Month: September 2015

Открит бе първият в България Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева присъства на откриването на първия в България Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм.

Центърът е създаден от Сдружение „Аутизъм днес“ с подкрепата на Столична община и много дарители. Специално обучен екип от специалисти ще работи с около 40 деца, ще се прилага разработената от Американския сертифициращ борд на поведенческите терапевти програма.

Целта на Центъра е да подобри комуникацията, разбирането и социализацията на децата от аутистичния спектър, да създаде мотивация, знания и умения, чрез които те да комуникират с външния свят. Методите, основани на приложния поведенчески анализ са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства.

„Наш ангажимент като представители на държавните институции и местната власт е да подкрепяме организации като Сдружение „Аутизъм днес“, за създадем заедно по-добри условия и възможности за развитие на тези деца и за подкрепа на семействата им”, заяви при откриването г-жа Ева Жечева.

Ден на отворените врати в териториалните отдели на ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето се присъединява към Националния информационен ден за осиновяването. На 29 септември в 5-те териториални отдела на ДАЗД /в градовете Варна, Бургас, Пловдив, Русе и Враца/ и в приемната в гр. София ще се проведе Ден на отворените врати.

Експерти ще консултират гражданите по въпроси, свързани с правата на децата и процедурата за осиновяване – какви документи е необходимо да бъдат набавени, къде се подава заявлението от кандидат-осиновителите, какво включва самото проучване и колко е неговото времетраене, кой го извършва, къде се поддържат и съхраняват регистрите за пълно осиновяване, кой съд е компетентен да се произнесе по допускането на пълно осиновяване и т.н. Осиновителите ще бъдат консултирани към какви услуги могат да се насочат в следосиновителния период, ако срещат трудности с адаптацията на детето.

Националният информационен ден за осиновяването се организира за втора поредна от Българска асоциация „Осиновени и Осиновители“. Целта на инициативата е да се повиши чувствителността и информираността на обществото по темата и да се насърчи формирането на общности от осиновители за подкрепа и взаимопомощ.

„Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”

/ In Доклади и отчети, Политики / By Павлина Хинкова / Comments Off on „Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”

Над 80% подкрепа за принципите и ценностите на деинституционализацията на децата, показа изследване

Над 80% подкрепа за принципите и ценностите на деинституционализацията на децата в РБългария, показва национално представително социологическо изследване на обществените и професионални нагласи към процеса на деинституционализация на грижата за деца, представено днес от социолога Живко Георгиев и председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Цикълът от количествени и качествени изследвания сред широката общественост, местните общности, семействата в риск и общността от професионалисти, непосредствено ангажирани с процеса на деинституционализация, е реализиран в периода юли – август 2015 г. от Джи Кънсалтинг по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на изпълнявания от нея проект „Подкрепа“.

Деинституционализацията е една от най-безспорните като цел, философия и принципи реформи, които обществото ни е предприемало през годините на прехода, показват данните от изследването, според които расте разпознаваемостта и степента на информираност за новите алтернативни услуги в общността.84% от запознатите с новите услуги оценяват качеството на грижите за деца и младежи в риск, предоставяни от тях като по-високо от това, което са получавали от специализираните институции.

В процеса на деинституционализаця е възникнала общност от професионалисти, представители на НПО, администрация, местна власт, за които тя се е превърнала в кауза. В тази общност е натрупан капацитет и оптимизъм за бъдещето на деинституционализацията. Неправителствените организации, ангажирани с тази кауза формират един най – силно развитите сектори на гражданското общество.

Гаранция за необратимостта на процеса е активното включване на местната власт, както и нарасналият ѝ капацитет като доставчик на социални услуги с фокус върху децата и семействата в риск.

Изследването регистрира и предизвикателства пред процеса за достигане целите на Визията за деинституционализация.

Обществото ни все още продължава да бъде високо толерантно или във всеки случай ‘разбиращо’ по отношение изоставянето на деца. Това е и ще бъде бариера пред превенцията му. Все още е силна стигматизацията спрямо различните деца и младежи, особено тези с психични страдания, което поставя под въпрос усилията за тяхното социално включване, а е и посегателство върху правата им.

