Month: April 2016

Председателят на ДАЗД: Необходимо е повишаване на капацитета на системите за работа с деца – участници в правни процедури

Въвеждането на интегриран подход, основан на индивидуална оценка на специфичните потребности на детето, жертва или свидетел на насилие, участник в правни процедури, е едно от задължителните условия за подобряване на ситуацията на тези деца, обяви на форум, посветен на правото на детето на справедливо правосъдие председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя присъства на международна конференция, организирана по проект „Чуй детето – приятелско към детето правосъдие”, който се реализира от ИСДП в партньорство с ДАЗД, Министерство на правосъдието, Прокуратура на РБългария, Българска педиатрична организация, Международната обсерватория за младежко правосъдие и европейски организации, работещи по правата на децата.

Форумът дискутира реформите в съдебните системи на страните – членки на ЕС, чиято цел е осигуряване на правосъдие, съобразено с нуждите на детето.

“Приемам тази конференция и като част от усилията на страната ни за изпълнение на една от петте приоритетни цели на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето, която бе лансирана за първи път в София преди по-малко от месец. Тя прогласява, че детето трябва да има възможност да бъде изслушано при съдебни и административни производства, които го засягат, и да има достъп до компетентни, независими и безпристрастни механизми за подаване на жалба, когато правата му са нарушени, а държавите да признават правото на всяко дете в конфликт със закона да бъде третирано по начин, насърчаващ чувството за достойнство у детето и отчитащ възрастта и целта за реинтеграция на детето в обществото. С приемането на Стратегията държавите-членки се ангажираха:

 •  да предприемат действия за промяна на законодателството си и политиката си с оглед прилагането на Насоките на Съвета на Европа за детско правосъдие;
 • да предприемат стъпки за намаляване броя на лишените от свобода деца и подобряване на условията за лишаване от свобода;
 • да усъвършенстват реализацията на правата на детето, включително определянето на най-добрия интерес на детето в контекста на семейните отношения.

Годишно хиляди деца в Европа са в контакт със системата на правосъдието като жертви, свидетели, правонарушители или жалбоподатели. Трябва да изградим капацитет в системите за работа с тези деца. Задължително е да се прилагат мултидисциплинарни  подходи и споделяне на опит между професионалистите“, подчерта в изказването си г-жа Жечева.

Липса на координираност на действията на всички отговорни институции, довела до непредприемане на адекватни и навременни действия за закрила на дете, бе установена през 2010 г. при проверка на ДАЗД по сигнал за насилие върху малолетно дете. Този случай беше катализаторът, който обедини усилията на всички институции за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при насилие над дете, заяви председателят на ДАЗД. Вследствие на него Агенцията разработи, а всички орани за закрила и главния прокурор приеха Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Действащият Координационен механизъм за териториално взаимодействие е една добра основа, върху която трябва да гради, за да се гарантира по-добра координация и взаимодействие между отговорните институции, допълни г-жа Жечева.

Проектът „Чуй детето – приятелско правосъдие към детето” апробира въвеждането на интегриран подход, основан на индивидуална оценка на специфичните потребности на детето, подкрепя по-бързото и лесно прилагане на директива 2012/29/ЕС относно установяването на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Развитието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдено на среща в гр. Варна

Работна среща за обсъждане на развитието и напредъка на децата и младежите с увреждания, изведени от специализирани институции и настанени в новите резидентни услуги, създадени по проект „Детство за всички“, проведе в гр. Варна председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева. В срещата участваха ръководителят на Фондация „Лумос“ за България г-н Трендафил Меретев, ръководители и представители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални услуги за деца от Североизточен район – областите Варна, Шумен, Търговинище и Добрич.

Бяха представени и обсъдени резултатите от проведените в района през октомври 2015 – януари 2016 г. оценки на децата и  младежите, както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.

„Информацията за децата и анализът на процеса на деинституционализация показват, че когато се фокусираме върху децата и техните нужди, когато има координираност, партньорство и мониторинг и се използват всички ресурси на областно ниво, се постигат добри резултати“, заяви г-жа Жечева. „Предизвикателство пред нас е да осигурим добри, гъвкави мобилни услуги, които да отговарят на нуждите на децата. Грижата и подкрепата за младите хора и семействата са в основата на Плана за изпълнение на Визията за деинституционализация през следващите 5 години“, подчерта председателят на ДАЗД. Най-важно сега е да обменяме информация, да търсим заедно решения на възникващите въпроси, да бъдем единни и координирани, особено на регионално и общинско ниво, допълни тя.

