Month: February 2016

Проектът „Детство за всички“ – първата приказка с щастлив край на деинституционализацията

„Проект “Детство за всички” е първата приказка с щастлив край, защото, благодарение на него, всички 24 дома за деца с увреждания вече затвориха врати. Деинституционализацията бе направена по индивидуален план, съобразно потребностите на всяко дете и младеж. Ние работихме в екип и най-важния резултат от това е, че през 2010 г.  не само се начерта къде искаме да стигнем, а и пътя, по който да постигнем целта си – да осигурим близка до семейната среда за всяко дете с увреждане, отглеждано в институция“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Тя бе гост на организираната от Коалиция „Детство 2025“ конференция на тема “Разкази с щастлив край”.

„Гаранция за успеха на процеса на деинституционализация е това, че при неговото планиране и реализация водещо е не увреждането на детето, а неговия ресурс. Нашата цел е да създадем възможности и гаранции за максимално развитие на този ресурс. Процесът на замяна на институционалната грижа ни научи да уважаваме различните, той промени нагласите на обществото и отношението на всички нас към децата“, допълни г-жа Жечева.

Председателят на ДАЗД посочи, че „днес сме изправени през изключително сложната задача да подготвим план за действие до 2020 г. към Националната стратегия „Визия за деинституционализация“, който да продължи процеса, да гарантира неговата устойчивост и необратимост. Трябва заедно да решим какъв да е подходът ни в следващигте 5 години, как да ограничим входа към институциите и какви мерки да приложим в подкрепа на процеса и на децата и техните семейства“.

„През последните 2 години присъствието на гражданския сектор и отчитането на мнението му във вземането на ключови решения за процеса на деинституционализация е засилено, това гарантира по-високо качество и споделена отговорност при изграждането и реализицаията на политиките за деца“, заяви изпълният директор на Фондация „Лумос“ г-н Трендафил Меретев, който модерира конференцията.

По данни на Коалиция “Детство 2025”, от 2010 до 2015 г. броят нови настанявания на деца в институции намалява почти тройно – 803 регистрирани настанявания през 2014/2015 г. спрямо 2930 през 2010/2011 г. Успоредно с това намаляват и специализираните институции, които в началото на януари 2016 г. са 59.

Конференцията „Разкази с щастлив края“, организирана от Коалиция “Детство 2025”, обсъди добрите практики в процеса по деинституционализация.

Коалиция “Детство 2025” е обединение от неправителствени организации, които работят в сферата на деинституционализацията на грижата за деца. 

Дисциплинарно наказание за директора на СПВУИ „Подем“ поиска председателят на ДАЗД

Да бъде наложено дисциплинарно наказание на директора на Средно – професионално възпитателно училище с интернат „Христо Ботев” – с. Подем заради допуснати рискове за живота и здравето на настанените там деца, предложи председателят на ДАЗД Ева Жечева на министъра на образованието и науката Мeглена Кунева.
Предложението е в резултат на проверка на Държавната агенция за закрила на детето, по сигнал на Омбудсмана на Република България, която установи, че има нарушения на правата на децата на защита от насилие и на неприкосновеност на личния живот.
Проверката показа, че има случаи на насилие във всички негови форми – най-често физическо между деца, заплахи, обиди и психически тормоз от деца над служители. Според проверяващите заложените в документите на интерната мерки за превенция на насилието, не предотвратяват упражняването му, наказанията, които се налагат на децата са неефективни. Не се спазват административните процедури, извършените нарушения и наложените наказания не се документират.
В нарушение на регламентираното в Конвенцията на ООН за правата на детето право на неприкосновеност на личния живот, кореспонденцията и колетните пратки на децата в интерната се проверяват от служителите, децата провеждат телефонните си разговори в присъствието на възпитател и при включен високоговорител. Конвенцията и българското законодателство допускат контрол върху кореспонденцията само в отделни случаи при доказана опасност за детето, но намесата и проверката от страна на персонала, трябва да бъде предварително планирана и документирана в индивидуалния план на детето, който да се съгласува с компетентните органи.
Във връзка с констатираните нарушения, председателят на ДАЗД издаде задължително предписание директорът на интерната да предприеме спешни действия за предотвратяване и справяне с насилието между и над деца. То е придружено с методическо указание и механизъм за взаимодействие при неговото изпълнение и изисква от директора още:
–    да разработи система от мерки за превенция и ограничаване на нарушенията и проявите на насилие в интерната, която да гарантира безопасността и сигурността на децата, включително и от опасна кореспонденция;
–    да засили контрола по отношение на сигналите за насилие и прилагане на неприемливи методи на възпитание и наказание над децата, както и по спазването на разработените процедури за подаване на жалби и за превенция или реакция в случаи на насилие и тормоз.
За резултатите от проверката са уведомени Омбудсмана на Република България, Върховна административна прокуратура и Окръжна прокуратура – Плевен.
Предложение до МОН за налагане на дисциплинарно наказание на директора на СПВУИ с. Подем председателят на ДАЗД прави за втори път. Първото бе през декември 2013 г. след проверка на агенцията в интерната, която установи множество нарушения  на правата  на настанените там деца.