Председателят на ДАЗД посети приюта на отец Иван в с. Нови хан

Нуждите на децата и грижата за тях в приюта в с. Нови хан и в с. Якимово обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-га Ева Жечева и отец Иван.

Председателят на ДАЗД, по чиято инициатива се проведе срещата, се запозна и разговаря с част от живеещите в с. Нови хан деца и родители. Те споделиха за своето ежедневие и мечтите си.

„Хората идват при вас със своите болки и страхове, вие им давате подслон и сили да продължат напред. ДАЗД ще Ви подкрепи, за да осигурите по-добра грижа за децата“, заяви по време на срещата г-жа Жечева. За да се реализира това председателят на ДАЗД и отец Иван се договориха да бъде разработена методология за предоставяне на услугата „Социално общежитие за майки с деца и семейства“, за каквато е лицензиран Дома за сираци „Св. Николай“. Ще бъде оказана и подкрепа със специалисти /логопеди/, които да работят с 3 от децата.

Общо 140 са децата в с. Нови хан и с. Якимово. Всички те са записани и посещават детска градина и училище, като 11 момчета ще се обучават в Софийската духовна семинария.

„Активно си сътрудничим със социалните работници. Те ни оказват подкрепа в процеса на възпитание и интегриране на децата от приюта“, заяви свещеникът. Той подчерта, че е необходимо да се засили социалната функция на църквата.

Г-жа Жечева и отец Иван ще инициират провеждането на дискусия, посветена на обществената грижа за децата в България.

Министерският съвет прие Националната програма за закрила за детето за 2015 г.

Националната програма за закрила на детето /НПЗД/ за 2015 г. бе одобрена на редовното заседание на Министерския съвет.

Важен акцент в нея е поставен върху дейностите, насочени към намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

В обхвата на Програмата специално внимание е отделено на дейностите, свързани с изпълнение на мерки за закрила на детето и финансовата подкрепа в тази област в контекста на протичащия процес на деинституционализация на грижата за деца.

Планирани са и мерки, касаещи правораздавателната система, които имат стратегическо значение за провежданата реформа в областта на детското правосъдие. Заложени са и важни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца.

Специален фокус е поставен върху превенцията и създаването на по-добри условия за живот и развитие в сигурна и безопасна среда.

НПЗД е разработена от Националния съвет за закрила на детето – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева откри учебната година в 88 СОУ „Димитър Попниколов“

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева откри учебната година в столичното 88 СОУ „Димитър Попниколов“ в кв. „Овча купел“. „Първият учебен ден е нова страница в живота на всеки ученик, независимо дали пристъпва училищния праг за първи път или за поредна година. Знанието е най-ценният път за всеки човек, то ни прави уверени и отговорни към себе си и към останалия свят, отваря ни нови врати, дава ни нови възможности. Мили деца, прекрачете прага на своето училище с любов към науката и уважение към своите учители“, с тези думи г-жа Жечева се обърна към децата. Тя призова родителите им да се вслушват се в гласа на децата си, да зачитат индивидуалността им, да им осигурят подходяща и сигурна среда за развитие.

Директорът на училището г-жа Милена Пенева поздрави учениците и им пожела да градят с успех основите на своята интелектуална, жизнена, личностна и гражданска биография в това учебно заведение. „През годините на своето съществуване училището е постигнало много успехи, реализирало е международни проекти и инициативи, благодарение на вас, млади хора. Продължавайте да трупате знания и да ни радвате с постиженията си“, допълни тя и даде официален старт на учебната година по стара българска традиция – с менче с вода и звънец.

1666 са учениците от 1 до 12 клас в 88-мо СОУ „Димитър Попниколов“, 160 от тях днес влязоха за първи път в училището и се запознаха с учителите, които ще им покажат красотата на родния език, на буквите и цифрите, на българската природа и култура.

Сред първокласниците бе и внукът на председателя на ДАЗД Дари.

Специален поздрав за откриването на учебната година поднесоха възпитаниците на хореографската паралелка в училището.

 

Три центъра за настаняване от семеен тип за деца бяха открити в гр. Велико Търново

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов и малката Фериа прерязаха лентата на трите нови центъра за настаняване от семеен тип в града. Услугите са изградени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“.

