Month: January 2016

Първо заседание на работната група за актуализация на Плана за действие на изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата

На 27 януари 2016 г. се състоя първата работна среща на междуведомствената група за разработване на актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, създадена със заповед на г-н Ивайло Калфин – вицепремиер по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Групата ще работи под председателството на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева, а членове са представители на МС, МФ, МТСП, МЗ, МОН, МЗХ, ДАЗД, АСП, местната власт, както и широк кръг експерти от неправителствения сектор. Задачата на групата е да подготви проект за текст на новия политически документ, който да посочи приоритетите, мерките и дейностите в сферата на деинституционализацията на грижата за деца за периода 2016 – 2020 г.

Теми на първото заседание бяха механизмът за работа на групата, структурата и основните акценти в документа, който предстои да бъде подготвен през следващите седмици.

Според проведените дискусии, новият План за действие за деинституционализация ще включва анализ на постигнатото до момента и отправните точки за новия период, които ще бъдат разработени в детайлни от две малки групи в рамките на голямата. В проектодокумента ще бъдат заложени и стратегии за управление и мониториране на процеса на деинституционализация. Членовете на групата се обединиха около това, че основните акценти в дейностите трябва да бъдат превенцията на раздялата на децата от родителите; деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, домове за деца, лишени от родителска грижа и осигуряване на алтернативна грижа, отговаряща на потребностите и възможностите за развитие на всяко от тези деца; повишаване на ефективността и качеството на работата на системата за закрила на детето и мрежата от услуги в общността.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Първо заседание на работната група за актуализация на Плана за действие на изпълнение на Националната стратегия Визия за деинституционализация на децата

Председателят на ДАЗД връчи награди за особен принос в развитието на системата за закрила на детето и защита на правата на децата

По повод навършването на 15 години от създаването на Държавната агенция за закрила на детето председателят г-жа Ева Жечева връчи почетни грамоти и плакети за особен принос в развитието на системата за закрила и за защита на правата на децата. Отличени бяха:

