Month: June 2017

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност

ИНСТРУКЦИЯ
за изменение на Инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност
(Обн. ДВ. бр.20 от 2006 г.)
§ 1. В заглавието на инструкцията думите „Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските лични документи“.

§ 2. В чл. 5 думите „по време на пребиваването си в чужбина“ се заличават.

§ 3. В чл. 11 думите „чл. 7 от ЗАП“ се заменят с „чл. 24 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“.

§ 4. В чл. 13 думите „чл. 17 от ЗАП“ се заменят с „чл. 61 от АПК“.

§ 5. Създава се допълнителна разпоредба: „Допълнителна разпоредба: Навсякъде в инструкцията думите „Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските лични документи“, а съкращението „ЗБДС“ се заменя със „ЗБЛД“.

Заключителна разпоредба

§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

ДАЗД събира на кръгла маса представители на ВУЗ-овете в цялата страна

На 30-ти юни в Балчик ще се проведе кръгла маса на тема „Устойчиви партньорства и решения за активно сътрудничество между академичните среди и Държавната агенция за закрила на детето“.

На кръглата маса председателят на ДАЗД Офелия Кънева ще представи резюме на постигнатите резултати в съвместната работа с Висшите училища и ще бъдат дискутирани предложения за създаване на механизъм за взаимодействие между Държавната агенция за закрила на детето и академичната общност.

Срещата се организира от Държавната агенция, като продължение и надграждане на един от приоритети за 2017-та година, а именно „Въвличане на професионалните общности в работата с деца“. Тя се явява и заключителна част от проведените до момента над 15 срещи на председателят на ДАЗД Офелия Кънева и различни експерти на агенцията с различни Висши училища в цялата страна.

На срещата ще присъстват ректори, декани и преподаватели от Софийски университет “Св. Св. Климент Охридски”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет – филиал Плевен, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Национална спортна академия „Васил Левски“, Бургаски свободен университет, Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и Югозападен университет “Неофит Рилски”.

Заместник – министърът на младежта и спорта Ваня Колева изпрати поздравително писмо до ДАЗД и Съвета на децата

„Изключително ми е приятно да поздравя всички членове на Съвета на децата и гости на заседанието.

Вашата работа е изключително важна за разработването и прилагането на младежката политика в България. Вие сте наш ценен партньор и Вашите мнения и предложения ще продължат да бъдат коректив, който да ни помага при взимането на решения, свързани с развитието и закрилата на децата и бъдещата реализация на младите хора. „

Второ заседание на Съвета на децата към ДАЗД бе закрито в сградата на Община Велико Търново

Велико Търново домакинства второто национално заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. Три дни в Старата българска столица представителите на Съвета  обсъждаха актуални въпроси и формираха предложения, които ще отнесат до законодателната и изпълнителната власт.

Темите бяха свързани с гарантиране на гражданските права и отговорности на децата и младите хора, превенцията на насилието и агресията в училище, както и приобщаващото образование.

Бе подписано споразумение за сътрудничество между Висшия адвокатски съвет и Държавната агенция за закрила на детето. Това обяви председателят  на Съвета на децата Йоана Захариева. Тя обясни, че подаването на информация за различни проблеми, касаещи децата, ще съдейства за адекватното реагиране от институциите. Юристите ще се включат и в организирания от Съвета на децата „Панаир на професиите”, на който ще обяснят на подрастващите с какво могат да се занимават, ако завършат специалността право. На заседанието се оформи и мотото „ Най-големият защитник на детето е самото дете“.

По време на заседанието бе обсъдена  и Наредбата за приобщаващото образование. Участниците в срещата са се обединиха около мнението, че образованието трябва да се адаптира към нуждите на децата. Важен елемент от системата е и разкриването в повече населени места на Центрове за личностно развитие.

В момента детската агресия е израз най-вече на привличане на внимание и изразяване на индивидуалност, тъй като липсват алтернативи за себеизразяване. „Затова на подрастващите трябва да се дават разнообразни възможности чрез развиване на хобита и таланти, така че физическата и вербалната агресия да се преодоляват. Важна е връзката между учителите и учениците. Като форма за решаване на проблеми могат да се използват дискусии по житейски теми с участието на учители – любимци на децата. Важна е и подкрепата от връстници и създаването на неформални групи с такава цел. За отричане на физическата и вербалната агресия могат да се привлекат известни личности, харесвани от младите хора“, каза още Йоана.

Основни предложения от заседанието на Съвета на децата ще бъдат разгледани на Националния съвет на Държавната агенция за закрила на детето , който ще се проведе след две седмици. Това обяви главният секретар на Държавна агенция за закрила на детето  Теодора Иванова.