„Целта на проведената в края на 2015 г. оценка бе да сравни развитието на всяко от децата с предишната оценка, изготвена, когато децата са живеели в институциите и да направи изводи по отношение на качеството им на живот в новите услуги. Направените по време на тази оценка изводи са валидни само по отношение на сравняването им с направените през 2012 г. оценки, те показват по един категоричен начин, че децата имат напредък“, каза г-н Бисер Спиров /Лумос/, който представи резултатите.

В дискусията участваха децата от групата за детско и младежко участие на фондацията, сред които бе Велико Великов – член на Съвета на децата към ДАЗД. Те представиха своите виждания по отношение на живота на децата в новите услуги, направиха предложения за подобряване на живота на децата с увреждания и призоваха за повече социални контакти и уважение към личността на децата.

По време на дискусията бяха адресирани направените в оценката изводи и следващите стъпки за по-нататъшно развитие на услугите в общините.

Предстои обсъждане на оценките на децата и в останалите области, след което ще бъде изготвен и публикуван окончателният Доклад с резултатите и изводите от оценката на национално ниво.

Срещата бе реализирана с активната подкрепа на Областния информационен център в гр. Варна.

В края на 2015 година Държавната агенция за закрила на детето, фондация Лумос, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в България сключиха споразумение за извършване на оценка на състоянието на над 1200 деца и младежи с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“.

Нашето желание е успехът на изпълняваните проекти и цялостния процес на деинституционализация да бъде оценяван не само по отношение на заложените индикатори, но и по отношение на ефекта, който той има за децата.

Превенция на насилието и децата с родители емигранти сред приоритетите за ДАЗД през 2016 г.

Превенцията на насилието над деца, гарантирането на правата на децата с родители емигранти и повишаването на информираността на децата, живеещи в малки населени места, са сред основните оперативни цели на Държавната агенция за закрила на детето за 2016 г. Те бяха идентифицирани след подробен анализ на дейността на агенцията през 2015 г.  и са разработени в съответствие със Стратегията от София за правата на детето на Съвета на Европа 2016 – 2021 г. Приоритетите на ДАЗД за тази година кореспондират пряко със заложените в документа 5 цели /равни възможности за всички деца; живот без насилие за всички деца; участие на всички деца; правосъдие, адаптирано за деца, права на детето в дигиталната среда/.

За повишаване информираността и закрила срещу злоупотреба, насилие и експлоатация на деца ще бъде разработена Програма за превенция на насилието над деца. Ще бъдат осъществени наблюдения в учебните заведения в малките населени места, в рамките на които ще бъдат проучени потребностите на децата и ще се проведат срещи за повишаване на информираността на децата за техните права и начините за сигнализиране в случай на риск. За осигуряване на необходимата подкрепа ще бъдат обсъдени възможностите за актуализиране на Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция и ще се работи за подобряване на междуинституционалното сътрудничество и дейността на кризисните центрове за деца в страната.

През 2016 г. ДАЗД ще идентифицира общините с най-висок брой на деца с родители, работещи и живеещи в чужбина, в които ще бъдат реализирани интегрирани проверки относно грижата и закрилата на тези деца. За гарантиране спазването на правата им ще бъдат изготвени план за действие и механизъм за работа.

Експертите от ДАЗД ще проверят и работата по случаи на ранни съжителства и ранни раждания. Целта е да бъде координирана работата на органите по закрила и да се унифицират прилаганите мерки за превенция и подкрепа от различните институции.

Ще бъде разширен мониторингът върху спазването на правата на децата, като се планира през годината да бъде извършено наблюдение в Поправителния дом за деца в гр. Бойчиновци, в християнските и мюсюлманските духовни училища. За целта ДАЗД ще си сътрудничи с Министерството на правосъдието, Българската православна църква и главното мюфтийство.

ДАЗД ще продължи да мониторира процеса на реформа и замяна на модела на институционална грижа с грижа в общността и през 2016 г. За осигуряване приемственост на мерките по деинституционализация от изминалите 5 г. и за гарантиране на правата на децата, лишени от родителски грижи, е предвидено да бъде разработен и приет от Министерски съвет План за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода 2016-2020 г.