 1. Ивайло Калфин – заместник министър председател по демографската и социалната политика – за въвеждането на новите политики за подкрепа за детето и семейството и социалното подпомагане
 2. Деяна Костадинова – началник на кабинета на президента на Република България – за отговорността и последователността към каузата за децата, за създаването на системата за контрол за спазването на правата на детето и за убедеността и настоятелността за утвърждаване на правата на детето
 3. Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука в 43-то НС – за организирането на цялостен процес и подход за въвеждане на новата философия в Закона за предучилищното и училищното възпитание
 4. Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община – за извеждане на политиките и услугите за децата като приоритет на Столична община
 5. Вергиния Мичева – заместник-министър на правосъдието – за новаторството и изключителните усилия за въвеждането на нов, съвременен Закон за детско правосъдие и за създадената връзка между правосъдната система и системата за закрила на детето
 6. Д-р Ваньо Шарков – заместник-министър на здравеопазването – за активната законодателна дейност с фокус върху децата и семействата, за настойчивостта и упоритостта за подобряване на майчиното и детско здраве в България
 7. Доц. д-р Велина Тодорова – БАН – за енергията, ентусиазма и вдъхновението при изграждането на системата за закрила на детето и нейното усъвършенстване, за отдадеността и новаторството при създаването на законодателството за детето и основните стратегически документи, за формирането на нова нагласа към детето, за изграждането на култура и уважение към правата на детето и подкрепа за неговата индивидуалност
 8. Ширин Местан – за развитие на системата за закрила на детето, за въвеждане на стандарти за работа на социалните работници, за децентрализация на услугите за децата и семействата и позиционионирането им в близост до детето, семейството и техните нужди
 9. УНИЦЕФ България – за особения принос в развитието на системата за закрила на детето и спазването на правата на децата във всички области на живота и в различните секторни политики, за подобряването на достъпа до услуги за деца и семейства, за инвестициите в устойчиви политики за детето и семейството и за уникалността във фондонабирането и кампаниите за популяризирането и спазването на правата на детето, за усилията за промяна в нагласите и отношението към неравенството и дискриминацията
 10. Национална мрежа за децата – за особен принос в обединението на гражданските организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна, за застъпничеството и лобирането за развитие на система от услуги за превенция на рисковете за уязвимите деца и семейства, за изграждането на модерна и отговорна мрежа от представители на гражданските организации по въпросите на децата и семейството
 11. Национално сдружение на общините в Република България – за дългогодишното партньорство и приоритизирането на политиките и грижата за децата на местно ниво
 12. Главна Дирекция „Национална полиция“, МВР – за изградено пълноценно, дългогодишно сътрудничество и партньорство в името на децата
 13. Даниела Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура – за старта на реформата в сферата на детското правосъдие, извеждане на важността на взаимовръзката между правосъдната система и системата за закрила на детето и за непрекъсната подкрепа за защита на правата на децата
 14. Иванка Шалапатова – изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца“ – за силната й мотивация и работа за утвърждаване на правата на децата, за въвеждането на подхода за корпоративната социална отговорност на бизнеса и за енергията при разработването на политиките за ранно детско развитие
 15. Д-р Весела Банова – за толерантността, за интереса към уникалността към всеки един индивид, за професионализма. За инициаторството и организирането на първите специализирани обучения за екипите на ДМСГД и дневните центрове за децата с увреждания в цялата страна, за въвеждане на принципите за ранна интервенция, за активното й участие в стартирането и осъществяването на деинституционализацията в Р България;
 16. Валентина Симеонова за въвеждането на екипност и координираност в работата на институциите и съществената роля при извеждането на процеса на деинститузционализацията в национален приоритет
 17. Надя Шабани – за интегрирането на идеите за междусекторни политики и въвеждането на мултидисциплинарния подход към детето и новаторството в философията на новия закон за детето, който разглежда в цялост правата на детето
 18. Фондация „ЛУМОС“ – за партньорската подкрепа в процеса на деинституционализацията та грижата за деца с увреждания и направените ценни инвестиции в развитието на системата от социалните услуги в общността и в промяната на нагласите към децата с увреждания от специализирани институции в България
 19. Дирекции „Социално подпомагане” – за вярата и енергията за общата кауза – децата на България, за годините с грешки и повече успехи, за отдадеността и професионализма при директния контакт с децата и родителите, за защитата на правата на детето
 20. Камелия Николова – главен директор на ГД „Контрол по правата на детето“, за всеотдайността, борбения дух, стремеж и постоянство в утвърждаването и прилагането на политиките за закрила на детето, за ролята в ежедневния диалог между институциите в името на най-добрия интерес на детето
 21. Доц. д-р Здравко Попов, за ръководството на офиса на Българския национален комитет за УНИЦЕФ в България, което доведе до катализиране на процеса на законотворчество в областта на детските права, за въвеждането и популяризирането на принципите на Конвенцията на ООН за правата на децата. Общественик, дипломат и защитник на политиките за децата
/ In новина / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД връчи награди за особен принос в развитието на системата за закрила на детето и защита на правата на децата

Вицепремиерът Ивайло Калфин, столичният кмет Йорданка Фандъкова и омбудсманът Мая Манолова откриха конференцията на ДАЗД „Детето – национален приоритет“

Вицепремиерът Ивайло Калфин, столичният кмет Йорданка Фандъкова, омбудсманът Мая Манолова, секретарят на Президента по социалните политики, младежта и спорта Ася Чолашка присъстваха на конференцията на ДАЗД „Детето – национален приоритет“, посветена на 15-годишнитата от създаването й. Сред гостите, изпълнили зала „Тържествена“ в Централен военен клуб, бяха представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, представители на законодателната, изпълнителната и местните власти, на гражданския сектор, на децата, изявени експерти в изработването и реализацията на политиките за децата.

Основните постижения и предизвикателствата пред системата за закрила на детето очерта в доклада си „15 години Държавна агенция за закрила на детето – 15 години Детето във фокуса на промяната“ председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Докладчици на форума бяха г-жа Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България, която представи мисията на детската организация на ООН в България, д-р Ваньо Шарков – заместник-министър на здравеопазването, който говори за Визията на МЗ за гарантиране на достъп до качествено здравеопазване за децата в България, заместник-министърът на правосъдието г-жа Вергиния Мичева очерта развитието на системата за детско правосъдие и предизвикателствата пред нея.

За Правата на детето в България след приемането на Закона за закрила на детето говори доц. д-р Велина Тодорова – БАН, представител на България в Комитета на експертите към Съвета на Европа.

Развитието на системата за закрила на детето през погледа на гражданските организации, работещи с деца и семейства представи г-н Георги Богданов – изпълнителен директор Национална мрежа за децата.

