Month: October 2017

Офелия Кънева : 6000 деца са потърсили помощ на тел.116 111

Г-жо Кънева, в Пловдив ще председателствате заседанието на Националния съвет за закрила на детето. Кои основни теми ще бъдат разисквани по време на заседанието?

-Заседанието се провежда извън София като послание за значението, което имат регионалните и местни аспекти при планиране на политиките за децата. Пловдив избрахме заедно с г-н Славчо Атанасов, председателя на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, с когото работим в отличен синхрон от началото на мандата на 44-fто Народно събрание.

Разкажете повече за Националната телефонна линия за деца в риск 116 111. Има ли много сигнали, кои са най-фрапиращите случаи, какви мерки предприемате?

-Националната телефонна линия за деца е отворена 24 часа в денонощието и сигнал може да се приеме от всяка точка на страната, напълно безплатно. Номерът 116 111 е унифициран международен номер за деца – така, както е унифициран и номер 112 например. На линията, която се управлява от Държавната агенция за закрила на детето, децата, техните семейства и професионалисти могат да бъдат консултирани и подкрепени по най-различни въпроси, които касаят децата. Линията е един от способите, по които най-лесно подрастващите да могат да споделят за насилие върху тях, да бъдат информирани и консултирани към кого могат да се обърнат за помощ и подкрепа. Тя е достъпна за всички деца, включително и за тези от уязвими групи, както и за мигранти, които могат да бъдат консултирани на английски език. В момента, ако бъде получен сигнал за дете, което е в рискова ситуация и се нуждае от закрила, този сигнал се препраща незабавно първоначално устно, а след това и писмено до органите за закрила на детето за извършване на проучване и предприемане на мерки за закрила на детето. А това са дирекциите „Социално подпомагане“ или органите на МВР. Екипът на Държавната агенция за закрила на детето проследява работата по всеки един от постъпилите сигнали, като оказва и необходимата методическа подкрепа.

През настоящата година обажданията за случаи на насилие са били най-често от деца – над 6 000 пъти, като преобладаващо консултациите са били свързани с любовни връзки и сексуални взаимоотношения, следвани от семейни проблеми и търсене на информация и едва след тях са тези свързани с насилие. Има и немалък брой обаждания, в които малките споделят за суицидни мисли, като в тези случаи на тях е оказвана незабавна психологическа подкрепа.

От година и половина сте председател на Държавната агенция за закрила на детето, с какви проблеми се сблъсквате?

-Най-голямото предизвикателство беше да накараме професионалистите, работещи с деца, както и академичната общност да се включат активно в разработването на политиките за подрастващите.

Проблемите на децата са отговорност на цялото ни общество. За мен е важно да помогнем на професионалистите работещи с деца на терен да се познават помежду си и да работят в синхрон в полза на всяко дете ежедневно.

Активно работим в тази посока. Ще дам и конкретен пример. Преди дни беше организирана среща от наша страна, в партньорство с Регионалното управление на образованието – София – град, с директорите на 60 столични училища, на която обсъдихме трудностите, предизвикателствата, проблемите, които срещата професионалистите, работещи директно с децата. Такива срещи до края на настоящата учебна година ще бъдат организирани и проведени с ръководствата на всички училища в страната.

Случаите на насилие сред децата са нараснали два пъти за три години. Как си обяснявате тази тревожна статистика?

-Най-честата причина за проява на агресия от дете е преживяно насилие от него, предимно в семейството му. То може да бъде и свидетел на насилие, упражнявано върху единия родител от страна на другия, а на следващо място – в образователната институция. Причина за проява на агресия са родителските конфликти и въвличането на детето в тях. Всяка проява на агресия се отразява изключително негативно на детската психика и тези деца впоследствие също се проявяват като агресори. Под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето работи междуинституционална работна група, която мониторира, координира работата на институциите по изпълнение на конкретните мерки и дейности, които са заложени за справяне с този феномен насилие и агресия над деца.

Какво трябва да се предприеме, за да се противодейства на агресията при децата? Каква е вашата позиция?

-Трябва много активно да се набляга на добрия пример и личната ангажираност. Агресията сред децата не е пожар в съседното село. Този феномен касае всеки един от нас и ние трябва да разполагаме със серия от лични добри примери, с които да се противопоставим. Работим в посока на популяризиране на добрите практики, а има много такива и в социалната система и в образователната. За справяне с агресията трябват целенасочени усилия не само на институциите, но и на обществото като цяло, на семейството, в което детето израства като личност.

Все повече се говори и за една нова група деца в риск – деца, чиито родители работят в чужбина. Какви мерки могат да се вземат за тяхна защита?

-При всеки подобен случай, подаден към ДАЗД, ние сме длъжни да сезираме Дирекция Социално подпомагане по местоживеене на детето. Социалните работници са длъжни да направят проверка на семейната и социална среда на детето и семейството. При установена липса на родител следва да се предприеме мярка за закрила на детето за настаняване в семейство на близки или роднини. С така предприета мярка, която е законово регламентирана в Семейния кодекс роднините придобиват възможността да представляват детето пред училищни институции и здравни заведения. Нужно е да се поясни, че делегираното на родителски права чрез пълномощни и декларации не е законово съобразно. Всички тези предприети мерки не лишават родителите от права. Държавната агенция за закрила на детето работи и в тази посока като се подготвя извършването на интегрирани проверки, които целят за установят какви конкретни проблеми имат тези деца и как се намесват системите за да ги подкрепят.

