Month: August 2016

ДАЗД извърши проверка на сигнал за насилие над дете/младеж, настанено в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – гр. Бала Слатина

ДАЗД разработи Практически насоки за работещите в новите услуги ЦНСТ

През 2015 и 2016 г. екипът на Държавната агенция за закрила на детето усилено извършва проверки и мониторинг върху дейността на социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип. Наблюденията са върху качеството на живот и грижа за децата в новите услуги и спазването на техните права, както и върху други услуги, предоставяни от общината или от лицензирани доставчици. Повод за това са постъпили сигнали или идентифицирани при други проверки данни за лошо качество на грижата и нарушения на правата на детето.

На базата на тези проверки, както и от проведено анкетно проучване се установи необходимостта от изготвяне на практически насоки, които да послужат за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите в услугата. Целта на разработените насоки е улесняване на доставчиците на услугите и уеднаквяване на практиката на екипите на услугите по отношение поддържането на подробна и актуална документация за предоставяните услуги, персонала и настанените деца.

Практическите насоки дават конкретни указания, как да се извърши оценката на потребностите на децата, въз основа на които да се планират грижите за тях; как да се действа при сигнал за насилие над дете, кои компетентни органи следва да се информират, също как да се реагира при инцидент с дете или при отсъствие без разрешение. В насоките е посочено по какъв начин да се извършва подкрепата в развитието на умения за независим живот на децата. Насоки са дадени и по отношение на вътрешния контрол, който трябва да се упражнява по отношение на грижата за децата и на качеството на предоставяните услуги, как да се осъществява подбор на персонала и необходимост от определяне на критерии, на които да отговаря.

“Искрено се надяваме, че с тези си действия да подобрим условията на живот на българските деца и спазването на техните права”, това сподели председателят на ДАЗД Офелия Кънева по повод изготвените насоки.

,,Градът на игрите” в Плевен забавлява над 50 деца

Инициатива „Градът на игрите“ по идея на Съвета на децата към ДАЗД събра в събота над 50 деца от гр. Плевен. Чрез игри и интересни занимания Жанин Ал-Шаргаби, представител Съвета на децата на област Плевен, с подкрепата на общината, Регионалния исторически музей и доброволци от БЧК успяха да запознаят децата колко е важно да се води здравословен, активен и безопасен начин на живот, а родителите с правата на детето, една от основните цели на Съвета на децата.

Проведоха се най-разнообразни дейности:

Състезание за оцветяване:
На децата бяха раздадени рисунки на различни храни, като тяхната задача бе да оцветят тези, които са здравословни.

Настолни игри:
Бяха предоставени настолни игри, които предизвикаха логическото и стратегическо мислене на децата.

Малък театър:
Чрез кратки и поучителни постановки децата научиха за важността на здравословния и разумен начин на живот. Представителят на БЧК показа на децата как се оказва първа помощ.

Доброволци от БЧК проведоха и различни раздвижващи игри, към които  се включиха децата, за да не се застояват покрай другите дейности.

Община Плевен снабди ,,Градът на игрите” с 40 кг. плодове и 60 бутилки минерала вода. На всички деца бяха раздадени праскови, банани, ябълки и портокали, както и бутилките с вода по време на игрите, след постановките и като награда за справилите се с оцветяването и настолните игри.

На родителите бяха раздадени брошури на ДАЗД и книжки с текста на конвенцията на ООН за правата на детето. А след като на децата бе обяснено за номера 116111, значки с него бяха раздадени на тези, които успяха да отговорят на няколко кратки и лесни въпроса, обобщаващи наученото през деня. Всички деца се справиха с препитването и се сдобиха с още една награда.

Информация за извършена проверка по сигнал в Социално-педагогически интернат „Христо Ботев“ с. Драгоданово, общ. Сливен

Инициативата „Градът на игрите“ и в столичния парк “Възраждане

Лятната инициатива на Съвета на децата към ДАЗД събра малчугани от столицата и област Перник. Най-младия парк в София – парк „Възраждане“, беше домакин на инициативата, която се провежда за втора поредна година в цялата страна.