Непридружените деца чужденци, търсещи и получили международна закрила в страната, също ще са приоритет в работата на Агенцията. Ще продължи дейността по разработването на Координационен механизъм, чрез който ще се подобри взаимодействието между ангажираните институции и ще се осигурят подходящи условия за развитие на тази уязвима група деца.

ДАЗД си поставя за цел през 2016 г. да развива и популяризира механизма за детско участие чрез наблюдение и консултиране на създадените детски съвети и подкрепа за създаване на нови структури, особено в малките населени места.

Предстои защитата на Трети, четвърти и пети консолидиран доклад по изпълнението на Конвенцията за правата на дететето пред Комитета по правата на детето на ООН. ДАЗД ще докладва мерките, предприети за осигуряване на подходящи условия за живот и развитие на децата в България през периода 2008 – 2012 г.

Подобряване на съответствието между стратегическите документи, нормативни актове и практики в областта на закрилата на детето ще бъде постигнато чрез актуализиране на Националната стратегия за детето 2008-2018.

Конкурс за длъжността „директор” на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „директор”: минимална степен на завършено образование: „магистър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт; минимален ранг II младши и/или 5 години професионален опит в осъществяването на ръководни функции или в дейности, свързани с функционалните задължения на длъжността; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; владеене писмено и говоримо на английски език, желателно е ползването на втори чужд език; специализации и обучения в професионалната област.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: ръководство, планиране, организиране, координиране и контролиране на дейностите, свързани с функционалния обхват на дирекцията, разписани в Устройствения правилник на ДАЗД; участие в планиране, изпълнение и отчитане на дейностите в областта на държавната политика по правата и закрилата на детето.

3. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема: Актуални тенденции в сферата на държавната политика за закрила на децата в Република България. Проблеми и предизвикателства” и интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;
 • копие от документ за придобитата образователна степен; за допълнителни квалификации;
 • копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга.

5. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването – гр. София, ул.Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

7. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 850 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формиранто на възнаграждението

/ In Кариери / By Павлина Хинкова / Comments Off on Конкурс за длъжността „директор” на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Председателят на ДАЗД обсъди с доставчици на социални услуги новите мерки за деинституционализация на грижата за деца

„Качествената промяна в грижата за деца зависи преди всичко от вашата активност“, с тези думи се обърна към участниците в ХІ-ия национален форум на доставчиците на социални услуги председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Пред делегатите тя представи основните принципи и целите, по които работи ръководената от нея междуведомствена група за разработване на проект на Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода 2016 – 2020 г.

„Изправени сме пред предизвикателството да планираме за дълъг срок – 5 години, в един изключително динамичен период. Подходът, на който подчиняваме планирането, е основан на правата на детето. Градим върху предизвикателствата, научените уроци, трудностите, пред които се изправиха общините и доставчиците на социални услуги за деца досега. Подготвяме Плана с ресурсите на институциите, гражданските организации, местните власти и утвърдени експерти в сферата на деинституционализацията на грижата за деца, с които водим активен диалог“, информира г-жа Жечева.

„Голямото предизвикателство, пред което сме изправени е социалното изключване и маргинализацията на големи общности. Ако не постигнем трайна и устойчива промяна в общностите, няма да достигнем планираните във Визията цели.

Успехът на деинституционализацията на грижата за деца зависи от наличието на адекватни финансови механизми, ясната политическа воля и действия на всички нива, ясна комуникационна стратегия за промяна на нагласите“, подчерта председателят на ДАЗД.

Г-жа Жечева заяви, че акцентът в новия План за действие ще бъде поставен върху развитието и подкрепата на децата, младежите и техните семейства, както и на специалистите в сферата. Във фокуса на всички дейностите ще стои превенцията.

„Мерките, които в момента все още се обсъждат, се подчинени на няколко основни цели, които си поставяме в  изпълнението на Плана:

 • Превенция на разделянето на децата от родителите, което най-често се дължи на бедност и маргинализация, увреждания или неглижиране и насилие;
 • Развитие за междусекторни и интергрирани услуги;
 • Мерки за подкрепа на младежите, напускащи резидентните услуги;
 • Деинституционализация на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ и на домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/.

Целта ни е до 2020 г. да бъдат закрити 47 институции /18 ДМСГД и 29 ДДЛРГ/, да бъде въведен мораториум за настаняване на деца в специализирани институции и да се постигне намаляване с 30% на броя на децата във формална грижа.