В момента тече процедурата по избор на нови членове на Съвета, защото както казват децата навършилите 18 години деца се „пенсионират“.  Новите членове ще бъдат избирани до 10.септември, а първото им участие в заседание ще е в Стара Загора.

Децата благодариха на кмета на Велико Търново за прекрасната  културна програма, която той  им подари.

Предложения на Съвета на децата след второто им редовно заседание във Велико Търново

Предложения на Съвета на децата след второто им редовно заседание във Велико Търново.

Относно споразумение с Висшия адвокатски съвет:

 • Съветът на децата упълномощи председателя на ДАЗД да подпише Споразумението с Висшия адвокатски съвет за сътрудничество.
 • Направена е препоръка адвокатите, които работят по бракоразводни дела, както и по дела, касаещи родителски конфликти, да се специализират в защитата на правата на децата и следване на техните интереси, като се обучават допълнително.
 • Съветът на децата ще идентифицира потребностите на своите връстници относно нуждите им от правна помощ и ще предостави информация на ВАС, за да им бъде оказана необходимата подкрепа
 • Включване на представители на ВАС в инициативата „Панаир на професиите“, поради засиления интерес от страна на младите хора към работата на юристите
 • Реализирането на Споразумението да бъде отчетено през септември и да се допълни, ако е необходимо
 • Съветът на децата се ангажира да предаде на всички свои връстници в страната посланието „Най-големият защитник на децата са самите деца“

Относно Наредбата за приобщаващото образование:

 • Училището е място за всички деца.
 • Откриване на центрове за личностно развитие във всяка административна област и осигуряване на по-добри възможности на всяко дете да развива своите таланти, без значние дали е в уязвимо положение или не.
 • -Системата трябва дасе адаптира към потребностите на децата, а не обратното.

Относно агресията и насилието в училище:

 • Да се засили връзката между учениците и учителите и да се работа активно за изграждане на доверие между тях. За това да се предвиди учителите по всеки предмет да имат по един час на месец, в който да говорят с децата за желанията и страховете им.
 • Създаване на неформални групи от връстници, които да подкрепят учениците, жертви на агресия.
 • Включване на децата, проявили агресия, в школи по изкуствата или спортни клубове в зависимост от техните индивидуални силни страни, нужди и желания.
 • Учениците, извършили насилие, да бъдат насърчени да се включат в доброволчески инициативи (като „Деца помагат на деца“).
 • Провеждане на кампания в детските градини за разпознаване на вербалната агресия.
 • Кампания с известни личности, които да стимулират децата да не търпят агресията, а да й се противопоставят с положителни примери /създаване на послания срещу агресията/.

Лятна кампания

 • 01.07 – 15.09.2017г. – Провеждане на лятната кампания на Съвета на децата за трета поредна година. Мотото ще е „Здравословно и безопасно лято за децата“
 • – спортен празник, водна безопасност, обучение по първа помощ и правата на децата

 

Инициатива „Деца помагат на деца“

 • Специализирана и по-широко застъпена помощ за изучаване на чужди езици (най – вече английски език). Привличане на конкретни млади преподаватели- специалисти.
 • Подкрепа като мотивация за усвояване на уроците, а не писане на конкретни домашни.
 • Използане на интерактивни методи /регистрация в сайтове като уча.се, създаване на електорнни игри/за усвояване на материала.
 • Съвместно с Джуниър Ачийвмънт обучение по финансова култура на децата от социалните услуги; стаж в реална работна среда.
 • Улесняване на достъпа на доброволци до ЦНСТ.
 • Проучване на интересите и талантите на децата и контактс хора, които имат сходни интереси – използване на възможностите на социалните мрежи.
 • Деца, напуснали ЦНСТ и продължаващи образованието си, да се връщат в услугите, за да мотивират момчетата и момичетата там.

Следващо заседание и теми за обсъждане: 03 – 06.10.2017г.  – Стара Загора

 • Безопасен интернет;
 • Деца бежанци;
 • Тайната на осиновяването;
 • Радикализация на младите хора;

Седмица за правата  на детето 13-20.11.2017 г.

Последно заседание за годината на Съвета на децата – 18-20.11.2017 г.

Заключения и предложения от заседанието на Съвета на децата, проведено на 24 – 26 юли 2017 г.

Областният управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова изпрати поздравително писмо до ДАЗД и Съвета на децата

“За мен е чест и удоволствие да поздравя по случай организирането и провеждането на второто редовно заседание на Съвета на децата.

Използвам възможността да изразя своето искрено уважение към Вашия труд, който е насочен изцяло към подобряване и гарантиране на гражданските права и отговорности на децата и младите хора”.

