Month: August 2017

“Трябва да се популяризира медиацията като форма за подкрепа за родителите в конфликт и техните деца”

рез изминалите години се наблюдава тревожна тенденция за запазване на един относително постоянен брой на случаите на деца, които растат в процес на раздяла – развод на родителите, при които децата се въвличат в конфликти и спорове между родителите. Лишени са от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата си родители, а това е основно право на всяко едно дете. Регламентирано е в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето. Това се казва в анализ на резултатите от извършена проверка от Държавната агенция за закрила на детето в дирекции „Социално подпомагане“ в работата им по случаите на родителски конфликти 2017 г. Практиката показва, че раздялата на родителите, особено в случаите, когато има конфликт между тях, дава негативно отражение върху детската личност и психика. При плановата проверка са проверени общо 42 дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), които обхващат 66 общини от страната, 27 областни града и 7 ДСП в по-малки общински центрове. В 42-та обекта щатните служители са 424, които работят по над 11 000 сигнали за деца в риск в различни направления, средно по 46 случая на родител. Общият брой на сигналите за дете в риск, поради родителски конфликт за изследвания период в 42-та обекта е 1026. От тях по 289 е започнала работа по случай с мярка за закрила в семейна среда и основно чрез насочване за ползване на социални услуги. Само 8 случая са с мярка за закрила – настаняване в семействата на близки и роднини.

От 1026 сигнала, по 59 работата е приключена на ниво сигнал, поради липса на риск, а 678 са сигналите, по които не е отворен случай, но се наблюдават от органа за закрила на детето на местно ниво. От 42 проверени ДСП, в 35 от тях е установено, че висшите интереси на децата – обект на проучване и закрила, по случаи на родителски конфликти и правото им да поддържат контакт и отношения с двамата си родители не са гарантирани в достатъчна степен или пък съществуват предпоставки за нарушаването им.

Цялото интервю може да чуете тук: http://bnr.bg/hristobotev/post/100857346

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Урежда условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135539991

Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Урежда условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; реинтеграция на детето в семейството; подкрепа на бременните жени, при които има основателен риск да изоставят детето след раждането.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135471082

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475941

Наредба № І-51 от 12 март 2001г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Определя условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549175804

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно:

1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП;
2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки;
3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект;
4. съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване и получаване;
5. изпращането и публикуването на информация за обществените поръчки;
6. обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените поръчки и в Портала за обществени поръчки;
7. изискванията за публикуване на документи в профила на купувача;
8. минималното съдържание на вътрешните правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки;
9. осъществяването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола;
10. упражняването на други правомощия на изпълнителния директор на АОП по чл. 229, ал. 1 ЗОП.

Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие

С правилника се уреждат:

1. изпълнението на мерките за защита от домашното насилие;
2. взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие;
3. финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване и изпълнение на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие, наричан по-нататък “закона”.

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Урежда условията и реда за упражняване правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-13038592

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Урежда условията и реда за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол по спазване правата на детето.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520

Закон за държавния служител

Законът  урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673408