Г-жа Валентина Симеонова – ръководител на проект към Нов български университет анализира процеса на промяна в грижата за децата от институции в презентацията си на тема „Деинституционализацията – процес на непрекъснато изучаване и рефлексия върху опита“.

Новите предизвикателства и кризата на модерното семейство бяха акцент в презентацията на д-рВесела Банова – терапевтичен директор на Сдружение „Дете и пространство“.

Г-ца Йоана Захариева – заместник–председател на Съвета на децата, очерта ролята и гласа на децата в системата за закрила.

Поздравления по повод 15-тата си годишнина Държавната агенция за закрила на детето получи от: Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, министър-председателя г-н Бойко Борисов, зам.-председателя на НС г-н Иван Иванов, председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов, зам.-председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 43-то НС г-н Иван Чолаков, министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, зам.-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, председателя на ДАБ г-н Никола Казаков, председателя на Комисията за защита на личните данни г-н Венцислав Караджов, председателя на НС на БСП и председател на ПГ на БСП Лява България г-н Михаил Миков, председателя на БЧК г-н Христо Григоров, председателя на СБУ г-жа Янка Такева, председателя на Българската педиатригна асоциация проф. Владимир Пилософ, ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц.д-р Борислав Юруков и декана на Факултета по педагогика на ЮЗУ доц.д-р Траян Попкочев, изпълнителния директор на СОС детски селища г-н Пламен Стоянов.

Почетен плакет връчи на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева, омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Вицепремиерът Ивайло Калфин, столичният кмет Йорданка Фандъкова и омбудсманът Мая Манолова откриха конференцията на ДАЗД „Детето – национален приоритет“

Покана за избор на НПО за членове на Постоянната експертна работна група по деинституционализация

Съпредседалите на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” обявяват процедура за избор на пет неправителствени организации, които да бъдат включени в състава на групата. Тя ще бъде проведена съгласно утвърден от съпредседателите Механизъм за избор.

Неправителствените организации, които биха искали да участват в работата на Експертната група по деинституционализация, трябва да имат опит в управлението и/или изпълнението на проекти и програми, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, както и опит в предоставянето на социални услуги в общността в подкрепа на децата и семействата. Те трябва писмено за заявят своите мотиви за участие в срок до 04 февруари 2016 г.

ДАЗД отбелязва 15-годишнина с конференция „Детето – национален приоритет“

През 2016 г. Държавната агенция за закрила на детето навършва 15 години от създаването си. Тази годишнина ще бъде отбелязана с поредица от прояви, първата от които е конференция „Детето – национален приоритет“, посветена на постиженията и предизвикателствата пред България в развитието на системата за закрила на детето в контекста на прилагането на принципите на Конвенцията на ООН за закрила на детето.

Форумът ще бъде открит от вицепремиера по демографската и социалната политика и министър на труда социалната политика г-н Ивайло Калфин. Участие в него ще вземат омбудсманът на Република България Мая Манолова, представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, представители на законодателната, изпълнителната и местните власти, на гражданския сектор, на децата, изявени експерти в изработването и реализацията на политиките за деца. Модератор на събитието е доц. д-р Здравко Попов – президент на Институт за публична политика и Председател на УНИЦЕФ – България от 1997 г. до 2003 г.

На конференцията ще бъде направен преглед на целите, задачите и принципите на политиките за децата, как се промени средата, как системата променя живота им, как са гарантирани правата им. Ще бъдат обсъдени секторните политики и партньорствата, отношението на обществото към децата.

По повод 15-годишнината на ДАЗД ще бъдат връчени награди за особен принос в развитието на системата за закрила на детето.

Съорганизатори на форума, който ще се състои на 29 януари, петък, от 10.00 часа в зала „Тържествена“ на Централен военен клуб, са Държавна агенция за закрила на детето и Институт за публична политика.

Председателят на ДАЗД се срещна с координатора по противодействие на трафика на хора към Европейската Комисия

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева се срещна с г-жа Мирия Василиаду, координатор по противодействие на трафика на хора към Европейската Комисия. В рамките на работната среща г-жа Жечева представи добрата практика на взаимодействие и сътрудничество между институциите и организациите в случаите свързани с трафик и експлоатация на деца. Представена беше актуална информация за работата по случаите на децата жертви – мерките за закрила, които се предприемат за тях, както и дългосрочното проследяване на тяхното развитие. През 2015 г. ДАЗД е сезирана за 34 деца – жертви на трафик, за 23 е организирала връщането и посрещането им в нашата страна – 5 от Англия, 10 от Швеция, 5 от Австрия, 1 от Германия и 2 от Испания. 22 са приложените мерки за закрила на детето по чл. 76 а от Закона за българските лични документи – забрана за напускане на страната и отнемане на отнемане на личните документи за срок до две години на непълнолетните, за които са постъпили данни, че са били въвлечени или използвани за дейности, неблагоприятни за развитието им.