Второ заседание за тази година на Съвета на децата към председателят на ДАДЗ стартира във Велико Търново

За първи път откриването на заседание на Съвета на децата бе почетено от двама зам. министри – на труда и социалната полика Росица Димитрова и на културата Румен Димитров, от зам. кметът на Велико Търново Ганчо Карабаджаков и от областния управител проф. Любомира Попова. От страна на Държавната агенция за закрила на детето бяха председателят Офелия Кънева и зам. председателят д-р Валентин Димитров.

Срещата бе открита от символичния домакин заместник кмета Ганчо Карабаджаков, който приветства участниците и им пожела успешна работа в следващите 3 дни, когато ще продължи форумът. Той подчерта, че управата в старата българска столица цени и търси мнението на децата и младите хора при формиране на стратегии, насочени към бъдещето, че Градският ученически парламент в Търново и младежките неправителствени организации редовно и активно участват в организираните обществени обсъждания. В обръщението си към децата областният управител на Велико Търново проф. Любомира Попова изрази убедеността си, че всички предстоящи дискусии, които ще са свързани с гражданските права на децата, с темата за агресията и образованието на младите, ще дадат много добри резултати. Децата бяха приветствани и от зам.-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова. Тя коментира, че основният начин за отстраняване проблемите на децата у нас е с осигуряване на по-активното им участие в търсенето на конкретни решения. Димитрова отбеляза, че очаква след дебатите, които ще се проведат в старата столица през следващите три дни, да има конкретни предложения по актуализацията на Националния план по Програмата за насилие над деца. По думите ѝ те биха били ефикасни, ако самите деца съблюдават контрола при изпълнението им. Заместник министърът на културата Румен Димитров пожела на Съвета на децата ползотворна работа и заяви, че министерство на културата твърдо застава зад всякакви инициативи на децата и че всички могат да разчитат на съдействие от страна на министерството. Представител на Министерство на младежта и спорта прочете преветствено писмо от името на зам. министър Ваня Колева.

Към участниците се обърна и председателят на Съвета на децата – Михаела Романова, която подчерта, че това е второто подобно заседание и първото се е организирало миналата година във Варна. Подобни събития, по думите й, са изключително ползотворни за всички, които се включват в тях.

„Горда съм, че за 4-ти път откривам заседание на Съвета на децата и то за втори път изнесено извън София. Само така ще можем да достигнем до повече деца, до повече можещи и знаещи хора, до повече талантливи и вярвящи с себе си млади хора. В този си състав Съвета на децата за последно се събира, защото голяма част от децата навършват 18 години и им предстои пенсиониране. И на следващото заседание ще бъдем в нов състав. Пожелавам ви ползотворна работа през тези три дни“. Това каза в приветстваните си думи Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът на децата е орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и е учреден на 1-ви юни 2003 година. Основната му мисия е да представя детската гледна точка и позициите на децата по въпроси, засягащи правото на защита, развитието и учението на децата в обществено – политическия живот.

Съвета на децата към ДАЗД и Висшия адвокатски съвет подписаха споразумение за сътрудничество

Децата от Съвета на децата дадоха категоричната си подкрепа да се подпише споразумение за сътрудничество между Държавната агенция за закрила на детето, като представители на Съвета на децата и Висшия адвокатски съвет. Това се случи на малко след откриването на втората работна среща на Съвета във Велико Търново. Споразумението подписаха Офелия Кънева, председател на ДАЗД и Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет.

Малко преди самото подписване г-жа Негенцова разказа на децата от Съвета на деца за адвокатската професия, за граждански права и отговорности на децата и младите хора.

Работната среща продължи със обсъждане на предстоящите промени в Наредбата за приобщаващото образование заедно с представители на Министерство на образованието, дискусия за агресията в училище и начините на противодействие, обсъждане на лятната кампания на Съвета на децата, както и на проведената кампания „Панаир на професиите“.

Държавната агенция за закрила на детето проведе изнесена работна среща в Сливен

Срещата започна с представяне на доклад от доц. д-р Антоний Гълъбов относно предварителната оценка на въздействието от присъединяването на Република България към III–я факултативен протокол на Конвенцията на ООН за правата на детето. След представянето на доклада се проведе и дискусия с екипа на ДАЗД, за това какви ще бъдат последиците от неговото ратифициране.

На следващия ден представители на фирма „Адаптация“ проведоха групова супервизия за служителите на Държавната агенция за закрила на детето.  Срещата със супервайзъри е втора за екипа на ДАЗД. Първата такава среща се проведе в началото на годината в курорт Боровец.  В края на работната среща съдия Петко Петков направи обучение на експертите на агенцията по прилагане на Закона за административните нарушения и наказания.

Това е третата изнесена работна среща на служителите на ДАЗД, а до края на годината предстоят още две.