Month: October 2015

Председателят на ДАЗД участва в Националната годишна среща по приемна грижа

“Осигуряването на семейна среда промени и продължава да променя живота на хиляди деца в България, дава им възможност не само да сбъднат мечтите си, но и да растат, да учат, да се изграждат като личности. А това се случва, защото до тях има хора като вас, които им дават своята любов, емоционална и морална подкрепа“, с тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева се обърна към участниците в Националната годишна среща по приемна грижа „Загрижени за грижата“. Форумът се организира от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).

Г-жа Жечева подчерта, че чрез процеса на деинституционализация страната ни е постигнала значителен напредък в осигуряване на правото на всяко дете да живее в семейна или близка до семейната среда, на социално включване и достоен живот в общността. „Професионалните семейства трябва да бъдат не само обучавани, за да помогнат на детето да преодолее травмите на своето ранено детство, а да имат интегрирана среда, която разбира и реагира на потребностите на семейството и детето, да гарантира неговите права и интереси. Развитието на приемната грижа е свързано с развитието на системата за закрила на децата, от образователната и професионалната квалификация на работещите в сферата на социалните, здравните и образователните услуги. Затова усилията на институциите и неправителствените организации трябва да са насочени към създаване на подкрепяща среда за приемните семейства. Имате пълната подкрепа на ДАЗД, за да гарантираме заедно правата и интересите на децата“, допълни председателят на ДАЗД.

Към приемните семейства поздравления поднесе и Омбудсманът на Република България, г-жа Мая Манолова.

Близо 100 приемни родители и специалисти по приемна грижа ще обсъждат в следващите 3 дни стратегии за справяне с тежки събития, поведение при раздяла с приемното дете, съвети за грижа за деца с увреждания, работа с деца, жертви на насилие. Младите хора, отглеждани в приемни семейства, ще се обучават как да се справят с конфликтите, да общуват по-пълноценно с приемните си родители и ще се запознаят с основните си права.

По време на откриването г-жа Жечева и г-жа Манолова връчиха наградите в конкурса „Аз водя, ти водиш“, организиран от НАПГ и Мтел. Конкурсът имаше за цел да разкаже за ефектите от приемната грижа върху децата и техните родители. В него участваха момчета и момичета, които живеят в приемни семейства, приемни братя и сестри, социални работници и граждани.

Конкурс за младши експерт в Дирекция “Държавна политика за детето”

Държавна агенция за закрила на детето обявява конкурс за назначаване на държавен служител на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за младши експерт в дирекция „Държавна политика за детето”

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „младши експерт”: минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по ….”; професионална област – социални, стопански и правни науки, педагогически науки, хуманитарни науки, математика и информатика; професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и умее да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на детето; добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; ползване на чужд език.
  Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
  Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: въвеждане, обработване, актуализиране и анализ на информация, отнасяща се до спазване правата на детето и функциониране на системата за закрила на детето; участие в разработване на инструментариум за събиране на информация по актуални за ДАЗД теми.
 2. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.
 3. Необходими документи: заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл); декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл; копие от документ за придобитата образователна степен; копия от документи, удостоверяващи професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).
 4. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването – гр.София, ул. „Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02/933 90 30, 02/933 90 15.
 5. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.
 6. Размер на основна месечна заплата за длъжността – 600 лв. за първа степен за длъжностно ниво 11, експертно ниво 7 по Класификатора на длъжностите в администрацията.

ДАЗД и УНИЦЕФ ще си сътрудничат в подготовката и прилагането на ефективни политики за децата и развитието на системата за закрила на децата в България

Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ ще задълбочат сътрудничество си в подготовката и прилагането на ефективни политики за децата и развитието на системата за закрила на децата в България. Това стана ясно на среща на председателя на ДАЗД Ева Жечева с представителя на УНИЦЕФ в България, Мария Хесус Конде. Двете бяха единодушни, че партньорството между ДАЗД и УНИЦЕФ е изградено на ефективност, доверие и каузата за децата.

