Month: December 2017

Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за закрила на детето

На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съвет за закрила на детето извърши преглед на подадените заявления за интерес на 13 граждански организации, като допуска следните ЮЛНЦ, с право на глас, до участие в изборната процедура:

 

 1. НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА;
 2. ФОНДАЦИЯ „КОНКОРДИЯ БЪЛГАРИЯ“;
 3. ФОНДАЦИЯ „БАЩИ ЗА ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО“;
 4. „НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА – КЛОН БЪЛГАРИЯ“;
 5. „ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“;
 6. ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“;
 7. НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ;
 8. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДЕЛИОРМАН 2014 Г.“;
 9. ФОНДАЦИЯ „ПРОМЯНАТА“;
 10. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ „ЧЛ. 24“;
 11. ФОНДАЦИЯ „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
 12. КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА.

 

      Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, избора на юридическите лица ще се извърши чрез гласуване. Изборът ще се проведе в периода 22 ДЕКЕМВРИ 2017- 4 ЯНУАРИ 2018 Г. с попълване на изборна листа, одобрена от Председателя на ДАЗД, която можете да изтеглите от прикачения файл.

Всяка организация с право на глас може да гласува най-много до 12 организации (в това число и за собствената си кандидатура). За валидна ще се счита всяка изборна листа, в която е посочена поне една организация.

Попълнената изборна листа, от допуснатите до избора организации, следва да се изпрати по електронен път или по пощата до Секретриата на НСЗД на един от следните имейл адреси:

milena.dyankova@sacp.government.bg;

Denica.docheva@sacp.government.bg

sacp@sacp.government.bg

Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД организациите, първите до 12 организации, получили най-много гласове от вота ще бъдат определени членовете на Съвета със заповед на Председателя на ДАЗД и НСЗД.

 

България получи международно признание след провелият се 17-ти международен семинар на Фондация „Азия-Европа“ у нас

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която председателстваше българската делегация получи персонални благодарствени писма за личния си принос в организацията и инициативата за детското участие в семинара, както и  получи  потвърждение за бъдещо партньорство от страните членки.
За първи път в семинар на АСЕФ взеха участие деца. Това се случи благодарение на активната работа на Съвета на децата към ДАЗД във вземането на решения и  политики касаещи децата на България и света.
След провелия се  семинар повече от 50 държави припознаха модела на българското  детското участие.
Българската държава е  една от най-активните, която участва в планирането на процеси касаещи децата в международен план.

 

 

ОПИСАТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ДЕЦА ТЪРСЕЩИ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ РПЦ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.

Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, нравствено и/или социално развитие

/ In Споразумения / By Павлина Хинкова / Comments Off on Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, нравствено и/или социално развитие

Офелия Кънева: Дигиталната сигурност на децата е сред основните приоритети на ДАЗД за 2018-а

„Основният приоритет, върху който ще работи Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) през 2018 г. е дигиталната сигурност на децата”. Това обяви председателят на Агенцията Офелия Кънева по време на кръгла маса на тема „Децата в дигиталния свят: как да предотвратим и да се справим със сексуалното онлайн насилие над деца”, организирана от ДАЗД и УНИЦЕФ в България.

„Имам чувството, че съм човек от друго хилядолетие, когато виждам способностите на дигиталния свят и точно затова се радвам, че днес тук можем да разгледаме гледната точка именно на дигиталните деца, позицията на дигиталното поколение, на тези, които най-добре владеят дигиталното пространство. И да предприемем по по-адекватен начин политиките и практиките, с които ще се ангажираме, свързани с дигиталната сигурност на децата. И искам да отбележа, че това е един от основните приоритети на Държавната агенция за закрила на детето през 2018 г. – дигиталната сигурност на децата”, коментира Офелия Кънева.

Кръглата маса събра на едно място деца, институции, професионалисти, медии, граждански организации и бизнес, за да обсъдят начините, по които дигиталната среда променя живота на децата, рисковете и възможните решения и действия, които всички заинтересовани страни да предприемат на национално ниво за защита на децата от сексуално насилие онлайн.

Офелия Кънева награди доброволците, помогнали в дейността на ДАЗД през годината

Държавната агенция за закрила на детето  награди доброволци заради помощта им в дейността на институцията. Конкретно те бяха отличени и заради участието в организацията на две много важни събития в дейността на ДАЗД през 2017 г., а именно Евроазиатския форум за правата на децата и Научна конференция, проведена съвместно с Пловдивския университет. Церемонията по награждаването на доброволците се проведе в Гранитна зала на Министерски съвет, а посланието към отличените бе повече от ясно, че с труда си те съдействат за важна кауза.

„Изборът да сме в тази зала не е случаен. Символът да сме тук, където министър-председателят награждава всички официални партньори на държавата, не е случаен. Защото вашият труд, ваша та всеотдайност, вашата подкрепа в специалните моменти на нужда в програмата, посветена правата на децата на България, заслужават тази чест”, с тези думи председателят на ДАЗД Офелия Кънева се обърна към доброволците.

„Всеки един от вас заслужава цялата благодарност, затова, че с много себеотдаденост и много сърце участва в две специални събития за България – едното е свързано с Евроазиатския форум за правата на децата, който създаде един различен ракурс в световната практика за правата на децата и носи българския знак в световната история. Без доброволците нямаше да можем да се справим толкова добре. Чрез него България се превърна в крайъгълния камък в правенето на политика за деца. Организирането на научната конференция с международно участие, съвместно с Пловдивския университет, в която се включиха представители от научните среди от цялата страна, а и от извън страната, беше най-амбициозното научно събитие в хуманитарния свят през 2017 г. Беше най-посетеното, най-активно подкрепеното, с много високо ниво – средностатистическият участник бе с ниво доцент. Подчертано позитивно събитие, от което се произведоха много продукти, които в рамките на броени седмици ще бъдат част от пренаписването на академичното съдържание за допълнителна квалификация на професионалисти, работещи с деца. Това са ключови събития, защото с тях прекъснахме лошите тенденции, които са били трупани през годините”, допълни председателят на ДАЗД.