Избрани са членовете на експертната група по деинституционализация от неправителствения сектор

Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група  за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ /ПЕРГДИ/. Това са:

 • Сдружение „SOS Детски селища – България“
 • Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
 • Фондация „Лумос“ – клон България
 • Сдружение „Национална мрежа за децата”
 • „Надежда и домове за децата“ – клон България

Девет неправителствени организации заявиха желание за участие в работата на ПЕРГДИ. Осем от тях бяха допуснати до процедурата за избор, те, съгласно механизма за провеждането й, избраха новите членове на групата. Всяка организация имаше право да номинира до пет от допуснатите НПО, в т.ч. и себе си. Петте организации, получили най-много гласове, стават членове на ПЕРГДИ.

Постоянната експертна работна група, която се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и изпълнителния директор на Фондация „Сийдър“ г-жа Александрина Димитрова, осигурява координацията и комуникацията между всички участници в процеса на деинституционализация и мониторира изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Изложба „Закрилата на децата в България – началото” бе открита в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и деканът на Факултета по педагогика на  Югозападния университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Траян Попкочев откриха изложбата „Закрилата на децата в България – началото”. На церемонията присъстваха председателят на Окръжен съд Благоевград г-жа Катя Бельова, районният прокурор г-н Борислав Ковачки и много студенти.

„Eкспозицията, посветена на Съюза за закрила на децата, е продължение на доброто взаимодействие между Държавната агенция за закрила на детето и ЮЗУ и доказва колко е необходима връзката между академичното образование и практиката“, заяви при откриването г-жа Жечева. Тя припомни родолюбивата дейност на Съюза, функционирал изцяло на обществени начала и поставил началото на изграждането на държавни политики за закрила на децата в България в началото на 20 век.

Изложбата, която е подредена в Учебен корпус 1 на ЮЗУ, е посветена на 90 години от създаването на Съюза за закрила на децата. В нея са показани документи и снимки от историята на организацията, хората, които са работили активно за тази каузата и резултатите от нея.

Експертна работна група прие Четвъртия мониторингов доклад за процеса на деинституционализация на грижата за деца

Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация прие Четвъртия мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р. България”. Първото заседание на групата след актуализацията на състава й бе ръководено от зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той и председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева са съпредседатели на експертната работна група, сформирана със заповед на министър-председателя Бойко Борисов.

Докладът отчита изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода от 01 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г., период, в който започна най-решителната фаза на процеса – извеждането на децата и младежите от институциите и адаптацията им в новите услуги. За първи път структурата му е в пълно съответствие със структурата на Плана и отчита изпълнението на всяка от поставените в него цели, каза председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Посочени са постиженията в процеса на деинституционализация на грижата за децата, отчетено е изпълнението на проектите от Плана за действие, направените промени в правната рамка, финансовото обезпечаване и допълнителните ресурси, вложени в подкрепа на деинституционализацията на грижата за деца, натрупания опит. В доклада е отделено място и на извършената от външен експерт независима оценка на процеса. Анализирана е и дейността на неправителствените организации.

Проблемите и предизвикателствата, които извежда Четвъртият мониторингов доклад, в голямата си част повтарят тези, отразени в предишните три мониторингови доклада за процеса на деинституционализация, отчетоха участниците в заседанието.

Експертната работна група препоръча съпредседателите й да внесат доклада в Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на деца.

Участниците в заседанието обсъдиха мерки и действия за гарантиране на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България” в оставащия период до 2025 г. Решено бе подгрупа с участието на всички заинтересовани страни да подготви и внесе за обсъждане в ЕРГ план за действие за актуализация на Плана за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация, както и проект на структура на актуализирания План за действие.

 

Резултати от проверка в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в гр. Разград

Проявено невнимание от служител е причина за инцидента в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ 1 гр. Разград, при който дете погълна видии и бе хоспитализирано, установи разпоредена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ проверка в центъра.

Инспекторите установиха, че работници по поддръжката са оставили инструментите си и винтовете на рафт в пералното помещение в Центъра, което детегледачката на смяна забравила да заключи, докато отиде до ЦНСТДМУ 2, за да вземе перилни препарати. Почти веднага след излизането й възпитателят и медицинската сестра забелязали, че едно от момчетата не е в общото помещение с останалите деца. Откриват го в пералното помещение, с видии в ръка. Момчето незабавно е закарано в Бърза помощ към МБАЛ Разград, от където е транспортирано до МБАЛ Варна с придружители директора и детегледач от услугата.