Идеята на инициативата „Градът на игрите“ е за здравословна и безопасна лятна ваканция, която да се изразява в повече часове навън в игра и реално общуване, а не пред телевизора и компютъра, и за възраждане на позабравените игри от близкото миналото. „Искаме чрез играта по лесен и достъпен начин деца да обяснят на деца техните права. Да научат за безплатната националната телефонна линия за деца 116111, където могат да се обадят и да подадат сигнали за нарушени права, за физически и психически тормоз и да получат адекватна помощ и консултация“. Това каза зам. председателят на ДАЗД Велина Белева.

„Искаме да покажем детската гледна точка, нашите идеи и представи по отношение на законите, които пряко ни касаят. Искаме да покажем на деца и възрастни, че трябва да чуват и слушат нашия глас“. Сподели Йоана Захариева, председател на Съвета на децата към ДАЗД и допълни, че Съветът на децата е една  възможност за обмен на знания и опит и достъп до реалната работата на различни държавни институции и неправителствени организации, чиято работа е свързана с деца.

Представителите на Съвета на децата и деца от отбора по хокей на трева от Перник, имаха възможност да играят съвместно с малчуганите от детски градини, намиращи се в близост до парк „Възраждане“ на „Не се сърди човече“ и „Дама“, да скачат на ластик и много други забавни и образователни игри. И видимата разлика в годините не попречи на малки и големи заедно да се забавляват.

Инициативата „Градът на игрите“ бе подкрепена от Столична община, от общинска фирма „Софийски имоти“ ЕАД, както и от район „Възраждане“ в лицето на кмета г-жа Савина Савова и зам. кметовете Татяна Димитрова и арх. Николай Диков.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел “Международна закрила, сътрудничество и координация” на Дирекция ” Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

за 1 бройка за длъжността МЛАДШИ  експерт”

В ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ“

            1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „младши експерт”: минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по…”; професионална област – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки, информатика, математика; професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата; много добри компютърни умения; работа с правно-информационна система и други програмни продукти; ползване на чужд език; специализации и обучения в професионалната област.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: въвеждане, обработване и актуализиране на информацията,отнасяща се до работата по случаи с трансграничен характер; изготвяне на анализи по актуални за системата за закрила и грижи за деца теми; участие в разработване на инструментариум за събиране на  актуална информация  във връзка с международното сътрудничество.

3. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

  • писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;
  • копие от документ за придобитата образователна степен; за допълнителни квалификации;
  • копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).

5. Документите се подават лично или от пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването – гр. София, ул.Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

7. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 420 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

/ In Кариери / By Павлина Хинкова / Comments Off on КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел “Международна закрила, сътрудничество и координация” на Дирекция ” Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

Зам. председателят на ДАЗД г-жа Велина Белева: „Пожелавам ви да скачате толкова високо, че да надскочите мечтите си“

Вчера официално бе закрит International Basketball Camp, който се проведе от 15-ти до 22-ри август в гр. Габрово. На събитието присъстваха г-жа Велина Белева, зам. председател на ДАЗД, г-жа Таня Христова, кмет на Габрово и г-н Георги Глушков, президент на Българската федерация по баскетбол.

Преди началото на официалната част обаче се състоя и изключително оспорван мач треньори срещу участници, като победата извоюваха треньорите. Младежите не се дадоха без бой и демонстрираха невероятни умения и способности в баскетбола.

„Поздравления за цялата организация, за оказаната подкрепа от страна на община Габрово и за това, че се даде страхотна възможност на децата от цялата страна да участват в подобно събитие“. Това сподели г-жа Белева при закриването на кампа и още: „Пожелавам ви да скачате толкова високо, че да надскочите мечтите си“.

Госпожа Таня Христова зарадва участниците в баскетболния камп, като се ангажира с ежегодното му провеждане оттук-нататък в Габрово. „Спортът изгражда физически, морални и волеви качества, учи на ред, уважение и дисциплина – качества, които липсват в част от младите хора. За това, виждайки и вашето огромно желание се ангажирам да продължим да правим международен баскетболен камп тук в Габрово“.

„Не е нужно да сте от София, за да играете баскетбол. Важно е да имаш желание и да преследваш мечтата си“ това пък сподели с децата г-н Георги Глушков.

