Month: July 2017

Развитие на детското участие и чуването на гласа на децата бяха основни теми на младежки форум в Благоевград

Как да се развие детското участие и как институциите да се вслушват в гласа на децата обсъдиха председателят на Съвета на децата Йоана Захариева и експерти от Държавната агенция за закрила на детето с младежи от България, Чехия, Молдова и Великобритания,  по време на международен младежки форум в гр. Благоевград.

Срещата, организирана от Фондация „Лумос“, цели да подкрепи младите хора да развият своите умения като самозастъпници и заедно да решат как да защитават по-ефективно правата на всички деца, най-вече на тези от уязвими групи – с увреждания, отглеждани в специализирани институции и резидентни услуги.

„Съветът на децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето е най-висшият детски орган в България. Чрез него ние представяме идеите на нашите връстници пред институциите, ангажирани със създаването на политики, и следим за тяхното изпълнение. Освен това, консултираме всички важни документи, свързани с младите хора, в процеса на тяхната подготовка, за да сме сигурни, че ще бъдат подходящи за нас – децата“, сподели Йоана и приветства присъстващите от името на всички членове на Съвета.

Експертите от Държавна агенция за закрила на детето също поздравиха участниците от името на председателя на Агенцията – г-жа Офелия Кънева, и разказаха за приоритетите в работата си през 2017 г. – насърчаване на детското участие на регионално, национално и международно ниво и създаване на политики за всички деца. За да се гарантира най-добрият интерес на всяко дете, Държавна агенция за закрила на детето винаги търси мнението на младите хора чрез Съвета на децата и предава посланията и препоръките на членовете към всички органи по закрила.

Чуждестранните участници разказаха как в техните страни протича процеса на деинституционализация на грижата за деца и трудностите, които срещат младежите от институции и услуги в ежедневието си.

След това, по време на работни групи, бяха обсъдени възможностите на младите хора с увреждания за подходящо образование и достъпната архитектурна градска и училищна среда, както и начините за влияние при създаването на подходящи политики за децата от уязвими групи.

Всички момчета и момичета, включени в международния форум, се обединиха около няколко  каузи: гласът на младите хора да бъде чут от тези, които вземат решения за бъдещето им, децата с увреждания да разберат, че имат равни права със своите връстници и  да спре настаняването на новородени в специализираните институции.

Участие в официалната част на срещата взеха заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Росица Димитрова, г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, и представители на омбудсмана на Република България.

slider
images not found

Министерски съвет на Република България прие План за действие за периода 2017 – 2019 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 г. – 2020 г., след приемане от Националния съвет за закрила на детето, бе внесена в Министерския съвет, който с Решение № 115 от 09.02.2017 г. прие Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.). В Програмата е заложено изготвяне и приемане на План за действие с конкретни мерки и дейности за изпълнение на стратегическите и оперативните цели. За координацията между отговорните институции за планиране на мерки и дейности в плана, отговаря Държавната агенция за закрила на детето, чрез междуинституционалния механизъм на Междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето.

Настоящият План за действие представлява механизъм за изпълнение и периодично отчитане на НППНЗД (2017 г. – 2020 г.). Основните мотиви за предлагания План за действие, са предприемането на адекватни действия от страна на органите за закрила и ангажираните институции относно превенцията, липсата на информираност сред децата как функционира  системата за закрила в случаите на насилие/ злоупотреба/ експлоатация, нарастването на броя на случаи на домашно насилие, както и злоупотребата с малолетни/ непълнолетни лица чрез информационните и комуникационните технологии, случаите на сексуално насилие, т.нар. ранни бракове и ранни раждания, случаите на агресивни прояви и училищен тормоз. Насилието върху деца е феномен, който с годините не отшумява, напротив – броят на деца – жертви на насилие в различна среда, продължава да бележи напредък и да расте.

Планът за действие е разработен по предложение на Държавната агенция за закрила на детето и след решение на Националния съвет за закрила на детето в рамките на междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД. В плана е отделено специално внимание и на приноса на неправителствения сектор, които активно работят по темата, като техните проекти, които осъществяват са дадени в приложение към плана.

Изпълнението на заложените дейности в Плана се очаква да допринесе за по-широката информираност на децата и подобряване взаимодействието между институциите/ организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. В тази връзка са заложени конкретни дейности за изпълнение на осемте стратегически цели, заложени в НППНЗД 2017 – 2020 г.:

1. Повишаване на ефективността на мерките за закрила на децата от насилие, като оперативните цели за нейното изпълнение са преглед и актуализация на правната рамка, създаване и поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие, повишаване на ефективността на системата за сигнализиране и спешно интервениране, мониторинг на системата за закрила на детето върху работата по случаи на насилие, подобряване на взаимодействието с научната общност с цел извършване на анализ /научни изследвания/ по проблемите на насилието, свързано с деца, контролни действия за гарантиране правото на детето на закрила срещу насилие.

