Month: August 2015

Град Перник се включи в инициативата на Съвета на децата „Безопасно и здравословно лято“

И Перник се включи в инициативата „Безопасно и здравословно лято“ на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Заместник-председателят на съвета Йоана Захариева организира на тенис комплекса в града спортен празник за момчета и момичета от 4 до 14-годишна възраст.

„Основната цел на кампанията ни е да напомним на децата и техните родители, че лятната ваканция ще е желана, безгрижна и запомняща се, ако премине в здравословна и безопасна среда”, сподели Йоана. Тя разказа на гостите за дейността на Съвета и бъдещите му инициативи за гарантиране на правата на всички деца в страната.

Участниците бяха информирани от специалистите как най-правилно да практикуват този динамичен и много обичан спорт. Треньорите от Тенис-клуб „АСАТ“ и Тенис-клуб NGS показаха на децата тънкостите на тениса, а кинезитерапевтът Евгени Колев им обясни каква трябва да бъде правилната стойка, за да се избегнат наранявания.

Инициативата беше подкрепена от Регионалния инспекторат по образованието. Началникът му Ваня Коконова покани Йоана да се включи в консултативния съвет на РИО Перник. „Надявам се оттук нататък с общи усилия да направим нещо по-добро, по-приятно и по-полезно за децата от Пернишка област”, сподели Коконова.

Празникът в град Перник е част от поредицата събития по мотото „Безопасно и здравословно лято“, които Съветът на децата провежда през лятната ваканция в цялата страна. Целта на кампанията е младите хора и техните родители да се запознаят с правилата за безопасност, за да бъде лятото весело и безгрижно.

До 20 октомври се приемат документи за получаване на финансова подкрепа по инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 г.

До 20 октомври 2015 г. се приемат документи за финансова подкрепа в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 г. За провеждането й през тази година ще бъдат използвани 49 613,34 лв., събрани от дарения. Те са предназначени за младежи в неравностойно положение, които ще продължат обучението си след завършване на средно образование. Всеки одобрен кандидат ще получи еднократна помощ в размер до 2000 лева.

Благотворителната инициатива “Подкрепи една мечта” на президента на Република България Росен Плевнелиев насърчава подготовката и реализацията на млади хора след напускането им от специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или социален учебно-професионален център.

Тя се реализира от 2012 г. чрез сътрудничество между Администрацията на президента, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Институциите обединяват ресурсите си за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост.

Над 100 проверки за спазване правата на децата извърши ДАЗД, преобладават сигналите за насилие

Над 100 проверки за спазването на правата на децата извърши през първото полугодие на 2015 г. Държавната агенция за закрила на детето. Контролната дейност на ДАЗД е довела до подобряване на грижите за децата, създаване на по-сигурна и безопасна среда за тях, повишаване на отговорността и капацитета на работещите с деца, сочи анализът на резултатите от проверките.

По-голямата част от извършените проверки са по сигнал, 38 от тях са в образователни институции /училища и детски градини/; 25 – на доставчици на социални услуги за деца,6 – в специализирани институции за деца /ДМСГД и ДДЛРГ/, 29 – в отдели за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”.

Преобладават проверките по сигнали за насилие, те са 53% от общия брой. Най-често те са в образователни институции. 78% от проверките там и пет от 6-те проверки в специализирани институции са за насилие. Голяма част от проверките в дирекции „Социално подпомагане“ са по повод случаи на родителски конфликти.

718 са постъпилите през първото полугодие на 2015 г. жалби и сигнали от граждани, по които са работили експертите от ДАЗД, от тях 412 от физически лица, 207 от юридически лица, 99 са самосезиранията на агенцията по публикации. . Преобладават тези, свързани с различни форми на насилие над деца – 233, от тях за упражнено физическо насилие – 81, за системен отказ от полагане на грижи или незачитане на основни нужди на детето от страна на неговите родители (неглижиране) – 70, за психическо насилие – 51, за сексуално насилие или блудство с дете са 28 сигнала.

131 са случаите за нарушени права и необходимост от предприемане на мярка за закрила, породени от неподходящи условия за отглеждане на децата или рискова обществена среда, неосигуряване на образователните им потребности и риск от отпадане от образователната система, грубо отношение и неподходящи методи за възпитание, неприемливо поведение и/или агресия спрямо или между деца и др.