По време на срещата председателят на ДАЗД запозна Мария Хесус Конде с основните приоритети в работата на агенцията и промяната в отношението към децата, постигната в 15-те години от създаването й. Ние работим за повишаване на качеството на живота на децата и промяна във факторите, които влияят върху него. Усилията ни са насочени към мотивиране на всички органи за създаването на стратегически рамки за ранно детско развитие, ефективна семейна политика, превенция и ранна интервенция. Чрез контролната си дейност агенцията се стреми да гарантира достъп до качествени социални услуги на всички деца и семействата им, каза г-жа Жечева. Тя съобщи, че в момента се изготвя оценка на децата с увреждания, изведени от институции и настанени в новите резидентни услуги, която ще бъде съпоставена с направените им през 2010 и 2012 г оценки, за да се установи промяната в децата и да се идентифицират необходимите мерки за подкрепа на развитието и интегрирането им в обществото. За агенцията е изключително важно да гарантираме социално включване за тези деца, усилията ни са насочени към гарантиране на достъп до образование и здравеопазване на рисковите групи, каза г-жа Жечева.

Тя покани УНИЦЕФ да подкрепи усилията на правителството за присъединяването на страната ни към 3-ти факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедурата за подаване на жалби, който защитава правото на децата да търсят правна закрила за възстановяване на нарушените си права.

Можете да разчитате на нашата подкрепа във всички области, свързани с децата, както за независима оценка на реализацията на всички политики за децата, така и в подготовката за предстоящото през юни 2016 г. в Комитета по правата на детето в Женева представяне на Консолидирания доклад за изпълнение на ангажиментите на РБългария по Конвенцията на ООН за правата на децата за периода 2008 – 2012 г.ДАЗД трябва да е лидер във формирането на политики за децата, за УНИЦЕФ е важно агенцията да присъства във всички институции, когато се говори за права на деца, заяви представителят на Детския фонд на ООН в България.

В разговора бяха обсъдени процесът на деинституционализация на децата в България, развитието на детското участие и детското правосъдие, както и мерките, които страната ни прилага за гарантиране правата на децата бежанци, търсещи закрила.

Предизвикателствата пред нас са огромни, трябва да променим манталитета на хората, да приемаме децата като носители на права, изразиха общо становище председателят на ДАЗД и представителят на УНИЦЕФ за България.

Г-жа Жечева покани Мария Хесус Конде на заседанието на Националния съвет за закрила на детето на 3 ноември, на което ще се обсъжда напредъка на страната ни в осъществяването на реформата за детско правосъдие.

Орхидея в цвета на УНИЦЕФ подари г-жа Жечева на г-жа Конде.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on ДАЗД и УНИЦЕФ ще си сътрудничат в подготовката и прилагането на ефективни политики за децата и развитието на системата за закрила на децата в България

Посланик Стефан Тафров по време на 70-та сесия на Общото събрание на ООН: „Закрилата на децата е ключов приоритет за България

„Закрилата на децата е ключов приоритет за България“, заяви постоянният представител на България към ООН посланик Стефан Тафров в изказването си пред Трети комитет в рамките на 70-та сесия на Общото събрание на ООН (октомври – ноември 2015 г.) по време на общия дебат по точка 68 (а, b) от Дневния ред „Насърчаване и защита на правата на децата”. „Страната ни отделя специално внимание на социалното включване на децата и гарантиране на правото на всяко дете да расте в семейна среда – чрез развитието на политики за отговорното родителство и подкрепата на семействата, на интегрирани услуги за рано детско развитие и подобряване на достъпа до качествени социални, образователни и здравни услуги“, допълни Тафров и потвърди силния ангажимент на България по отношение на защитата на децата и техните права като основен приоритет на политиката в областта на правата на човека.