До края на 2016 г. Европейската Комисия ще бъде готова с анализа за това как страните-членки са трансформирали в националното си законодателство Директиви 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и за защита на жертвите, съобщи г-жа Василиаду и отправи апел да се прилага европейското законодателство в тази област.

Г-жа Жечева подчерта, че  намира за особено важно разработването на международни механизми за взаимодействие при случаи на деца в риск с цел предприемане на спешни мерки за закрила спрямо децата, особено при обстоятелства, които могат да изложат на сериозен риск тяхната сигурност.

Тя заяви, че е важно да се изработят бързи канали за препредаване на информация, да се подобри взаимодействието на социалните и полицейски власти в рамките на ЕС.

В края на срещата Г-жа Жечева апелира да се защитят правата на децата и те да са част от Стратегията за борба с трафика на хора в България, която ще бъде изработена от Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ през тази година, и която ще е в синхрон с бъдещата стратегия на ЕК в тази област.

Устройствен правилник на Държавна агенция за закрила на детето

С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавна агенция за закрила на детето.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12311545

Зам.-министър Ваньо Шарков представи приоритетите за реформа в грижата за деца от 0 до 3 г. пред Постоянната експертна работна група по деинституционализация

Деинституционализацията на грижата за деца от 0 до 3 г. и визията на Министерство на здравеопазването за продължаване на реформата обсъди на заседание вчера Постоянната експертна работна групаза подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Основните политика на МЗ за подобряване на майчиното и детско здраве в подкрепа на процеса на деинституционализация бяха представени от зам.- министър Ваньо Шарков.

През 2015 г. МЗ завърши първия етап от процеса на деинституционализация на децата до 3-годишна възраст. В рамките на проект „Посока: Семейство“ от 1 октомври 2015 г. са закрити 8-те пилотни дома за медико-социални грижи /ДМСГД/ в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище, на тяхно място са разкрити нови услуги, гарантиращи ранната превенция на изоставянето и правилно развитие на детето в естествената му среда. По предложение на МЗ са закрити още 3 ДМСГД – във Ветрен, Разград и Шумен. Към края на 2015 г. специализираните институции за деца от 0 до 3 г. са 18, докато в началото на процеса през 2010 г. са били 32.

С особено внимание е подходено към създаването на услуги от резидентен тип за децата с тежки увреждания, имащи потребност от постоянни медицински грижи. Съвместно с МТСП е разработена Концепция и методология за функционирането на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи за деца, нуждаещи се от постоянна медицинска помощ като специфичен вид социални услуга и интеграцията на този нов вид услуга с лечебните заведения от системата на здравеопазването с оглед гарантиране на грижата за децата в тези услуги. По препоръка на председателя на ДАЗД, през 2015 г. МЗ финансира областните лечебни заведения за болнична помощ в градовете, в които има разкрити такива ЦНСТ, за осигуряване на наблюдение и 24-часова консултативна помощ.

Предстоят няколко важни стъпки за продължаване на процеса на деинституционализация на децата от 0 до 3 години, съобщи зам.-министър Шарков. Сред тях са:

 • Разработване на нова Концепция за деинституционализация на децата в ДМСГД, която ще определи визията и плана за действие за останалите ДМСГД в системата на МЗ и заместването им с подходящи здравни и социални услуги. Тя ще е част от новия План за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ 2016 – 2020
 • Приемане на Наредба, регламентираща видовете интегрирани здравно – социални услуги по Закона за здравето, условията и реда за предоставянето им, както и критериите и стандартите, на които те трябва да отговарят
 • Изготвяне на Правилник за новото лечебно заведение Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Зам.-министър Ваньо Шарков представи приоритетите за реформа в грижата за деца от 0 до 3 г. пред Постоянната експертна работна група по деинституционализация

Важно за общините кандидати с проектни предложения по ОП “Регионално развитие” – обзавеждане и оборудване за център за настаняване от семеен тип

Цялостното обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип следва да отговаря на стандартните изисквания за функционалност, за хигиена и безопасност и да бъде съобразено с възрастовите особености и физическите способности на децата.
Oборудването и обзавеждането за Център за настаняване от семен тип e комбинация от два основни компонента:

 • Специално оборудване и обзавеждане
 • Стандартно оборудване и обзавеждане

Както специалното, така и стандартното оборудване следва да се планира на етапа на проектиране на сградата тъй като предполага съчетаване с конкретни архитектурни решения на ЦНСТ.

