти и ноу-хау за новите модели на услуги на местно, регионално и национално ниво
 • Повишаване нивото на компетенции на специалистите от социалния сектор за предоставяне на интегрирани социални услуги в общността на деца и семейства

Специфични цели

 • Изграждане на мрежа и взаимодействие между експертите и специалистите в социалната, здравната и образователната сфера

Продължителност: 30 месеца

Обща стойност на проекта: 970 917.05 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР/

Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето

Партньори: Дирекция „Социално включване”, Министерство на труда и социалната политика

НИКО – Публична организация в Северна Ирландия за международно сътрудничество /Правителствена агенция във Великобритания/. НИКО е публична структура с нестопанска цел насочена към изграждане на ефективни, ефикасни и устойчиви институции в публичния сектор, които да бъдат способни да управляват донорската помощ ефективно и да реализират положителна промяна.

Целева група: Представители на централните администрации – ДАЗД и МТСП, регионалните структури на РДСП, РЗИ, РИО, социални работници, работещи с различни общности, специалисти в областта на социални услуги в общността, експерти обучения и тренинги от съответните структури

Основни дейности

 • Формиране на екип
 • Тръжни процедури
 • Проучване и обмяна на знания
  • Учебни посещения във Великобритания
  • Подготовка на стратегически управленски план за изпълнение на Плана за действие за деинституционализация и управление на интегрирани социални услуги
  • Обмяна на опит, консултации и адаптиране на стратегическия план
  • Дизайн на програма за обучения и създаване на мрежа
  • Предоставяне на обучения
  • Разпространение на резултатите от учебните посещения
  • Повишаване на информираността на обществеността

Проектът пряко ще допринесе за интегрирането на определени рискови групи в живота на общността и ще подпомогне тяхното последващо развитие. В частност, проектът ще създаде условия за практическа и теоретична обмяна на опит между различни видове експерти, което от своя страна ще подобри човешкия ресурс и ще гарантира устойчивост. Цялостното адаптиране и включване, както и повишаване на човешкия капитал ще се реализира и на базата на междуинституционално сътрудничество.

Проектът е провокиран от вече стартиралия процес на деинституционализация от Правителството. Настоящият проект е провокиран от необходимостта за повишаване капацитета на всички заинтересовани страни в контекста на новите условия и преместването на децата от домовете в новия тип услуги. Изграждането на модел на управление на интегрирани социални услуги и непрекъснатото повишаване на капацитета на служителите е база, без която трудно ще се реализира процеса на деинституционализация.

Настоящият проект ще допълни и доразвие вече изграденото в рамките на проект „Детство за всички” и ще съдейства за подобряване качеството на живот на децата и младежите в България. Проектът поставя и въпроса за партньорствата, доброто управление на програми и проекти, както и за междуинституционално сътрудничество, което е част от по-голямата тема относно областните стратегии за развитие на социалните услуги.

Друг съществен иновативен момент е създаването на стратегически план, който ще бъде създаден в рамките на проектната инициатива и апробиран. Ще бъде използван и подхода на ангажирано участие от всички страни, включването на експерти на различни нива, разпределението на ангажиментите според нивата на отговорност. Идеята на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация в периода на трансформиране на грижата от институционална към грижа в общността и подкрепа за семействата и децата, както и засилване на капацитета на националните, регионалните и местните структури.