Посланикът отбеляза постигнатия напредък в областта на защитата на правата на децата в национален план и успешно изпълнение на процеса на деинституционализацията на грижата за децата. Той акцентира и върху програмите, насочени към премахване на насилието срещу деца, които се осъществяват с активното участие на УНИЦЕФ, медиите и гражданското общество.

Постоянният представител на България към ООН подчерта значението на приетия през септември 2015 г. Дневен ред за устойчиво развитие до 2030 г. в усилията на международната общност за изграждане на по-добър свят, в който правата на децата да бъдат защитени в максимална степен. В качеството си на съпредседател на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие страната ни работи усилено за интегрирането на човешките права на децата във всички аспекти на политиките за развитие, поставяйки децата в центъра на Дневния ред. За първи път децата и младежите са приети като активни участници във всички процеси, засягащи живота им.

Посланик Тафров информира за проведената през март 2015 г. съвместно с УНИЦЕФ информационна и социална кампания „Моят глас е важен”, посветена на правото на детско участие. Чрез тази първа по рода си он-лайн консултация над 5000 деца и млади хора споделиха своето мнение по въпросите, които ги засягат в областта на бразованието, здравеопазването, социалното включване, насилието и др. Резултатите бяха предоставени на Народното събрание, Министерския съвет и на Държавната агенция за закрила на детето, за да бъдат взети под внимание при актуализирането на Националната стратегия за детето.

Посланик Тафров обърна специално внимание на безпрецедентната хуманитарна криза в света, която оказва изключително негативно влияние върху децата като най-уязвима група. Той отбеляза усилията на България като транзитна и приемна страна на хиляди мигранти и бежанци за осигуряване на подходящи условия за живот и грижа за децата и техните нужди, вкл. предоставяне на храна, достъп до образование, здравеопазване и др.

Председателят на ДАЗД се срещна с дистрикт гуверньора на Ротари България

Политиките и приоритетите на Държавната агенция за закрила на детето и Ротари клуб България, и възможностите за взаимодействие, обсъдиха председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и Дистрикт гуверньорът на Ротари България г-жа Нина Митева. В срещата участва и г-н Пламен Минев -дистрикт гуверньор /2009 – 2010 г./.

Председателят на ДАЗД покани Ротари България да обединят усилията си в защита на интересите на децата и на уязвимите групи. Участниците в срещата бяха единодушни, че има общи сфери, в които могат да си сътрудничат в интерес на децата. Дистрикт гуверньорът изрази готовност да подкрепи инициативи за популяризиране на правата на децата, както и чрез младежката структура Ротаракт да съдействат на Съвета на децата.

Г-жа Жечева и г-жа Митева се договориха да бъде подписано рамково споразумение за взаимодействие в мобилизиране на обществената грижа и обществеността в подкрепа на децата.

До 20 ноември 2015 г. се приемат заявления от НПО за членове на НСЗД

До 20 ноември 2015 г. гражданските организации в обществена полза, които осъществяват дейности за закрила на детето и желаят да участват в работата на Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/, могат да заявят това писмено в ДАЗД. До 4 декември на интернет страницата на агенцията ще бъдат обявени подалите заявление организации, които отговарят на законовите изисквания за представителство. Те ще получат право да изберат помежду си 12 членове на НСЗД.

Гласуването ще се проведе от 7 до 16 декември. Право да гласуват ще имат организациите, които са заявили интерес за участие в работата на Съвета и отговарят на законовите изисквания за представителство в него, а именно:

 1. Да са регистрирани преди минимум 3 години;
 2. Да имат предмет на дейност в областта на услугите за деца и семейства и/или в областта на правата на децата, както и да осъществяват дейност в обществена полза. Гласуването ще се извърши чрез изборна листа, изпратена до Председателя на Държавната агенция за закрила на детето по електронен път или по пощата.

Преброяването на гласовете и класирането на участниците ще извършr Комисия, упълномощена от председателя на ДАЗД, в която като наблюдатели могат да бъдат поканени и граждански организации, не участващи в процедурата по избор и ползващи се с добро име и авторитет в гражданския сектор.