Основни принципи при планиране на оборудването и обзавеждането за Център за настаняване от семеен тип са:

 • Специално е само оборудването, предназначено за деца с тежки физически увреждания или хронични заболявания.
 • Стандартното оборудване и обзавеждане трябва да притежава следните характеристики:
 • Да бъде безопасно и лесно за ползване от деца със затруднени двигателни умения и координация и интелектуални увреждания.
 • Да създава условия за нормален живот на деца в три условни възрастови групи – 1/деца в предучилищна възраст, 2/ ученици в начален курс 7-12 годишни, 3/ ученици в горен курс – над 12 годишни;
 • Да бъде уютно, да съответства на домашната обстановка; да бъде възможно да му се придаде индивидуален облик от децата, които ще го ползват.

Специално оборудване за Център за настаняване от семеен тип

Специалното оборудване има за цел да осигури участието на децата с физически увреждания в нормалния живот на Дома и общността, както и да улесни грижата за тях. Неговото предназначение е да осигурява подкрепа за максимално самостоятелно преместване, придвижване и самообслужване на децата. Някои видове специално оборудване подпомагат грижата за деца с тежки хронични заболявания, които имат нужда от медицински манипулации.

Активен мобилен подемник

За да се улесни преместването и повдигането на децата в рутинните ежедневни дейности е нужно да се осигури мобилен подемник – 1 във всеки ЦНСТ.

В спалнята

 • Препоръчва се леглото да е подвижно, с възможност да се регулира височината, с възможност да се вдига в горния край, като да се търсят легла, които не са в типичния болничен стил (такива се предлагат и дървени).
 • Щори (тенти) – само на прозорците, на които има силно пряко слънцегреене, разположени така и от такъв материал, който позволява лесна поддръжка и не събира прах – външни.
 • Два подвижни паравана за целия ЦНСТ за обособяване на самостоятелен кът, за случаите, когато се правят манипулации.

Необходимо е спалните помещения да бъдат съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

В банята

 • Ниска мивка и ниска тоалетна за достъп от инвалидна количка
  Улеснени за боравене кранове (с регулатор на температурата)
  Перила или дръжки
  Количка/носилка за баня – 1 бр. за всеки ЦНСТ
  Висока кушетка за преобличане
  Необходимо е помещенията да бъдат съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

В тоалетна

 • Ниска тоалетна чиния;
 • Перила или дръжки
 • Детско столче – гърне – 4 бр. за по-малките деца
 • Необходимо е спалните помещения да бъдат съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Коридорите

 • Перила и от двете страни на коридора
 • Подходяща подова настилка (нехлъзгава и без прагове). В стаите и коридорите не се допуска теракота и гранитогрес заради сигурността на децата при евентуално падане.

Необходимо е коридорите да бъдат съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

В кухнята

Кухнята да е пригодена за маневриране на количка
Оборудването да е на нивото на очите
Обезопасители за печката и другите ел. уреди в кухнята

В трапезарията

 • Да се предвидят столове с различни височини за различните възрасти;
 • Масата за хранене да е пригодена за ползване от деца на инвалидна количка, желателно е да позволява монтиране и ползване заедно със стандартните и бебешки столчета за хранене;

Необходимо е кухнята и трапезарията да бъдат съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Автоматизация

 • Устройство за звукова сигнализация тип „бебефон”
 • Система за видео наблюдение за стаите

Общи изисквания за подвижност и безопасност

 • Обзавеждането и оборудването е съобразено с нивото на гледна точка от инвалидна количка
 • Стандартни мерки за обезопасеност на помещенията и мебелите като при ползване на помещенията от малки деца;
 • Подова настилка, която не се хлъзга, твърда и без килим (но не теракота или гранитогрес)
 • Стандартно оборудване и обзавеждане
 • Изискване за разнообразие в цветове и дизайн, така че всяка стая да има индивидуалност и да е различна, според желанията на самите обитатели на дома

