Month: February 2017

Държавна агенция за закрила на детето се обръща към всички участници в предстоящата предизборна кампания

Апелираме към участниците в предизборната кампания да подходят с повишено внимание към децата, за да не се допусне въвличането им в политически дейности.

Председателят на ДАЗД участва в работна среща с представители на BBRZ GROUP в Австрия

На 24-ти февруари, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева замина за Виена, за участие в работна среща с представители на BBRZ GROUP. Срещата е по повод стартирането на двустранни проекти между България и Австрия относно детското психично здраве.

По същото време заместник председателят на ДАЗД д-р Валентин Димитров се включи в третата експертна среща, инициирана и организирана от Българска педиатрична асоциация. Целта на срещата е да се обсъди състоянието на ваксинационната програма в България и доколко е осъществен напредък по обсъдените проблеми от Първата и Втората експертни срещи.

Офелия Кънева: „Всеки орган по закрила на детето трябва припознае върховенството на детския живот”

Днес председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева се срещна със студенти от Югозападният университет „Неофит Рилски” в Благоевград. Темата на срещата бе „Правата на децата и модел за детско участие в политиката на България“, а в залата присъстваха студенти от първи до четвърти курс, както и техните преподаватели.

„Днешната ни среща е част от инициативата на ДАЗД за активно сътрудничество между академичните среди у нас и органите по закрила на детето. От края на миналата година стартирахме подобен род срещи-лекции, защото връзката между практиците и академиците е скъсана във времето“, каза в началото на лекцията Офелия Кънева.

Тя запозна студентите с органите по закрила на детето, за дейността и приоритетите на Държавната агенция, а именно: утвърждаването на модела за детско участие в обществения и политически живот, разгръщането на политиките за деца за всички деца и въвличането на професионалните общности. Като един от най-важните от тях е детското участие в правенето на политика за деца. „Нямаме право друг да решава съдбата на децата вместо тях”, категорично заяви г-жа Кънева. „За това трябва да създадем достатъчно ясен, проследим и категоричен механизъм, при който всяко решение, касаещо децата, да бъде съобразено с тяхното лично мнение и участие в процеса и всеки орган по закрила на детето трябва припознае върховенството на детския живот”, допълни още тя.

След краткото запознаване с дейността на държавната агенция за закрила на детето, последваха и въпроси относно деинституционализацията и нейния втори етап през тази година; въпроси относно липсата на кадри в социалната дейност; въпроси за практическото подпомагане на децата и техните родители от страна на експертите, работещи в отделите „Закрила на детето” към Агенцията за социално подпомагане.

За финал на срещата Офелия Кънева и присъстващите преподаватели се обединиха около необходимостта от сътрудничество между академичната общност и специалистите в областта на секторните и интегрирани практики, които гарантират права на децата и подкрепят семействата в Република България.

Държавната агенция за закрила на детето стартира тематични планови проверки отнасящи се за ранните раждания и бременност при малолетни/непълнолетни момичета

Инспекторите от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” започнаха извършване на тематична планова проверка относно изпълнение на задължението за съдействие, посочено в чл. 7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) от страна на общопрактикуващи лекари в случаи на ранни раждания и настъпила бременност при малолетни/непълнолетни момичета. Времевият обхват за неиното извършване е от 14.02.2017 г. – до 30.03.2017 г., като ще бъдат проверени 76 броя практики за първична медицинска помощ.

Мотивите за проверката са, че в хода на реализираната през 2016 г. тематична планова проверка „Ранно съжителство и ранни раждания” в 30 броя дирекции „Социално подпомагане” (ДСП), на територията на цялата страна, е установено, че преобладаващите сигнали за деца, съжителстващи на семейни начала и родили свои деца постъпват от отделите за социална закрила или от друга дирекция за социално подпомагане. Малка част от личните лекари и гинеколози сигнализират ДСП за ранни бременности. Според направения анализ от нея, общият брой регистрирани случаи на ранни съжителства и ранни раждания и на новородените бебета от малолетни и непълнолетни момичета е 853, от които 448 малолетни/непълнолетни момичета, встъпили в ранни съжителства и/или осъществили ранни раждания и 405 новородени бебета. Данните показват, че както и в предходните години, изключително нисък остава относителният дял на сигналите, подадени от личните лекари на децата – по-малко от 1% и здравните заведения – 7%, от общо 1 104 сигнала, разгледани от мултидисциплинарните екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, видно от доклад на ДАЗД относно Мониторинга по прилагане на Координационния механизъм за 2015 г.

В Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 – 2020 г. е направен анализ и статистиката показва, че подадените от дирекциите „Социално подпомагане” сигнали до районните прокуратури в страната през 2015 г. за случаи на ранно съжителство с лица под 16 годишна възраст, принуда на дете към съпружеско съжителство, заживяване на съпружески начала от женски пол и др., съгласно нормите на чл. 190 – чл. 192 от НК са 1094, но следва да се отчете, че броят на отказите на прокуратурите по места са 573. Прокуратурата на Република България отчита, че през 2015 г. са образувани 874 досъдебни производства за престъпления по чл. 190 – 192 НК, като в съда са внесени 561 прокурорски актове срещу 619 лица. С влезли в сила присъди/решения са осъдени или санкционирани общо 561 лица. Наказателната репресия е нужна, за да не се чувстват безнаказани лицата, които злоупотребяват сексуално с ненавършили пълнолетие деца.

Целта на стартирала тематична планова проверка относно изпълнението на задължението за съдействие, визирано в чл. 7 от ЗЗДет., е да се събере обективна информация за познаването и реалното спазване на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето от страна на личните лекари по отношение на малолетните и непълнолетните бременни и родили деца, с оглед разработване на политики по превенция на проблема. Ще бъдат проследени случаи на малолетни и непълнолетни бременни и родилки през 2016 г., установени в хода на извършена планова проверка през 2016 г. в 30 дирекции „Социално подпомагане” на територията на цялата страна. За тази цел ще се изследва взаимодействието между личните лекари на децата и органите за закрила – дирекция „Социално подпомагане”, МВР и ДАЗД, като основните акценти ще бъдат насочени към:

  • Сигнализира ли се за нуждата от закрила на малолетни/непълнолетни бременни или родили деца;
  • Включват ли се личните лекари в междуинституционални екипни срещи по Координационния механизъм за насилие, когато е свикан такъв по случай на малолетни/непълнолетни бременни или родили деца.
/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Държавната агенция за закрила на детето стартира тематични планови проверки отнасящи се за ранните раждания и бременност при малолетни/непълнолетни момичета

Продължават планираните срещи на председателя на Държавната агенция за закрила на детето с представителите на новото служебно правителство

Продължават планираните срещи на председателя на Държавната агенция за закрила на детето с представителите на новото служебно правителство.

През изминалата седмица Офелия Кънева се срещна с Пламен Узунов, министър на вътрешните работи на Република България и с проф. Даниела Дашева, министър на младежта и спорта. Присъства и д-рВалентин Димитров, заместник- председател на Държавната агенция.

По време на дискусиите госпожа Кънева запозна министрите с приоритетите, целите и каузите, които ще бъдат интегрална част от политиката на Държавната агенция за закрила на детето през 2017г. Утвърждаването на модела за детско участие в обществения и политически живот, разгръщането на политиките за деца за всички деца и въвличането на професионалните общности са приоритетите от най-голяма важност, върху които ще акцентират бъдещите инициативи на ДАЗД.

Както министър Дашева, така и министър Узунов изказаха безусловна подкрепа и готовност за сътрудничество между Държавната агенция и министерствата с цел оптимизиране и осъвременяване на механизмите за закрила на детето.

Следващите срещи, които предстоят на председателя на ДАЗД, са със служебния премиер проф. Огнян Герджиков, с министъра на външните работи Ради Найденов и с министъра на правосъдието Мария Павлова.

Информация относно резултатите от извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ гр. Варна

Председателят на ДАЗД извърши проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица, по случаи на насилие над деца, ученици в Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец

/ In Резултати от проверки / By Павлина Хинкова / Comments Off on Председателят на ДАЗД извърши проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица, по случаи на насилие над деца, ученици в Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец

Информация за резултати от извършена проверка по сигнал във възпитателно училище – интернат ” Никола Йонков Вапцаров” гр. Завет, област Разград

Резултатите от извършена на проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТ/ „Изгрев”, гр. Варна

Информация за извършена проверка по сигнал в периода 24.01.-25.01.2017 г. в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) без увреждане към Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена” – гр. Пловдив

/ In Резултати от проверки / By Павлина Хинкова / Comments Off on Информация за извършена проверка по сигнал в периода 24.01.-25.01.2017 г. в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) без увреждане към Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена” – гр. Пловдив