2. Създаване на ефективна система за превенция на домашното насилие над деца. Заложените оперативни цели за изпълнението на тази стратегическа цел са в посока на повишаване информираността на децата и родителите и ограничаване на случаите на използване на телесното наказание като форма за възпитание; създаване на програми за обучение в равнопоставеност на половете; повишаване капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашно насилие, развитие на услуги и на програми за подкрепа на пострадалите лица и за поправяне на лицата, извършили домашно насилие, пилотиране и прилагане на програми за промоция на психично здраве и превенция.

3. Превенция на сексуалното насилие, сексуалната злоупотреба и сексуалната експлоатация на деца – с оперативни цели в посока организиране и провеждане на национални кампании за превенция на сексуалното насилие и злоупотреба над деца, включително в онлайн средата; създаване на мерки за ефективна превенция на ранните бракове и ранните раждания при децата; намаляване на броя на децата жертви на трафик с цел сексуална експлоатация.

4. Превенция на всякакви форми на насилие срещу деца. За изпълнението на тази стратегическа цел се предвиждат най-много оперативни цели, като стремежът е да се обхваната всички сфери, а именно: защита на децата от насилие в дигиталната среда; гарантиране правата на децата правонарушители по отношение на справедливо и законосъобразно отношение и зачитане на тяхното достойнство; гарантиране правото на децата на закрила от насилие в рамките на административни, граждански и наказателни производства; оказване на ефективна закрила от насилие на непридружените деца чужденци, включително търсещи или получили международна закрила,гарантиране правото на закрила от насилие на децата с увреждания, закрила от насилие на децата във формална грижа, гарантиране правата на децата въвлечени в родителски конфликти, превенция на експлоатацията на деца за просия, джебчийство и скитничество.

5. Превенция на насилието срещу деца в образователната система. Заложените оперативни цели са защита от насилие на децата в различните видове образователни институции; превенция на насилието в образователна среда чрез разработване и прилагане на политики за предотвратяване на насилието; мониторинг на прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, организация на свободното време на децата и развитие на спортната и физическа активност сред подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях.

6. Създаване и развитие на различни услуги, модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на насилие, с оперативни цели: преглед и промяна на практиките в услугите за деца, преживели насилие; развитие на интегрирани услуги за деца жертви на насилие и на „сини стаи“ за изслушване на деца; повишаване капацитета на услугата приемна грижа за прием на деца, преживели насилие, мониторинг и контрол на дейността на услугите, които работят с деца, жертви на насилие.

7. Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с деца и  подобряване на междуинституционалното сътрудничество и координация. С оперативните цели е поставен акцент на повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за ранно идентифициране и реакция на насилието (образователна, здравна, съдебна система и др.) и подобряване на механизма на взаимодействие и координация между институциите.

8. Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по въпросите на насилието над деца. Тук е заложено подобряване на информираността на обществото по въпросите за насилието над деца, повишаване на информираността на родителите по отношение на опасностите за децата в интернет, работа с медиите с цел защита на децата от вредно медийно влияние и неразгласяване на данни и сведения за личността на дете, жертва или извършител на насилие.

Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

/ In Доклади и отчети, Политики / By Павлина Хинкова / Comments Off on Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка от Държавна агенция за закрила на детето в дирекции „Социално подпомагане” в работата им по случаите на родителски конфликти 2017 г.

През изминалите години се наблюдава тревожна тенденция на запазване на един относително постоянен брой на случаите на деца, израстващи в процес на раздяла/развод на родителите, при които децата се въвличат в спора между родителите и са лишени от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата си родители, което е основно право на детето, регламентирано в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето. Практиката показва, че раздялата на родителите, особено когато има и конфликт между тях, дава негативно отражение върху детската личност и психика. В преобладаващата част от случаите родителските конфликти касаят нарушен режим на лични контакти на родител с детето; спорове за родителски права; твърдения за неполагане на адекватни грижи или отглеждане на детето в рискова среда от другия родител; отправяни обвинения за упражнявано насилие над детето между двамата родители; изразено недоволство от работата на служители от отделите „Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане”. В тези случаи се въвличат различни институции, които въпреки предприетите действия, съобразно своите компетенции, нямат ефективни механизми за въздействие върху родителите, за да вземат най-доброто решение в интерес на детето си и да прекратят конфликтните взаимоотношения помежду си. Това от своя страна наложи необходимостта от преглед на действащите механизми, норми, на практиката, и изготвяне на предложения за оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество, с оглед създаване на гаранции за спазване на правата на детето.

Мотивите за извършване на плановата проверка са свързани с трудностите, които социалните работници срещат в работата си по случаите на въвличане на деца в родителски конфликти. Преписките, касаещи родителски конфликти и спорове за родителски права, в повечето случаи разглеждат едновременно по няколко проблема. Най-често те касаят: нарушен режим на лични отношения с детето; твърдения за неполагане на адекватни грижи или отглеждане на детето в рискова среда от другия родител; обвинения за упражнявано насилие над детето от страна на другия родител; недоволство от работата на дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП). Работата на социалните работници по тези случаи е трудна, често продължителна и в преобладаващата част от тези преписки се наблюдава незадоволителен резултат от социалната работа. Констатира се, че родителите продължават да не съдействат за осъществяване на режима на лични отношения, както и че се задълбочават конфликтите между тях, в които въвличат и децата си.