Невероятни вълнуваци емоции, медали, статуетки и награди за всички участници, усмихнати, греещи детски лица и хиляди спомени, които няма да се забравят. Това е само една малка част от обстановката, която цареше в зала „Орловец“. И за финал, както и на откриването на баскетболния камп, звуча националния химн на България.

Така завърши първото издание на International Basketball Camp в Габрово. До следващото лято с още повече участници, треньори и мениджъри.

 

24 Часа – Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето: Работим с БДЖ активно за безопасно селфи за децата

ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

В началото на учебната година учителите ще имат брошури за рисковете в необезопасените жп райони

– Г-жо Кънева, медиите масово публикуваха снимка на дете, обявено за изчезнало от майка си във фейсбук през юли. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обаче укорява медиите за това. Как да бъде намерен някой, ако не се публикува снимката му?

– Органите на МВР преценяват дали информация за безследно изчезнало лице може да бъде оповестена публично и предоставена на медиите или на трето лице. Издирването се осъществява чрез различни дейности на полицейските органи. Информацията за тях се подава, освен в случаите, когато това би затруднило издирването. Всеки конкретен случай се разглежда поотделно и след внимателна преценка на обществения интерес се разрешава публикуването на снимки, като се отчита балансът между защитата на личните данни и защитата на живота, здравето и други права на лицата.

– Отскоро поехте Държавната агенция за закрила на детето, какво е основното, което искате да постигнете?

– Бих искала да поставя по-специален фокус на темите, които не са били достатъчно добре разгръщани в публичното пространство, свързани с детското психично здраве, с децата от малцинствен произход, със сигурността на децата в интернет, денталната грижа за децата, със скаутинга или с търсенето на таланти и тяхната подкрепа. Детето е личност от момента, в който то се роди, не става личност, като навърши 18 г.

– Защо промените в Семейния кодекс предвиждат тайната на биологичните родители да се разкрива по административен път? Това не крие ли рискове?

– Министърът на правосъдието и министърът на труда и социалната политика имат водеща роля в промените в Семейния кодекс. За мен е важно, че осиновителни-ят процес не само няма да бъде опорочен, но ще се даде възможност осиновителната процедура да се ускори и да бъде гарантирана като качество и коректност. Никак не е без значение и възможността за мнението на детето -обект на осиновяване -като част от нововъведенията. Всеки възрастен трябва да има яснота и бърз достъп до информация и подкрепа по отношение на осиновяването. Само така ще може да бъде наясно готов ли е за стъпката да бъде осиновител, наясно ли е с промените, които предстоят в живота му, познава ли собствените си реакции към непознато дете.

– Какви насоки давате на работещите в центровете за настаняване от семеен тип, които заместват старите домове за деца, лишени от родителски грижи?

– Много е важно професионалното отношение към децата. Целта на съставените насоки е да подпомогнат работата на персонала в центровете за настаняване от семеен тип, да уеднаквят практиката и да улеснят прилагането на нормативната уредба. Стандартите за социални услуги за деца са задължителни. Целите са осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание и защита на техните права и интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние.

– За какво ви търсят децата на горещата телефонна линия?

– Радостно е, че през годините този инструмент на ДАЗД се ползва с все по-голямо доверие. Само за последните 12 месеца са приети близо 120 000 обаждания! Проведени са над 12 500 консултации. И е хубаво, че телефон 11 61 11 се ползва и от родители

Над 50% от обажданията са от възрастни, които търсят съвет и тълкуване на казуси и предизвикателства с деца. Малко над 40% са обажданията на деца. Много голям дял от тях са по повод конфликт в семейството, обикновено с родител – близо 90 %. Все още телефон 116111 не се разпознава достатъчно като инструмент от професионалните среди – едва 6-7% от постъпилите сигнали за насилие са от учители, възпитатели, лекари или други професионалисти.

– Какво прави ДАЗД за децата бежанци и за децата на гастарбайтерите, които се отглеждат от баби и дядовци или сами?