Мандатът на новите членове на НСЗД от квотата на гражданските организации ще започне на 1 януари 2016 г.

Националният съвет за закрила на детето е структура към председателя на ДАЗД с консултативни и координационни функции по отношение на политиките за закрила на детето. В неговата работа участват както заместник-министри от институциите, които имат отговорности по прилагането на политиките за детето, така и граждански организации, чиито предмет на дейност е закрилата на децата в България. Броят на неправителствените организации, които участват в работата на НСЗД, е 12, което представлява 1/3 от общия състав на Съвета.

Стартира оценка на всички деца с увреждания, преместени в процеса на деинституционализация в новите услуги

Оценка за развитието на над 1200 деца с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, ще бъде извършена през следващите два месеца. Споразумение за това подписаха ръководителите на Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Националното сдружение на общините и фондация „Лумос“ – един от водещите експерти в деинституционализацията в световен мащаб.

Целта на оценката е да се анализира процеса на деинституционализация в България от гледна точка на детето.

Консултанти на „Лумос”, под ръководството на ДАЗД и със сътрудничеството и подкрепата на АСП и НСОРБ, ще оценяват развитието на всяко от децата, как новата среда е повлияла върху него. Резултатите от тази оценка ще бъдат сравнени с двете комплексни оценки, направени им през 2010 г. и 2013 г. Целта е да се установи какви промени са настъпили за детето по отношение на физическото, интелектуално и емоционално развитие, както и връзките му с външния свят, родителите, съпътстващите услуги, като училища, детски градини и т.н.

Оценката ще даде национално представителни данни за постигнатите резултати за децата от процеса на деинституционализация към момента, пет години след старта на изпълнението на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Данните от нея ще бъдат използвани и при планирането на следващи стъпки и извеждането на приоритети за втория етап на процеса, както и при вземането на решения по какъв начин да се подкрепят съществуващите услуги, за да предоставят качествено нова грижа.

118 са изградените в изпълнение на Националната стратегия центрове за настаняване от семеен тип, в които бяха изведени над 1200 деца с увреждания от 25 домове за деца с увреждания.

За повече информация:

Люба Спириева, експерт „Връзки с обществеността“
Държавна агенция за закрила на детето

Тел. 02 9339066, 0876 171059
E-mail: liuba.spirieva@sacp.government.bg

Нела Вампорова, р-л „Връзки с обществеността и комуникации“
фондация „Лумос“

Тел. 0888431251
E-mail: Nela.Vamporova@wearelumos.org

Председателят на ДАЗД поиска закриване на ЦНСТ Брацигово

Да бъде закрит Центърът за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Брацигово, обл. Пазарджик, поиска председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева в писмо до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане г-н Ивайло Иванов. Проверка на ДАЗД установи, че в социалната услуга са създадени условия за мултиплициране на модела на институция с преобладаваща медицинска грижа. Тази система има трайно негативно въздействие върху децата и противоречи на философията на процеса на деинституционализация на деца. Центърът е профилиран и в него са настанени деца от 0 до 3-годишна възраст, приети в разрез с Методическото ръководство за услугата „Център за настаняване от семеен тип“.

Всички настанявания са направени като спешни, което е знак за недобро сътрудничество с отделите „Закрила на детето”. Допуснато е да се приемат деца без основния набор документи от настаняващата Дирекция „Социално подпомагане“.

В ЦНСТ не са създадени условия за срещи с родителите и за привличането им като партньори в работата. Не е осигурено помещение за посетители, с което са нарушени критериите за качествена услуга. Това отношение на екипа към семейството демотивира родителите за посещения при децата. Не се работи за реинтеграция на децата в родното им семейство и за съкращаване времето на престоя им в услугата от резидентен тип.

Установена е недобра практика да не се издирват родителите на децата и те да не бъдат информирани за обстоятелствата преди екипите на ОЗД/ДСП да пристъпят към процедура за вписване в регистъра за пълно осиновяване.

