Month: May 2016

Председателят на ДАЗД ще участва в 72-та сесия на Комитета по правата на детето в Женева

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева ще вземе участие в 72-та сесия на Комитета по правата на детето на ООН, която ще се състои на 30 май 2016 г.  в конферентната зала на Върховния комисариат по правата на детето в Женева.  Г-жа Кънева е част от българската делегация, която ще се ръководи от заместник-министъра на правосъдието г-жа Вергиния Мичева.

В рамките на сесията ще се проведе дискусия по консолидирания трети-пети  периодичен доклад  на Република България за изпълнението на ангажиментите на страната ни по Конвенцията за правата на детето.  Обсъждането ще бъде в режим на диалог между българската делегация и 18-те члена на Комитета по правата на детето. Целта е да бъде оценен напредъкът в гарантирането на правата на децата и предизвикателствата, пред които е изправена страната ни в изпълнението на ангажиментите си по Конвенцията за правата на детето и ратифицираните факултативни протоколи.

Комитетът ще направи препоръки за подобряване на  съответствието на националното законодателство, политики и мерки с изискванията на Конвенцията. Препоръките са основен инструмент за по-нататъшни застъпнически дейности в областта на правата на детето.

Заседанието е отворено за неправителствени организации, студенти и представители на  други държави и ще може да бъде наблюдавано в реално време тук: http://www.treatybodywebcast.org/treaty-body-webcast-crc/

Конкурс за длъжностите “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Западен” и за “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Южен” на Главна дирекция “Контрол по правата на детето”

Конкурс за длъжностите “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Западен” и за “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Южен” на Главна дирекция “Контрол по правата на детето”

   1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „главен инспектор”: минимална степен на завършено образование: „бакалавър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански и правни науки, математика и информатика, технически науки; минимален ранг IV младши и/или 2 години професионален опит в осъществяването на дейности, свързани с функционалните задължения на длъжността; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата; добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; ползване на чужд език; специализации и обучения в професионалната област.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

  2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: участва в упражняването на контролните правомощия на председателя на ДАЗД за спазване правата на детето и стандартите за социални услуги за деца; разработва и предлага на председателя насоки за развитието на държавната политика в областта на закрилата на детето на базата на анализа на нарушенията на правата на детето в резултат на осъществяваната контролна дейност; издава акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за закрила на детето и предлага на председателя да бъде издадено наказателно постановление или решение за предупреждение; анализира резултатите от наблюденията и проверките и дефинира конкретни проблеми и предложения за тяхното решаване; работи по жалби и сигнали, свързани със системата за закрила на детето.

  3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

  4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;
 • копие от документ за придобитата образователна степен; за допълнителни квалификации;
 • копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга.

5. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването – гр. София, ул.Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

7. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 640 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

/ In Кариери / By Павлина Хинкова / Comments Off on Конкурс за длъжностите “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Западен” и за “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Южен” на Главна дирекция “Контрол по правата на детето”

Председателят на ДАЗД връчи дипломите на абсолвентите отличници във Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева връчи дипломите за висше образование на студентите отличници от Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. 464 абсолвенти се дипломираха днес в най-стария факултет на ЮЗУ.

Г-жа Жечева пожела успешна реализация на абсолвентите и ги призова: „Не забравяйте, че децата, които утре ще застанат срещу вас са личности. Уважавайте тяхното достойнство и им дайте най-доброто от себе си“.

Тя връчи грамота и плакет за принос на Факултета по педагогика в развитието на педагогическата наука и на социалната отговорност към българските деца на декана доц. д-р Траян Попкочев. „Държавната агенция за закрила на детето високо оценява работат си с Факултета по педагогика, който преди 40 години постави основите на нов модел на обучение на педагози с висше образование за детските градини и началното училище, защото вие подготвяте специалистите, които ще работят с най-уязвимата група от обществото ни – децата“, заяви председателят на ДАЗД.

Офелия Кънева е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

Министерският съвет определи г-жа Офелия Кънева за председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Офелия Кънева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. В периода 2009-2011 г. заема длъжността директор на дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане. На този пост е осъществявала методическо ръководство на дейността за закрила на детето, участвала е в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето, разработвала е указания и методически материали по прилагането на нормативните актове, методически е ръководила предоставянето на социални услуги за деца.

ДАЗД с плакет за принос в превенцията на противоправните деяния, извършвани от деца

Държавната агенция за закрила на детето бе отличена с плакет от Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР на тържествена церемония. Наградата е за принос и ползотворна съвместна дейност в превенцията на противоправните деяния, извършвани от деца. Тя се връчва по повод 50-годишнината от създаването на Детските педагогически стаи /ДПС/.

Главният секретар на ДАЗД г-жа Теодора Иванова поздрави с празника инспекторите от ДПС от името на председателя на ДАЗД. «Със съвместни усилия развиваме системата за закрила, която поставя детето във фокуса и вниманието на държавната политика и грижи, повишаваме чувствителността на хората и сигурността, че ще получат подкрепа и помощ от институциите, призвани да гарантират спазването на правата на детето», подчерта г-жа Иванова.

На церемонията присъстваха главният секретар на МВР Георги Костов, директорът на ГДНП гл.комисар Христо Терзийски и секретарят на Националния съвет по превенция на престъпността Лилия Борисова, ректорът на Академията на МВР, настоящи и бивши служители на Детски педагогически стаи, представители на неправителствения сектор.

