Month: November 2016

Информация за извършена планова проверка в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч

Информация за извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище, област Пазарджик

Информация за извършена планова проверка в Основно училище „Отец Паисий“ – с. Петърч, общ. Костинброд, в периода 16.11 – 18.11.2016 г.

Информация за извършена планова проверка в Средно училище „„Нешо Бончев” – гр. Панагюрище, обл. Пазарджик

за извършена планова проверка в Основно училище (ОУ) „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Елхово относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 19, т. 1 и т. 2 от Конвенцията за правата на детето, както и правото на закрила на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето

/ In Резултати от проверки / By Павлина Хинкова / Comments Off on за извършена планова проверка в Основно училище (ОУ) „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Елхово относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 19, т. 1 и т. 2 от Конвенцията за правата на детето, както и правото на закрила на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето

Резултатите от извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Генерал Тошево, обл. Добрич

Благодарствено писмо от Стела Бонева – “председател за един ден” в Държавната агенция за закрила на детето

Офелия Кънева: „Вярвам, че добрият синхрон и качествена комуникация между хората ще доведе до успех в политиката за деца”

Вчера в град Ловеч Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Илиана Христова, директор на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация” и Галя Атанасова, от Главна дирекция “Контрол по правата на детето” проведоха среща с представители на мeстната власт и регионалните структури.Това е част от поредицата срещи, организирани по инициатива на г-жа Кънева. Такива срещи вече се проведоха в градовете Добрич, Бургас и Монтана.

На срещата присъстваха кметът на Ловеч Корнелия Маринова, зам. областния управител Драгомир Кавалски, представители на Регионалните управления по образование, Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните здравни инспекции, Областните дирекции на МВР, неправителствени и бизнес организации с участие в социалната сфера, доставчици на социални услуги за деца, както и организации, развиващи форми на детско участие и детско самоуправление от областите Велико Търново и Плевен.

„Една от тайните за успешна политика за децата, е добрият синхрон и качествена комуникация между хората и институциите“, каза в самото начало на срещата председателят на държавната агенция Офелия Кънева. И допълни: „Приоритетите за нас са разгръщане на политиката на агенцията към всички деца, утвърждаване на детски модел за участие в политиката на страната и привличане на професионалистите в нашата работа, защото те са леко изключени от нашата сфера“.

За да се повиши общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната, председателят на ДАЗД стартира поредица от срещи на регионално ниво. Целта е да се запознаят на местно равнище органите по закрила, неправителствените организации и бизнеса, с приоритетите в политиката за деца през 2017 г.: разгръщане на политиката към всички деца, развиването й с участието на професионалните среди;  утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб, и обединяване на усилията на ангажираните институции за създаване и прилагане на мерки, гарантиращи подходящата среда за развитие на младите хора.

При среща с журналисти Офелия Кънева получи и сигнал за разпространение на наркотици в района на ловешка гимназия и обеща незабавна проверка по случая.

Повод за гостуването на председателят на ДАЗД в Ловеч е и провеждането на Националната среща на ученическите съвети и парламенти в Ловеч, която ще се проведе в рамките на три дни между 25 -27 ноември.

„Благодаря на г-жа Кънева, че откликна на поканата на Община Ловеч да бъде част от Националната среща на ученическите съвети и парламенти в Ловеч. Децата имат интересни теми и е добре именно председателят ДАЗД да даде старт на инициативата за лидерски умения и компетентности. Така се съчетава тясно професионалната работа с институциите със срещи със самите децата”. Това сподели кметът на Ловеч Корнелия Маринова.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

за 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ – ЗАПАДЕН” (ГР. СОФИЯ) И

За 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ – СЕВЕРЕН” (ГР. РУСЕ)

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и други изисквания за заемане на длъжността:

– минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър по …”;

– професионална област – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки, математика и информатика, технически науки;

– професионален опит  – не се изисква или минимален ранг V младши;

– умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и умее да прилага нормативната уредба, свързана със закрилата на детето; добри компютърни, аналитични, организационни и комуникативни умения.

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

            Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: участва в упражняването на контролните правомощия на председателя на ДАЗД за спазване правата на детето и стандартите за социални услуги за деца; събира, обработва и систематизира информация във връзка с контролната дейност; работи по жалби и сигнали, свързани със системата за закрила на детето.

2. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.

3.  Необходими документи: заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл); декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл; копие от документ за придобитата образователна степен; копия от документи, удостоверяващи професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).

4. Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването – гр.София, ул. „Триадица” 2; лица за контакт: Галя Ризова и Цанка Пенкова, тел. 02-933-90-30, 02-933-90-15.

5. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.

6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 420 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формиранeто на възнаграждението.

 

Kонкурс за длъжността инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” (гр. София) и инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен” (гр. Русе) на Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

/ In Кариери / By Павлина Хинкова / Comments Off on КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Офелия Кънева: До момента не са констатирани нарушения в религиозните училища в страната

Успяхме да създадем много сложна на пръв поглед методика за проверка на територията на духовните училища, както и да я съгласуваме адекватно в дирекция “Вероизповедания” към МС, тъй като е много важно усилията ни да бъдат обединени  и синхронизирани, а не частични.  Това обясни в предаването “Хоризонт до обед” председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Офелия Кънева, която преди два месеца в ефира на “Хоризонт” съобщи, че експерти на Агенцията започват проверки в религиозните училища у нас.

Такъв тип проверки предстоят през декември и в четири духовни образователни заведение в страната – Софийска духовна семинария, Пловдивска духовна семинария, както и в Средното общообразователно училище “Нювваб” в Шумен  и в Мюсюлманското училище “Сайт Паша” в Русе, информира Кънева. До момента е било проверено само духовното средно училище в Момчилград, където не са били констатирани нарушения, включително за прокарване на радикализъм,  допълни тя.
Една от причините цифрата на децата в риск да бъде количествено по-висока е че административните органи работят по-добре последните години по регистрирането на тези случаи, обясни председателят на ДАЗД:
Откриват се повече такива случаи, подават се по-адекватни сигнали за тях, като така ние имаме по-голяма възможст да се включим в тях, да работим по тях и да ги отчитаме. 
По повод втория етап от деинституционализацията на деца, който трябва да стартира в края на годината, Кънева посочи, че не бива да се допуска преместване на деца в Центрове от семеен тип, както при първия етап:
Ние създаваме грижа – по най-добрия оценяваме къде е точното място на децата в този конкретен момент, койтоне е завинаги, тъй като след една година може да има по-адекватно място за тях. 
Вторият етап предвижда да обхване мерки и дейности за до 7 000 деца, като фокусът върху инситтуциите е в две основни насоки –  домовете за деца, лишени от родителски грижи, където имаме по-малко от 700 деца, и домовете за медико-социални грижи за деца, където имаме също около 600 деца, допълни Кънева.
https://soundcloud.com/sacp-government/ofeliya-kneva-do-momenta-ne-sa-konstatirani-narusheniya-v-reli