Month: December 2015

ДАЗД се включи в проект за изграждане на Европейска мрежа на услуги и професионалисти в подкрепа на деца, преживели насилие

Държавната агенция за закрила на детето ще се включи в изпълнението на проект PROMISE за изграждане на Европейска мрежа на услуги и професионалисти, които да гарантират, че всички деца в Европа, преживели насилие, ще имат достъп до услуги базирани на стандарти за качество, непрекъснато развитие на услугите чрез споделяне на добри практики и мобилизиране на националните и местните правителствени и неправителствени организации.

Проектът е насочен към стимулиране на сътрудничеството между социалните служби, полицията, прокуратурата, съдии, педиатри и детски/юношески психиатри, както и към създаване на едно приятелско място за подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие, с което се осигурява достъп до правосъдие, избягва се повторното травматизиране на децата и се гарантира възстановяването им. Той се управлява от Съвета на държавите от Балтийско море. Партньори в него са европейската неправителствена организация «Детски кръг», HAPI (Международна коалиция за партньорство за здраве), холандските институт Verwey-Jonker и Кентнер, Звеното за детски и юношески психиатрични травми в Загреб, Барнхаус в Исландия, в Линкьопинг и Стокхолм.

В изпълнението на дейностите участват 12 пилотни страни, които се стремят да постигнат осезаеми резултати в разработването и предоставянето на услуги, подходящи за деца, пострадали или свидетели на насилие. Те са определени с оглед различните им правни системи, социално-икономически и културен контекст, гарантира се и равномерното географско разпределение. Държавите са България, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Великобритания.

Проектът ще надгради експертизата на водещи специалисти по право, социология, педиатрия, психология и психиатрия от пилотните европейски страни.

В рамките на PROMISE ще бъде осъществен обмен между 12-те страни, ще бъдат промотирани добри практики, стратегии и стандарти за съвместна работа, адаптирани за деца мерки и инструменти за социални, терапевтични, медицински и правни услуги.

Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство

Приета на 109 заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г.

Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

Конвенцията се прилага по отношение на всяко дете, което е имало обичайно местопребиваване в договаряща държава непосредствено преди да бъде нарушено правото на упражняване на родителски права или правото на лични отношения.

Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 7 март 2007 г. – ДВ, бр. 24 от 2007 г. В сила за Република България от 18 юни 2007 г.

8 неправителствени организации избрани в Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД

Осем неправителствени организации са избрани за членове на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето. В състава на консултативния органи от 1 януари 2016 г. от квотата на юридическите лица с нестопанска цел влизат:

  1. Национална мрежа за децата
  2. Фондация “Дете и пространство”
  3. Национална асоциация за приемна грижа
  4. Фондация „Лумос”
  5. Сдружение“SOS Детски селища
  6. Национална асоциация на ресурсните учители
  7. Фондация „Асоциация Анимус”
  8. Национален алианс за социална отговорност

Те бяха избрани чрез гласуване, проведено в периода 4 – 17 декември 2015 г. по одобрена изборна листа.

Мандатът на юридическите лица с нестопанска цел в състава на Националния съвет за закрила на детето е две години – от 01.01.2016 г. до 01.01.2018 г.

Институциите с общи мерки за детска безопасност в жп районите

Институциите ще предприемат координирани действия за повишаване на информираността и гарантиране на безопасността на децата в жп районите, за това се договориха днес представители на ДАЗД, МОН, Министерство на транспорта, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, БДЖ „Пътнически превози“, Холдинг БДЖ, Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

На междуведомствена работна среща, инициирана от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева, бяха представени и дискутирани предложения на граждани и институции за превенция и противодействие на „модата“ тийнейджърите да си правят селфита в районите на ж.п. гарите, което поставя в риск живота им.

„Наблюдава се тенденция опасните селфита да се превръщат в зависимост. Децата между 13 и 15 г. живеят по-активно в интернет, където опасните селфита бележат рекорд по гледания. В тази възраст те са по-склонни да приемат модели на поведение, които наблюдават в интернет. Необходим е специфичен подход при подготовката им за избягване на рисково поведение“, каза председателят на ДАЗД.

Участниците се обединиха около предложение на г-жа Жечева координирано, с участието на всички институции и неправителствения сектор, да бъде реализирана национална образователна кампания за опазване на живота и здравето на децата, съобразена с възрастта им. Тя ще постави акцент върху рисковете, които крият близкия контакт с вагони, локомотиви, приближаването до електрозахранващата железопътна мрежа и преминаването през железопътни прелези.

До 15 януари всички предложения на институциите и гражданите ще бъдат обобщени и координирани.

Междуинституционална среща за детската безопасност в районите на жп гарите свиква председателят на ДАЗД

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева свиква утре междуведомствена работна среща, на която ще бъдат обсъдени мерки и действия за осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата.

На срещата се очаква институциите да представят действията, които са предприели или възнамеряват да предприемат след писмото на председателя на ДАЗД от края на м. ноември, по повод на трагичен инцидент с 15-годишно дете в района на гара «Разпределителна».

В него се настоява за спешно обезопасяване на районите на ж.п. гарите и ж.п. депата и ограничаване на достъпа до тях, както и за повишаване на информираността на децата и родителите за опасностите, които крият тези райони. Предлага се в училищата да бъдат проведени “Открити уроци по ж.п. безопасност и безопасно преминаване на железопътните превози”, на които децата да бъдат запознати с рисковете в районите на електрифицираните железопътни участъци – близкия контакт с вагони, локомотиви, приближаването до електрозахранващата железопътна мрежа и преминаването през железопътни прелези. Повишаването на информираността на децата е един от факторите за предотвратяване на нови трагични инциденти, е становището, което изрази в писмото си председателят на ДАЗД.

Тема на утрешната среща ще бъде и координацията между институциите в изпълнение на мерките и действията, които ще бъдат планирани.

За участие в нея са поканени представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Агенция „Железопътна администрация”, Държавно предприятие „Железопътна инфраструктура”, Холдинг «Български държавни железници».