73 са случаите на спорове за упражняване на родителски права и нарушаване на режима на лични контакти с дете, по които са работили експертите на ДАЗД за първите 6 месеца на тази година. Голяма част от тях са свързани с продължителни и сериозно нарушени взаимоотношения между родителите и липса на желание от тяхна страна за разрешаването им, липса на съдействие от страна на институциите, които се намесват за разрешаване на конфликта помежду им, В част от тях се изразява недоволство от представяните в съда социални доклади, изготвени от дирекциите „Социално подпомагане”,. В тази връзка междуинституционална работна група под председателството на ДАЗД, изготви матрица за нов социален доклад, който се прилага от началото на месец август т.г. от социалните работници. Тя регламентира данните, които трябва да съдържа, конкретните области, които се изследват в хода на социалното проучване, насоките, които трябва да се спазват за изследване на потребностите на детето и оценката на ресурсите на родителите и подкрепящата среда, както и източниците на информация.

В резултат на контролната дейност, през първите шест месеца на тази година председателят на ДАЗД е издал 85 бр. задължителни предписанияпридружени с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институцииНай-голям брой са дадени на училища и детски градини – 33 бр., следват дирекциите „Социално подпомагане” /25 бр./, доставчиците на социални услуги /18 бр./ и специализираните институции и /9 бр./.

Предписанията са насочени към осигуряване на ефективни механизми за предотвратяване на насилието и осигуряване на закрила на децата за нормалното им физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на техните права и интереси.

През първото шестмесечие на 2015 г. са съставени 17 акта за установяване на административно нарушение по чл. 45 от Закона за закрила на детето – за предоставяне на социални услуги за деца без лиценз, неуведомяване за нуждата от закрила на дете, за разпространение на сведения и данни за личността на дете без съгласието на неговите родители.

Председателят на ДАЗД е отправил към ръководителите на 10 институции предложения за налагане на дисциплинарни наказания на служители заради прилагане на методи на възпитание, уронващи достойнството на децата. За 3 ръководители на институции също е предложено налагане на дисциплинарно наказание, поради допускане на нарушаване на правото на закрила на децата.

Инициативата на Съвета на децата към ДАЗД „Безопасно и здравословно лято” се проведе в гр. Добрич

Деца от социални услуги, детски градини и летни училища се забавляваха в Центъра за защита на природата и животните в град Добрич. Празникът е част от инициативата „Безопасно и здравословно лято“ на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Той бе организиран от Симона Методиева и Стефан Недялков – представители на областта в детския консултативен орган, със съдействието на община Добрич и фондациите “Лумос”, “Свети Николай Чудотворец” и “Ръка за помощ”.

„Целта ни бе да предложим на момчетата и момичетата от гр. Добрич алтернативи за свободното време, които да са съобразени с правата на децата, защото всички ние заслужаваме да прекараме ваканцията си забавно и интересно, в подходяща безопасна и здравословна среда”, обясни Симона и разказа, че в зоопарка са обособени 6 зони, в които има възможност за различни занимания – рисуване, игри, изработване на хартиени играчки.

Участниците в празника разпознаваха обитатели на Центъра за защита на природата и животните по отпечатъци от лапи, научиха от къде идват и с какво се хранят. След това аниматори изрисуваха лицата на малчуганите с образи на любимите им животни.

Инициативата в град Добрич е част от поредицата събития, които Съветът на децата ще проведе в цялата страна. Те бяха обсъдени и планирани на заседанието му на 01 юни в гр. София. Целта на кампанията е младите хора и техните родители да се запознаят с правилата за безопасност, за да бъде лятото весело и безгрижно.

ДАЗД започна тематична планова проверка за подготовката и преместването на децата от ДДЛРГ

Държавната агенция за закрила на детето започна тематична планова проверка за спазване правата на детето в процеса на подготовка и извеждане на децата от специализираните институции. Проверката ще обхване 34 дома за деца, лишени от родителски грижи в страната и съответните 30 дирекции “Социално подпомагане”/ОЗД, в чиито териториален обхват са институциите. Тя е в изпълнение на една от стратегическите цели на ДАЗД за 2015 година – „Закриване на институциите за деца и предоставяне на по-добри и качествени грижи за децата, настанени в тях“, както и на оперативната цел – „Оптимизиране на процесът на реформа и замяна на модела на институционална грижа“.