При проверката на сигнал за конкретно дете от центъра е установено нарушение на правата му, регламентирани в чл. 3, т.1 и т.2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и в чл. 10 ал.1 от Закона за закрила на детето. Без основания в изготвения от ДСП/ОЗД план за действие, с който то е прието в ЦНСТ е заложена дългосрочна цел „Осиновяване”.

Детето е вписано в Регистъра за пълно осиновяване без да са планирани и изпълнявани мерки и без да са изчерпани възможностите за реинтеграцията му в родното семейство. Родителите му не са уведомени, че здравословните проблеми, които са ги затруднявали са овладени, на срещите по случая не са обсъждани въпроси за подкрепа на семейството. Към момента на настаняване в центъра детето е припознато от бащата и, въпреки че това е било известно на екипа, той не е вписан като родител в Регистъра на потребители на социални услуги в ЦНСТ. Не са отразени и отчетени настъпилите промени в семейната среда. Липсва декларация от майката за съгласие за пълно осиновяване.

За отстраняване на допуснатите нарушения председателят на ДАЗД издаде задължително предписание на директора на КСУДС деца на възраст от 0 до 3 години да се приемат в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно с техни по-големи братя или сестри. Дадени са препоръки за подобряване на работата, сред които:

 • Да се информират родителите за развитието на децата им и да се предприемат действия за включването им в дейности по обгрижването му;
 • Да се осигури защитено пространство и време за срещи между децата и родителите им;
 • Регистърът на потребителите на социални услуги за деца да бъде приведен в съответствие с изискванията на чл. 5 от НКССУД;
 • Работният график на персонала да гарантира присъствието на необходимите за предоставяне на качествена грижа за децата специалисти.

Проект “Подкрепа”

Управлението на промяната от институционални грижи за деца към услуги, в общността, е комплексен процес, протичащ в няколко сфери и нива на взимане на решения. За постигането на поставените във Визията цели и предвидените в Плана проекти е необходимо да бъде осигурена свързаност, допълняемост и взаимно обусловеност на инициативите и промените в съответните секторни политики. Проектите от Плана се финансират от СКФ на ЕС чрез кръстосано финансиране: ОПРЧР, ОПРР и ПРСР. Преки бенефициенти са и около 100 общини в България, част от инфраструктурните мерки по ОПРР и ПРСР.

Налице е и нужда от подобряване на взаимодействието между проектите в ежедневната работа, както по изпълнение конкретните времеви рамки и ангажименти по проектите, така и да се обезпечи всекидневната координация и комуникация между всички заинтересовани страни и участници в проектите, заложени в Плана. Тази подобрена координация следва да осигури непрекъснат мониторинг по ефективното изпълнение на Плана и да гарантира подаване на добра и навременна обратна връзка към междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация за обезпечаване вземането на ефективни, навременни и кооординирани решения по стратегическото управление на Плана за дейстивие.

Проектът ще обезпечи

 • Подкрепа за междуведомствената работна група за вземане на съгласувани решения за използването на различните финансови инструменти за изпълнение на заложените дейности по Плана
 • Управленския и оперативен капацитет и ефективна координация на конкретните бенефициенти
 • Преодоляване на евентуални грешки в деинституционализацията
 • Намаляване риска от вземането на неправилни решения
 • Подпомагане на различни нива на всички участници, в Плана

Дейности :