С предвидените в Плана дейности за деиституционализация на децата от социално-педагогическите и възпитателните училища-интернати на практика ще бъде надградена Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, заяви председателят на ДАЗД.

Стратегията за правата на детето на СЕ 2016 – 2021 бе представена пред Националния съвет за закрила на детето

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016 – 2021 г. и основните послания от Международната конференця за лансирането й, състояла се в началото на месеца в София, представи пред Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/ г-жа Ева Жечева – председател на Държавната агенция за закрила на детето и на НСЗД. Тя акцентира върху приоритетните цели, които си поставя Стратегията от София: равни възможности за всички деца, участие на всички деца, живот без насилие, адаптирано за деца правосъдие за всички деца и правата на детето в цифровата среда. Консултативният орган ще проведе специален форум, на който ще обсъди как България ще отговори на предизвикателствата от Стратегията от София.

Национална мрежа за децата презентира пред членовете на НСЗД доклада „Бележник 2016: Какъв е средния успех на държавата в грижата за децата“.

На днешното заседание бяха представени 8-те новоизбрани членове на съвета от квотата на неправителствените организации  – Национална мрежа за децата, Фондация “Дете и пространство”, Национална асоциация за приемна грижа, Фондация „Лумос”, Сдружение “SOS Детски селища“, Национална асоциация на ресурсните учители, Фондация „Асоциация Анимус”,  Национален алианс за социална отговорност. Техният тригодишен мандат започна на 1 януари т.г.

Подкрепено от ДАЗД НПО започва изследване как са защитени правата на децата в 12 български града

Споразумение за сътрудничество подписаха председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева и председателят на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” /АЗНОП/ г-жа Геновева Тишева.

Двете организации ще обединят усилията си за изследване, мониторинг и анализ на приложението на законодателството и работата на органите и институциите в сферата на закрилата на детето, на действащите механизми за гарантиране на правата на детето, на съдебната практика и на практиката на прокуратурата.

В изпълнение на споразумението АЗНОП ще изследва как са защитени правата на децата в 12 български града /София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Силистра, Търговище, Перник, Пловдив, Хасково, Димитровград, Дупница/, и по-специално:

– достъпа на децата до правосъдие, правно представителство, правна помощ за всички процедури, които засягат правата на децата – граждански, административни, наказателни, с акцент при дела и конфликт между родители за родителските права, както и при процедури спрямо деца извършители на правонарушения;

– защитата на децата срещу насилие, защита срещу домашно насилие и при домашно насилие между родители, защита срещу ранни, насилствени бракове;

– защитата на децата в семейството и при процедури за извеждане от семейството, настаняване в приемна грижа, както и при реинтеграция в биологичното семейство;

– проблемите в практиката при приложението на института на настойничеството и попечителството.

ДАЗД и АЗНОП ще работят за промяна на нагласите и повишаване на информираността, знанията и уменията на професионалистите, работещи с деца за предотвратяване на различните форми на насилие, развитие на детското участие.

Двете организации ще си сътрудничат при изготвянето стратегически документи, свързани с предотврятаване на насилието в различните му форми, с акцент върху домашното насилие, злоупотребата, трудовата и секуалната експлоатация на деца, както и при изготвяне на предложения за промени в законодателството, свързано с правата на детето.

Делегатите на международната конференция за правата на детето респектирани от българските говорители

Делегатите на международната конференция за правата на детето, която се проведе в София на 5 и 6 април, са респектирани от нивото и професионализма, демонстриран от българските говорители. Това съобщиха от офиса на Съвета на Европа, който заедно с ДАЗД организира форума за лансиране на новата Стратегия за правата на детето /2016-2021/ на СЕ.

Представителите на българските институции и неправителствените организации бяха сред основните говорители в деветте тематични сесии, на които се дискутираха приоритетите в новата стратегия и действията, които страните – членки на СЕ ще предприемат заедно за изпълнението й.

Модерирането на ключовите пленарни сесии бе поверено на представителите на България. Началникът на кабинета на Президента на РБългария Деяна Костадинова ръководи официалното откриване, а Иванка Шалапатова – изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“ пое отговорността да модерира заключителното пленарно заседание, на което бяха обобщени резултатите от дискусиите. Шалапатова бе сред двигателите при подготовката и провеждането на панела „Стратегии в действие“, в който българският опит бе представен от председателят на ДАЗД Ева Жечева, зам.-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и на здравеопазването д-р Адам Персенски, на правосъдието Вергиния Мичева, г-жа Грета Ганчева – директор дирекция в МОН, програмният директор на Национална мрежа за децата Дани Колева.