Кънева подчерта, че именно благодарение на участието на доброволците се е получила екипна работа.

„Такива практики се случват много трудно в нашата страна. Обикновено работим поотделно. Чрез нашето сътрудничество обаче ние показахме, че заедно е по-добре. Резултатите се случват по-бързо, не само за нас, а имат и своя ракурс в световен мащаб.В този смисъл доброволчеството наистина трябва да бъде подчертавано като възможност за развитие на младия човек и като възможност за управление на процеси, които са с обществена значимост”, допълни Офелия Кънева .

 

Офелия Кънева представи пред академичната общност в Благоевград българския модел за детско участие

Българският модел за участие на децата във вземането на решения и формирането на политики, които ги засягат, беше представен пред академичната общност в Благоевград от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева.

В лекцията си г-жа Кънева анонсира серия от събития по време на българското председателство на ЕС, свързани с политиките за децата.

Студентите и преподавателите бяха запознати с функцията и постиженията на Съвета на децата, който е консултативен орган към правителството на Република България. В дискусията в Югозападния университет „Неофит Рилски‘‘ г-жа Кънева разказа за огромния интерес към българския опит,  който е даван за пример на редица международни форуми.

Съветът на децата изложи своите становища в Министерски съвет след последното си заседание за 2017г

Ключов момент по време на заседанието бе обсъждането на предложението, направено на Конференцията за премахване на детския труд в Буенос Айрес, която се проведе на 14-16ти ноември 2017. Децата подкрепиха идеята бизнеси, които не използват детски труд, да получават сертификат или стикер, удостоверяващ тяхната коректност към децата. Съветът вярва, че тази мярка трябва да бъде приета на глобално ниво и тези отличителни знаци да бъдат отбелязани на видими места и да бъдат разпознаваеми от обществото.

Съветът на децата ще се включи в утвърждаването на един от основните приоритетите на ДАЗД за 2018 година. А именно – дигиталната сигурност на децата. Това ще се осъществи чрез провеждане на седмица за дигитална грамотност.

На провелото се заседание Съветът на децата решиха да дават награди за заслужили бизнеси и медии, проявили подкрепа и помощ към деца.

Проблем, който децата също обсъдиха, и по който споделиха своите решения, беше завистимостта от наркотични вещества сред младите хора. Решено бе да се включат към пилотната кампания на Националния център по наркомании, която  има за цел да повиши информираността на младежите по тази тема. Членовете на Съвета ще преминат през обучителен курс под егидата на г-н Грегъри Булхарт – водещ европейски експерт. Като с придобитите знания те ще помогнат на младежите чрез модела „Връстници обучават връстници.“

Ще се проведе и седмица на толерантността и ненасилието, като след запознанството си с проблематиката на младежите от ЛГБТИ обществото, Съветът реши да включи като една от основните теми и зачитането на техните права.

 

DSC01253
DSC01267

Държавна агенция за закрила на детето подписа споразумение със СЕМ, АБРО, БНТ и БНР

На 06 декември 2017 г. Съветът за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето и Асоциациацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Българската национална телевизия и Българското национално радио подписаха Споразумение, с което приеха промени в Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Критериите се променят за пръв път от тяхното приемане през 2011 г., отразявайки промените в медийната среда и развитието на подрастващите в условията на бързоразвиващото се дигитално общество. Успешното съдействие между регулаторните органи – СЕМ и ДАЗД, организацията на доставчиците на медийни услуги – АБРО, обществените медии – БНТ и БНР доведе до въвеждането на единни саморегулаторни мерки и уеднаквяване на практиките на телевизионните оператори, с които да обозначават съдържание, неблагоприятно за различните възрастови групи от детската аудитория.

Преди началото на предаванията и след всяко прекъсване, доставчиците на медийни услуги се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол, както и да позиционират на екран пиктограма (визуален предупредителен знак), която указва възрастовата група, за която даденото предаване не е подходящо. Пиктограмата ще се появява след началото на предаването, както и след всяко прекъсване и ще престоява на екран в рамките на не по-малко от 60 секунди.

Целта на приетите промени е да се въведат официално и в Република България добрите европейски практики, като по този начин на аудиторията се предоставя един допълнителен сигнал за неблагоприятно съдържание, който да помогне на  родителите да предпазят децата от неподходящо съдържание.

24824621_10211782374888097_1844169385_n
24989409_10211782377928173_900768279_n

През 2018г. България ще се превърне в ”Европейска столица на детското участие”

Участието на председателя на Държавна агенция за закрила на детето в събитие на Съвета на Европа, представящо моделите за детско участие в България, стана повод за иницииране на редица нови партньорства през 2018 г. със Съвета. В началото на лятото България ще се превърне в европейска столица на детското участие, ставайки домакин на централното събитие на Съвета на Европа по детското участие.

Съвместен анализ на изпълнението на националната стратегия за детето и бъдещото стратегическо развитие, обвързано с промени на националния норматив, ще се случва с активната подкрепа на експерти от Съвета на Европа.

Г -жа Кънева отправи покана към Съвета на Европа за участие в събитието на неформалната група „Приятели на децата“ и българското председателство на ЕС през май 2018 г., посветено на „Участие на децата в процеса на вземане на решение“.