 1. „Организация и управление“ – Дейности за организиране и управление на проекта.
 2. „Тръжни процедури“ – В рамките на тази дейност ще бъдат изработени тръжните документи за избор на подизпълнител. Предвидените тръжни порцедури са както следва:
  – Закупуване на оборудване, консумативи и канцеларски материали
  – Информационна кампания, организиране на срещи за обмяна на опит и информация, създаване на интегрирана база данни
 3. „Информационна кампания“– В изпълнение на тази дейност ще бъдат разработени разнообразни подходи за популяризиране на Оперативната Програма и самия проект. Необходимостта от тази дейност е повишаване информационната култура на местната общност и всички участници в процеса, свързан с деинституционализация и усвояване на средствата от ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд.
 4. „Координация и комуникация“ – Основната част от тази дейност е създаването на звено за координация, което да е в подкрепа на цялостното изпълнение на проектите, заложени в Плана за действие и да осигурява непрекъсната координация и обратна връзка за изпълнението им и идентифициране на нужда от конкретна подкрепа и помощ.
 5. „Експертна подкрепа“ – Основната част от тази дейност е необходимостта от експертна подкрепа за всички проекти, изпълнявани от отделните конкретни бенефициенти. Основната функция на експертите ще бъде да консултират представителите на ангажираните институции на национално, регионално и общинско ниво в различните етапи на планиране, изпълнение и мониториране на проектите.
 6. „РЕД“ – В рамките на тази дейност ще бъдат запазени и развити регионалните екипи по деинституционализация. Регионалните екипи ще комуникират и координират всички ангажирани власти и структури на регионално ниво по изпълнение на проектите по Плана за действие и ще подпомагат методически общинските власти при създаването и развитието на новите социални услуги, в съответствие със специфичната местна ситуация.
 7. „Работни срещи за обмен на опит и инфо“ – В рамките на тази дейност ще бъдат организирани работни срещи, които ще имат за цел да създадат условия за съвместно планиране, дискутиране и предоставяне на информация с оглед на адекватното координиране на цялостния процес. На тези срещи ще бъдат разглеждани и конкретни казуси, свързани с процеса на деинституционализация, както и ще се дебатира как да се избегнат евентуални затруднения и грешки.
 8. „Интегрирана база данни“ – Дейността е насочена към разработване на специализиран софтуер, чрез който да бъде въведена интегрирана база данни за децата, бенефицеинти по всички проекти свързани с предоставянето на услуги за деца и тяхното подобряване /проект ”Детство за всички”, проект „ПОСОКА:семейство”, проект „Приеми ме”/ заложени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Чрез тази дейност ще може да се проследи актуалното състояние на всяко едно дете в системата за грижа, да се проследява неговия статус, както и да се вижда какви мерки са предприемани за подобряване на неговия статус.
 9. „Отчет на проект“

До края на годината ще бъде актуализиран Планът за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”

До края на 2015 г. ще бъде актуализиран Планът за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, реши Междуведомствената експертна работна група за подпомагане на координацията на изпълнението на Плана. Документът ще обхваща периода 2016 – 2020 г. и ще бъде разработен от работна група с участието на експерти от държавните и местни власти, неправителствените организации.

На заседанието днес бе приета по принцип структура на актуализирания план, който ще постави акцент върху реализацията на политики за превенция на раздялата на децата от семейството, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа; продължаване на процеса на деинституционализация на децата от ДДЛРГ и ДМСГД, подкрепа за децата от социално – педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати.

Документът ще гарантира изпълнението на основните цели и приоритети на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, а именно недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип и закриване на всички специализирани институции за деца до 2025 г.

По време на заседанието бе представено изготвеното по поръчка на ДАЗД Национално представително социологическо изследване на нагласите към процеса на деинституционализация на грижата за деца, реализирано в рамките на проект „Подкрепа“.

През членовете на експертната работна група бе представен и анализ на резултатите от проведеното от ДАЗД анкетно проучване с ръководителите на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи, разкрити в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация.

Междуведомствената експертна работна група е колективен орган, осигуряващ координацията по изпълнение на плана за действие към Националната стратегия за деинституционализация. Нейни членове са представители на министерствата на труда и социалната политика, здравеопазването, финансите, регионалното развитие и благоустройството, замеделието и храните, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, НСОРБ, УНИЦЕФ, неправителствени организации. Съпредседатели на МЕРГ са председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и зам. министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on До края на годината ще бъде актуализиран Планът за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България”