Директорът е изискал писмени обяснения от дежурните по време на инцидента служители, уведомил е органите по закрила, както изисква Закона за закрила на детето.

Проверката установи, че децата и младежите с увреждане се отглеждат в подходяща за нуждите им среда, близка до семейната. Изградени са добри взаимоотношения между тях и персонала, който е с необходимата за работата в услугата квалификация. Отчита се положителна промяна в развитието на децата и младежите, всички посещават училище, подпомагат ги ресурсни учители. За здравето им се грижат три медицински сестри, всички имат личен лекар. Нито едно от децата обаче на посещава социални услуги в общността, от ноември с тях не работи психолог, което възпрепятства интеграцията им в местната общност.

В центъра са разработени нормативно изискваните правила и процедури, но са установени пропуски в организацията на работа и графика за дежурства, които създават предпоставки за инциденти, и не гарантират в достатъчна степен безопасността на децата. В тази връзка и по повод установените пропуски, на директора ще бъде връчено задължително предписание, както и препоръки за осигуряване на допълнителни обучения и супервизии на работещите, предвид специфичните им задължения и опасността от професионално прегаряне.

ДАЗД ще изиска от Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград да насочи децата към социални услуги в общността, чиито специалисти да ги подкрепят в преодоляването на трудностите в общуването и за интеграцията им в местната общност.

Председателят на ДАЗД ще поиска от кмета на Община Разград да оптимизира броя на детегледачите, за да се гарантира качеството на грижа и безопасността на децата.

Проверка на ДАЗД не установи нарушения в ЦНСТДМУ Добрич

Не са установени пропуски и нарушения в действията на екипа на центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Добрич. Това показват предварителните резултати от проверка на Държавната агенция за закрила на детето, по повод хоспитализирането на 6 деца от услугата в болница, поради респираторно заболяване, довело до критично състояние на две от тях.
Проверката установи, че организацията на работа в центъра гарантира качество на грижа и безопасност на потребителите, документацията се води съгласно нормативните изисквания. Действащите правила и процедура за осъществяване на медицински грижи и медицински контрол осигуряват добра здравна грижа за децата и младежите с увреждания. За здравето им отговарят четири медицински сестри, личен лекар и стоматолог. Персоналът е обучен за оказване на спешна помощ и за работа с деца със специфични нужди и увреждания. Всички имунизации са поставени, извършени са профилактични прегледи, назначените терапии се изпълняват стриктно. Графикът за дежурства гарантира 24 часова грижа за децата и младежите най-малко от двама детегледачи.
Медицинските сестри от услугата са реагирали адекватно и навременно, личният лекар на децата е уведомен непосредствено след проявата на симптоми на заболяване при първото дете, установи проверката. Лекарят се е отзовал на място и след преглед е назначил терапия, която е изпълнявана и описвана в медицинската документация. Поради нарастването на броя на децата със симптоми на респираторно заболяване, в дните от 22 до 28 януари той е посещавал многократно центъра, преглеждал е децата, назначавал е терапия, променял е вече назначена, но състоянието им не се повлиявало, става ясно от документацията, в която състоянието на децата е подробно описвано. Едва на 6 – тия ден те са насочени към болница за лечение.
Директорът е предприел допълнителни мерки за гарантиране безопасността и здравето на децата и младежите в резидентната услуга, за стриктно спазване на противоепидемичния режим и ползването на лични предпазни средства.
Предвид тежкото здравословно състояние на децата в ЦНСДМУ 1, на директора ще бъде дадено задължително предписание, при проява на симптоми на инфекция сред тях, в най-кратки срокове да се търси специализирана медицинска помощ. Председателят на ДАЗД ще препоръча на кмета на община Добрич и на директора на ЦНСТДМУ, предвид слабата имунна система, поради множеството им увреждания, водеща до бързо развиване на инфекции, децата да бъдат преглеждани периодично от лекар – педиатър. От Изпълнителна агенция „Медицински одит” ще бъде изискано писмено становище своевременни и адекватни ли са предприетите от личния лекар мерки за гарантиране правото на живот и здраве на децата.

Осем НПО са допуснати до участие в процедура за избор на членове на експертната група по деинституционализация

Девет неправителствени организации подадоха заявления за участие в процедурата за избор на представители на гражданския сектор в състава на Постоянната експертна работна група /ПЕРГ/ за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Осем от тях отговорарят на критериите, заложени в утвърдения от съпредседателите на групата г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД, и г-жа Александрина Димитрва – изпълнителен директор на Фондация „Сийдър“, Механизъм за избор.