– Децата бежанци са първо деца, после всичко останало. Голяма част от децата бежанци, които пресичат границата на ЕС на територията на България, не пътуват заедно със семействата си. Това повдига серия от предизвикателства както пред социалните работници на терен,така и сред здравните власти, сред образователните структури, полицията, местната власт. Например от началото на годината до края на юли едва 39 деца бежанци са били със семействата си. Всички останали – близо 700 деца, са непридружени. Голяма част от тях са на възраст над 16 години. Много малка част от децата, които влизат в България непридружени като бежанци, остават на територията на страната. За тях имаме механизми да осигурим достъп до образование, до здравеопазване, до социално подпомагане и подкрепа. Струва ми се, че в тази тема сме длъжници на професионалистите, които работят на терен с децата бежанци. Те също имат нужда от подкрепа, от насърчаване, от увереност, от глътка въздух понякога. За краткото време, което имах да навляза в темата, оставам с възхищение към работата на колегите. Малцина биха се справили по-добре.

Аз наричам децата на гастарбайтерите деца на мигранти. Те са във фокуса на системата за грижа още от 2010 г., но темата стана чувствителна в края на 2014 г. Откроява се предизвикателството на системата за закрила на детето пред родителското отчуждение, запазване на авторитета на липсващия родител, запазването на разбирането за семейство и ясни семейни взаимоотношения при липсващи родители. В страната вече има откроени добри практики. Всичко това ми дава основания да вярвам, че когато дете, родител или семейство има нужда от подкрепа, имаме към кого да го насочим. Защото е важно да можем да разсъждаваме по темата през очите на 16-годишната Мариела, която не искаше да говори с майка си 6 месеца след като тя се беше прибрала от Испания. Или през очите на 10-го-дишният Исмаил, който не беше сигурен, че човекът, завърнал се вкъщи, е истинският му баща.

– Наближава 15 септември, как ще помогнете на министерството на образованието срещу агресията в училище?

– Агресията в училище не е проблем само на министерството на образованието. През първия учебен срок на новата учебна година предвиждаме пилотно наблюдение в училища от малки населени места. Организирали сме беседи с ученици по темите за превенция на насилието, агресията и училищния тормоз.

Ще популяризираме сред децата националната телефонна линия 1161 11 като средство за подаване на сигнали, за информиране и консултиране. Но, честно казано, аз много повече вярвам в съвместните инициативи. Заедно със Съвета на децата сме планирали серия от мероприятия, в които водещи са децата.

Заедно с БДЖ действаме активно по темата за безопасното селфи. Спомняте си случая, когато момче загина, правейки си селфи върху вагон.

Тогава по инициатива на ДАЗД съвместно с БДЖ, министерството на транспорта и МОН се направи брошура за безопасност в жп районите. В началото на учебната година пак заедно с МОН ще свикаме директори и учители, за да получат брошурите. Така те ще могат да разясняват на децатарисковете в необезопасените жп райони.

И за да можем да измерим ефективността от начинанията си, в плана за работа по закрила на детето за 2017 г. ще бъдат въведени ясни и точни индикатори за проследимост на всяка от инициативите. Този план ще бъде приет преди края на 2016 г. и ще бъде оповестен публично.

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Варна и Детска градина №31 „Крилатко“ Варна

Инспектори от ДАЗД консултираха деца и младежи от ДДЛРГ – с. Доганово за техните права

Двама инспектори от Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на 18.08.2016 г. посетиха хотел „Оазис”, село Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, където през лятната ваканция почиват деца и младежи от Дом за деца, лишени от родителска грижа – с. Доганово, общ. Елин Пелин.

Те са включени в програма, реализирана по инициатива на Министерство на труда и социалната политика, която е насочена към превенция на социалното изключване на децата и младежите, лишени от родителски грижи. Целта на посещението на инспекторите бе децата да бъдат консултирани относно техните права, като специално внимание бе обърнато на правото на децата да изразяват собствено мнение по въпроси, които касаят техния живот. В спокойна обстановка инспекторите от ДАЗД обсъдиха с децата въпроси, свързани с превенция на агресивно поведение и проява на насилие. Бяха раздедени рекламни материали, които съдържат полезна информация за подрастващите, включително номера на Националната телефонна линия за деца 116 111, който е с безплатно покритие на територията на цялата страна. Децата активно и с голямо желание участваха в дискусията на теми, които ги вълнуват. Разказаха, че в този хотел са на почивка за четвърти път и много им харесва. Споделиха за минали и предстоящи събития.