Президентската институция търси подкрепа за младежи в неравностойно положение по инициативата „Подкрепи една мечта“

На 26 май 2016 г. ще се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение под егидата на президента Росен Плевнелиев. В него ще участват момчета и момичета от над 40 специализирани институции и услуги в общността.
Балът е част от благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“, която се реализира в партньорство между Администрация на Президента, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане.
Вече 4 години експерти работят индивидуално със завършващите средното си образование младежи по мотивиране, наставничество и подпомагане на тяхната професионална и личностна реализация след напускането на институциите или социалните услути. От ноември 2015 г. местни екипи от специалисти информират и консултират над 160 младежи от випуск 2015-2016 г. и над 120 младежи от випуск 2016-2017 г., активно взаимодействат с работодатели в търсене на подходящи работни места. Целта е чрез навременна и индивидуална подкрепа, всеки младеж да получи възможност да направи верен избор и да развие личния и професионалния си потенциал.
Всеки, който желае да прояви солидарност и съпричастност към младите хора в неравностойно положение и да ги насърчи в професионалното и личностното им развитие, може да се включи в инициативата „Подкрепи една мечта“ като преведе средства по банковата й сметка :
IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ
За контакти и допълнителна информация:
Веска Гладченко – тел. 02/ 92 39 183, +359 887 740 448.

Правата на детето и развитието на системата за закрила обсъди със студенти от Великотърновския университет председателят на ДАЗД

Развитието на системата за закрила в България и основните принципи на Софийската стратегия за правата на детето  /2016 – 2021/ обсъди председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева със студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Педагогически колеж – гр. Плевен. Тя се срещна с младите хора, обучаващи се в специалностите „Социална педагогика“, „Начална педагогика“ и „Предучилищна педагогика“  по покана на академичното ръководство.

„В последните 15 години успяхме да променим обществената парадигма и да изградим в България среда, която е благоприятна за правата на детето. Най-добре това се вижда чрез промяната в грижата за децата с увреждания. Благодарение на процеса на деинституционализация, над 1300 момчета и момичета напуснаха специализираните институции и вече се отглеждат в близка до семейната среда“, заяви г-жа Жечева. Тя открои и основното предизвикателство пред системата за закрила – човешкият ресурс. „За гарантиране на правата на децата се нуждаем от подготвени специалисти. Вие сте моста, чрез който се осъществяват дейностите и планираните мерки стигат до всяко дете“.

Председателят на ДАЗД изтъкна важната роля и принос на академичната общност на ВТУ за създаването на кадри, които отговарят на обществените потребности.

Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина /при условията на заместващо съгласие/ и др.

/ In Методически указания / By Павлина Хинкова / Comments Off on Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина /при условията на заместващо съгласие/ и др.

Конкурс за длъжността “държавен експерт” /2 бр./ в отдел “Политики, стратегическо планиране и програми” на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

Конкурс за длъжността “държавен експерт” /2 бр./ в отдел “Политики, стратегическо планиране и програми” на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „държавен експерт”: минимална степен на завършено образование: „магистър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански и правни науки, математика и информатика, технически науки; минимален ранг III младши и/или 4 години професионален опит в осъществяването на дейности, свързани с функционалните задължения на длъжността; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата; добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; ползване на чужд език; специализации и обучения в професионалната област.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: поддържане базата данни в Националната информационна система и иницииране на предложения за развитието й; обработване и анализиране на информация относно системата за закрила и грижите за деца; изготвяне на експертни оценки и анализи за изработване на политиките на ДАЗД, отнасящи се до системата за закрила и грижите за деца; участие в изготвянето на стратегически програми и планове, свързани със системата за закрила на детето.

3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;
 • копие от документ за придобитата образователна степен; за допълнителни квалификации;
 • копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга.

5. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването – гр. София, ул.Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

7. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 714 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

/ In Кариери / By Павлина Хинкова / Comments Off on Конкурс за длъжността “държавен експерт” /2 бр./ в отдел “Политики, стратегическо планиране и програми” на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

8-годишно момче е най-младият член на Съвета на децата

8-годишният Преслав Вълешков бе избран за член на Съвета на децата към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Той е най-младият член на консултативния орган от създаването му до днес и ще представлява децата от Област Враца заедно с Виктор-Кристиян Василев.

Определени бяха и останалите 16 нови членове на Съвета. В следващите 2 години те ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България.

Комисия от експерти на Агенцията и представители на неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата и детското участие, разгледаха мотивационните писма на 31 момчета и момичета и след гласуване класираха следните кандидати:

 • Александра Танева – Област Бургас
 • Камелия Делянова – Област Ловеч
 • Ива Иванова – Област Монтана
 • Трифон Аврамов – Област Пазарджик
 • Йоана Захариева – Област Перник
 • Жанин Фахд Ал-Шаргаби – Област Плевен
 • Борис Ангелов – Област Пловдив
 • Андреа Начева – Област Разград
 • Йоана Димитрова – Област Силистра
 • Стефания Димитрова – Област Смолян
 • Ивана Мангинова – Област Сливен
 • Виктория Иванова – София област
 • Адриана Райкова – Област Стара Загора
 • Антоанета Лилова – Област Шумен
 • Иван Асен Енчев – Област Ямбол
 • Цветан Тодоров от гр. Пловдив – представител на децата с увреждания.

 

Те ще заемат местата на членовете, чийто мандат приключва поради навършване на 18-годишна възраст.

За областите Благоевград и Видин не постъпиха кандидатури за Съвета на децата. Затова тези региони остават без представители в консултативния орган.

Всички деца, които изявиха желание да станат членове на консултативния детски орган, ще бъдат включени в специалната фейсбук група на Съвета на децата, чрез която ще имат възможност да изказват своето мнение и да дават предложения за обсъждане по време на заседанията.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.