В сесията за изслушване на децата в съдебните производства модератор бе доц.д-р Велина Тодорова от Института за държавата и правото, БАН, чиято кандидатура за представител на България в Комитета по правата на детето на ООН представи по време на конференцията външният министър г-н Даниел Митов. Българският опит и реформата в сферата на детското и младежко правосъдие представи г-жа Вергиния Минчева-Русева, заместник-министър на правосъдието.

Особено впечатляващо бе участието на зам.-председателя на Съвета на децата към ДАЗД Йоана Захариева и Пламен Димов от младежка мрежа „Мегафон“ в сесията „Правото на изслушванедостигане до нови нива на участие на децата, където модератор на част от дискусиите бе г-жа Петя Димитрова от ДАЗД.

Български участници имаше и в панела за правата на децата в цифровата среда. Г-н Любомир Тулев от ГДБОП и г-жа Луиза Шахбазян от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представиха добри практики за превенция на насилието на деца в Интернет и подчертаха доброто взаимодействие на своите организации с ДАЗД в работата по случаи на нарушени права на децата в глобалната мрежа.

Конференцията „Достигаме висини за правата на детето“ даде начало на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето – Стратегията от София /2016-2021/. Тя бе организирана в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа от СЕ и ДАЗД и се проведе под Патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

Конференцията в София: Общоевропейски механизъм за информиране ще позволи ранно идентифициране на децата в движение, застрашени от експлоатация или трафик

Необходимо е създаването на общоевропейски механизъм за предаване на информация, която ще позволи ранното идентифициране на децата в движение, които могат да станат жертви, и предприемане на мерки за предотвратяването експлоатация или трафик на тези деца. Около това се обединиха участниците в пленарната сесия, посветена на защита на правата на пътуващите деца: поуки от “бежанската криза“ по време на международната конференция на високо ниво за правата детето в гр. София. Модератор на тематичната дискусия бе г-н Георге Москос, заместник-омбудсман за децата, Гърция, а гоорители г-н Жан-Клод Легран, главен регионален съветник по въпросите на закрила на детето към регионалното представителство на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и за Общността на независимите държави  и г-жа Анна Остин , юрисконсулт, Секретариат на вропейския съд по правата на човека.

Съветът на Европа играе важна роля в гарантирането на правата на децата в движение чрез създаваните мерки и политики, бяха единодушни дискусантите. Според тях е нужна не само политическа воля, а обединяване на усилията и ресурсите на всички страни. Необходимо е и да се промени системата за закрила на детето, да има по-добра социална работа с децата бежанци, съобразена с нуждите им от подходящи условия за живот, достъпни и разбираеми материали за техните права и задължения, достъп до образование и здравеопазване.

В сесията за изслушване на децата в съдебните производства модератор бе доц.д-р Велина Тодорова от Института за държавата и правото, БАН. Българският опит и реформата в сферата на детското и младежко правосъдие представи г-жа Вергиния Минчева-Русева, заместник-министър на правосъдието. Говорители бяха г-н Беноа ван Кеърсбилк, директор, Defence for Children International, г-жа Маргарет Туит, координатор за правата на детето, Европейска комисия, г-жа Зузана Фишерова, председател на Европейския комитет по правно сътрудничество към Съвета на Европа. Те се обединиха около нуждата от създаване на насоки и провеждането на специализирани обучения на полицаи, психолози, съдии за работа с деца в съдебните процедури.

Правото на изслушванедостигане до нови нива на участие на децата бе фокус на третата пленарна сесия. В нея участието на ДАЗД бе широко застъпено. Модератор на част от дискусиите бе г-жа Петя Димиторва – държавен експерт, а заместник-председателят на Съвета на децата Йоана Захариева представи дейността и реализираните кампании на българския национален детски консултативен орган.

Конференцията „Достигаме висини за правата на детето“ дава начало на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето – Стратегията от София /2016-2021/. Тя се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Форумът е под Патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, който ще открие събитието. Домакини са г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето и г-жа Габриела БатаиниДрагони, заместник генерален секретар на Съвета на Европа.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Конференцията в София: Общоевропейски механизъм за информиране ще позволи ранно идентифициране на децата в движение, застрашени от експлоатация или трафик