Основната цел на проверката е да се направи обективна оценка на процесите на планиране и на преместване на деца, настанени в домовете за деца, лишени от родителски грижи в новоизградените услуги от резидентен тип – ЦНСТ, както и на ефективността на междуведомственото сътрудничество при планирането и преместването на децата. Специално внимание ще бъде обърнато на изготвянето на индивидуални планове на всяко дете за напускане на институцията и на заложените в тях дейности, стъпки и срокове за подготовка на децата; на обмена на информация между изпращащата и приемащата общини, на планирането на опознавателните срещи и качеството на провеждането им. Обект на проверка ще бъдат още: подготовката на децата за преместване от специализирана институция; отчитат ли се при планирането на новата услуга за детето наличието на емоционална връзка между деца с родствена връзка помежду си, които са настанени в една и съща институция, връзка с родители, спецификите на образователната институция, в която се обучава детето; преместват ли се децата с тяхната история, пълна ли е документацията, която се предава с детето, съдържа ли информация за спецификите в поведението на децата.

Проверката трябва да установи още срещат ли трудности екипите на специализираните институции и ОЗД в съвместната си работа и какви са те, необходима ли е методическа подкрепа; необходимо ли е включване и на външни доставчици на социални услуги за оказване на психологическа подкрепа и за подготовка на настанените деца за преместване в други услуги; необходими ли са и какви промени в нормативната база и в Плана за изпълнение на Национална Стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Ако бъдат констатирани пропуски и нарушения, на ръководителите на съответните институции ще бъдат дадени задължителни предписания и препоръки за подобряване качеството и организацията на работа.

Подготовката за преместване на децата от специализирани институции в услуги от резидентен тип е съществена част от процеса на деинституционализация, който България реализира от 2010 г. и чиято цел е подобряване на качеството на живот на децата. Процесът у нас започна с децата от домовете за деца с увреждания. През ноември 2013г. бе взето решение в него да бъдат включени и децата и младежите, настанени в ДДЛРГ – общо 1200. Тяхната подготовка и извеждане от институциите започна през май 2014 г. , към момента 261 от тях живеят в новите резидентни услуги. Проверки на ДАЗД в последните няколко месеца установиха случаи на преместване на трайно институционализирани деца от специализираните институции за деца – ДДЛРГ в ЦНСТ за деца и младежи, без те да бъдат подготвени предварително, без да са изготвени планове за напускане на институцията на всяко дете, без при планирането на услугата, в която да бъдат преместени да се взема предвид наличието на емоционална и родствена връзка между децата, както и връзките на децата с биологичните им семейства, без отчитане а профила на образователната институция, в която те са се обучавали.

В гр. Полски Тръмбеш се проведе инициативата на Съвета на децата към ДАЗД „Безопасно и здравословно лято”

На общинския басейн в гр. Полски Тръмбеш се проведе инициатива „Безопасно и здравословно лято“. В нея се включиха много деца и техните родители. Те научиха за рисковете, които крие къпането на необезопасени места и как да се предпазват от инциденти в басейна. Специалист им разясни какво е влиянието на слънчевите лъчи върху кожата им и кога е най-полезно да играят навън.

Инициативата бе организирана от представителя на Област Велико Търново в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето Михаела Романова със съдействието на Община Полски Тръмбеш.

Михаела разказа на момчетата и момичетата край басейна за същността и работата на детския консултативен орган на ДАЗД. След това заедно пуснаха балони с послания към връстниците си за цветно и безопасно лято.

Инициативата в град Полски Тръмбеш е част от поредицата събития, които Съветът на децата ще проведе в цялата страна. Те бяха обсъдени и планирани на заседанието му на 01 юни в гр. София. Целта на кампанията е младите хора и техните родители да се запознаят с правилата за безопасност, за да бъде лятото весело и безгрижно.