България е на едно от първите места в Европа по самоубийства на деца. Къде се корени причината според вас?

-От 2015 до 2017 г. в Държавна агенция за закрила на детето са постъпили сигнали за 7 деца със суицидни опити и едно дете, което се е самоубило. През 2017 г. бяха приети два важни стратегически документа с решение на МС – Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г. и План за действие за нейното изпълнение за периода 2017-2018 г. В Плана е заложена конкретна дейност „Събиране и анализиране на информация относно случаите на суицид сред децата и изследване на причините за тях“, като се цели да бъде изготвен анализ с изведени причини за суицидни опити сред децата, който да послужи за планиране на политики за предотвратяване на тези случаи и оказване на адекватна и навременна подкрепа на детето. Такива опити са предотвратявани и след консултация на деца със специалисти психолози на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Вашият съвет към родители, учители и деца какъв е?

-Нека по-често се вслушваме в съветите на младите за въпросите, които пряко ги касаят.

Интервю във вестник “Марица” на г-жа Офелия Кънева

Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на детето

На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  на г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията за децата, младежта и спорта.
Г-н Атанасов изрази своята благодарност в ролята си на домакин предвид това, че е пловдивчанин , към г-жа Офелия Кънева, , за добрата координация в съвместната им работа в работната група към Министерски съвет, както и не скри убедеността си в постигане на резултати, чрез прилагане на добрите практики.
Г-жа Офелия Кънева, председател на Държавна агенция за закрила на детето, призова присъстващите представители на неправителствени организации да подпомогнат по-активно изпълнението на Националната програма за закрила на детето, там където децата имат нужда от планираните в нея мерки и дейности.
В следствие на направения междинен преглед на Националната програма за закрила на детето за 2017 г., членовете на Съвета взеха единодушно решение, проект на Отчета по изпълнението на НПЗД 2017 г. да бъде подготвен до края на месец ноември т.г.

Предвид добрата практика през 2016 г. за разработването на Национален план за закрила на детето преди началото на годината, членовете на НСЗД подкрепиха разработването на проекта на новата Програма за 2018 г., да бъде финализиран до края на месец ноември 2017 г. След взето решение на 36-то заседание на Националния съвет за закрила на детето, Координационният механизъм да се съгласува неприсъствено (чрез имейли), в хода на съгласуването на Механизма се стигна до проблемни зони, които изискват допълнително уточняване. В тази връзка, на настоящето заседание, членовете на съвета взеха решение което гласи, че след неговото финализиране Координационният механизъм ще бъде   представен на вниманието на Министерския съвет за решение.

По традиция, в заседанието на Националния съвет за закрила на детето, взе участие и представителна Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на ДАЗД. Зам.-председателят на Съвета на децата, запозна членовете на НСЗД с решенията и препоръките на детския консултативен орган, както и за инициативите, които предстоят. В презентацията се акцентира върху предложението на Съвета на децата да се даде възможност на деца бежанци да станат членове на Съвета.

Национална мрежа за децата и Фондация „Лумос” отправиха предложение към Съвета на децата за взаимодействие и съвместна среща между Съвета на децата и останалите детски и младежки организации в страната. Според тях това ще допринесе за едно подчертано в обществен план присъствие, което ще спомогне за  вземане предвид мнението и становищата на тези организации от институциите и правителствените органи, работещи в сектора, закрила на детето.

След отчета за подадени сигнали и извършени консултации от специалистите, работещи в Националната телефонна линия за деца 116 111, представителите на гражданския сектор отправиха предложение да подкрепят НТЛД, чрез популяризирането й, което беше единодушно прието от всички членове на Съвета. Г-жа Офелия Кънева сподели, че от началото на учебната 2016 г. в в бележниците на учениците е вписан номерът на НТЛД -116 111, както и че Министерство на образованието и науката се е ангажирало, от началото на другата учебна година, в дизайна на учебниците и помагалата, също да бъде вписан номерът на Националната телефонна линия.

Зам – председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Валентин Димитров  взе  участие в първата Национална  среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините в  Стара Загора

Д-р Валентин Димитров взе участие в дискусията на тема ,,Интегриране на усилия и ресурси за по-ефективна социална подкрепа‘‘.  На срещата се обсъдиха решения за подобряване процесите на планиране, управление и актуализиране на политиките в сферата на социалното включване-на национално, областно и местно ниво. Бяха обсъдени и модели на финансиране, повишаване на стандарти в социалната подкрепа, както и подобряване на комуникацията и взаимодействието на общините с териториалните структури на Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето.

Съветът на децата получи благодарствено писмо от национално сдружение на общините в Република България

Държавна агенция за закрила на детето получи благодарствено писмо от Национално сдружение на общините

В Народното събрание се проведе втора Кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на детето‘‘

По инициатива на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44-то Народно събрание и Държавна агенция за закрила на детето днес се проведе кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на детето‘‘, която е продължение на организираната първа такава на 18.07.2017 г.