„Деинституционализацията е процес, който започва от нас, а резултатите ще проличат през промяната в децата. Целта ни е да осигурим по-добра и по-качествена грижа за тях, те да станат част от нашето общество и да общуват свободно със своите връстници“, каза г-жа Жечева. „Правата на децата се защитават там, където живеят. Затова за нас е особено важно отношението на местната власт към тази уязвима група от обществото ни. От нашия професионализъм и умения за работа в екип зависи как те ще се интегрират“, допълни тя.

Председателят на ДАЗД благодари на кмета на Община Велико Търново и на екипите на новите социални услуги за вниманието и грижите, които полагат за децата, а на учениците пожела успех през новата учебна година.

„Нашата цел е да осигурим на децата близка до семейната среда и много социални контакти“, каза кметът Даниел Панов. Той обясни, че създаването на трите ЦНСТ е част от развитието на социалната политика на Община Велико Търново. Те са построени чрез проект „Бъдеще за всяко дете”. Общата инвестиция е в размер на 2 249 390 лв.

На церемонията присъстваха и съветниците на министър-председателя Тотьо Младенов и Свилен Нейков. „Убеден съм, че тук децата ще се чувстват по-добре и вие ще направите всичко възможно за интеграцията им“, заяви Младенов, който бе министър на труда и социалната политика по времето, когато бе приета и започна да се изпълнява Националната стратегия „Визия за деинституционализация“.

В трите центъра вече живеят 36 деца и младежи, които са изведени от домовете за деца с умствена изостаналост и за деца, лишени от родителска грижа. Част от тях изненадаха гостите си със специално подготвена празнична програма.

Новооткритите услуги са изградени в изпълнение на Операция “Да не изоставяме нито едно дете” на ОП “Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. В рамките на Операцията ДАЗД, която изпълнява Компонент 1 чрез проект „Детство за всички“, извърши оценки на потребностите на децата и младежи, активно участва в подготовката им за преместване в новите услуги и обучи екипите от специалисти, които ще полагат грижи за тях.

1076 деца от новите центрове за настаняване от семеен тип влизат в училище на 15 септември

Над хиляда деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип, изградени в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация, са обхванати от образователната система и ще започнат училище на 15 септември, съобщиха ръководителите на новите услуги. За всяко от тях е избрана подходяща образователна институция съобразно индивидуалните качества и специфика, за да бъде гарантиран равния му достъп до образование.

През учебната 2015/2016 г. 550 от децата ще посещават общообразователни училища. За по-лесната им интеграция и адаптация към новата среда и учебния процес част от тях ще бъдат подпомагани от ресурсни учители, които са осигурени от Министерство на образованието. 43 от младежите ще продължат образованието си в професионални гимназии, където ще придобият професия. За 58 момчета и момичета е осигурена индивидуална форма на обучение.

Част от децата с увреждания от новите центрове през тази учебна година ще посещават помощни училища. В три от услугите са сформирани изнесени паралелки, за да получат възможност за образование най-тежко увредените деца, които не могат да посещават училище.

В центровете текат последни приготовления за първия учебен ден, когато по-голямата част от децата и младежите, които напуснаха специализираните институции и вече живеят в малките семейни домове, ще се срещнат за първи път с новите си съученици и преподаватели. В пълна готовност да посрещнат всички са и училищата.

Включването на децата и младежите, изведени от специализираните институции, в общообразователната система е в изпълнение на един от основните принципи на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, според който „социалното включване на децата е от първостепенно значение. То трябва да се постига чрез осигуряване на възможност за всички деца да участват във всички аспекти на живота на общността, включително да посещават местни детски градини и училища и да ползват местните здравни, транспортни и други обществени услуги”.

В момента над 1600 деца и младежи живеят в новите услуги /Центрове за настаняване от семеен тип, Защитени жилища, Преходни жилища/. По-голямата част от тях са деца с увреждания, преместени от домовете за деца с увреждания /ДДФУ и ДДУИ/ и от домовете за медико-социални грижи /ДМСГД/. Около 300 от настанените в новите къщички досега са живели в домовете за деца, лишени от родителски грижи.