При плановата проверка са проверени общо 42 дирекции „Социално подпомагане”, обхващащи 66 общини от страната, от които в 27-те областни града и 7 ДСП в по-малки общински центрове. В 42 – та обекта щатните служители са 424, които работят по над 11 000 сигнали за деца в риск в различни направления, средно по 46 случая на служител.

 

За първи път ДАЗД инициира работна среща между Държавната агенция, Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София, съдии и медиатори

Срещата е по инициатива на председателят на ДАЗД Офелия Кънев и за първи път на една маса седнаха в открит диалог представители на съдиите и социалните служби. В дискусията участваха Офелия Кънева, съдия Даниела Александрова, зам. председател на Трето гражданско отделение към СРС, Симона Такова, председател на Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд, директорите на 9-те Дирекции „Социално подпомагане“ в София, Лида Лазарова, юрисконсулт на Регионална дирекция София-град, съдии и медиатори. Тема на срещата беше „Облекчаване работата на съда и социалните работници във връзка с „родителските конфликти“.

„Изключително съм горда, че на една маса сме се събрали, хора, които искат да говорят, дискутират и подобрят работата си по отношение на темата за „родителските конфликти“. Тази среща е началото на поредица от срещи, дискусии и консултации, с които целим да постигнем по-добър диалог между институциите“. Това сподели с присъстващите председателят на ДАЗД Офелия Кънева.

Съдия Александрова изрази мнението, че се чувства много радостна от тази среща и бъдеща съвместна работа и се надява те да доведат до изработването на методически указания, които в крайна сметка ще защитят най-добрия интерес на детето .

Целта на срещата бе дирекциите „Социално подпомагане“ да бъдат запознати с дейността на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, с които да си сътрудничат по време на случай с „родителски конфликт“, в който детето обикновено е оставено на заден план, както и да се изработят ходове, спестяващи  работата, както на социалните работници, така и на съда.

Г-жа Симона Такова представи дейността на Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд и обясни неговите функции и правомощия.

Директорите на ДСП споделиха, че когато бъде заведена една молба за развод или за разделяне на родителски права, е добре те веднага да бъдат уведомявани, а не при тях да идва искане за социален доклад в хода на делото.  Те изказаха и мнението, че много често детето се ползва за буфер от двамата си родители.

От представителите на съда поискаха да получават само от една дирекция доклада и за двамата родители, за да бъде по-ефективна и бърза процедурата му. Също така те изразиха становище, че често делата за настаняване на детето извън семейството се бавят, защото доклада, който се изготвя за приемното семейство или услугата, където детето ще бъде настанено от съответните ДСП-та са неточни или в тях липсват данни и сведения.

Госпожа Кънева предложи тези срещи да станат периодични, на всеки три месеца и предложението ѝ бе прието, както от ДСП , така и от представителети на съдебната власт.

Закон за предучилищното и училищното образование

Законът урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.

http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509

Главния секретар на ДАЗД Теодора Иванова бе гост на тържественото отбелязване на 140 години от рождението на писателя Елин Пелин в град Елин Пелин

Вчера жителите на Елин Пелин тържествено отбелязаха 140 годишнината от рождението на техния патрон – Димитър Иванов Стоянов по-известен под псевдонима Елин Пелин. Съвместно с честванията, посветени на писателя те отдадоха и почит на Апостола на свободата Васил Левски.

На тържеството по повод рождението на българския писател лично присъстваха наследниците на великия творец – неговият син Боян Иванов и внукът му Елин Иванов.

Кмета на град Елин Пелин доц. Ивайло Симеонов призна, че един от приоритетите на неговото управление е да отдават почит на всички наши творци и герои, защото е важно българина да има силно национално самосъзнание.

Като почетни граждани на Елин Пелин бяха наградени наследниците на великия български писател. Те получиха като подарък символичния ключ на града.

С поздравителни адреси празника уважиха и президента на Република България Румен Радев, министъра на културата Боил Банов и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

Произведенията на Елин Пелин се отличават с искреност, хуманизъм и чувство за хумор, преведени на повече от 40 езика те се превръщат в световна класика.

/ In новина, Пресцентър / By Павлина Хинкова / Comments Off on Главния секретар на ДАЗД Теодора Иванова бе гост на тържественото отбелязване на 140 години от рождението на писателя Елин Пелин в град Елин Пелин

Офелия Кънева, председател на ДАЗД в интервю за “Дарик кафе”: Българските деца в Обединените нации

Офелия Кънева е председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя ни гостува отново за да разкаже за участието си в Икономическия и социален съвет на ООН, заседание, в което взе участие и нашата страна.

Офелия Кънева е представила там модела на работата с децата в България и по-специално за работата на Съвета на децата към ДАЗД.

Българският опит за работата на Съвета на децата е приет изключително добре, особено в частта как мнението на децата променя и политическия ред.

Нашата работа с деца е получила много висока оценка на този форум и нашият опит е възможно да се прилага и в други страни.

А днес в НС ще се проведе и кръгла маса свързана с агресията при децата и родителските конфликти.

http://darikradio.bg/balgarskite-deca-v-obedinenite-nacii.html#parent=search