До участие в процедурата са допуснати:

 • Сдружение „Еквилибриум“
 • Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
 • Фондация „Лумос“ – клон България
 • Сдружение „SOS Детски селища – България“
 • „Фондация за социална промяна и включване”
 • Сдружение „Дете и пространство“
 • Сдружение „Национална мрежа за децата”
 • „Надежда и домове за децата“ – клон България

Пет от тях предстои да бъдат избрани за членове на ПЕРГ. Изборът се извършва от допуснатите до процедурата. Всяка организация има право да номинира до пет от допуснатите НПО, в т.ч. и себе си. Срокът за гласуване е до 15 февруари 2016 г. (понеделник) включително. Номинациите следва да бъдат подадени на електронен адрес cedarfoundationbg@gmail.com – до г-жа Александрина Димитрова, съпредседател на групата от квотата на неправителствения сектор,.

Сдружение „Карате Клуб Ронин 11“ не е допуснато до участие в избора, тъй като в подадените документи не е посочено по какъв начин опитът им в изпълнението на проекти и програми има отношение към процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, не е описан и опит в предоставянето на социални услуги в общността и/или провеждането на обучения, свързани с осигуряването на грижа за децата.

Държавната агенция за закрила на детето започна проверки в социално-педагогическите интернати и възпитателни училища интернати

Държавната агенция за закрила на детето започна проверка в 5 специални училища за деца в конфликт със закона – 3 възпитателни училища-интернати и 2 социално-педагогически интернати, възложена от Върховна административна прокуратура по сигнал на Омбудсмана на Република България и интегрирана с регионалните инспекторати по образованието, регионалните здравни инспекции, дирекциите „Социално подпомагане” и областните дирекции по безопасност на храните.

Проверката в – СПИ „Христо Ботев” с. Драгоданово, ВУИ “Ангел Узунов” гр. Ракитово, ВУИ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Керека, СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци, и ВУИ “Н.Й.Вапцаров” гр. Завет, е относно гарантирането на висшите интереси на детето, спазването на правото му на закрила от всички форми на насилие, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация и за спазването на нормативните изисквания свързани с безопасността, по отношение на числеността и пригодността на техния персонал и компетентния надзор над него.

Целта на проверката е да се направи комплексна оценка на качеството на грижи за децата, настанени във ВУИ/СПИ, на програмите за превенция на насилието и на предприеманите действия при установяване на насилие, упражнявано върху децата. Тя ще проследи работата на екипите на ВУИ и СПИ за гарантиране висшите интереси на децата и за предотвратяване на насилието върху тях, ефективността на извършваната корекционно – възпитателна работа, както и на методическата работа с деца, преживели насилие.

Ще бъде изследвана ефективността на взаимодействието с родителите на децата, както и между институциите, които имат отношение в работата с тези деца. Ще бъде проучено мнението на настанените в тези институции деца, както и гарантирана ли е неприкосновеността на личната им кореспонденция.

Проверката ще даде възможност да се идентифицират необходимите спешни мерки за защита на правата на децата в СПИ и ВУИ, които трябва да бъдат предприети до реализирането на реформата в областта на детското правосъдие. При необходимост ще бъдат дадени задължителни предписания и препоръки за отстраняване на допуснатите пропуски. При установени нарушения на Закона за закрила на детето на виновните лица ще бъдат съставени и актове за установяване на административни нарушения.

В началото на годината ДАЗД извърши проверка в 6-тото училище, за което ВАП разпореди проверка – Средно професионално възпитателно училище – интернат в с. Подем. Резултатите от нея се обобщават и ще бъдат предоставени на прокуратурата.

 

Специалните училища за деца в конфликт със закона са обект на контрол от ДАЗД. През декември 2013 г. проверка на ДАЗД установи във всички тях сериозни нарушения на правата на детето. За отстраняването им председателят на агенцията издаде на 7-те ръководители на училищата задължителни предписания с 67 дейности за изпълнение, придружени с писмени методически указания и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Най-тежка беше ситуацията в СПИ Стралджа, след множество сигнали за насилие и лоша грижа за децата и последвали ги неколкократни проверки и препоръки, които не доведоха до реален резултат, по предложение на председателя на ДАЗД интернатът бе закрит.

При проверките на Омбудсмана на Р България в края на 2015 г. отново бяха констатирани нарушения на правата на настанените в специалните училища деца и младежи.

Това показва, че е наложително да бъдат предприети спешни мерки за подобряване на качеството на грижите, за ефективна корекционно-възпитателна работа, за предотвратяване на насилието спрямо настанените деца и между тях, както и ускоряване на реформата в този вид училища, която да гарантира защитата на правата им.

ДАЗД обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол и на деца от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна.

Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха 2 много успешни кампании – „Безопасно и здравословно лято“ и „Децата имат права“, по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до 17 години, които притежават креативност; организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития; да могат да изразяват и защитават общото мнение.

За целта е необходимо в срок до 31.03.2016 г. всеки кандидат да изпрати автобиография и мотивационно писмо на e-mail: petya.dimitrova@sacp.government.bg  или tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.