В Кръглата маса участваха и представители на неправителствения сектор.

В процеса на срещата се дадоха конструктивни предложения за подпомагане на децата, въвличани в родителски конфликти, за справяне с агресията в училище, както се изложиха и провокиращите я причини.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева представи предприетите действия от страна на Агенцията и изрази своята готовност за активно сътрудничество с неправителствения сектор в работата по случаите на родителски конфликти, както и за набелязване на конкретни мерки за справяне със случаите на тормоз и агресия спрямо деца.

В кръглата маса имаше и детско участие в лицето на Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, който е консултативен правителствен орган към ДАЗД, която се противопостави срещу толерирането на агресията сред децата и изложи добрите практики, които децата от Съвета прилагат.

В процеса на срещата единодушно се прие предложението за сформиране на междуведомствена работна група към Комисията по въпросите на деца, младежта и спорта, чийто председател е г-н Славчо Атанасов. Той предложи г-жа Офелия Кънева за председател на работната група. Председателят на ДАЗД определи кратък срок, в който конструктивните изложени днес предложения да се адресират до секретариата на групата, която тя се ангажира да организира.

Състоя се втората регулярна среща между Държавна агенция за закрила на детето, социални работници, съдии и медиатори

На 20.10.2017 г. в гр. Костенец се състоя втората регулярна среща инициирана от  Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева  и директори на дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) от област София – град, медиатори, съдии от Софийски районен съд и Софийски градски съд. На срещата бяха обсъдени трудностите, които срещат социалните работници от отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) към ДСП, при изготвяне на социални доклади до съда, касаещи дела за развод или за родителски права. Изразени бяха конкретни предложения от страна на медиаторите, касаещи промяна в нормативната уредба, които да оптимизират работата на социалните работници в случаите на родителско отчуждение и възпрепятстване на контактите на детето с неотглеждащия родител. Посочени от съдиите бяха начините на действие, при липса на съдействие от родителите при изготвяне на социални доклади.

По отношение на проблемите, които съпътстват работата на ОЗД и вземането на решения от съдиите, участниците се обединиха около идеята на Председателя на ДАЗД да бъде организирана среща и с представители на МВР, Висш адвокатски съвет и представители на Районна прокуратура.

След грижата ни  за децата, трябва да подкрепим и професионалистите, работещи с деца. Твърдо решена съм да запълня вакуума в комуникацията, създал се в годините – каза пред Директорката и учителите на 55-то СУ „Петко Каравелов“ в Студентски град председателят на Държавната агенция за закрила на детето

Г-жа Офелия Кънева и Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, днес бяха гости на 55-то СУ „Петко Каравелов“ в Студентски град.
Под формата на викторина, г-жа Кънева  запозна  децата с органите, които работят за закрила на детето. Зададените от нея по детски провокиращи въпроси предизвикаха вълнения  сред  над учениците от пети до осми класове. По подходящ и разбираем начин за тях и приобщавайки ги в процеса, тя им обясни какво е министерство, ведомство, община, агенция; кои са министерствата, с които Държавната агенция за закрила на детето работи и преди всичко, каква е нейната функция като председател на тази агенция.
Йоана Захариева запозна децата с Съвета на децата и неговата функция като консултативен орган към правителството.

Детската аудитория се запозна и с Националната телефонна линия за деца 116 111. Беше представено как и при какви  обстоятелства може да се подава сигнал.
На тръгване г-жа Офелия Кънева благодари на Директора на училището и учителския екип за поканата и сподели, че освен за грижата към децата, не по-маловажно е да бъде оказана подкрепа и професионалистите, работещи с деца. Тя заяви, че ще направи възможното за това да има коректна комуникация между Държавната агенция и Българското училище, и покани г-жа Иванчева да се присъедини към поредицата срещи, които ДАЗД стартира в началото на учебната година с  директори на училища в цялата страна.

su_slider source=”media: 7560,7562″ height=”600″ title=”no”]height[/su_slider]

/ In новина, Пресцентър / By admin / Comments Off on След грижата ни  за децата, трябва да подкрепим и професионалистите, работещи с деца. Твърдо решена съм да запълня вакуума в комуникацията, създал се в годините – каза пред Директорката и учителите на 55-то СУ „Петко Каравелов“ в Студентски град председателят на Държавната агенция за закрила на детето

За първи път градът на Кракра приветства председател на Държавната агенция за закрила на детето в деня на Перник

Г-жа Офелия Кънева бе топло посрещната от кмета на града г-жа Вяра Церовска и екипа и. Кмета на Перник, която от скоро е стопанка на общината сподели, че предшествениците и до момента не са канили председател на Държавната агенция на регионални празници, с което дава добър пример.

Въпреки приповдигнатото настроение, огласяващата музика, г-жа Офелия Кънева и градоначалникът на Перник г-жа Вяра Церовска обсъдиха съвместно сътрудничество в подкрепата и подпомагането на децата на Перник, и талантливите деца на България.