Спални помещения

 • Обособяване на стаи за различни възрасти – например – малки деца (приоритет играчки), ученици (приоритет лични предмети, игри, учебници, бюро, телевизия), тийнейджъри (учебници, музика, лични предмети, бюро).
 • за детските стаи: подвижните масички ще е удобно, ако могат да бъдат с регулируема височина;
 • Осигуряване на шкафове в общите помещения и в стаите, които позволяват прибирането на личните и общи вещи и лесното поддържане на ред.
 • Осигуряване на лични мебели за децата – легло, етажерки, шкафове за различни предмети и лични вещи, гардероб и скрин, бюро за ученици, маса за тийнейджъри, малка масичка за малките деца, канцеларски стол към бюрото, допълнителен тапициран стол в спалното помещение, настолна лампа за бюрото.

За кътовете за занимания

За малките деца – Шкафове и етажерки за играчки (лесни и безопасни за достъп), с възможност да поберат различни по обем играчки, да позволяват сортиране на играчките, килим, меки ниски табуретки, ниска масичка. За учениците: удобна маса за занимания, меки столове, етажерки и шкафове за игри и книги, кресло, място за телевизор. За тийнейджърите: музикална уредба, телевизор, мека мебел, шкаф за списания и дискове, място за компютър и монитор. Място за разговори и гости – малък диван, табуретка към дивана и меки столове, малка маса, секция, бюро, канцеларски стол към бюрото, настолна лампа за бюрото, аудио-визуален шкаф, осветително тяло за дневната, щори за прозорците на дневната

Трапезария

Обща маса за хранене на приблизително 16 души /потребители и персонал/. Удобни столове – стабилни, но не прекалено тежки. В дневната – 1бр. телевизор.

Административен офис – 1 помещение.

Бюро и стол за бюро, настолна лампа за бюрото, етажерка за архив и документация, шкафове за канцеларски материали и др., компютърна конфигурация, лазерен принтер/сканер/копир, телефон.

Кухня

Стандартно кухненско оборудване, което позволява приготвяне и сервиране на храна и напитки /приблизително за около 16 души – потребители и персонал/, в това число – шкафове за кухненска посуда и хранителни продукти, голям по литраж хладилник-фризер, допълнителни ел. уреди за приготвяне на храна и напитки.

 • Горен и долен ред кухненски шкафове с мин. обща дължина 3.5 м
 • Седящ кухненски шкаф с вградена мивка с 2 корита
 • Ел. готварска печка с 4 гьоза и фурна
 • Абсорбатор над готварската печка
 • Миялна машина (клас А)
 • Тостер за хляб
 • Тостер за сандвичи
 • Ел. сокоизтисквачка
 • Микровълнова фурна, 800 W, обем 20 л
 • Електрическа кана за вода, обем 1,7 л
 • Кафе-машина, 1050 W
 • Осветителна тяло за кухненсия бокс

Не се препоръчва закупуването на кухненски робот, за да се насърчи включването на обитателите в процеса на приготвяне на храна. Добре е да има високи столове, на които да се поставят да седнат обитателите на дома, за да могат да виждат. Виждането е съществен елемент на участието и трябва да се има предвид навсякъде като принцип. Всяко дете, ако е поставено в отделен кът, но е на количка и не може да се занимава само – то трябва да може да вижда (освен ако няма причина за това да е бъда изолирано, като например да се успокои и почине) какво правят другите – какво правят в офиса, в кухнята или другите деца и младежи.

Перално оборудване – пране, сушене и гладене

Необходимо е да се предвидят поименни панери за мръсните дрехи, сушилници – 2 бр. и 2 дъски за гладене, закачалки, пералня със сушилня (клас А), 10 кг пране и 6 кг сушене, парна ютия, 1750 W, прахосмукачка с воден филтър 1800 W. Чистите дрехи и постелно бельо се подреждат в индивидуалните гардероби на всеки ползвател на ЦНСТ.

Вход

Пощенска кутия. Шкафове за обувки, портманто/гардероб/закачалки за връхни дрехи, полици и шкафове за чадъри и др., дъска за отбелязване кой си е в къщи и др.

Външно пространство/тераса, двор/

Градински маси, градински столове, надуваем басейн.

Необходимо е градината и дворното пространство да бъдат съобразени с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Килер

Стелажи/рафтове за хранителни продукти.
Необходимо е килерът да бъде съобразен с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Важно! Моля имайте предвид, че този списък е индикативен и включва описание на базисно обзавеждане и оборудване за ЦНСТ.